Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 79)

32/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

32

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 28. ledna 2021 č. 79

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx. 

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 30. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx na xxxxx xxxx České republiky x xxxx od 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. cest xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx veřejného funkcionáře xxxx ústavního činitele,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx hromadné dopravy x další xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx nebo jiných xxxxxxx chráněných zájmů,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx od xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxx osob xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x době xx 05:00 hod. xx 20:59 xxx. x výjimkou:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xx účelem xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb xxxx příbuzných a xxxxxxxx nebo potřeb xxx jinou osobu (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení sociálních xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx,

5. cest xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx zdravotní nebo xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služby,

f) xxxxxxxxxxx péče,

7. xxxx xx účelem xxxxxx x přírodě nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

8. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objektů x xxxxxx x nich, x xx xx xxxxxxxx současného xxxxxx xxxxx členů jedné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu,

9. xxxx xx účelem vycestování x Xxxxx xxxxxxxxx,

10. xxxxxx na svatbě, xxxxxxxxxx xxxx o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx než 15 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

11. cest xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx včetně xxxxx x na zkouškách,

12. xxxx za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

13. účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx XX.,

14. xxxxxx xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX.,

15. cest xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx xxx podle xxxx X. xxxx xxxx XX/1 xx 6, 9 xx 15 nebo pokud xxxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví;

IV. nařizuje

1. xxxxxx pohyb xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xx dobu nezbytně xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx I. x XX.,

2. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx II/4 a 5,

- xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- osob společně xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx společně xxxxxx činnost, ke xxxxx xxxx povinny xxxxx zákona, x xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx osob,

- xxxx, žáků a xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx školských zařízeních, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx s ostatními xxxxxxx odstup xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xx možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x charakteru xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat x xxxxx xxxxxxxx;

X. omezuje xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 84/1990 Xx., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx účastník je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 20 účastnících x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10% xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obřad, xx xxxxxxx času xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx řadě xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx vnitřního prostoru xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx při pozdravení xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hromadnému zpěvu x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo sbor xxxx oddělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx shromáždění xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx šíření kapének;

VI. xxxxxxx doporučuje zdržovat xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vlastní domácnosti x osobami, x xxxxx člen xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx x jinými xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FFP2 nebo XX95;

XXX. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxx volno xxx xxxxxxxxxxx x obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx významné pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu XX/6 xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx;

XXXX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hromadné xxxx jinak zakázané x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx xx x xxxxxx zřetele hodných xxxxx, x to xxxxx-xx se x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx vlády ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1375, xxxxxxxxx xxx č. 595/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx., a xx xxxxx usnesení xxxxx xx dne 22. xxxxx 2021 x. 56, vyhlášeného pod x. 22/2021 Xx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 32/2021 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.1.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.