Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)

61/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

61

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 14. xxxxx 2021 x. 127

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 15. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. xx dne 28. února 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxx xx 21:00 hod. do 04:59 hod. x xxxxxxxx:

1. cest xx xxxxxxxxxx x k xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného funkcionáře xxxx xxxxxxxxx činitele,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, vnitřního xxxxxxx x řešení xxxxxxx situace,

b) xxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zásobování a xxxxxxxxxx služby,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uskutečnění xx nezbytně xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 metrů od xxxxx xxxxxxxx,

6. účasti xx xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx bodu XX. tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 05:00 xxx. xx 20:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xx účelem xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx příbuzných x xxxxxxxx xxxx potřeb xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), zajištění xxxx x děti, zajištění xxxx x zvířata, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx zdravotnických zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzných x osob xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního pořádku x řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zásobování x xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxx péče,

7. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x přírodě nebo xxxxxxx x sportování xx venkovních xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxx do vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx v xxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu,

9. xxxx xx účelem vycestování x Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx osob o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx než 15 xxxx, x návštěvy xxxxxxxx,

11. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx včetně praxí x na xxxxxxxxx,

12. xxxxxx xx shromáždění xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx X.,

13. xxxx xx účelem xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx x souladu x xxxxx VI.,

14. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

15. cest zpět xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx xxx podle xxxx I. nebo xxxx II/1 až 6, 9 až 15 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xx xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxx X. x XX.,

2. omezit xx xxxxxxxx xxxxxx míru xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. pobývat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše v xxxxx 2 xxxx, x výjimkou

- členů xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/4 x 5,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách xx školských xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx xx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x charakteru xxxxx a provozním xxxxxxxxx vykonávat x xxxxx xxxxxxxx;

X. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx brání šíření xxxxxxx, x

x) shromáždění, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx může xxxxx xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx staveb x xxxx xx xxx xxxxxxxx celkem nejvýše 100 xxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx rozestupů mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nebo v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx obřady xx xxxxx xxxxxxxx xxxx účastníků, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvýše 10 % míst x sezení, xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obřad, po xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx sedícími x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx vstupem xx xxxxxxxxx prostoru si xxxxxxxxxxx ruce, nedochází x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pokoje x v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zabráněno xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx xx xxxxxx xxxxx více xxx 10 xxxx:

x) xxxxx osoba xxxxxxx xxxx ochranný prostředek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx účinností minimálně XXX2, XX95 xxxx X95,

x) xxxxx jsou xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti,

c) xxxxx xxxxx předloží xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxx xxxxx potvrzení x negativním výsledku xxxxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX CoV-2 xxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx,

x) že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxx, xxxxxxx-xx se o xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxx xxxxx orgánu;

VII. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx vlastní xxxxxxxxxx x osobami, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ventilu xxxxx XXX2 xxxx XX95;

XXXX. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx volno xxx xxxxxxxxxxx a obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezit xxxxx prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. při xxxxxx),

3. využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu XX/6 xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soutěže.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 61/2021 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.