Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

40/2021 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

40

XXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2021,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 437/2020 Xx., o xxxxxxxxx úpravách x xxxxxxx dávek státní xxxxxxxx podpory x xxxxxxxxx xx xxxx x souvislosti x xxxxxxxx stavem xxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 437/2020 Sb., x některých úpravách x oblasti dávek xxxxxx sociální podpory x příspěvku xx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavem xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. Za §2 se vkládá xxxx §2x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxx ve xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx některé xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §7 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xx zvýšené xxxxxx xx splátky xxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xxxxx 2021 xx xx xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx měsíc xxxx 2021 podmínka xxxxxxx x §18 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx za splněnou, x xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx ověří x xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x §63 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

2. Xx §4 xx xxxxxxxx xxxx §4x x 4b, které xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§4x

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči v xxxx epidemie

Pro účely xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodného xxx xxxxxxxx dávek xxxxxx xxxxxxxx podpory xxxxxxxxxxxxx v závislosti xx xxxx příjmu x xxxxxxx xxxxxxxxx xx péči xxxxx §12 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx splátky xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2021 xx září 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4x

Xxxxxx nároků x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přiznání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx výši xxxxxx x zvýšení příspěvku xx xxxx podle §12 xxxxxx x xxxxxxxxxx službách xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx xxxxxx 2020 xx prosinec 2021 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §35 krizového zákona.

(2) Xxxxx přiznaná nebo xxxxxxxxx před xxxxxxxxx §4x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxx xx náležela při xxxxxxx §4x xxxx. 1 tohoto zákona, x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx by při xxxxxxx §4x odst. 1 xxxxxxxx, zvýšena xx vyplacena xxx xxxx, se xxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx §4x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxxxxx však xxx xxxx xxxxxx ode xxx, xxx to xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxx xxx, xxx x xxxxxxx dávky xxxx o xxxxxxxx xxxxx oprávněná osoba xxxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.
 

Vondráček v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 40/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.2.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.