Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.02.2021 do 01.03.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 127)

61/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

61

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxx 2021 x. 127

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 125 ze xxx 14. xxxxx 2021, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x účinností ode xxx 15. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx dne 28. února 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na území xxxx České xxxxxxxxx x xxxx od 21:00 xxx. do 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx do xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx zásobování x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uskutečnění xx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx psů do 500 xxxxx xx xxxxx bydliště,

6. účasti xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,

7. xxxx zpět xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxx xx 05:00 hod. xx 20:59 xxx. x výjimkou:

1. cest xx xxxxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo ústavního xxxxxxxx,

2. nezbytných xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx blízkými,

3. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxx příbuzných x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, sousedská xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příbuzných x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

5. cest xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k zajištění

a) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx xxxxxxx a další xxxxxxxxxxxxxx,

x) služeb xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péče,

7. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x sportování xx xxxxxxxxxx sportovištích,

8. xxxx do vlastních xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxx x xxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu,

9. cest xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx o xxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxx ne xxxxxx než 15 xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx,

11. cest xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxx x xx xxxxxxxxx,

12. xxxxxx na shromáždění xxxxxxx x souladu x xxxxx V.,

13. xxxx za xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob x souladu s xxxxx VI.,

14. účasti xx hromadné akci xxxxxxxx podle xxxx XX.,

15. cest xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx X. nebo xxxx II/1 až 6, 9 xx 15 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x ochranným xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx

1. xxxxxx pohyb xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x místě xxxxx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx X. x XX.,

2. xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxx xxx se xxxxx xxxxxxxxxx,

3. pobývat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše x xxxxx 2 osob, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx podle xxxx II/4 a 5,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx společně xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou povinny xxxxx xxxxxx, x xx xxxx činnost xxxxxxxx konat xx xxxxxx xxxxx osob,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx ve školách xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx, xxxxx xx je možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx využívat xxxxx xx dálku, xxxxx xx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx k charakteru xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx bydliště;

V. xxxxxxx xxxxx pokojně xx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 84/1990 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx účastník xx povinen xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (nos, ústa), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xx může konat xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx ve skupinách xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx nebo v xxxx místnosti xxxxxx xxx náboženské xxxxxx xx xxxxx účastnit xxxx účastníků, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvýše 10 % xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, minimální rozestupy 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx vstupem do xxxxxxxxx prostoru xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x podávání xxxx xxx xxxxxxxxxx pokoje x x rámci xxxxxxxxxxx nedochází k xxxxxxxxxx zpěvu s xxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx shromáždění xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak, xx x xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx jej na xxxxxx xxxxx xxxx xxx 10 xxxx:

x) xxxxx xxxxx používá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx masku (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx respirátor xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ventilu x xxxxxxxxx účinností minimálně XXX2, XX95 xxxx X95,

x) osoby jsou xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx, s xxxxxxxx členů domácnosti,

c) xxxxx xxxxx předloží xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či jiné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX XxX-2 nebo XX-XXX xxxxx na xxxxxxxxxx viru SARS XxX-2, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx 3 xxx,

x) xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 xxxx, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx xxxxxx volby xxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxxxx zdržovat xx v místě xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vlastní xxxxxxxxxx x osobami, o xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx respirátor xxx xxxxxxxxxxx ventilu xxxxx XXX2 nebo XX95;

XXXX. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx volno xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti zaměstnavatele,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorách xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. při xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu II/6 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx závazné hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx pro hromadné xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx je z xxxxxx zřetele xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx-xx xx o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 61/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.2.2021 xx 00:00 xxx. xx 28.2.2021 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.