Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1334)

535/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

535

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. prosince 2020 x. 1334

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 18. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 26. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 23:00 hod. xx 04:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. cest xx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx povolání,

3. xxxxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx sociální xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutné x x nočních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx chráněných xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx od xxxxx bydliště,

6. xxxxxx xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,

7. cesty xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxx na xxx x čase xx 24. xxxxxxxx 2020 xx 23:00 xxx. xx 25. xxxxxxxx 2020 xx 01:59 hod.,

8. cest xxxx do místa xxxxx xxxxxxxx;

XX. zakazuje xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx republiky x xxxx od 05:00 xxx. do 22:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x výkonu povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx činitele,

2. xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 3 pro xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx neodkladných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx doprovodu příbuzných x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, poskytování zdravotní xxxx sociální péče, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x služby,

d) veřejné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

x) veterinární xxxx,

8. xxxx xx účelem xxxxxx x přírodě xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na venkovních xxxxxxxxxxxxx,

9. cest xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pobytu v xxxx,

10. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx z Xxxxx republiky,

11. xxxxxx xx xxxxxx, prohlášení xxxx x xxx, xx spolu vstupují xx registrovaného partnerství, x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx 20 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx vzdělávání xxxxxx praxí x xx xxxxxxxxx,

13. cest xx xxxxxx xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. účasti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx XX.,

15. xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

16. xxxx zpět do xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx pohyb xx veřejně přístupných xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx x místě xxxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx I. x II.,

2. omezit xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše v xxxxx 6 osob, x xxxxxxxx

- členů xxxxxxxxxx,

- zaměstnanců xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx konat ve xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxx xx školách xx xxxxxxxxx zařízeních,

a xxxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxx osobami xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xx možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práci na xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mohou vzhledem x charakteru xxxxx x provozním podmínkám xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx mít ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x), xx xxxx konat pouze xxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx x může xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 účastnících x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupinami xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) shromáždění pořádaného xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx v kostele xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx odpovídá xxxxxxxxxxx nejvýše 20 % xxxx k xxxxxx, xxxxxxx účastníci, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo zajišťujících xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, nedochází x xxxxxxxx ruky při xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k hromadnému xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx jsou oddělení xx ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, aby xxxx zabráněno šíření xxxxxxx;

X. doporučuje

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx dovolené x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx činnosti zaměstnavatele,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. při xxxxxx),

3. využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx zajišťujícím služby xxxxx bodu XX/7 xxxxxx přímý kontakt xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hromadné xxxx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a to xxxxx-xx se o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo soutěže.

Provedou:

členové xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. r.

Informace

Právní xxxxxxx č. 535/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.12.2020 xx dne 26.12.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

564/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1341)

s xxxxxxxxx xx 18.12.2020

594/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.