Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 27.12.2020 do 10.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1377)

597/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

597

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. prosince 2020 x. 1377

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 27. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx dne 10. ledna 2021 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx působících xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xx výuce x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx než 10 xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a účastníků xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx nevztahuje xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx x xxxxx x mateřských, xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentům vysokých xxxx, kteří mají xx území České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, x xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xx mohou účastnit xxxxxxxxxx podle xxxx 1,

3. xxxxxx středních x vyšších xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx zdravotnických xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxx přijímacích xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, maturitních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek, x to xxx xxxxxxx počtu xxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx přítomnost žáků xx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx třídě,

c) žáků 1. x 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx se xxxx 1. nebo 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxxx stupni základní xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx tříd xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 školského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (pouze xxxxx dítě xxxx xxx, jeden pedagogický xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, xx prezenční xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx cizích xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xx tak, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx kurzech cizích xxxxxx s xxxxx xxxxxx xx vzdělávacích xxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 osob,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx,

7. provoz školních xxxxx x školních xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx x oddělení nebo xxxxxxx xxxx přítomni xxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx prezenční xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxx, a to xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žákům xxxx x studentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx školského xxxxxx, xxxxx mají xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx zařízeních (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxx opatření, x xxxxxxxx školu v xxxxxxx x školní xxxxxx,

9. provoz škol x školských xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx a vyššího xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

10. provoz xxxx a školských xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx škol, x xx tak, xx xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou:

a) mateřských xxxx,

x) xxxxx středního x vyššího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a studijních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx kterých je xxxxxxxxx xxxxxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xx xxxxxxxxxx programu,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx odborných xxxx x školských zařízení xxx, xx vstup xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, xxxx, studentů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) do xxxxxxx xxxxx nebo školského xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx případech, s xxx, že se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx s osobami x xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 597/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.12.2020 xx 00:00 hod. xx dne 10.1.2021 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.