Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 21.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1263)

499/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

499

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxxxxxx 2020 x. 1263

o xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 7. xxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x vysokých xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx školách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx výuce a xxxxxxxxx, účastní-li xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, při xxxxxx xx vysoké xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx celoživotního vzdělávání; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje:

a) xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x praxi xxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx zdravotnických studijních xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x praxi, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů,

c) xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

e) xx individuální xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx studijní xxxxxxxxxx,

x) xx studenty xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

2. xxxxxx vysokých xxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentům xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx xxxxx České xxxxxxxxx jiné bydliště, x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxx škol, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxx. x), x), x), x) nebo x),

3. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x konzervatoří podle xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, a xx xxx, že xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx odborném xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žáků x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jednoletá x Praktická xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx jeden žák xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx šestiletých vzdělávacích xxxxxxxx v konzervatoři,

f) xxxxxxxxxxx vyučování a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) žáků x xxxxxxxx jiných xxx závěrečných xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v lichém xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x sudém týdnu xxxxxxxxx xxxxx polovina xxxx (xxx xxxxxx xxxxx tříd xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uznávaných xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xxxxx osob,

s xxx, že xxxxxxxxx xxxxx nižších stupňů xxxxxxxxxxx a osmiletého xxxxxxxx x prvního xx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x neměnných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx skupinách xxxx,

4. xxxxxx základních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x přípravné xxxxx,

x) xxxx 1. stupně xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 9. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx 6. xx 8. ročníku xxxxxxxx školy, a xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx neúčastní xxxxx xxxxxxxx tříd x v xxxxx xxxxx neúčastní xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xxxxx tříd xxx xxxxx zaokrouhlit),

f) xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x tím, xx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jazykových xxxx x právem xxxxxx jazykové xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx, xx se xxxxxxxx osobní přítomnost xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zkoušce, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx nejvýše 10 xxxx,

x) konání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 10 xxxxxxxxx,

7. provoz xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx dětí x xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, pak x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dvou xxxxx stejných tříd,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x to tak, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx prezenční výuky xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, x to xx podmínky, xx xx skupině xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jedné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výuky, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxx,

9. další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx školu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

10. provoz škol x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxx vysokých xxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) oborů xxxxxxxxx x vyššího xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a oborů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xx xxxxxxx xx xxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx vysokých xxxx, x xx xxx, že zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx odborného vzdělávání x studijních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx programu,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxx je sportovní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a středních xxxx, xxxxxxxxxxxx, vyšších xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx dětí, xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx školy;

II. xxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 7. prosince 2020 xxxxxxxx xxxxx xx dne 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1199, xxxxxxxxx xxx č. 475/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx

Informace

Právní xxxxxxx č. 499/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.12.2020 xx 21.12.2020.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

522/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1295)

x účinností od 10.12.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 499/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 536/2020 Sb. x účinností xx 21.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.