Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 135)

69/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

69

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 135

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyhlásila xxx území České xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx zdraví v xxxxxxxxxxx s prokázáním xxxxxxx koronaviru /označovaný xxxx SARS CoV-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav, x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 hod. xx xxx 28. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) krizového xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podílejícím xx přímo xx xxxxxxxxx provozu prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlády č. 432/2010 Sb., o xxxxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx tohoto xxxxxxxxx opatření;

II. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x některém z xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx X., XX., X. x XX. xxx přílohy x xxxxxxxx vlády x. 432/2010 Xx., x xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. určit xxx xxxxxxx dodavatele, xxxxx xxxx nezbytní k xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. vést xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dodavatelů,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury dle xxxxxxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x fyzickým xxxxxx určeným smluvními xxxxxxxxxx subjektů kritické xxxxxxxxxxxxxx podílejícími se xxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ohledem xx jejich xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vlády č. 432/2010 Sb., x kritériích xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx bodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx osoba" x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxx XXX. usnesení vlády Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxx 2021 č. 125 jsou xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx dále xxxx "xxxxxxx xxxxx":

1. xxxxxxxx xx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dotčenou xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxx nezbytně xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních životních xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx k poskytnutí xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx osobě,

c) xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxx vlastních neodkladných xxxxxxxx záležitostí,

přičemž xxxxxxx xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxx každou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx možné, xx povinna dotčenou xxxxxxxxxx xxxxx o xxxx cestě vyrozumět xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx,

2. x xxxxxxx, že xxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxx epidemiologického šetření xxxxxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x osobou, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (dále xxx "rizikový kontakt"), xxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxx,

3. respektovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněné podle xxxx VII. tohoto xxxxxxxx;

XX. nařizuje všem xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxx, ve xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx XXX. tohoto usnesení xxxxxxxx xx xx xxxxx místě xxx x xxxxxx bydlišti, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) přiměřeného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx blízkými,

c) xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxx x zvířata xxxxxxx danou xxxxxxxx xxxxxx, kterou xx xx normálních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx tato xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby, xxxxxx xxxx fyzická xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx bodu III. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vykonávat, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. zajistit podmínky xxx xxxxxxx osoby xxxxx bodu XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx rizikový xxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. x případě, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že fyzická xxxxx xxxx rizikový xxxxxxx xxxxx xxxx XXX/2 tohoto usnesení, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x rozhodne, xx xx xxxxx xxxxx x/xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytný x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx roli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxx dotčená xxxxxxxxx xxxxx provozuje, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Hygienické xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x následně xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou skutečnost xxxxx xxxx IV/3, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx práce x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XX.;

XX. nařizuje všem xxxxxxxx osobám bez xxxxxxxxxx příznaků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx rizikového xxxxxxxx:

1. fyzická xxxxx xxxxxxx s respirátorem xxxxx XXX2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxxxxxxx po xxxx 4 xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

4. fyzická xxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ostatními xxxxxxx,

5. fyzická osoba xxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxxx tělesnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx přeruší xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XXX. umožňuje dotčeným xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx takovým xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx volno xxxx xx dobu 3 xxxxx činit xxxxxxx 105 xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx rozvrh pracovní xxxxxxxxxx x seznámit x ním nebo x jeho změnou xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx 24 xxxxx před xxxxxxxx období, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 69/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.