Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 129)

63/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

63

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 129

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda omezuje x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. února 2021 xx 23:59 hod.:

1. xxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx působících na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "vysoké xxxxx"), x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce x xxxxxxxxx, účastní-li xx x xxxxx čas xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx osobní přítomnosti xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx:

x) účast na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx lékařství, xxxxx xxxxxxxxx, farmacie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

x) xxxxx na přijímacích xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

2. xxxxxx xxxxxxxx škol, a xx tak, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vysokých xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří se xxxxx účastnit xxxxxxxxxx xxxxx bodu 1,

3. xxxxxx středních x xxxxxxx odborných xxxx x konzervatoří xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xx tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx středním a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x konzervatoři xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx při zařízeních xxx xxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

c) xxxx x oboru xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx sociálních služeb,

e) xxxxxxxxxxxx konzultace (pouze xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, závěrečných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek, a xx bez xxxxxxx xxxxx xxxx,

x) konání xxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx školách x x xxxxxxxxxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, a xx tak, xx xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx:

x) základní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxx 1. nebo 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních pro xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx škol xxxx xxxx zřízených xxxxx §16 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx nebo žák, xxxxx pedagogický xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, že xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vzdělávacích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x to xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xxxx účastníků xx xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx institucích x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx času, x to xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x studentů a xxxxxx účastníků na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx školních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxx xxxx žáků, kteří xx mohou účastnit xxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, x to xx xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx neměnné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx škol x xxxxxxxxx vyšších xxxxxxxxx škol xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky jiné xxxxxxxx, xx školských xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (domov xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx výlety,

9. xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx škol xxx, xx součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx středního x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x studijních xxxxxxxx xxxxxxxx škol, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxx studijního xxxxxxxx,

10. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x provoz xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx středního x xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

11. provoz xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx dětí, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx prostor xxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xx možný xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx, xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami x xxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.