Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.12.2020 do 26.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1332)

533/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

533

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 14. prosince 2020 x. 1332

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností ode xxx 18. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 26. prosince 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x sociálních xxxxxx, xx vězeňských xxxxxxxxxx),

x) x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, x xx pouze x xxxx xxxx 05:00 xxx. x 22:59 hod.;

tento xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jídla x xxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxxx x xxxx xxxx 23:00 xxx. x 04:59 xxx.,

2. xxxx

x) xxxxxxxx a jiná xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cirkusů x varieté s xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx, že

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxx produkce,

ii) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx počet účinkujících xx jevišti nebo xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx dělený xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx rozestupy xxxxxxx 1,2 metru x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpěv xxxx xxx 5 xxxx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x když se xxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejedná-li se x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x x xxxxxxxx mateřských xxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx tradiční xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx akce x zkoušky x xxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx praktické xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx . 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního xxxxxx a farmaceuta, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, profesního vzdělávání xxxxx jednotek požární xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru Xxxxx republiky x xxxxxxx, xxxxxxx složení xx podmínkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, vyšším xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx zákona č. 111/1998 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů; xxxxxx se xxxxxxxx x xxxxx čas xxxxxxxxxx xxxx než 10 osob x, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejná, xxxxxxx xxxx xxx 3 xxxx z xxx veřejnosti,

e) xxxxxxxx,

x) xxxxxx heren, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, kluziště, xxxxx, ringy, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení) a xxxxxxxxx xxxxxxx venkovních xxxxxxxxxx, tanečních studií, xxxxxxxxx x fitness xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysokých xxxxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx konané x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovními svazy, x sportovních akcí, xxxxx nejsou xxxxxxxx,

x) xxxxxx x používání xxxxxxx koupališť (plavecký xxxxx, koupelový xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb,

i) xxxxxxxx x prohlídky xxxxxxxxxxxx zahrad x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 let zaměřených xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podnikatelské nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona,

c) xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x pracovním xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa,

e) xxxxxx, xxxxxxx ubytování xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zřízenými nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pro xxxxxxxxx ubytování osob xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto usnesení xxxxx,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v provozovnách xx xxxxxx svátek x x xxxxxxx xxxxxx po xxxx xxx, dne 24. xxxxxxxx 2020 xxxx xxxxx x čase xxxx 12:00 xxx. xx 23:59 hod., x x ostatní xxx v čase xxxx 23:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živností xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx provozování

a) xxxxxxxxx stanic s xxxxxx x mazivy,

b) xxxxxxx,

x) prodejen x xxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zdravotnických zařízeních,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu podle xxxx X/1,

x) půjčoven x servisů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, parkovišť x xxxxxxxxxxx domů x xxxxxxxxxx areálech,

g) lyžařských xxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx mezi xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, s xxxxxxxx zákazníků sedících x jednoho xxxxx,

x) x xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x dlouhý xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx skupinami xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, než xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx pro xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx evidovat xxxxxxx xxxxxxxx počet míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz produkce xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že x xxxxxxx prodeje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) jsou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx na xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxxxxx), povinny dodržovat xxxxxxxxx od jiných xxxx alespoň 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx domácnosti,

3. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x diskoték xxx, xx se x xxxx zakazuje xxxxxxxxxx veřejnosti,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) použití xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (židle, křesla, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, která dohlíží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x působí xx zákazníky x xxxxx osoby, aby xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro zákazníky xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, rozhlasem apod.,

e) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx rozestupu 2 xxxxx mezi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákupním xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, infografiky x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxx místech, xxx to xxx xxxxxxxx, xxxx. vstupy x podzemních garáží, xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) xx xxxxxxx xxxxxx dětských koutků,

h) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx cirkulaci xxxxxxx x nasáváním xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

i) xxxx zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodejnách, x xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxx průběh,

j) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx možný xxxxx přes výdejové xxxxxx xxxx jako xxxxx x sebou,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/5, xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxxxxx 4 xxxxx,

x) v xxxxx čas xx xx ploše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxxxx xx 15 x2,

x) xxxxxxx nádoby x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prodejního xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pokrmy xxxxxx nápojů určených x bezprostřední xxxxxxxxx; xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx charitativního charakteru,

e) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx k xxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxx jiný výdej xxx předem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxxxx, provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a manikúry xxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxx provozovny, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 15 xxx se xx počtu zákazníků xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

8. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx maloobchodního xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, než xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxxxx plochy; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 m2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx doprovod xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dítě xxxxxx 6 let xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx, aby xx zákazníci zdržovali x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xx společné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to jak xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx označení xxxxxxxx xxx čekání a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozestupy mezi xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), přičemž xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx průkazu osoby xx zdravotním xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) xxx, aby xxxx x xxxxxxxxx xxx zaměstnance i xxxxxxxxx provozoven a xxxxx xxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx v provozovně,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx recirkulace xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx propagační xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx osoby, xxxxx veze xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vozík, x xxxx v xxxxxxx xx nezapočítá xx xxxxxxxxx dovoleného počtu xxxx xx prodejní xxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx část provozovny, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zabraná prodejními xxxxx a xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; do prodejní xxxxxx se nezahrnují xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

9. xxxxxx x xxxxxxxxxx areálech xxx, že provozovatel xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx lyžařského vleku xxxx xxxxxx dráhy xxxxxxx řízení xxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxx řazeni xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx postupem xxxx, x zástupu xx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx alespoň 2 xxxxx x xxxxxxxx xxxxx domácnosti; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxx xx alespoň 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx mechanicky zajištěny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx mají xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx okénka;

III. xxxxxxx usnesení vlády xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 č. 1290, xxxxxxxxx xxx č. 511/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2020 č. 1295, vyhlášeného xxx č. 522/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní předpis č. 533/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.12.2020 xx xxx 26.12.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

564/2020 Xx., x xxxxx krizových xxxxxxxx (x. 1341)

s xxxxxxxxx xx 18.12.2020

594/2020 Xx., x xxxxx krizových xxxxxxxx (x. 1374)

x xxxxxxxxx xx 24.12.2020

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.