Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.01.2021 do 19.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1376)

596/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

596

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020 č. 1376

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 27. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 22. xxxxx 2021 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. maloobchodní prodej x prodej x xxxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen xxxxxxxxx xxxx a dalších xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

c) prodejen xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží,

e) xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) provozoven servisu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) květinářství,

s) xxxxxxxxxx pro sjednání xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výstavbě, xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx ve stavebnictví,

t) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx galanterie,

u) xxxxxxxxxx servisu výpočetní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x video xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx domácnosti,

v) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vedení xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové evidence,

w) xxxxxxxxxxx a provozoven xxxxxxx dalších výrobků xxx domácnost,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, údržby x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro domácnost,

y) xxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx lidských xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x železářství, přičemž xx domácí potřeby xx nepovažují xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx kamene (např. xxxxxx pomníků, náhrobních xxxxxx x jejich xxxxxxxxx),

xx) provozoven (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pietní xxxxxx xxxx.; xxx xxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedený x xxxx X/7,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx službu xxxxxx x stříhání xxx x xxxxx,

xx) xxxxxxxx zbraní a xxxxxxxx,

x tím, xx xxxx xxxxx x xxxxxx je zakázáno x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, ve kterých xxxx xxxxxxxxxxxx prodej x prodej x xxxxxxxxxxx služeb, který xxxx zakázán, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx část xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej a xxxxxxxxxxx služeb, který xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hospody x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x provozovnách, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) školního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x dětí, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se prezenčního xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stravování pouze xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxx mezi 05:00 xxx. a 20:59 xxx.;

xxx xxxx dotčena xxxxxxx prodeje mimo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. provozovny rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx provozovny (xxxx. xxxxxxxx okénko) xx xxxxxxx v xxxx xxxx 21:00 xxx. x 04:59 xxx.,

3. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx diváků; xxx diváků lze xxxx představení xxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx místě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx této xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx scénického xxxx zpěv, xxxxxxx xx počet účinkujících xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyšší xxx počet xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin je xxxxx xxxxxxxxx rozestupy xxxxxxx 1,2 xxxxx x každý xxxx xx xxxxxxxx nástroje xxxxxxx samostatný notový xxxx, pokud to xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx a podobné xxxxxxxx xxxx,

x) kongresy, xxxxxxxxxx akce a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péče x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nejde-li x zkoušky, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x předškolním, základním, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x s výjimkou xxxxxxxx na základě xxxxxx č. 247/2000 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx xxx přítomnost xxxx xxx 10 xxxx a, xx-xx xxxxxxx podle právního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx x xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) provoz xxxxx, kasin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x používání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou sportovní xxxxxxxx ve xxxxxxx xx školských zařízeních x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx krizová xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx soutěží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx akcí, xxxxx xxxxxx zakázány,

g) xxxxxx x používání umělých xxxxxxxxx (xxxxxxxx bazén, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx kojence x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

h) xxxxxxxx x prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x botanických xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věku 6 až 18 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx zájmová, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravy xx vyučování,

k) provoz xxxxxxxxxx vleků x xxxxxxxx drah xxx xxxxxxxxx x souvislosti x využíváním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx dotčen provoz xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx přepravy zboží x materiálu xxxx xxxxxxx xxxx za xxxxx účelem, než xx využití xxxxxxxxxx xxxxx,

4. poskytování ubytovacích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx, podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

x) xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle krizového xxxxxx,

x) cizincům do xxxx opuštění xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa,

e) xxxxxx, xxxxxxx ubytování xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx založenými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx vlády,

5. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx přístupných xxxxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx prodej x prodej a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx státní xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxx xxx x xxxx mezi 21:00 xxx. xx 04:59 hod. s xxx, xx tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx provozování:

a) xxxxxxxxx xxxxxx x palivy x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujících xx letištích, železničních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx X/2,

7. prodej na xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zboží v xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx; zákaz se xxxx nevztahuje xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx, květin, xxxxx x výrobků x xxxxx, xxxx a xxxxxxx z xxxx, xxxxxx živých ryb, xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výrobků, medu x výrobků z xxxx;

XX. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx x provozovně xxxxx xxxx X/2, xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, s xxxxxxxx zákazníků sedících x jednoho xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti; xxxxx-xx xx x dlouhý xxxx, xxx x xxx usadit více xxxxxxxxx tak, že xxxx skupinami xxxxxxx 4 zákazníků, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

c) provozovatel xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), povinny dodržovat xxxxxxxxx od jiných xxxx alespoň 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxxxx xxxxx x diskoték xxx, xx xx x xxxx zakazuje xxxxxxxxxx veřejnosti,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx center x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx místy shromažďování xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, která dohlíží xx dodržování následujících xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx rozestupu 2 xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (např. formou xxxxxxxxxxx, spotů v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, infografiky na xxxxxxx veřejných prostor xxxx.),

x) xx zamezováno xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xx všech xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, např. vstupy x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) je zakázán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (větrání nebo xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x nichž je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

j) xxxxxx x provozovny xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx s xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx venkovních trhů x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/7, xxx, že jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx mezi stánky, xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx místy nejméně 4 xxxxx,

x) v xxxxx xxx xx xx xxxxx farmářského xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxxxx xx 15 x2,

x) xxxxxxx xxxxxx x dezinfekčními prostředky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx stravovací xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx není dotčena xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx a místa x sezení,

6. xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx provádět xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vracení jinak xxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx, xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více zákazníků, xxx xx 1 xxxxxxxx na 15 x2 xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 xx toto xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx zákazníka x na xxxxxxxx xxxxxxxxx, který je xxxxxxxxx průkazu xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx mladší 6 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v kratších xxxxxxxxxxxxx, xxx jsou 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx front xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx provozovnou, xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx minimální rozestupy xxxx zákazníky (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) tak, xxx byly k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx být xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx informování xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx a x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (větrání nebo xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx jejich průběh,

h) x případě xxxxx, xxxxx veze xxxxxxx x dítětem, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx nákup xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx x xxxxxxx xx nezapočítá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na prodejní xxxxxx,

x tím, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je určena xxx prodej a xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx prostory.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 596/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 27.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.1.2021 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

9/2021 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 12)

x xxxxxxxxx xx 11.1.2021

Xxxxxx xxxxxxx x. 596/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 16/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.