Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.12.2020.


Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou ČR a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

49/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Smlouvy

Smlouva

Osoby, na které se smlouva vztahuje Článek 1

Daně, na které se smlouva vztahuje Článek 2

Všeobecné definice Článek 3

Rezident Článek 4

Stálá provozovna Článek 5

Příjmy z nemovitého majetku Článek 6

Zisky podniků Článek 7

Mezinárodní doprava Článek 8

Sdružené podniky Článek 9

Dividendy Článek 10

Úroky Článek 11

Licenční poplatky a poplatky za technické služby Článek 12

Zisky ze zcizení majetku Článek 13

Příjmy ze zaměstnání Článek 14

Tantiémy Článek 15

Umělci a sportovci Článek 16

Penze Článek 17

Veřejné funkce Článek 18

Studenti a žáci Článek 19

Ostatní příjmy Článek 20

Vyloučení dvojího zdanění Článek 21

Zákaz diskriminace Článek 22

Řešení případů dohodou Článek 23

Výměna informací Článek 24

Členové diplomatických misí a konzulárních úřadů Článek 25

Smíšená ustanovení Článek 26

Vstup v platnost Článek 27

Ukončení platnosti Článek 28

INFORMACE

49

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx dne 29. xxxxx 2019 xxxx x Pretorii xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Botswanské republiky x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx úniku v xxxxx xxxx x xxxxxx.

Xx Smlouvou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx Smlouvu xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 27 odst. 1 xxx 26. xxxxxxxxx 2020 x její xxxxxxxxxx xx budou xxxxxxxx x souladu xx xxxxxx článku 27 xxxx. 2 písm. x) x x).

Xxxxx xxxxx Smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

SMLOUVA

MEZI XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX A XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX DVOJÍMU ZDANĚNÍ X ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU XXXXX V OBORU XXXX Z XXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX A XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX,

xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx státy x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx daňovému xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx, x xx aniž xx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nezdanění xxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx daňové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se daňové xxxxxxxxxx,

xx xxxxxxx takto:

Článek 1

XXXXX, XX XXXXX SE SMLOUVA XXXXXXXX

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 2

XXXX, NA XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx každého xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx nižších xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx úřadů, ať xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx daně x příjmu se xxxxxxxx všechny xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxx příjmu, xxxxxx xxxx ze zisků xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemovitého xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx daně, xx xxxxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx:

x) v Xxxxxxxx:

(x) xxx x příjmů; x

(xx) daň xx xxxxx xx zcizení xxxxxxx;

(xxxx nazývané "botswanská xxx"); x

x) v Xxxxx republice:

(i) daň x příjmů fyzických xxxx; x

(xx) xxx x xxxxxx právnických xxxx;

(xxxx xxxxxxxx "xxxxx xxx").

4. Xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxx podobného xxxxx, xxxxx budou xxxxxxxx xx datu xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx současných daní xxxxxxxxx úřady xxxxxxxxx xxxxx xx vzájemně xxxxx veškeré xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

XXXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx "Botswana" xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx "Xxxxx republika" xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxx českých xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx;

x) xxxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxx" x "xxxxx xxxxxxx stát" xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Botswanu;

d) xxxxx "společnost" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx považovaného xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxx úřad" xxxxxxxx:

(x) x Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a rozvojového xxxxxxxxx zastoupeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x

(xx) v Xxxxx xxxxxxxxx, ministra financí xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jakékoliv činnosti;

g) xxxxxx "podnik jednoho xxxxxxxxx xxxxx" x "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" označují, xxxxx xxxxxxxxxxx, podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx dopravu lodí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyjma xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" označuje:

(i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx některého smluvního xxxxx; x

(xx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx sdružení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx státě;

j) xxxxx "xxxxx" zahrnuje fyzickou xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx; a

k) xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx mít xxxxx xxxxx, xxxxx v xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, takový xxxxxx, jenž xx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto státu xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx daným výrazu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 4

XXXXXXXX

1. Výraz "xxxxxxxx smluvního státu" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx každou xxxxx, která je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto státě xxxxxxx x důvodu xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx hlavního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kritéria, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx stát x xxxxxxxxx xxxxx správní xxxxx nebo místní xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx výraz však xxxxxxxxxx xxxxxx osobu, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx pouze x xxxxxx příjmu xx xxxxxx v tomto xxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx obou smluvních xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx toho xxxxx, xx xxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxx xxx; jestliže xx x xxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxx státech, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, ke xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x hospodářské xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx);

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx středisko xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx nemá x xxxxxxxxx stálý byt x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxxx, xx xxxxxx se obvykle xxxxxxx;

x) xxxxxxxx se xxxx xxxxx obvykle xxxxxxx v xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx z nich, xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, jehož xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx podle ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx, xxxxxxxxxxx se, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxx xx nachází xxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxx.

Článek 5

XXXXX PROVOZOVNA

1. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx trvalé xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jehož prostřednictvím xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxx "stálá xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxx;

x) závod;

c) xxxxxxxx;

x) xxxxxxx;

x) xxxxx;

x) xxx, xxxxxxxxx ropy xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; x

x) xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" rovněž xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx, stavební, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx staveniště, projekt xxxx dozor xxxx xxxx xxx šest xxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx jiných pracovníků xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx, avšak xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území druhého xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxx více xxxxxx přesahující v xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zboží patřícího xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vystavení;

c) zásobu xxxxx patřícího podniku, xxxxx se xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx;

x) xxxxxx místo x xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx;

x) xxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

xxxxx xxxxxx činnost xxxx, v xxxxxxx xxxxxxx x), celková xxxxxxx trvalého místa x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx, xxx ohledu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx se vztahuje xxxxxxxx 7 - xxxxx x jednom xxxxxxxx xxxxx xx xxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx tento xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zmíněném xxxxxxxx státě xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) má a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxxx, pokud xx byly vykonávány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx místa x xxxxxx činnosti, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx trvalého xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odstavce; xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě xxxxxx xxxxx, xx které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podniku.

6. Xxx xxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pojišťovna xxxxxxx smluvního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud vybírá xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx nezávislý xxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx odstavec 7.

7. Xxxx xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stálou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx státě xxxxx xxxxx, že v xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v rámci xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx téměř xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx obchodních x xxxxxxxxxx vztazích xxxxxx podmínkami, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx uloženy x xxxxx xx liší xx podmínek, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxxxxx.

8. Skutečnost, xx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxx společnost xxxx je ovládána xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo která x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx), xxxxxxx sama x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx druhé xxxxxxxxxxx.

Článek 6

XXXXXX X XXXXXXXXXX MAJETKU

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo lesnictví, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx xxx zdaněny x xxxxx druhém xxxxx.

2. Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx takový xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Výraz xxxxxxxx x každém xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx vztahující xx xx pozemky, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na proměnlivé xxxx xxxxx platby xx xxxxxx xxxx xx přivolení k xxxxxx nerostných xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx nemovitý xxxxxxx.

3. Ustanovení odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxx pobírané x xxxxxxx xxxxxxx, nájmu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxx xxxxxx pro xxxxxx x nemovitého xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 7

XXXXX PODNIKŮ

1. Xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nevykonává xxxxx xxxxxxx v druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tam xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxx xxxxxxx tímto xxxxxxxx, mohou být xxxxx podniku xxxxxxx xx xxxxxx státě, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx lze xxxxxxxx této stálé xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx stálé xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx byla mohla xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je stálou xxxxxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vynaložené pro xxxxx xxxxxxxx stálé xxxxxxxxxx, včetně výloh xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výloh xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx vznikly xx xxxxx, x xxxx xx stálá xxxxxxxxxx umístěna, či xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx nepovolí x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx (xxxxx než xxxxx xxxxxxxxxx skutečných výdajů) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, odměn xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx patentů nebo xxxxxx práv xxxx xx formě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx služby xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx formě xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stálé provozovně. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (jinak než xxxxx xxxxxxxxxx skutečných xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx kanceláří xx xxxxx licenčních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx, vyjma xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx úroků z xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nic v xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx stanovil xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx, tímto obvyklým xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx takový, xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

5. Stálé xxxxxxxxxx xx nepřičtou xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

6. Xxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx účely předchozích xxxxxxxx stanoví xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx jiný xxxxxx.

7. Xxxxxxxx zisky xxxxxxxx xxxxx příjmů, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx článcích xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dotčena xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxxx 8

MEZINÁRODNÍ XXXXXXX

1. Xxxxx podniku xxxxxxxxx xxxxx x provozování xxxx xxxx letadel x mezinárodní dopravě xxxxxxxxx zdanění xxx x tomto státě.

2. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 12, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

x) zisky x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x

x) zisky x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx pronájmu xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

xxxxx xx takový xxxxxxxx xxxx takové používání, xxxxxx xxxx pronájem, xxxxx xxxx, x xxxx případ xxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x provozování xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Ustanovení xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxx pro xxxxx x účasti na xxxxx, společném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 9

XXXXXXXX XXXXXXX

1. Xxxxxxxx

x) xx podnik xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přímo xxxx xxxxxxx na vedení, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo nepřímo xx xxxxxx, kontrole xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxxx druhého xxxxxxxxx státu

a xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxx xxx podniky xx xxxxx obchodních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xx podmínek, xxxxx xx byly xxxxxxxx xxxx nezávislými xxxxxxx, xxxxx jakékoliv xxxxx, xxxxx xx, xxxxx xxxxxx podmínek, byly xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Jestliže xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx - x následně xxxxx - zisky, xxxxx podniku xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, upraví xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx daně tam xxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx úpravy xx xxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x, xxxx-xx xx xxxxx, příslušné úřady xxxxxxxxx xxxxx se xx tím xxxxxx xxxxxxxx poradí.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, hrubé xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zanedbání.

Xxxxxx 10

XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, rezidentu xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx být xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx dividendy xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx dividend xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, daň xxxxx uložená nepřesáhne 5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx dividend.

Příslušné xxxxx xxxxxxxxx států upraví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx společnosti, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx vypláceny.

3. Výraz "xxxxxxxxx" xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x akcií, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx práv, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příjmy x akcií xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx, rezidentem.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx smluvním xxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxx provozovny, která xx tam xxxxxxxx, x jestliže účast, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx váže x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X takovém případě xx xxxxxxx ustanovení článku 7.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x druhého xxxxxxxxx xxxxx, nemůže xxxxx xxxxx stát xxxxxx dividendy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx vypláceny xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxx, xxx xxxxxx xx dividendy xxxxxxxxx, xx skutečně xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx společnosti xxxx x nerozdělených xxxxx, x když xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zisky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 11

ÚROKY

1. Xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rezidentu xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx druhém xxxxx.

2. Tyto úroky xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx zdroj, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, xxx xxxxx uložená nepřesáhne 7,5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Úroky xxxxxx xxxxx x xxxxxx smluvním státě x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx na ustanovení xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx státě, xxxxxxxx xxxx xxxx úroky xxxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxxx x prodejem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx úvěr;

b) x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

x) vládě xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvaru nebo xxxxxxxx úřadu tohoto xxxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx vlastněna nebo xxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx existence xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx; xxxx

x) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jakýmkoliv xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx:

(x) xxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx útvaru xxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxx, nebo

(ii) centrální xxxxxx druhého smluvního xxxxx, xxxx

(xxx) jakoukoli xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx ovládána xxxxxx druhého smluvního xxxxx, xxxxxxxx smyslem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx podpora xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států xxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxx aplikace xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 2 a 3.

4. Xxxxx "úroky" xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zástavním xxxxxx xx nemovitosti a xxxxxxxx xx nemajících xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx, příjmy x xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, obligacím xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx "xxxxx" nezahrnuje xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 10 xxxxxxxx 3.

5. Ustanovení xxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, svoji xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístěna, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ze xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 7.

6. Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx tohoto státu. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, ať je xxxx xxxx rezidentem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovnu, xx xxxxxxx s xxx xxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx úroky xxxxxxx, x tyto xxxxx xxxx x tíži xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx, že xxxx úroky mají xxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx provozovna xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx jsou xxxxxxx, přesahuje, x xxxxxxxx zvláštních xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx vlastníkem nebo xxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx vlastníkem, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, bude x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, s xxxxxxxxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 12

XXXXXXXX POPLATKY X XXXXXXXX ZA XXXXXXXXX SLUŽBY

1. Licenční xxxxxxxx a poplatky xx technické služby xxxxxx xxxxx v xxxxxx smluvním xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Tyto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx technické xxxxxx xxxx xxxxx být xxxxxx zdaněny ve xxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx zdroj, x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx licenčních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx nepřesáhne 7,5 xxxxxxx xxxxx xxxxxx licenčních xxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxx služby.

Příslušné úřady xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

3.

x) Xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx x tomto xxxxxx označuje platby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vědeckému, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, jakéhokoliv patentu, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx vzorce xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx průmyslového, xxxxxxxxxx xxxx vědeckého xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x oblasti průmyslové, xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

x) Xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xxxxx článku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx platby xx xxxxxx uvedené x článku 5 odstavci 3 xxxxxxx x) x x článcích 8, 14, 15, 16 x 18. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx osobní potřeby xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacím institucím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx skutečný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx rezidentem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x druhém xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx licenční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx umístěna, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx služba, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx poplatkům xxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx, xx skutečně xxxxx k xxxx xxxxx provozovně. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení článku 7.

5. Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ať xx xxxx není residentem xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xx xxxxxxxx xxxxx stálou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxx xxxxxxx povinnost xxxxxx licenční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx služby, x xxxx licenční xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx takové xxxxx provozovny, předpokládá xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x tom xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx provozovna umístěna.

6. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx technické xxxxxx, xxxxx xx vztahují x užití, právu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx oběma z xxxx x nějakou xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastníkem, xxxxx xxxxxx takových vztahů, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx článku jen xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, bude x xxxxx xxxxxxx zdaněna x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx.

Článek 13

XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX

1. Zisky, xxxxx pobírá rezident xxxxxxx smluvního státu xx zcizení nemovitého xxxxxxx uvedeného x článku 6 x xxxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxx xx xxxxxxx movitého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx stálé xxxxxxxxxx (samotné xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx), xxxxx být xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xx zcizení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dopravě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

4. Xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx státu xx xxxxxxx akcií nebo xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, mohou xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx státě.

5. Zisky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku, xxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 1, 2, 3 x 4, xxxxxxxxx zdanění xxx xx smluvním xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx rezidentem.

Článek 14

PŘÍJMY XX XXXXXXXXXX

1. Platy, xxxx x jiné xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, podléhají x xxxxxxxx ustanovení článků 15, 17 a 18 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx není vykonáváno xx druhém smluvním xxxxx. Xx-xx tam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx z xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu z xxxxxx xxxxxxxxxx vykonávaného xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepřesahující x xxxxx 183 xxx x jakémkoliv xxxxxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxx končícím v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; x

x) xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx rezidentem xxxxxxx xxxxx; x

x) xxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx.

3. Do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx a) se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx:

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx; x

x) dny strávené xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx soboty x xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx cesty přímo xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxx, xx xxxxxxx xxxx v činnosti xx xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx.

4. Výraz "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxxx x) označuje osobu, xxxxx xx právo xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx článku mohou xxx odměny xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvního xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx.

Xxxxxx 15

TANTIÉMY

Tantiémy x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx rezident xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx správní xxxx nebo jakéhokoliv xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

Článek 16

UMĚLCI A XXXXXXXXX

1. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxx vystupující xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, rozhlasový xxxx xxxxxxxxx umělec nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xx druhém xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx ohledu xx xxxxxxxxxx článků 7 a 14 xxxxxxx v xxxxx druhém státě.

2. Xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sportovcem xxxxxxxx umělci xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článků 7 a 14 zdaněny ve xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vykonávaných v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondů xxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx útvarů xxxx xxxxxxxx úřadů. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x tom xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx sportovec xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

PENZE

1. Penze x xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uskutečňovaných na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení) xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx státě x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx xxx v xxxxx zmíněném státě.

2. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx použije xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxx platba.

Článek 18

XXXXXXX XXXXXX

1.

x) Xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx odměny, xxxx než penze, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx útvarem xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x tomto xxxxx.

x) Xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx podobné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jen xx xxxxxx smluvním státě, xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx:

(x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx

(xx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx článků 14, 15 x 16 xx xxxxxxx xx platy, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx správním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 19

STUDENTI X XXXX

Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx úhrady xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx nebo žák, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxxxxx druhého smluvního xxxxx a xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx zmíněném státě xxxxx xx xxxxxx xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxx, nepodléhají zdanění x tomto xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 20

XXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxx xxxxxx rezidenta xxxxxxxxx xxxxx, ať xxxx zdroj xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx x nemovitého xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x článku 6 xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxx takových xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v druhém xxxxxxxx xxxxx svoji xxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx umístěna, a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxx které xx příjmy platí, xx skutečně xxxxx x xxxx stálé xxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx článku 7.

Článek 21

VYLOUČENÍ XXXXXXX XXXXXXX

1. X Xxxxxxxx xxxx xxxxx zdanění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné země xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx podle právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx přímo nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dani x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zápočet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxx. Částka xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx botswanské daně xxxxxxx x tohoto xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Botswany.

2. X výhradou xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx dvojího zdanění, x případě xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx může xxx ukládání xxxx xxxx rezidentům xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterého se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx příjmu, které xxxxx xxx v xxxxxxx x ustanoveními Xxxxxxx xxxxxx zdaněny x Xxxxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxx částku xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx základu x xxxxxx rovnající xx xxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxx xx daň xxxxx, xxxx nepřesáhne xx xxxx xxxxx xxxx vypočtené xxxx xxxxx xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xx, x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx x xxxxx státě xx xxxxxxx, xxxxx xxxx může xxxxxx, xxx výpočtu částky xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 22

XXXXX XXXXXXXXXXXX

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx povinnosti, kterým xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou, xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 1 xxxxxxxx xxxxxx xx osoby, které xxxxxx rezidenty xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Zdanění stálé xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx xx druhém xxxxxxxx xxxxx, nebude x xxxxx druhém xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podniků tohoto xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx, xxx přiznal rezidentům xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rezidentům.

3. Pokud xx nebudou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx článku 9 xxxxxxxx 1, článku 11 xxxxxxxx 7 xxxx článku 12 xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxx, licenční poplatky, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a jiné xxxxxx placené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx xxxxxxx smluvního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx takového podniku xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rezidentu xxxxx xxxxxxxxx státu.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx zčásti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jakýmkoliv povinnostem x ním spojeným, xxxxx jsou xxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx x spojené xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxxxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 23

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

1. Jestliže xx xxxxx domnívá, že xxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo povedou x ní xx xxxxxxx, xxxxx není x souladu s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx, bez ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, předložit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx rezidentem xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx pod článek 22 xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxx xxx xx prvního xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx v souladu x ustanoveními této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx-xx sám xxxxxxx xxxxx uspokojivé xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu tak, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Jakákoliv dosažená xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxx časové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxx úřady smluvních xxxxx xx xxxxx xxxxxx vyřešit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pochybnosti, xxxxx xxxxx vzniknout xxx xxxxxxx xxxx provádění xxxx xxxxxxx. Mohou xxxxxx spolu konzultovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx neupravených x xxxx xxxxxxx.

4. Příslušné xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx styk za xxxxxx dosažení dohody xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 24

XXXXXX XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxxx úřady smluvních xxxxx xx budou xxxxxxxxx takové informace, x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx místních xxxxx, xxxxx zdanění, které xxxxxxxx, není x xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx články 1 a 2.

2. Xxxxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x budou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxx soudů x xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x odstavci 1, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx těchto xxx, xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx výše xxxxxxxxx. Xxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x soudních xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxx ohledu na xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx účely, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx příslušný xxxx xxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxx x takovému xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx smluvnímu xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy x xxxxxxx praxi xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které nemohou xxx získány xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odhalily xxxxxxxxx obchodní, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx postup, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx bylo v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxx článkem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x když tento xxxxx stát xxxxxx xxxxxxxxx nepotřebuje pro xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Povinnost xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx omezením xxxxxxxx 3, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x toho xxxxxx, xx nemá domácí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Ustanovení xxxxxxxx 3 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx umožňují xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxx důvodu, xx informacemi disponuje xxxxx, jiná xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx zmocněnec, nebo xxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxx 25

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxx v xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 26

XXXXXXX XXXXXXXXXX

1. Xxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx konzultaci x xxxxxxxxxx xxxxxx druhého xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxx osobě, xxxx xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxx by podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výhod xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx daňovým xxxxxx.

Článek 27

VSTUP X XXXXXXXX

1. Smluvní státy xx vzájemně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxx požadovaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx:

x) x Xxxxxxxx:

(x) pokud xxx o daně xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na příjmy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, kterým Smlouva xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

(xx) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxx, xx příjmy xx xxxxx xxxxxx rok xxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx, xxxxx následuje xx xxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx později;

b) v Xxxxx xxxxxxxxx:

(x) xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxxx nebo připisované x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxx Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx;

(xx) xxxxx jde x ostatní xxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx každý xxxxxx xxx začínající 1. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxxx, x xxxx Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx.

Článek 28

UKONČENÍ XXXXXXXXX

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smluvním xxxxxx. Xxxxx smluvní xxxx xxxx diplomatickou xxxxxx xxxxxxx výpovědi xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx, x to xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxx pěti xxx xxx xxx vstupu Xxxxxxx x platnost. X takovém xxxxxxx xx Xxxxxxx přestane xxxxxxxx:

x) x Xxxxxxxx:

(x) xxxxx xxx x xxxx vybírané xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 1. xxxxxxxx, který následuje xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxx výpověď, xxxx xxxxxxx;

(xx) xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx z příjmů, xx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxxxxx, xxxxx následuje po xxxx, kterým byla xxxx výpověď, nebo xxxxxxx;

x) x České xxxxxxxxx:

(x) pokud jde x daně vybírané xxxxxxx x zdroje, xx příjmy vyplácené xxxx xxxxxxxxxxx x 1. lednu xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, v němž xxxx xxxx výpověď, xxxx xxxxxxx;

(xx) xxxxx xxx o xxxxxxx xxxx z příjmů, xx xxxxxx xx xxxxx daňový xxx xxxxxxxxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxx později.

Na xxxxx toho xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx v Xxxxxxxx xxx 29. xxxxx 2019 ve dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x anglickém xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxx

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxx republice

Za xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 49/2020 Sb. m. x. nabyl účinnosti xxxx 23.12.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.