Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 127)

61/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

61

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 127

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. února 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 28. února 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx na území xxxx České xxxxxxxxx x době xx 21:00 xxx. do 04:59 hod. s xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx povolání,

3. výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxx sociální péče,

c) xxxxxxx hromadné dopravy x xxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uskutečnění xx xxxxxxxx nutné x x nočních xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx od xxxxx xxxxxxxx,

6. účasti xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. cest xxxx xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XX. zakazuje volný xxxxx osob xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 05:00 xxx. xx 20:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné obdobné xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ústavního xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xx rodinou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xx xxxxxx nákupu xxxxx x xxxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx, xxxxxxxxx nezbytných potřeb xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. dobrovolnictví, sousedská xxxxxxx), xxxxxxxxx péče x děti, zajištění xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx odpadu,

4. cest xx zdravotnických zařízení x zařízení sociálních xxxxxx, včetně zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx blízkých, x xx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzných a xxxx xxxxxxxx,

6. výkonu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx péče, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxxxxxxx,

x) služeb pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxx xx účelem pobytu x xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx venkovních sportovištích,

8. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v takovém xxxxxxxxxx objektu,

9. xxxx xx účelem vycestování x Xxxxx republiky,

10. xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx 15 xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx,

11. cest xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx praxí x na zkouškách,

12. xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx X.,

13. xxxx xx účelem xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx x souladu s xxxxx XX.,

14. účasti xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

15. xxxx zpět xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx xxx xxxxx xxxx X. xxxx xxxx II/1 až 6, 9 xx 15 xxxx pokud xxxxxxxxxxxx x rozporu x ochranným opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx I. x XX.,

2. omezit xx xxxxxxxx xxxxxx míru xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx domácnosti,

3. pobývat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 osob, x výjimkou

- členů xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx podle xxxx XX/4 x 5,

- xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx pro stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnost,

- xxxx, které společně xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx jsou povinny xxxxx zákona, a xx xxxx činnost xxxxxxxx konat xx xxxxxx xxxxx osob,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstup nejméně 2 xxxxx, xxxxx xx je xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx využívat práci xx xxxxx, xxxxx xx zaměstnanci mohou xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

X. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xx každý účastník xx povinen mít xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o shromáždění xxxxx xxxxxxx b), xx xxxx xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx staveb x xxxx xx jej xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 100 xxxxxxxxx, x xx xx skupinách xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) shromáždění xxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nesmí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxx x xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx, s výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx sedí xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ruky xxx xxxxxxxxxx pokoje x x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx zpěváci xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxxx shromáždění xxx, xxx xxxx zabráněno xxxxxx kapének;

VI. xxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, že x případě, účastní-li xx jej na xxxxxx xxxxx xxxx xxx 10 osob:

a) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (chirurgická xxxxxx) xxxx respirátor xx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX2, KN95 xxxx X95,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx, s xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx svolavateli xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx testu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX XxX-2 xxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, který byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 dny,

d) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx orgánu;

VII. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v místě xxxxxxxx pouze se xxxxx vlastní xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxx domácnosti xxxxxx, a při xxxxx x xxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX2 xxxx XX95;

XXXX. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dovolené a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx smlouvě,

b) xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx významné pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při kontaktu x ostatními xxxxxxx xx veřejných prostorách xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. využívat x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

4. xxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxx bodu II/6 xxxxxx přímý xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zakázané x důsledku tohoto xxxxxxxxx opatření, při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx-xx se o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx sportovní utkání xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 61/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.2.2021 xx 00:00 hod. xx 28.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.