Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.01.2021 do 22.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 53)

16/2021 Sb.

Usnesení

INFORMACE

16

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 18. xxxxx 2021 x. 53

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxx 2021 od 00:00 xxx. do dne 22. ledna 2021 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. maloobchodní xxxxxx x prodej a xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží,

e) xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kontaktních čoček x souvisejícího xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) provozoven servisu x oprav xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k dopravním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x sadby,

q) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pro sjednání xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx textilního materiálu x xxxxxxxx galanterie,

u) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x telekomunikační techniky, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, spotřební elektroniky, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pro domácnosti,

v) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobků xxx domácnost,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxx,

x) myček xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx domácích xxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxx x výkupu xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kamene (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxx),

xx) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, např. xxxxx, květinové xxxxxxx xx xxxxx, pietní xxxxxx xxxx.; pro xxxx provozovny xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x bodě I/7,

ae) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx x xxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx obuvi,

ai) vozidel xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x tím, xx xxxx xxxxx x xxxxxx je zakázáno x těchto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytovat; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx zákona; xxxx xx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx zakázán, xx xxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx provozovny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. přítomnost xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hospody x xxxx), s xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxx poskytovatelů zdravotních xxxxxx x sociálních xxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx xx podmínky, že xxxxxxxxx stravování xxxxx xxxxxxxxxx osobám, x xx xxxxx v xxxx xxxx 05:00 xxx. x 20:59 xxx.;

xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x sebou) x tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx provozovny (xxxx. xxxxxxxx okénko) xx xxxxxxx v čase xxxx 21:00 xxx. x 04:59 hod.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, že xx provádí xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxx, že

i) ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxx po xxxx xxxx xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx jevišti xxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxx počet účinkujících xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx celkové podlahové xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dělený čtyřmi,

iii) x hráčů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx prostorové podmínky,

b) xxxxx x podobné xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x prezenční xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx způsobilosti k xxxxxx zdravotnického xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x farmaceuta, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x podle xxxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx obecních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x členů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

xxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových vozidel x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx vedoucích x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11 xxxxxx č. 309/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxx další požadavky xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx práci x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 odst. 10 xxxx. d) xxxxxxxx x. 87/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x tavných xxxxxxxx,

x) xxxxxxx vzdělávacích akcí x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx zkoušek, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx školách a x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vysokých xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx více xxx 10 osob x, xx-xx zkouška xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 osob x xxx veřejnosti,

d) xxxxxxxx,

x) xxxxxx heren, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních a xxxxxxxx školách, kde xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx provádí xxxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přípravu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx koupališť (xxxxxxxx xxxxx, koupelový xxxxx, bazén xxx xxxxxxx a batolata, xxxxxxxxxxxx), wellness xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx zoologických xxxxxx x botanických xxxxxx,

x) xxxxxxxx x prohlídky xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hradů, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x planetárií,

j) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx na činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Sb., xxxx xxxx zejména xxxxxxx, výchovná, xxxxxxxxx xxxx vzdělávací činnost xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx,

x) provoz xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; tím není xxxxxx xxxxxx lanových xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx lyžařských xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx ubytovacích služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxx, podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx činnosti,

b) xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x pracovním povolením xx území České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa,

e) xxxxxx, xxxxxxx ubytování bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxx,

x) osobám xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx,

5. pití alkoholických xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx možnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a poskytování xxxxxx x provozovnách xx xxxxxx xxxxxx x x ostatní xxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxx dny x xxxx xxxx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x tím, xx tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a na xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) prodejen x místech zvýšené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx X/2,

7. xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx ve stáncích, x xxxxxxxxxx prodejnách x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a drogistického xxxxx x obcích, xxx xxxx možno xxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné provozovně; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (x čerstvém nebo xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx, xxxxxx, mléka a xxxxxxx x xxxxx, xxxx a xxxxxxx x xxxx, včetně xxxxxx ryb, vajec, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxx;

XX. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/2 tak, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) zákazníci xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx nimi xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) u xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx se x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx více zákazníků xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx prostorech provozovny xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx produkce živé xxxxx x tance,

e) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx (xxxx. výdejové okénko) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx,

3. provoz xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů x diskoték xxx, xx xx x xxxx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 m2 tak, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odpočinku (xxxxx, xxxxxx, lavice xxxx.) xx omezeno xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx jednu xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) následující xxxxxx xxx zákazníky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobám, xxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dodržování xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxxx x nákupním centru (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, infografiky x xxxxxx do prodejen x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx zamezováno xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. vstupy z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, záchody xxxx.,

x) xx zakázán provoz xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx propagační aktivity x xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxx I/7, xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx stánky, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxx,

x) x jeden xxx xx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyskytovat xxxx xxx 1 xxxxx xx 15 m2,

c) xxxxxxx nádoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prodejního xxxxx,

x) xxxxxxxx xx provozovat xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx určených k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxx dotčena možnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vánočních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výdej xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxxx,

7. provoz v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1, jejichž xxxxxx xxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx nepřipustí xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxx xxx 15 x2 xx toto xxxxxxx nevztahuje xx xxxx mladší 15 xxx doprovázející xxxxxxxxx x xx doprovod xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 6 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka,

b) xxxxxxx brání xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kratších xxxxxxxxxxxxx, xxx jsou 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxx front čekajících xxxxxxxxx, x xx xxx uvnitř, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro čekání x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozestupy xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx zákazník, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dotýkaných předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx byly x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zákazníky provozoven x xxxxx být xxxxxxxxx k pravidelné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx maximální xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

g) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodejnách, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

h) x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x dítětem, nesmí xxxxxxxxxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxxx používala xxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dovoleného xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx část provozovny, xxxxx xx určena xxx prodej x xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx plocha, xxx xxxxxxxxx xxxx přístup, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx prodejními xxxxx, xxxxxx používají xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx se nezahrnují xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, dílny, schodiště, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1376, xxxxxxxxx xxx č. 596/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 7. ledna 2021 x. 12, xxxxxxxxxxx xxx č. 9/2021 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 16/2021 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.1.2021 xx 00:00 xxx. xx 22.1.2021 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.