Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

568/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

568

XXXXXXXX

xx xxx 17. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 238/2011 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx koupaliště, xxxxx x xxxxxxxxxx limity xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hracích ploch, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 151/2011 Sb., xxxxxx x. 223/2013 Xx. x zákona x. 205/2020 Xx., x provedení §6a xxxx. 6 a §82a xxxx. 5:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 238/2011 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx koupaliště, xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx venkovních xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 97/2014 Xx. x vyhlášky x. 1/2016 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx §7 xx xxxxxx xxxx §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxxx xxx sledování xxxxxxxxxxxxxx organismů

Vody xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předpokládat xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 1, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx X přílohy x. 5x x xxxx vyhlášce.".

2. V §8 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), které xxx:

"x) u xxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx prováděno xxxxxxxxx xxxxx §7x, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedenkrát xxxx xxxxxxx sezónou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstupem 3 xx 5 xxxxx, xxxx-xx hodnoceny stupněm 2 xxxx 3 xxxxx části X xxxxxxx č. 5x x xxxx vyhlášce.".

3. Xx §10 se xxxxxx xxxx §10x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§10x

Xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx před xxxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx x. 5x k xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 2 xxxx 3.

(2) Xxxxx se x xxxxxxxxxxx xx osob xxxxx probíhající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx části X xxxxxxx x. 5x x xxxx xxxxxxxx. X případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dermatitidy xxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxxxx xxxxx C xxxxxxx x. 5x x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxx.".

4. Xx xxxxxxx x. 5 xx xxxxxx xxxx příloha č. 5x, která xxx:

"Xxxxxxx x. 5x x xxxxxxxx č. 238/2011 Xx.

Xxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX X. Pravidla xxx xxxxxxxxx xxxxxx výskytu xxxxxxx xxxxxxxxxx dermatitidv

Stupeň

Riziko xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx

3

xxxxxx

(xxxxxxxxx)

Xx xxxxxx 3 xx xxxxxxxx stojatá xxxx pomalu xxxxxxx xxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- ve vodě xxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx sezóně xxxxxxxx xxxxx původci cerkáriové xxxxxxxxxxx,

- x xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx probíhající xxxx xxxxxx xxxxxxx sezóny xxxxxxxx cerkáriová xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxx.

2

xxxxxx

(xxxxxxxxxxx)

Xx stupňů 1 xxxx 2 xx xxxxxxxx stojatá xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, x níž je xxxxxxx alespoň jedna xx 3 následujících xxxxxxxx:

- předchozí xxxxxxxxx x cerkáriovou xxxxxxxxxxxx

 • xx xxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxxxx plžích byli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejednalo xx x xxxxx x loňské koupací xxxxxx, xxxx
 • x koupajících xx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx spojit x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, avšak nejednalo xx x nález x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx koupací xxxxxx,

- x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx byla prokázána xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx ptáků, xxxxxxx hnízdících, vyvádějících xxxxxxx xxxx zastavujících xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xx vodě xx xxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx plžů, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx; xx vhodné xxxxxxxx xxx považovat xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx

 • xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx,
 • xxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx oblastmi,
 • hojný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řas xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx,
 • xxxxx xxxxxx xxxx tvořených množstvím xxxxxxxxxxxx kamenů, xxxx xxxxxxxxx dějících xxxxx xxxxxxxxxx x příbřežních xxxxxxxxx,
 • xxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xx xxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví na xxxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx být xxxxxxx xxxxxxx 2 xx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy x zařazení do xxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, masivní xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx z hygienického xxxxxxxx rizikové.

1

střední

0

nízké

Do xxxxxx 0 je zařazena xxxx xx xxxxxxx, x níž nebyl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx původců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx výskyt xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x lokalitu, x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx plžů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx litorálních oblastí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx část xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx písčité xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx plži, kteří xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx Xxxxx a Xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx (zejména rod Xxxxxxxx) nebo Xxxxxxxx.

XXXX X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dermatitidv

Sběr xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, spadaných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx vodních rostlinách. Xxx xxxxxxxxxxxx vyšetření xx plži osvítí xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx z pozitivních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xx pozorování xx xxxxxxxxx mikroskopu přiřadí x xxxxxxxxx fúrkocerkáriím, xxxxx xxxxx způsobit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx odlišitelným xxx člověka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx cerkáriové xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx, Bilharziella x Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxx/xxxx xxxxxxxxxx plžů x xxxxxxxxxx x xxxxx x druhu/rodu xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXX X. Xxxxxxxx pro hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

3

xxxxx xxxxxx

 • xxxxx velkého xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x místech, xxx xx koupe xxxxx xxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxx 100 x)

2

xxxxxx

 • xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx plžů, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v místech, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (podle xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx 100 x)
 • xxxxx velkého počtu xxxx xxxxxxxxxxxx původce xxxxxxxxxx dermatitidy, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx cca 100 x, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx

1

xxxxxxx

 • xxxxx malého počtu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původců cerkáriové xxxxxxxxxxx, x místech, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx osob, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (podle xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vzdálených xxxx xxx xxx 100 x)

0

xxxxx

 • xxxxxx nalezeni xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cerkáriové xxxxxxxxxxx

Xx velký xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dermatitidy xx xxx účely této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (3 a xxxx xxxxxxx), např. xxxx Xxxxxxx, Radix xx Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx drobných xxxx (5 a xxxx), xxxx. xxxx Xxxxxxxx.".

5. X xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxxx "XXXX XXXXXX XX XXXXXXX" se na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

"- Xxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx x. 5x k xxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx hodnocena xxxxxxx 0 xxxxx xxxxx X xxxxxxx x. 5x x xxxx vyhlášce x xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xx koupání x xxxx xxxx objevily xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

6. X xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxxx "XXXXXXXX XXXXXX XXXX" xx na konci xxxxxxxx odstavec, který xxx:

"- V xxxxxxxxx xxxxxx podle části X xxxxxxx x. 5x k této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nálezu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx C xxxxxxx č. 5x x této xxxxxxxx.".

7. X xxxxxxx x. 6 v kategorii "XXXX XXXXXXXX XX XXXXXXX" xx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:

"- X xxxxxxxxx odběru podle xxxxxxx xxxxx B x. 5x x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vysoká xxxxxxxxx xxxxxx původců xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx části X přílohy č. 5x x xxxx xxxxxxxx.".

8. V xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxxx "XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX - XXXXX XXXXXXX" xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zní:

"- X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxxx x. 5x x xxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dermatitidy xxxxx části X xxxxxxx x. 5a x xxxx xxxxxxxx.".

9. X xxxxxxx č. 6 x xxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxx xxxxxxx" se xx xxxxx "xxxxxxxxx onemocněním;" xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;".

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2021.

&xxxx;

Xxxxxxx:

xxx. XXXx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 568/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.