Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2020.


Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

50/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Osoby, na které se smlouva vztahuje Článek 1

Daně, na které se smlouva vztahuje Článek 2

Všeobecné definice Článek 3

Rezident Článek 4

Stálá provozovna Článek 5

Příjmy z nemovitého majetku Článek 6

Zisky podniků Článek 7

Mezinárodní doprava Článek 8

Sdružené podniky Článek 9

Dividendy Článek 10

Úroky Článek 11

Licenční poplatky Článek 12

Zisky ze zcizení majetku Článek 13

Příjmy ze zaměstnání Článek 14

Tantiémy Článek 15

Umělci a sportovci Článek 16

Penze Článek 17

Sveřejné funkce Článek 18

Studenti Článek 19

Ostatní příjmy Článek 20

Zamezení dvojímu zdanění Článek 21

Zákaz diskriminace Článek 22

Řešení případů dohodou Článek 23

Výměna informací Článek 24

Diplomaté a konzulární úředníci Článek 25

Omezení výhod Článek 26

Změny smlouvy Článek 27

Vstup v platnost Článek 28

Ukončení platnosti Článek 29

INFORMACE

50

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 9. xxxxx 2019 byla x Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Kyrgyzské republiky x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x x zabránění xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx se daňové xxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Smlouvu ratifikoval.

Smlouva xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxx článku 28 odst. 2 xxx 30. xxxxxxxxx 2020 x její xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx zněním článku 28 xxxx. 2 xxxx. x) x b).

České xxxxx Smlouvy x xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx její xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX

XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX O XXXXXXXX DVOJÍMU ZDANĚNÍ X XXXXX XXXX X PŘÍJMU X X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XXXXX KYRGYZSKÉ XXXXXXXXX,

xxxxxxx xx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, x to xxxx xx byly vytvářeny xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

xx dohodly xxxxx:

Xxxxxx 1

XXXXX, XX XXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 2

XXXX, XX XXXXX SE XXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxx smlouva xx vztahuje xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx států xxxx xxxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxx místních xxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx movitého nebo xxxxxxxxxx majetku, daní x celkového xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx podniky a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx majetku.

3. Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx Smlouva xxxxxxxx, xxxx zejména:

a) v Xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

(x) xxx x příjmů x xxxxx právnických xxxx; x

(xx) xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

x) x Xxxxx republice:

(i) xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx; x

(xx) xxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob.

4. Smlouva xx xxxx rovněž xxxxxxxxx xx jakékoliv xxxx xxxxxxxx xxxx x zásadě xxxxxxxxx xxxxx, které budou xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx vedle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xx vzájemně xxxxx podstatné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

XXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx souvislost xxxxxxxxxx odlišný xxxxxx:

x) xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx území, na xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx republika vykonává xxxxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx kterém xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vykonávána xxxxxxxxxx práva Xxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx "xxxxx xxxxxxx stát" x "xxxxx xxxxxxx stát" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx jiná xxxxxxxx xxxx;

x) výraz "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx právnickou xxxxx nebo jakéhokoliv xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu;

f) xxxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" označuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, vyjma xxxxxxx, xxx xx loď xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo železniční xxxxxxx provozováno pouze xxxx xxxxx x xxxxxx smluvním xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx:

(x) x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

(xx) x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx:

(x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu;

(ii) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx platných v xxxxxxxx smluvním xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) výraz "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Pokud xxx x xxxxxxxxx Xxxxxxx x jakémkoliv xxxx některým ze xxxxxxxxx xxxxx, bude xxx každý xxxxx, xxxxx v ní xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx význam, xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx státu xxx xxxxx daní, xx xxxxx xx Smlouva xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx používaných xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx daným xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 4

XXXXXXXX

1. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která je xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxx státě xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého xxxxxx, xxxxx hlavního xxxxxx nebo jakéhokoli xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stát x xxxxxxxxx územně-správní xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Tento xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx osoba xx podle ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxx stálý xxx; xxxxxxxx má x xxxxxxxxx xxxxx xxx x obou xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx státu, xx xxxxxxx má xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx osoba xxxxxxxxx svých životních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx státě, předpokládá xx, že je xxxxxxxxxx xxxxx toho xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxx se xxxx xxxxx obvykle xxxxxxx x obou státech xxxx x xxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jehož je xxxxxxx příslušníkem;

d) xxxxxxxx xx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx žádného x xxxx, upraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Jestliže xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, je xxxxx ustanovení odstavce 1 rezidentem obou xxxxxxxxx států, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x němž xx nachází místo xxxxxx hlavního xxxxxx.

Xxxxxx 5

STÁLÁ XXXXXXXXXX

1. Xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx smlouvy xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx vykonávána činnost xxxxxxx.

2. Výraz "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx;

x) xxxxx;

x) xxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxx; x

x) xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx místo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" rovněž xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, stavební, xxxxxxxx xxxx instalační xxxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx pouze xxxxx xxxxxx staveniště, projekt xxxx xxxxx xxxx xxxx než xxxxxxx xxxxxx;

x) poskytování xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx prostřednictvím zaměstnanců xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podnikem xxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxx xx území xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx měsíců x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxx provozovna" xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx dodání zboží xxxxxxxxx podniku;

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx za účelem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxx zboží xxxxxxxxx podniku, xxxxx xx udržuje xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx shromažďování informací xxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx;

x) trvalé xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx činností xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až x),

xxxxx xxxxxx činnost nebo, x xxxxxxx xxxxxxx x), celková činnost xxxxxxxx místa x xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx, xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, osoba - xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, na kterého xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx podniku x xx x xxxxxxx xxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx, má xx xx xx, xx xxxxx podnik xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxx provádí pro xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce.

6. Xxxx se xx xx, xx podnik xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx smluvním xxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, generálního xxxxxxxxxxx nebo jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx osoby xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jinak), xxxxxxx xxxx x xxxx x kterékoli xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx rezident xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, mohou xxx zdaněny x xxxxx druhém xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx náleží xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxx xx daný xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx příslušenství xxxxxxxxxx xxxxxxx, živý x xxxxx inventář xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, práva, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xx na pozemky, xxxxxxx právo k xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx ložisek, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxxxx pobírané z xxxxxxx užívání, xxxxx xxxx každého xxxxxx xxxxxxx užívání nemovitého xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx rovněž xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

ZISKY XXXXXXX

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny, xxxxx xx umístěna v xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, mohou xxx xxxxx podniku zdaněny xx druhém státě, xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx lze xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím stálé xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, přisuzují xx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxx, které xx byla xxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx podnik xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx x xxxx xxxxx nezávislá ve xxxxx x podnikem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxx stálé xxxxxxxxxx xx povoluje odečíst xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx výloh xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxxxxx, ať xxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx x některém smluvním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx přičteny stálé xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx celkových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx v xxxxxxxx 2 nevylučuje, xxx tento smluvní xxxx stanovil zisky, xxx mají xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx xxxx xxx přičteny xxxxx provozovně, se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx neexistují xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx zisky xxxxxxxx xxxxx příjmů, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článků xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 8

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx, které xxxxxx xxxxxx smluvního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě, podléhají xxxxxxx xxx x xxxxx státě.

2. Pro xxxxx tohoto xxxxxx x xxx xxxxxx xx ustanovení článku 12, xxxxx z provozování xxxx, letadel, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) zisky z xxxxxxxx lodí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx; x

x) zisky x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx kontejnerů (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přepravu xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, x jaký xxxxxx xxx, xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx železničních xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 platí rovněž xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

SDRUŽENÉ XXXXXXX

1. Xxxxxxxx

x) se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhého smluvního xxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xx vedení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x podniku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx x těchto případech xxxx xxx podniky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínkami, které xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx se xxxx xx podmínek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podniky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by, nebýt xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jedním z xxxxxxx, ale xxxxxxxx x těmto podmínkám xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zdaněny.

2. Jestliže xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx - x následně xxxxx - zisky, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu byly xxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx zahrnuté xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx, kdyby podmínky xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx stanovení xxxx úpravy se xxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xx xxxxx, příslušné xxxxx xxxxxxxxx států xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zanedbání.

Xxxxxx 10

DIVIDENDY

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx zdaněny xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x to podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, daň xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxx než xxxxxx společnost), xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx vyplácející dividendy;

b) 10 xxxxxxx hrubé xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx případech.

Tento xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společnosti, x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Výraz "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx práv, x xxxxxxxx pohledávek, x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x akcií xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxxxxx, xxxxx rozdílí xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečný vlastník xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xx rezidentem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, x jestliže účast, xxx kterou se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx váže k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení článku 7.

5. Jestliže společnost, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx druhý xxxx xxxxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vypláceny xxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxx nebo že xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx váže xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx umístěna x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx dividendy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx ze zisků xxxx x příjmů xxxxxxxx zdroj x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 11

ÚROKY

1. Xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rezidentu xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxx být zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx úroky xxxx mohou být xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, v xxxx mají zdroj, x xx xxxxx xxxxxxxx předpisů tohoto xxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx vlastník xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Úroky xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě x skutečně vlastněné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 zdanění xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx úroky xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx xx xxxx;

x) vládě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxx místního úřadu xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úvěrem, xxxxx xx zaručena xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx, centrální bankou xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vlastněna xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smyslem xxxxxxxxx takové instituce xx xxxxxxx exportu xxxx xxxxxxxx.

4. Výraz "xxxxx" použitý v xxxxx xxxxxx označuje xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx a majících xx xxxxxxxxxx právo xxxxxx na zisku xxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx se vážou x těmto cenným xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx platbu xx xxxxxxxxxx xx xxxxx pro účely xxxxxx xxxxxx. Výraz "xxxxx" nezahrnuje žádnou xxxx příjmu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 10 odstavce 3.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx vlastník úroků, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx smluvního státu, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, a jestliže xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx stálé xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7.

6. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx státě, xxxxxxxx xxxxxxx je rezident xxxxxx xxxxx. Jestliže xxxx xxxxxx xxxxx, xx xx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xx smluvním xxxxx xxxxxx provozovnu, ve xxxxxxx x xxx xxxxx k xxxxxxxxx, x něhož jsou xxxxx xxxxxxx, x xxxx úroky xxxx x xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, xx tyto xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx provozovna umístěna.

7. Xxxxxxxx částka xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x pohledávce, z xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x skutečným xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxx x nějakou xxxxx xxxxxx, částku, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Částka xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxx zdaněna x xxxxxxx s právními xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12

LICENČNÍ POPLATKY

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx mající xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx státě.

2. Xxxx licenční poplatky xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxx, x to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licenčních xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xxxxxxx xxxxx částky xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx na xxxxx jakéhokoliv autorského xxxxx x dílu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x filmů xxxx pásek xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, návrhu xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx vzorce xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, obchodního xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nabyté x xxxxxxx xxxxxxxxxx, obchodní xxxx xxxxxxx.

4. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 se nepoužijí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxxx x druhém smluvním xxxxx, xx xxxxxx xxxx licenční xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx k xxxx stálé xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení článku 7.

5. Předpokládá se, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdroj xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx rezident xxxxxx státu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluvního státu, xx xx smluvním xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx spojení s xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx licenční poplatky, x tyto licenční xxxxxxxx xxxx x xxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx, předpokládá xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx státě, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx vlastníkem xxxx xxxx oběma x xxxx x xxxxxxx xxxxx osobou, xxxxxx, xxxxxx xx byl xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vztahů, xxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx posledně xxxxxxxx xxxxxx. Částka xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx předpisy každého xxxxxxxxx státu, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této smlouvy.

Xxxxxx 13

XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxx, xxxxx pobírá rezident xxxxxxx smluvního xxxxx xx zcizení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6 x umístěného xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xx zcizení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Zisky, xxxxx pobírá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx lodí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x provozování těchto xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x tomto xxxxxxxx xxxxx.

4. Zisky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx uveden x xxxxxxxxxx 1, 2 x 3, podléhají xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 14

PŘÍJMY XX XXXXXXXXXX

1. Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx jednoho smluvního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, podléhají x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článků 15, 17 a 18 xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx vykonáváno xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx zdaněny x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx po xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx 183 xxx x xxxxxxxxxx dvanáctiměsíčním xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx roce x

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve druhém xxxxx.

3. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) xx zahrnují xxxxxxxxxxx dny:

a) xxxxxxx xxx fyzické přítomnosti, xxxxxx dní příjezdů x odjezdů x

x) xxx xxxxxxxx xxxx xxxx činnosti, jako xxxx soboty x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx spojené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx, xx kterých bylo x činnosti na xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx "zaměstnavatel" xxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx práci x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx práce.

5. Xxx ohledu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného xx xxxxxx lodi, xxxxx xx provozována x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx palubě xxxxxxx nebo x xxxxxxxxx nebo železničním xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zdaněny x xxxxx smluvním státě.

Xxxxxx 15

XXXXXXXX

Xxxxxxxx x xxxx podobné xxxxxx, xxxxx pobírá rezident xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

Článek 16

XXXXXX X XXXXXXXXX

1. Příjmy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xxxx xx veřejnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx být xxx ohledu na xxxxxxxxxx článků 7 x 14 xxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx.

2. Xxxxxxxx příjmy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sportovcem xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 x 14 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxx činnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

XXXXX

Xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 18 odstavce 2 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 18

XXXXXXX FUNKCE

1.

a) Xxxxx, xxxx a xxxx podobné xxxxxx, xxxx xxx penze, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxx místním xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osobě za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo útvaru xxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxx, mzdy a xxxx podobné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdanění xxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x tomto druhém xxxxx a fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto státu:

(i) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx

(xx) xx nestala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx prokazování xxxxxx služeb.

2.

a) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x fondů, které xxxxxxx, fyzické osobě xx služby prokázané xxxxxx státu xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jen x xxxxx státě.

b) Xxxxxx penze xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Ustanovení článků 14, 15, 16 x 17 se xxxxxxx xx xxxxx, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx x xx penze xx xxxxxx prokázané x xxxxxxxxxxx s průmyslovou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx některým smluvním xxxxxx xxxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu.

Xxxxxx 19

XXXXXXXX

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx student xxxx xxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx smluvního xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxx xx xxxxxxx x prvně xxxxxxxx xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx předpokladu, xx takovéto platby xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx stát.

Xxxxxx 20

OSTATNÍ PŘÍJMY

1. Xxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx kdekoliv, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxx zdanění xxx x xxxxx státě.

2. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx v článku 6 xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v druhém xxxxxxxx státě svoji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, která je xxx umístěna, a xxxxxxxx právo xxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx příjmy platí, xx skutečně vážou x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx se použijí xxxxxxxxxx článku 7.

Článek 21

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxx rezident xxxxxxx smluvního státu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s ustanoveními xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx povolí xxxxxx xxx z příjmů xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx, x xxxxxx xx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx daně x příjmů, vypočtené xxxx xxxxx snížením, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příjem, xxxxx xxxx xxx zdaněn x tomto druhém xxxxx.

2. Jestliže je, x souladu s xxxxxxxxxx ustanovením Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zdanění v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx částky xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxx příjem.

3. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx, xx smluvním státě xxxxxxxxx, x xx xx předpokladu, že xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x že xx xx x xxxx x souladu.

Xxxxxx 22

XXXXX XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx žádnému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, kteří xxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx situaci. Xxxx xxxxxxxxxx xx bez xxxxxx na ustanovení článku 1 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Osoby xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx xxxx rezidenty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx zdanění a xxxxxxx povinnosti, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podrobeni xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného státu, xxxxx jsou, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx, xx stejné xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx druhém xxxxxxxx státě, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx nepříznivější než xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx činnosti. Xxxx ustanovení nebude xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx smluvního státu, xxx xxxxxxx rezidentům xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x snížení xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 odstavce 1, článku 11 xxxxxxxx 7 nebo článku 12 xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx, licenční poplatky x xxxx xxxxxx xxxxxxx podnikem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zisků xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxx byly placeny xxxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx.

5. Podniky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vlastněn xxxx kontrolován xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdanění xxxx xxxxxxxxxx povinnostem x xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článku 2 xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

Článek 23

ŘEŠENÍ XXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxx xx xxxxx domnívá, že xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvy, xxxx, xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, předložit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx smluvního xxxxx. Xxxxxx musí být xxxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedoucího xx zdanění, xxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx bude příslušný xxxx považovat xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx sám schopen xxxxx xxxxxxxxxx řešení, xxxx xx xxxxxx xxxxxx vyřešit vzájemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tak, aby xx xxxxxxxx zdanění, xxxxx není v xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx uskutečněna xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx států.

3. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obtíže xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx provádění Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.

4. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx styk xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

XXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xx budou xxxxxxxxx takové xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx vztahu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx všeho xxxxx x pojmenování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx v rozporu xx Xxxxxxxx. Výměna xxxxxxxxx není xxxxxxx články 1 x 2.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 budou xxxxxxxxx x tajnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx x opravných prostředcích xx xxxxxx x xxxxx daním nebo xxxxxxx výše xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxx použijí xxxx xxxxxxxxx xxx k xxxxx účelům. Mohou xxxxxx xxxx informace xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxxx xxx bez xxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx pro xxxxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 nebudou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx porušovala xxxxxx předpisy x xxxxxxx xxxxx tohoto xxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo x xxxxxx správním xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, hospodářské, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo obchodní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx jsou v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx smluvní stát xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx na získávání xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, i xxxx tento druhý xxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx větě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxx x žádném xxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxx vykládána tak, xx xxxxxxxx smluvnímu xxxxx odmítnout poskytnout xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxx domácí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx umožňují smluvnímu xxxxx odmítnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxx důvodu, xx xxxxxxxxxxx disponuje banka, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osoba, xxxxx jedná v xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx se informace xxxxxxxx k vlastnickým xxxxxxx na osobě.

Článek 25

XXXXXXXXX A XXXXXXXXXX ÚŘEDNÍCI

Nic x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 26

XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxx xx dá xxxxxxxx, x to s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx plynoucí xx Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, bez xxxxxx xx xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nebude xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx příjmu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx poskytnutí xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx by bylo x souladu x xxxxxx x cílem xxxxxxxxxxx ustanovení Xxxxxxx.

Xxxxxx 27

ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní xxxxx xxxxx po xxxxxxxx dohodě zavést xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 28

XXXXX V XXXXXXXX

1. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx oznámí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx splnění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro vstup xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Tato smlouva xxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x oznámení uvedených x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx provádět:

a) pokud xxx x xxxx xxxxxxxx srážkou x xxxxxx z částek xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

x) xxxxx xxx x xxxxxxx daně, xx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx Smlouva xxxxxxxxx v platnost, xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 29

XXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx některým xxxxxxxx xxxxxx. Každý xxxxxxx xxxx xxxx diplomatickou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx platnost Xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx Smlouvy x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx Smlouva xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxx byla dána xxxxxxx, nebo xxxxxxx;

x) xxxxx jde o xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx k daním xx daňové roky xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx byla xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx xxxx podepsaný x tomu řádně xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx v Biškeku xxx 9. xxxxx 2019 ve dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x jazyce xxxxxx, xxxxxxxxxx, ruském x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx autentické. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxxx x zplnomocněný xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky v Xxxxxxxxx republice

Za xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx x. 50/2020 Sb. x. x. nabyl účinnosti xxxx 31.12.2020.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.