Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.12.2020 do 18.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1290)

511/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

511

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 7. xxxxxxxx 2020 x. 1290

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 9. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx než 10 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb xxxx 50 osob xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx:

x) členů domácnosti,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxxxx činnost,

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxx konají xxxxxxx, ke xxxxx xxxx povinny podle xxxxxx, x xx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx osob,

e) schůzí, xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx ústavních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zřízených xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx od xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx 2 metry,

2. xxxx:

x) xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x varieté x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x tím, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pouze xx xxxx této xxxxxxxx,

xx) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla zpěv, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx celkové xxxxxxxxx xxxxxx jeviště xxxx zkušebny xxxxxx xxxxxx,

xxx) x hráčů xxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpěv xxxx xxx 10 xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx-xx xx o xxxxxx xxxxx písmene a), x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol x xxxxxxxx skupin,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxx není xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx jiné xxxxx xxxxxxx osob xxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx akce x xxxxxxx xxx, xx x xxxxx čas xxxx xxx xxxxxxxx 10 osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 50 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxx, xxxxx být xx xxxxxxxxx prostorech staveb xxxx xxxxxxxx nejvýše 3 osoby x xxx veřejnosti; xxxxxxxxx xxxx xxxxx udržují xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx; u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx; xxxxxx x potraviny včetně xxxxxx konzumují pouze xxxxx,

2. xxxxxx heren, xxxxx x sázkových xxxxxxxxx tak, xx xxxxxx provozovny jsou xxx zákazníky xxxxxxxx x xxxx xxxx 20:00 hod. x 05:59 hod., xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx na 15 x2 vnitřní xxxxxx x provozovatelé xxxxx x kasin xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x xx tak, xx xx xxxx xxxx xxxxxx alespoň 1,5 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 zákazníci, x výjimkou členů xxxxxxxxxx; jedná-li xx x xxxxxx xxxx, xxx x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti, je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

3. provoz sportovišť xxx, xx:

x) sportovními xxxxx organizované xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx soutěže xx konají bez xxxxxxxxxxx diváků,

b) xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxx, xxxxx, ringy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x fitness centra) xx možné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přítomno x xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx 10 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vysokých xxxxxxx, kde to xxxxxxx opatření xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx sportovní xxxxxxxx a přípravy xx ni, xxxxxx xxxxxxx osoby v xxxxx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx soutěží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx

x) pro xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ploše xxx 1 xxx xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovců,

ii) xxx xxxxxxx a odchod xx sportoviště, používání xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx nastavena xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx sportovní činnosti x xxxxxxx amatérských xxxxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxx, xx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 1 tým xxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sportovců, xxxxxxx xxxx 10 xxxx,

xx) xxxxxxxxx venku xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxx 2 xxxxxxx,

xxx) pro xxxxxxx x xxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šaten, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx režimová xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx sportu xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx využít xxxxxxx x xxxxx 10 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xx 15 m2,

ii) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx sportovní xxxxx xxxxxxx 2 xxxx nebo 2 xxxxxxx,

xxx) xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šaten, xxxxx x toalet xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) provoz fitness xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx prostorech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx na 15 x2 vnitřní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 10 xxxx; pro xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx koupališť (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, xx xx venkovních prostorech xxxx xxx xxxxxxx 50 xxxx x xx xxxxxxxxx prostorech xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 osoba xx 15 x2 xxxxxxx plochy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x počtu 10 osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provoz xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx xxx využito xxxxxxx 25 % xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx možného xxxxx návštěvníků x xxxxx xxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx na 15 x2 vnitřní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx skupinových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx maximálně 10 xxxx,

6. xxxxxxxx x xxxxxxxxx muzeí, xxxxxxx, výstavních prostor xxx, xx xxxx xxx xxxxxxx nejvýše 25 % xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx čas, x x xxxxxxx skupinových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxx,

7. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx historických xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxx se xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxx,

8. xxxxxxxx a prodejní xxxxxxxxxxx výstavy tak, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx 15 x2 vnitřní xxxxxx xxxxxx pro veřejnost x účastníci udržují xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx,

9. účast xx xxxxxx, prohlášení xxxx x tom, že xxxxx vstupují xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxxx x následné oslavě, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději následujícího xxx, tak, že xxxxx xx každé x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 30 osob,

10. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, že xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx ochranný xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, nejde-li x shromáždění xxxxx xxxxxxx b), se xxxx konat pouze xxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx a může xx jej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx skupinách xx xxxxxxx 20 účastnících x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pořádaného xxxxxx xxxx náboženskou xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx v jiné xxxxxxxxx určené xxx xxxxxxxxxx obřady se xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvýše 30 % xxxx k xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťujících xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx, dodržují, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx účastníky xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, před xxxxxxx xx vnitřního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, nedochází k xxxxxxxx ruky při xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dodržovat následující xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx této xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) x xxxx xxxx 20:00 xxx. a 05:59 xxx., s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx pro veřejnost (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 zákazníci, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) jsou osoby, xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny konzumují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, povinny dodržovat xxxxxxxxx xx jiných xxxx alespoň 2 xxxxx, xxxxx-xx o xxxxx domácnosti,

e) xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 534/2020 Sb.,

f) provozovatel xxxxxxxxxx ve vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 50 % xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování poskytovatelů xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zařízeních); provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx připojení se xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

12. činnost xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx přesahující 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx míst xxxxxxxx k xxxxxxxxx (xxxxx, křesla, xxxxxx xxxx.) xx omezeno xxx, aby nebyla xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel zajistí xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x působí xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx osobám zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx apod.,

e) provozovatel xxxxxxx viditelné označení xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v rádiu xxxxxx, infografiky u xxxxxx xx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx apod.),

f) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, kde xx lze xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

x) xx xxxxxxx provoz xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzduchu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu (xxxxxxx xxxx klimatizace) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prodejnách, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěné v xxxxx xxxxxxxxx centra xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

13. xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující pravidla:

a) xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx, stolky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 4 xxxxx,

x) xxxxxxx nádoby x xxxxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxx prodejního xxxxx,

x) xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx x xxxxxx,

14. xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přítomnost xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxx xxxxx knihovny, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) aktivně xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx pracovníci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx,

15. xxxxxx kadeřnictví, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx nepřipustí xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž děti xx 15 xxx xx xx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx zákazníky je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

16. xxxxxx x xxxxxxxxxxxx maloobchodního xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je 1 xxxxxxxx xx 15 x2 prodejní plochy; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxx než 15 x2 xx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx doprovod xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxx postižením; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx nevztahuje xx xxxx xxxxxx 6 xxx doprovázející zákazníka,

2. xxxxxxx brání tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než jsou 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx ze xxxxxxxx domácnosti,

3. zajistí xxxxxx front xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx), xxxxxxx zákazník, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxxxxxx nákupu,

4. umístí xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mohly být xxxxxxxxx k pravidelné xxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pravidlech, x xx zejména prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx možnou cirkulaci xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzduchu (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

7. jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxx,

8. x případě xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx nákup xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x xxx, xx prodejní xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx. celková plocha, xxx zákazníci xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, plocha xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx, plocha za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx plochy se xxxxxxxxxx kanceláře, sklady x xxxxxxxxx, dílny, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx společenské prostory;

III. xxxxxxxxxx

1. zaměstnavatelům

a) využívat xxxxx na xxxxx, xxxxx xx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podmínkám vykonávat x místě xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pravidelné testování xxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxx. jeho xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx s ostatními xxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 metry (xxxx. xxx xxxxxx),

3. využívat x hygienických důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx hromadné akce xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx je dovoleno xx x důvodů xxxxxxx xxxxxxx konat, x to jedná-li xx x xxxx x xxxxxxxxx státním xxxxx nebo o xxxxxxxx xxxxxxxxx utkání xxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 30. listopadu 2020 č. 1262, xxxxxxxxx xxx č. 498/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní předpis x. 511/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 9.12.2020 xx 00:00 hod. xx xxx 18.12.2020 xx 23:59 hod.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

522/2020 Xx., x xxxxx krizových opatření (x. 1295)

x xxxxxxxxx xx 10.12.2020

534/2020 Xx., x xxxxx krizového xxxxxxxx (č. 1333)

x xxxxxxxxx xx 15.12.2020

x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x xxxxxx č. 216/2020 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 511/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 533/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.