Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 21.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1263)

499/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

499

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. listopadu 2020 x. 1263

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. omezuje x xxxxxxxxx xxx xxx 7. prosince 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 23. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx vysokých škol xxxxx zákona č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně x doplnění dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zahraničních vysokých xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx"), x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce a xxxxxxxxx, účastní-li xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx xx vysoké xxxxx x účastníků xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx:

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x praktické xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x praxi x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní x ochranné xxxxxxx,

x) xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a praxi, xxxxx probíhá x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx magisterského studijního xxxxxxxx za přítomnosti xxxxxxx 20 studentů,

d) xx studium x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx individuální xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx studenty xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

2. xxxxxx vysokých škol, x xx xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xx území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx I/1 xxxx. x), x), x), x) xxxx f),

3. xxxxxx středních x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x konzervatoří xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x studentů xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx školského zákona, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxx výkon ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) škol xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) žáků x xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx konzultace (xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxx ročníků x žáků xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx v konzervatoři,

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx přípravy,

g) xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ročníků, x xx způsobem, xx xx teoretického xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx lichém xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx počtu osob,

s xxx, xx prezenční xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prvního xx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského xxxxxx, a xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dětí x přípravné xxxxx,

x) xxxx 1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 6. xx 8. ročníku xxxxxxxx školy, x xx způsobem, že xx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x v sudém xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xxxxx tříd xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx,

x) škol xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx pedagogický xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx),

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx výukou podle xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x to xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx umělecké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazykové xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx zkoušky včetně xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxx,

7. provoz školních xxxxxx, a xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxx xxxx xxxx, xxxxx xx mohou účastnit xxxxxxxxx výuky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx za xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx x jedné xxxxxxx třídy xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx ročníku xxxx xx dvou xxxxx xxxxxxxx tříd,

8. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx účastníků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, a xx xx podmínky, xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výuky, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, pak xx xxxxxxxxxxx nejvýše 10 xxxxxxxxx,

9. další vzdělávací xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxx, x výjimkou:

a) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx je xxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či studijního xxxxxxxx,

x) středisek xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx podstatou zájmového xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx škol x školských zařízení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx:

x) mateřských xxxx,

x) xxxxx středního a xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x studijních programů xxxxxxxx škol a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve kterých xx sportovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx volného xxxx xxx činnostech, xxx xxxxxxx xx sportovní xxxxxxx xxxxxxxxx zájmového xxxxxxxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxxx, xxxx, studentů nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx školy xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxx nutných xxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x osobami x xxxxxxxxxx školy;

II. xxxxxxx x účinností xxx xxx 7. xxxxxxxx 2020 usnesení vlády xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1199, xxxxxxxxx xxx č. 475/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Andrej Babiš

Informace

Právní xxxxxxx č. 499/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.12.2020 xx 21.12.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

522/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1295)

x xxxxxxxxx od 10.12.2020

Xxxxxx xxxxxxx x. 499/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 536/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 21.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.