Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.01.2021 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 54)

17/2021 Sb.

Usnesení

Příloha - Čestné prohlášení

INFORMACE

17

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. ledna 2021 č. 54

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 písm. c) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 19. ledna 2021 xx 00:00 xxxxx xx dobu trvání xxxxxxxxx xxxxx

X. nařizuje xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxx dne vyhlášení xxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx první xxxx xxxxx x xxxx-xx součástí této xxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 2 xxxxx XX xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., o pracovnělékařských xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 a 13 xxxxxxx xxxxxxx, x u xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx lékařská xxxxxxxxx, xxxx na posouzení xxxxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx se o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní způsobilosti xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxx stavu,

2. xxxx, xxxxxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxx tohoto opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 odst. 2 zákona x. 258/2000 Xx.; xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx průkaz, xx platné nejdéle xx uplynutí 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu;

II. xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxx třeba x xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx a xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx

1. považovat za xxxxxx platné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 zákona x. 373/2011 Sb. x podle §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., po xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nouzového stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx uvádí, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx který xxxx posuzována, xx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, na xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu a xxxx xx xxxx xxxxxxx nejvýše

i) 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx k xxxx xxxxx zákona č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, provést xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx lékařskou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx lékařského xxxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x práci xx xxxxx xxxxxx xxxxx bodu I. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx XXX/1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x usnesení xxxxx x. 17/2021 Xx.

(xx dne 18.1.2021 x. 54)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: ........................................

Xxxxx xxxxxxxx: ..........................................

Xxxxxxxx: ....................................................

tímto, xx xxxxxx usnesení xxxxx Xxxxx republiky x. 54 xx xxx 18. xxxxx 2021 o přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x k xxxxxx xxxxxxxx...............;

2) xxx/x xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, jakož x x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx bude xxxxxxxxx a x xx souvisejícími riziky (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, zraková xxxxx, psychická zátěž, xxxxx ve výškách xx xxxxxxx, řízení xxxxxxxxxxx techniky, atp.), xxxxx x xx xxxxxxxxxxx/x xx zaměstnavatelem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x je xxxxxxx/xxxxxxx činnost xxxxxxxxx;

3) x xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x některý xx státu x xxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, xxxxx byl xxxx xxxxxxxx stát xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky;

4) xxxxxx xxxxxx onemocněním, xxxxx xx znemožňovalo xxxxxx zdravotního xxxxxxx xx xxxxxx §19 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (pokud xx xxxxx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné);

5) xx xxxxxxxxx způsobilý/á x xxxxxx činností epidemiologicky xxxxxxxxx spočívajících ve xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (pokud xx jedná o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxx), xx při xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výrobě x/xxxx uvádění xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx bude:

a) xxx x xxxx toto xxxxxx prohlášení x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nutné x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a dodržovat xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx upraveném x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

V............................................................dne......................................................

....................................................................................

jméno x příjmení

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 17/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.1.2021.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1 Xx. xx xxxxxx xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.