Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.01.2021 do 15.02.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 79)

32/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

32

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 28. xxxxx 2021 x. 79

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. 

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 30. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. do xxx 14. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 21:00 xxx. do 04:59 hod. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx podnikatelské nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ústavního xxxxxxxx,

2. xxxxxx povolání,

3. xxxxxx xxxxxxxx sloužících k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další infrastruktury,

d) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx zásobování x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx od xxxxx xxxxxxxx,

6. účasti xx hromadné xxxx xxxxxxxx podle xxxx XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,

7. xxxx xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 05:00 hod. xx 20:59 xxx. x výjimkou:

1. xxxx xx zaměstnání x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx ústavního xxxxxxxx,

2. nezbytných xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

3. cest xx účelem xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx osobu (xxxx. dobrovolnictví, sousedská xxxxxxx), xxxxxxxxx péče x xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx příbuzných x xxxx blízkých,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) ochrany zdraví, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné xxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

7. xxxx xx xxxxxx pobytu x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sportovištích,

8. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx, x to xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x takovém xxxxxxxxxx xxxxxxx,

9. cest xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

10. xxxxxx na svatbě, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx spolu xxxxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx, a xxxxxx, x počtu ne xxxxxx xxx 15 xxxx, x návštěvy xxxxxxxx,

11. cest xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxx x xx zkouškách,

12. xxxx xx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven,

13. xxxxxx xx shromáždění konaném x xxxxxxx s xxxxx IV.,

14. xxxxxx xx xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

15. xxxx xxxx xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx X. nebo xxxx XX/1 xx 6, 9 až 15 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví;

IV. nařizuje

1. xxxxxx pohyb na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx I. x XX.,

2. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx domácnosti,

3. pobývat xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 2 xxxx, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxx xxxx XX/4 x 5,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- osob společně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx počtu xxxx,

- xxxx, žáků x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách xx školských xxxxxxxxxx, x zachovávat při xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, pokud xx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx využívat xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx x charakteru xxxxx x provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

X. xxxxxxx xxxxx pokojně xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 84/1990 Xx., x xxxxx shromažďovacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), se xxxx xxxxx pouze xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) shromáždění xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10% xxxx k xxxxxx, xxxxxxx účastníci, s xxxxxxxx xxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxxx obřad, xx xxxxxxx času xxxx xx sedadlech, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxx x xxxxx řadě xxxxxxx, xxxx vstupem xx vnitřního xxxxxxxx xx dezinfikují xxxx, xxxxxxxxx k podávání xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hromadnému xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx oddělení od xxxxxxxxx účastníků shromáždění xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx šíření xxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v místě xxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx domácnosti x xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx používat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx FFP2 nebo XX95;

XXX. doporučuje

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě,

b) omezit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x ostatními osobami xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx důvodů přednostně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk,

4. xxxxxx zajišťujícím služby xxxxx bodu XX/6 xxxxxx přímý kontakt xx zákazníky;

VIII. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx xxx hromadné xxxx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx xx z xxxxxx zřetele hodných xxxxx, x xx xxxxx-xx xx o xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxx xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx soutěže;

IX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. prosince 2020 x. 1375, xxxxxxxxx pod č. 595/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx x. 9/2021 Xx., a ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 22. xxxxx 2021 x. 56, xxxxxxxxxxx xxx x. 22/2021 Xx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 32/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.1.2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 14.2.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.