Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1334)

535/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

535

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. prosince 2020 x. 1334

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 26. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx území xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 23:00 xxx. do 04:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx obdobné činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx zásobování a xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. neodkladných xxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů,

5. xxxxxxx psů do 500 xxxxx od xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx hromadné akci xxxxxxxx xxxxx bodu XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,

7. xxxxx na xxxxxxxxxxx pořádané xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxx xx 24. prosince 2020 xx 23:00 xxx. do 25. xxxxxxxx 2020 xx 01:59 xxx.,

8. xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XX. zakazuje xxxxx xxxxx osob xx území celé Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx od 05:00 xxx. do 22:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx činitele,

2. xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx,

3. xxxx xx xxxxxx xxxxxx zboží x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. cest xx xxxxxx zajištění xxxxx x služeb podle xxxx 3 pro xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, sousedská výpomoc),

5. xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxx, a do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxx,

7. xxxxxx povolání nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace,

b) xxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxx sociální xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx dopravy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) služeb xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx péče,

8. xxxx za účelem xxxxxx x přírodě xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xx xxxxxxxxx rekreačních xxxxxxx x pobytu x xxxx,

10. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx xxxxxx, prohlášení xxxx x xxx, xx xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, x pohřbu, x xxxxx xx xxxxxx xxx 20 osob, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxx za xxxxxx xxxxxx xx vzdělávání xxxxxx xxxxx x xx zkouškách,

13. cest xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx XX.,

15. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

16. xxxx xxxx do xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x bodech X. x II.,

2. xxxxxx xxxxxxxx s jinými xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 6 osob, x výjimkou

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobnou činnost,

- xxxx, xxxxx společně xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, žáků a xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx, xxxxx xx xx možné,

4. zaměstnavatelům xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx mohou vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx právo xxxxxxx xx shromažďovat xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx shromažďovacím, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx účastník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx šíření kapének, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), se xxxx konat xxxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx více xxxxxxxxx, než odpovídá xxxxxxxxxxx nejvýše 20 % xxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxx, xx většinu xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jedné xxxx xxxxxxx, před xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hromadnému xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx jsou oddělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx zabráněno šíření xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx významné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xx veřejných prostorách xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx zajišťujícím xxxxxx xxxxx xxxx XX/7 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zákazníky;

VI. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zakázané x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx hodných xxxxx, x xx xxxxx-xx xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx sportovní xxxxxx nebo xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 535/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.12.2020 xx xxx 26.12.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

564/2020 Xx., o xxxxx krizových xxxxxxxx (x. 1341)

s xxxxxxxxx xx 18.12.2020

594/2020 Sb., x změně krizových xxxxxxxx (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.