Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.01.2021 do 22.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 53)

16/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

16

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 18. xxxxx 2021 č. 53

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 19. xxxxx 2021 xx 00:00 xxx. xx xxx 22. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx prodej x prodej a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx provozoven:

a) prodejen xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxx pro provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, výdejen a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx krmiva x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx čoček x souvisejícího xxxxx,

x) xxxxxxxx novin x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx servisu x oprav xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx na pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osiva x sadby,

q) pokladen xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb a xxxxxx odstraňování, projektovou xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx ve stavebnictví,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx galanterie,

u) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočetní x telekomunikační xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx elektroniky, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence,

w) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxxxxxx balzamací x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ukládání xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx domácích xxxxxx x železářství, přičemž xx xxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx nábytek, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxx a výkupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxx zboží, např. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx hroby, xxxxxx xxxxxx apod.; pro xxxx provozovny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedený x bodě X/7,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx a koček,

af) xxxxxxxx zbraní x xxxxxxxx,

xx) papírnictví,

ah) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

xx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x tím, xx xxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx x těchto prodejnách xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovat; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona; dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx maloobchodní xxxxxx x prodej a xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činnost v xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx zakázán, xx xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx zákazníkům xxxxxxx přístup,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx stravování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x studentů xxxxxxxxxxx se prezenčního xxxxxxxxxx,

x) v provozovnách x ubytovacích zařízeních xx podmínky, že xxxxxxxxx stravování xxxxx xxxxxxxxxx osobám, a xx xxxxx v xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx prodeje mimo xxxxxxxxxx stravovacích služeb (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxx) x tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx provozovny (např. xxxxxxxx okénko) je xxxxxxx x čase xxxx 21:00 hod. x 04:59 xxx.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx diváků xxx xxxx představení xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x rámci zaměstnání xxxx podnikání, x xxx, xx

x) ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest xxxxxxxxxx mohou odložit xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pouze xx xxxx této xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpěv, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx počet účinkujících xxxxx být vyšší xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podlahové xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dělený čtyřmi,

iii) x hráčů všech xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx samostatný notový xxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podobné xxxxxxxx xxxx,

x) kongresy, xxxxxxxxxx akce a xxxxxxx v prezenční xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx výuky a xxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požární ochrany,

iii) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a zdokonalování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů,

iv) xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x pracovněprávních xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx poskytování služeb xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x překonání podmínek xxxxx §3 odst. 10 xxxx. x) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vzdělávacích akcí x zkoušek x xxxxxxxxxx kvalifikací x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx více xxx 10 xxxx x, je-li zkouška xxxxx právního předpisu xxxxxxx, dalších xxxx xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx bowlingu nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a s xxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxx provádí osoby x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, koupelový xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx a batolata, xxxxxxxxxxxx), wellness xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx zoologických zahrad x botanických xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, galerií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věku 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým xxxxxxxxxxx xxxxx §2 vyhlášky x. 74/2005 Sb., xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) provoz lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx lyžařských tratí xxxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx dopravy xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona,

c) xxxxxxxx do doby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a cizincům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxxx ubytování xxxx xxxxxxxx státem, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx subjekty xx xxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx domova,

f) osobám xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahájeného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech; tím xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx alkoholické xxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx svátek x v xxxxxxx xxxxxx xx celý xxx a v xxxxxxx xxx x xxxx mezi 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. s xxx, xx xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx stanic x xxxxxx x xxxxxx,

x) lékáren,

c) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, železničních stanicích x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx v rozsahu xxxxx xxxx X/2,

7. xxxxxx na xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx provozovnách (xxxxxx xx xxxxxxxx, x pojízdných prodejnách x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx; zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx v obcích, xxx xxxx xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx (x čerstvém nebo xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxx a xxxxxxx x masa, xxxxxx xxxxxx ryb, vajec, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x medu;

II. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxx I/2 xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx stolu,

b) u xxxxxxx stolu sedí xxxxxxx 4 zákazníci, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li se x xxxxxx xxxx, xxx x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních prostorech xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sezení xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx míst x xxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a tance,

e) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení se xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx služeb tak, xx v xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokrmy xxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx společenských klubů x diskoték xxx, xx xx x xxxx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. činnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 m2 tak, xx

x) použití xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) je xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx shromažďování osob,

b) xxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx jednu osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) následující xxxxxx xxx zákazníky jsou xxxxxxxxx zákazníkům a xxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x nákupním centru (xxxx. formou xxxxxxxxxxx, xxxxx x rádiu xxxxxx, infografiky u xxxxxx do xxxxxxxx x xxxxxx provozoven, xxxxxxxxxxx xx podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, kde xx xxx očekávat, xxxx. xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx přítomna xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx okénko xxxx jako jídlo x xxxxx,

5. provoz xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxx, xxxxxxx činnost xxxx zakázána xxxxx xxxx X/7, xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zajistit xxxxxxx xxxx stánky, xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxx,

x) v jeden xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx tržiště xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 xxxxx xx 15 x2,

x) xxxxxxx nádoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx místa,

d) xxxxxxxx xx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; tím xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokrmů x xxxxx vánočních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx knihoven xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výdej xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

7. provoz x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přepravy xxxx, xxx, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx je 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxx než 15 x2 xx xxxx xxxxxxx nevztahuje na xxxx mladší 15 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka x na doprovod xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením; x případě ostatních xxxxxxxxxx se toto xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

b) xxxxxxx xxxxx tomu, xxx se zákazníci xxxxxxxxx v kratších xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xx xxxxxxxx domácnosti,

c) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx, tak xxxx provozovnou, xxxxxxx xx xxxxxx označení xxxxxxxx xxx čekání x umístění xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (minimální xxxxxxxxx 2 metry), xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxx zaměstnance x zákazníky provozoven x xxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxx xxxxxx cirkulaci vzduchu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) bez recirkulace xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

h) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx kočárek x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat, aby xxx xxxxx používala xxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovoleného xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x tím, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovny, xxxxx je určena xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx plocha, kam xxxxxxxxx mají xxxxxxx, xxxxxx zkušebních xxxxxxxxx, xxxxxx zabraná xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx prodejními xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sklady a xxxxxxxxx, dílny, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 x. 1376, xxxxxxxxx xxx č. 596/2020 Sb., xx znění usnesení xxxxx xx dne 7. xxxxx 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx č. 9/2021 Sb.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 16/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 22.1.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.