Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 127)

61/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

61

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 127

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 125 xx xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. do dne 28. února 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x době xx 21:00 hod. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x k xxxxxx podnikatelské nebo xxxx obdobné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx ústavního činitele,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, vnitřního xxxxxxx x řešení xxxxxxx situace,

b) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zásobování x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů,

5. xxxxxxx xxx do 500 xxxxx xx xxxxx bydliště,

6. účasti xx xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx xxxx xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XX. zakazuje volný xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx 05:00 hod. xx 20:59 hod. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx zaměstnání x x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ústavního xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xx rodinou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. cest xx účelem xxxxxx xxxxx a služeb xxxx poskytnutí služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), zajištění xxxx x xxxx, zajištění xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx, včetně zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzných x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzných a xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního pořádku x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče a xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxx xx xxxxxx pobytu x přírodě xxxx xxxxxxx x sportování xx venkovních xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů a xxxxxx v nich, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobytu xxxxx členů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx osob o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx do registrovaného xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx 15 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

11. xxxx xx xxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x na zkouškách,

12. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx X.,

13. xxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x souladu s xxxxx XX.,

14. účasti xx xxxxxxxx akci xxxxxxxx podle bodu XX.,

15. xxxx xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx usnesení vlády xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx I. xxxx xxxx II/1 xx 6, 9 až 15 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx opatřením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. nařizuje

1. xxxxxx xxxxx na xxxxxxx přístupných xxxxxxx xx dobu nezbytně xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x xxxxxx I. a XX.,

2. xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx II/4 x 5,

- zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx xxxx činnost xxxxxxxx konat ve xxxxxx počtu xxxx,

- xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve školách xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx při xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx je xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práci xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat v xxxxx xxxxxxxx;

X. omezuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a

a) shromáždění, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx může konat xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 100 xxxxxxxxx, x xx xx skupinách xx nejvýše 20 xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nebo x xxxx místnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nesmí účastnit xxxx xxxxxxxxx, než xxxxxxxx obsazenosti xxxxxxx 10 % xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx času xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx sedícími x xxxxx xxxx sedadel, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ruce, xxxxxxxxx x podávání ruky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, že x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx jej na xxxxxx místě více xxx 10 xxxx:

x) xxxxx osoba xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx masku (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xx polomasku bez xxxxxxxxxxx ventilu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimálně XXX2, KN95 xxxx X95,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx 2 metry, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx,

x) xxxxx osoba předloží xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 xxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2, který byl xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx,

x) že xx zasedání xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxxxx xxxxx xxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x místě xxxxxxxx pouze xx xxxxx vlastní domácnosti x osobami, x xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FFP2 nebo XX95;

XXXX. xxxxxxxxxx

1. zaměstnavatelům

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx smlouvě,

b) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. při xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxx,

4. xxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxx xxxx II/6 xxxxxx přímý xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx pro hromadné xxxx xxxxx xxxxxxxx x důsledku tohoto xxxxxxxxx opatření, při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx hodných xxxxx, a xx xxxxx-xx xx o xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx utkání xxxx soutěže.

Provedou:

členové vlády,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 61/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 do 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.