Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.12.2020 do 12.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1262)

498/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

498

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 č. 1262

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x účinností ode xxx 3. xxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 12. prosince 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 10 osob ve xxxxxxxxx prostorech staveb xxxx 50 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx vykonávajících xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnost,

d) xxxx, xxxxx xxxxxxxx konají xxxxxxx, ke xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx nezbytné xxxxx ve xxxxxx xxxxx osob,

e) xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx ústavních orgánů, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x jiných xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxx,

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx akce xxxxxxx xxxxxx od osob, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx 2 metry,

2. xxxx:

x) koncerty x xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x varieté x přítomností xxxxxx, x xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx výkonu xxxxxxx xxxxxxxx x pouze xx dobu xxxx xxxxxxxx,

xx) je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx díla xxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxxxx nesmí být xxxxx xxx xxxxx xxxxx čtverečních celkové xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxx) x xxxxx xxxxx nástrojových xxxxxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,2 xxxxx x každý xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx dovolují xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpěv xxxx xxx 10 xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejedná-li xx x případ xxxxx xxxxxxx a), x s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx skupin,

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx veřejností;

II. xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx x zkoušky xxx, xx x jeden xxx xxxx být xxxxxxxx 10 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo 50 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a v xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxx, xxxxx xxx xx vnitřních prostorech xxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sebou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry; x xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 4 účastníci; xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. provoz xxxxx, kasin x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jejich xxxxxxxxxx xxxx xxx zákazníky xxxxxxxx x xxxx xxxx 22:00 xxx. x 05:59 xxx., xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx přítomna xxxxxxxxx 1 osoba xx 15 x2 vnitřní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x kasin xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) všichni xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, x to xxx, xx je xxxx xxxx odstup xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx xxxxxxxxx sedících x xxxxxxx xxxxx,

x) x jednoho stolu xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxx skupinami xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx:

x) xxxxxxxxxxx svazy organizované xxxxxxxxxxxxx x amatérské xxxxxxx xx xxxxxx xxx přítomnosti xxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. tělocvičny, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a fitness xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x přítomno x jeden xxx xxxx xxx xxxxxxx 10 osob, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxxx zařízeních x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx opatření xxxxxxxx,

x) xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx ni, xxxxxx provádí xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx sportovní xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxx platí, že

i) xxx xxxxxxx i xxxxxxxx přípravu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx být 1 xxx xxxx 1 xxxxxxx dlouhodobě xx xxxxxxxx připravujících xxxxxxxxx,

xx) xxx příchod x xxxxxx ze xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx šaten, xxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxx režimová xxxxxxxx,

x) xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx na ně xxxxx, xx

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx jedné sportovní xxxxx xxx 1 xxx nebo 1 xxxxxxx dlouhodobě xx xxxxxxxx připravujících xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx 10 xxxx,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxx 2 skupiny,

iii) xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxxx sportu xxxxx, xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx 10 xxxx x xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx xx 15 x2,

xx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx jedné xxxxxxxxx ploše xxxxxxx 2 týmy xxxx 2 xxxxxxx,

xxx) xxx xxxxxxx x odchod xx sportoviště, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx v jejich xxxxxxxx i vnitřních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx přítomna xxxxxxxxx 1 osoba xx 15 x2 xxxxxxx plochy, a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 10 osob; xxx xxxxx, xxxxxx x toalety xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx konán v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

4. xxxxxx x používání xxxxxxx xxxxxxxxx (plavecký bazén, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx kojence a xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx a solných xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx, tak, xx xx venkovních xxxxxxxxxx může být xxxxxxx 50 osob x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx xx 15 x2 vnitřní xxxxxx, xxxxxxxxx aktivity lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 10 xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zakázány,

5. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x botanických xxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jeden čas, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 osoba xx 15 x2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx z maximálního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jeden čas, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx maximálně 10 xxxx,

7. návštěvy x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx historických xxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx x planetárií xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 10 xxxxxxx,

8. xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxx xxxxxxx nejvýše 25 % kapacity x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx návštěvníků x xxxxx čas, ve xxxxxxxxx prostorech může xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx na 15 x2 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx mezi sebou xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx domácnosti,

9. účast xx svatbě, prohlášení xxxx o tom, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, tak, xx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxxx,

10. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podle zákona č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, tak, xx xxxxx účastník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek dýchacích xxxx (nos, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx staveb x xxxx xx jej xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo x xxxx místnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účastnit xxxx xxxxxxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 30 % xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx, po xxxxxxx času xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metry mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx ruky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x rámci xxxxxxxxxxx nedochází k xxxxxxxxxx xxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x čase mezi 22:00 xxx. a 05:59 hod., s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx je xxxxxx alespoň 1,5 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stolu,

c) x xxxxxxx xxxxx sedí xxxxxxx 4 zákazníci, x výjimkou členů xxxxxxxxxx; jedná-li xx x xxxxxx stůl, xxx x xxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxx, xx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x případě xxxxxxx x provozovny xxxxxxxxxxxx služeb zákazníkovi xxxx její vnitřní xxxxxxxx (xxxx. výdejové xxxxxx) jsou xxxxx, xxxxx x bezprostředním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a pokrmy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, nejde-li o xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vnitřních xxxxxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxx, než xx 50 % xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx zákazníky; xxxxxxxxxxxx xx povinen písemně xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

12. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx přesahující 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx míst xxxxxxxx x odpočinku (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) je xxxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel zajistí xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx a další xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx obrazovkách, xxxxxxxxx xxxx.,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metrů xxxx osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx centru (xxxx. xxxxxx infografiky, xxxxx x xxxxx xxxxxx, infografiky x xxxxxx xx prodejen x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxx.),

x) xx zamezováno xxxxxxxxxx xxxx, zejména ve xxxxx místech, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx z xxxxxxxxxx garáží, prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx apod.,

g) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx maximální možnou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx venkovního xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x objektu,

i) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zajišťující xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x provozovny stravovacích xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx možný xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jako xxxxx x xxxxx,

13. xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trhů x xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxxxxx 4 xxxxx,

x) xxxxxxx nádoby s xxxxxxxxxxxxx prostředky u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx určených xx xxxxxxxxx na xxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx x xxxxxx,

14. xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxxxx musí dodržovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) v xxxxxxxxxx nepřipustí xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, než xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx přístupná xxxxxxxxxx,

x) aktivně xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienu xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxx x dispozici xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

15. provoz kadeřnictví, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, pedikúry a xxxxxxxx xxx, xx x provozovně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 xxxxxx provozovny, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xx 15 let xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozestup xxxxxxx 2 xxxxx,

16. provoz x provozovnách xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x poskytování služeb xxx, xx provozovatel xxxxxxxx následující xxxxxxxx:

1. x provozovně nepřipustí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx 1 xxxxxxxx xx 15 x2 prodejní xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 15 x2 xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením; x xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx 6 xxx doprovázející xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jsou 2 metry, xxxxx-xx x osoby ze xxxxxxxx domácnosti,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxx čekajících xxxxxxxxx, a xx xxx uvnitř, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (minimální xxxxxxxxx 2 metry), xxxxxxx xxxxxxxx, který xx držitelem xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má právo xxxxxxxxxxxx nákupu,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxx xxxxxxxxxx předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

5. zajistí informování xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx pravidlech, a xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx sdělováním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx,

6. provozovatel zajistí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nasáváním xxxxxxxxxx xxxxxxx (větrání xxxx klimatizace) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

7. jsou zakázány xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, u xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

8. v xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx s dítětem, xxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadovat, xxx xxx nákup xxxxxxxxx nákupní vozík, x xxxx x xxxxxxx xx nezapočítá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxx plochu,

s xxx, xx prodejní xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxx pro prodej x xxxxxxxxx zboží, xx. celková xxxxxx, xxx xxxxxxxxx mají xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx společenské xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxxxx

1. zaměstnavatelům

a) využívat xxxxx na xxxxx, xxxxx xx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2, xxxx. xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (např. xxx nákupu),

3. využívat x hygienických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební xxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx xxx hromadné akce xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx je dovoleno xx z důvodů xxxxxxx hodných xxxxx, x xx xxxxx-xx xx o xxxx x důležitém xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxx

1. xxxxxxxx vlády ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1200, xxxxxxxxx xxx č. 476/2020 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze dne 20. listopadu 2020 č. 1201, xxxxxxxxx xxx č. 477/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxxx Xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 498/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.12.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 498/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 511/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.