Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.11.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

484/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna rozpočtových pravidel Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zemědělství Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí Čl. VII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o státní službě Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o registru smluv Čl. IX

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny Čl. X

ČÁST DEVÁTÁ - Účinnost Čl. XI

INFORMACE

484

XXXXX

xx dne 13. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx rozpočtových xxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx zákona x. 493/2000 Sb., xxxxxx x. 141/2001 Sb., xxxxxx x. 187/2001 Xx., zákona x. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., zákona x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., zákona č. 1/2005 Sb., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 546/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 174/2007 Xx., xxxxxx x. 218/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Xx., xxxxxx č. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 109/2009 Xx., xxxxxx č. 154/2009 Xx., zákona x. 214/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 417/2009 Sb., xxxxxx x. 421/2009 Sb., xxxxxx x. 139/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., zákona x. 456/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 465/2011 Xx., xxxxxx č. 171/2012 Xx., zákona č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 25/2015 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx., zákona x. 357/2015 Xx., zákona x. 128/2016 Xx., xxxxxx x. 135/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 59/2017 Xx., zákona x. 203/2017 Xx., xxxxxx x. 367/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 367/2019 Xx. x xxxxxx x. 214/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xx odstavec 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4.

2. X §2 xxxx. 4 xx xxxxx "ministerstvo" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")".

3. Za §2 xx vkládá xxxx §2x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§2a

Rozpočtová skladba

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2. Xxxxxxxxxx skladba xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x financující xxxxxxx třídí, a xxxxxxx xxxxxxxx třídění x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx skladby xx třídí xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx rozpočtu,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) rozpočtů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.

(3) Podle xxxxxxxxxx skladby xx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, při xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx rozpočtu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. V §3 písm. x) xxxx 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx daní, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění".

5. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx (§12 odst. 1)" nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxxxxxxx akce xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x)".

6. X §3 xxxx. o) xx xx konci bodu 8 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxx 9, xxxxx xxx:

"9. vedou xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx ukazatele programového xxxxxxxxxxx.".

7. X §3 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx x dosažení xxxxxxxxxxx xxxx realizovaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx finanční xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx písmene x),

x) výdajovou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx věcných, xxxxxxxx a finančních xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx.".

8. V §6 xxxx. 1 písm. x) se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxx".

9. X §6 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou x xxxxxxx".

10. V §7 se doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), h), x) x x) xxx xxxxxxxxxx xxxxx:

x) daňovému xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů,

b) xxxxxxxx rezidentovi xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx, než xx Xxxxx republika,

c) daňovému xxxxxxxxxxx státu, xxxxx

1. x ním xx Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů příjmů, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xx xxxxxxxxx,

2. x xxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro oblast xxxx z xxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx, nebo

3. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx v xxxxx xxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x je součástí xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jurisdikce, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx

1. x xx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní smlouvu xxxxxxxxxx zamezení dvojímu xxxxxxx všech druhů xxxxxx, která xx xxxxxxxx právního xxxx x xx xxxxxxxxx,

2. x ní xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx x xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x je prováděna,

3. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxx x v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x je součástí xxxxxxxx xxxx, xxxx

4. xxxxxx x ní xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx.".

11. X §8 xxxx. 3 větě šesté xx slova "programů (§12 odst. 1)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

12. X §8 se za xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxx-xx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 do xxxxxxxxxx xxxxxx zákona x státním rozpočtu Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx kapitol xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4, xxxx xxx návrh xxxxxxxx těchto kapitol xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

13. V §10 odst. 5 xxxx xxxxx se xx slovo "dluhu" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx".

14. §12 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§12

Programy

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxx soubor xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx stanoveného xxxx; program xxxx xxx realizován prostřednictvím

a) xxxxxx xxxx návratných xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx zhodnocení hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou drobného xxxxxxxx a nehmotného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxx xxxxxxx a), xxxx

x) dalších souvisejících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx z

a) xxxxxxx investiční akce,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx investiční xxxx.

(3) Dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxx xx podprogramy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx a

c) specifikaci xxxx programu a xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neinvestiční xxxx.

(5) Xxxxx, časové x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému.

(6) X xxxxxxxxxxxx systému xxxx předávány xxxxx xx centrální xxxxxxxx xxxxxx podle §75b xxxx. 1.

(7) Registraci xxxxxxx investiční xxxx x výdajové xxxxxxxxxx xxxx v rozpočtovém xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujícího xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx efektivnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obnovované kapacity.

(8) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 xxxx. a) xxxx x) x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx provést xxx xx souhlasem xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcí x xxxxxxxxxx, které obsahují xxxxxxxx xxxxxxx neinvestiční xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, do xxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx podle §14 xxxx. 4 xxxx. x) xx x) x stejnopis xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 14 x 14a se xxxxxxx.

15. V §13 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx 300 000 000 Xx,".

16. V §13 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx akce, xxxxx xxx 300 000 000 Kč,".

17. X §13 xxxx. 4 xx xxxxx "informačním" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

18. X §13 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, které xxxxx:

"(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dotační xxxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dotační neinvestiční xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx dotační xxxxxxxxxx akce xxxxx §54 xxxx. 1 xxxx. x).".

19. X §14 xxxx. 2 xx xxxxx "Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxx.

20. X §14 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx h) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxx podle §44 xxxx. 4".

21. X §14 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje jako xxxxxxx x).

22. X §14 xxxx. 6 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "u xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx vyúčtovány jako xxxxxxxx15x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vyúčtovány xxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15x xx zrušuje.

23. X §14 odst. 6 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "dotační investiční xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx", x xxxxxxx x) se xx slovem "nákladů" xxxxx zrušuje x x písmenu c) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx akce nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx akce".

24. X §14 odst. 7 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje slovem "xxxxx".

25. V §14 xxxx. 11 větě xxxxx se xx xxxxx "povinna xx" xxxxxx slovo "xxxxxxx" x slova "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx".

26. Xx §14x xx xxxxxx xxxx §14da, xxxxx xxx:

"§14xx

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx mají prodávající x xxxxxxxx zájem, xxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční výpomoci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 přiloží příjemce xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x po xxxxxxx práv a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bude xxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxx návratná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx lhůtě xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx obdržení xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu, ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx poskytnuty. Xxxx xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx 10 xxxxxxxxxx dnů. Nebudou-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §14x xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx kterou xx xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx převádějí, x označení rozhodnutí x xxxxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ohrožen xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx-xx xx jiné závažné xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx souhlasu xxxxxxx.

(6) Ustanovení §14x, 14x x §14x xxxx. 2 se xxxxxxx xx převod xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dotace při xxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 6 xx vztahují xx xxxxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

27. X §14x xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

28. X §14x xxxx. 1 x 3 úvodních xxxxxxx xxxxxxxxxx se za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo zjištění x xxxxxxxxxxx xxxxxx".

29. X §14x odst. 2 se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx", za xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "ve xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxx, xx" xx xxxxxxxxx slovy "xx xx xx xx, xx v xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo odstavce 3 xxxx. c), x xxxxxx ode xxx porušení povinnosti xxxxxxxxx tímto zákonem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx".

30. X §14x xxxx. 3 xxxx. a) xx text "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. i)".

31. X §14x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo" x xxxxxxx x) se xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx c) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b).

32. X §14x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx žádosti.".

33. V §14x xxxx. 2 xx slova "a x)" xxxxxxx.

34. X §14x xx xxxx "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

35. V §15 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "poskytovatel xxxxxxx".

36. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxx rozpočtové xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejímž předmětem xx xxxxxxxx, xxx xxxxx x porušení xxxxxxxxxx kázně".

37. X §15 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), která znějí:

"g) xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx pravomocný rozsudek, xx x souvislosti x xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byl spáchán xxxxxxx xxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx v souvislosti x použitím peněžních xxxxxxxxxx získaných dotací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx čin.".

38. X §15 odstavec 3 xxx:

"(3) Bylo-li poskytovatelem xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx předčasné xxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, která xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

39. X §15 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxx dotace xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx zaniká příjemci xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Při xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) vzniká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx.".

40. §18x xx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xx 40 xxxxxxx.

41. X §19 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "obcí" xxxxxxxx slova ", x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí,".

42. X §23 odst. 2 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

43. X §24 xxxx. 4 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxx" vkládají slova ", xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismů".

44. V §24 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "unie" xxxxxxxx slova ", xxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x rozpočtu Xxxxxxxx xxxx, výdajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mechanismů".

45. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx," x slova "x xxxxxx daní," xx xxxxxxx.

46. X §25 xx xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxxx částku, xxxxx nebyla xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx započtení xxxx xxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx organizační složky xxxxx sestaven xxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx počítal.".

47. X §25 xx xxxxxxxx 7 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 8 xx 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 11.

48. Xx §25 xx xxxxxx xxxx §25a, který xxx:

"§25x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx platy xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx x přídělu do xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) zaměstnanců xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx,

x) příslušníků bezpečnostních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx x

x) xxxxxx x xxxxxxxx odměňovaných xxxxx zákona x xxxxxxxx z xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx prostředků státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx kalendářní xxx x kalendářním xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxx nevážou xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxx příslušné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(3) Xx volné místo xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x povolání x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) nepovažuje xxxxx xxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provede xx xxxxxxxxxx pracovního xxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxx xxxxx a listopad xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne x xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Vázání xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x), a xx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platovému xxxxxx platové třídy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) provede xxxxxxxxxxx složka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhému xxxxxxxxxx služebnímu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x povolání.

(6) Vázané xxxxxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 mohou xxx použity xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo platy xxxxxxxxxxx x financováním xxxxxxxx xxxx projektů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxx spolufinancovaných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx použity xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx uvedených x §8 xxxx. 4 xxxxxxxxx rozpočtový xxxxx Poslanecké xxxxxxxx.".

49. X §26 xxxx. 1 xxxxxxx h) xxx:

"x) aktualizované xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

50. X §30 xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx (§12)" xxxxxxxxx xxxxx "dotačních xxxxxxxxxxxx xxxx".

51. X §30 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odlišný xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákoně x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx schodku xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

52. X §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx41)" nahrazuje xxxxx "xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 41 xx xxxxxxx.

53. X §33 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "pokladny" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx".

54. Xx §33 xx xxxxxx nový §33x, který xxx:

"§33x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx dluhu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxx x cizině, xxxxx, xxxxx x stát, xxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému evidence xxxxxxxx x státních xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, kterými jsou

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) místo x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx narodil x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxx narodil,

d) rodné xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx písemnosti, xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.

(3) Xxxxxxxxxxxx využívá pro xxxxx státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x cizincích údaje, xxxxxxx xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx občanství, popřípadě xxxx xxxxxxxx občanství,

f) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x informačního xxxxxxx cizinců, pouze xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx organizačních xxxxxx státu xxxxx xxxx xxxxxxxx prostředků xx xxxxxxxx rozpočtu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx.

(6) X poskytovaných údajů xxx x konkrétním xxxxxxx použít xxxx xxx takové údaje, xxxxx jsou xxxxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx.".

55. X §34 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, a xx x rozsahu xxxxxxx daného rozpočtovou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx měnit xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

56. X §34 xxxx. 8 větě xxxxx xx slova "xxxxxxx xx xxxxx xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

57. X §35 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "xxxx právnická xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "xx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

58. V §35 odst. 1 xxxx. d) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx na účtech xxxxxxxxx".

59. X §35 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) může xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vést centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.".

60. X §36 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) O xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx vláda xxxx na základě xxxxxx zmocnění xxxxxxx xxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo návratné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x xxxxxx odnětí xx §14 xx 15 x xxxxxxxx §14x xxxxxxx xxxxxxx.".

61. X §36 odst. 7 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státem xxxx jejich emitentem x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a vlastní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajištění xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx".

62. X §36 xxxx. 7 se xx písmeno a) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jmenovité xxxxxxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx splacení xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x příslušnými emisními xxxxxxxxxx a způsobem xxxxx xxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx po dobu, xxx xxxxx k xxxxxxxxx práva spojeného x dluhopisy ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x době, xxx xxxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx označují xxxx xxxxxxx c) až x).

63. X §36 xxxxxxxx 8 zní:

"(8) Xxxxxx dluh x xxxx měně se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxxx výkazní xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x nímž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxx jistiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odpovídat smluvnímu xxxxxxxx xxxxx.".

64. V §37 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "svěřuje Xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "svěřuje Xxxxxxxx" a xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x".

65. V poznámce xxx čarou č. 4x xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

66. X §37 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx b) xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou, xx konci xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx slovem "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx d), které xxx:

"x) xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

67. X §37 odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "x 15" xxxxxxxxx xxxxx "xx 15".

68. V §44 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxxx "11".

69. X §44 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vypořádání, xx xxxx cizích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx státního rozpočtu x termínech xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxx §75.".

70. V §44x xxxx. 2 xx doplňuje xxxx xxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxx xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxx kázeň xxxxx §44 xxxx. 1 písm. a), xx xxxxxxx provést xxxxxxxxxxxxxxx místně příslušného xxxxxxxxxx xxxxx odvod xx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.".

71. V §44x xxxx. 4 písm. x) se xxxxx "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx".

72. X §44a odst. 10 větě první xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "0,4".

73. X §44a xxxx. 11 xxxx třetí xx slova "Finanční xxxx poskytuje" nahrazují xxxxx "Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

74. X §45 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx větami "Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx určených na xxxx xxxxx xxx xx financování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného majetku, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx reprodukce xxxxxxxxxxxx hmotného majetku xx používají přímo; xxxxx xx xxxxxxxxx x prostředky xxxxxxxxxx xxxx x účelům xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Správy státních xxxxxxxx rezerv.".

75. V §45 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "složky" nahrazuje xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "zřizují" xx xxxxxxxxx xxxxxx "zřizuje".

76. X §45 xxxxxxxx 7 zní:

"(7) Organizační xxxxxx státu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x zůstatku x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x průměrné výši xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx každém x xxxxxx xxxx.".

77. X §45 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxx-xx xxxxx, xxx xxxxx byly xxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §49 xxxx. 7 xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 8 xx 12 xx označují jako xxxxxxxx 9 xx 13.

78. X §45 xxxx. 10 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x lednu xxxxxxxxxxxxx roku" se xxxxxxx.

79. V §48 xxxx. 2 xxxx. x) xx za xxxxx "zahraničí" xxxxxxxx xxxxx ", prostředky xxxxxxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

80. V §48 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx".

81. X §48 xxxx. 3 písm. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx".

82. X §48 xxxx. 8 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx aspirantům x" zrušují a xx xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.

83. X §49 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "půjčky" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx slovo "Xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxx".

84. X §49 xxxx. 2 xx xxxx poslední xxxxxxxxx xxxxx "Při xxxxxxxxxxx xxxxxx výdajových xxxxxxxxxxxx xxxx je výše xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitoly.".

85. X §49 xxxx. 10 xxxx xxxxxxxx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".

86. X §50 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx".

87. V §50 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "z příjmového xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozpočtu".

88. X §51 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

89. V §53 xxxx. 3 xxxx xxxxx a x §54 odst. 7 xxxx xxxxx xx za xxxx "xxxx." xxxxxx xxxx "x),".

90. X §53 xxxxxxxx 7 a 8 znějí:

"(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxx x bank xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx povinna informovat xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx předcházejícího xxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx předcházející xxxxx xx každém x xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mající zastoupení x xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxx x zahraničních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxx-xx důvod, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx odstavce 7 xxxxxxx, převede xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x účty xxxxx.".

91. X §54 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx x akcí" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx investičních xxxx".

92. X §60 xxxx xxxxx xx xxxxx "interním xxxxxxxx xxxxxxxxxx a" zrušují x xx xxxx xxxxxx se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxx.

93. V §62 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx a xxxxx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "zápůjčky".

94. X §62 odst. 3 xxxx xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí".

95. X §68 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxx x)" nahrazují slovy "xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

96. V §68 xxxx. 4 xx xx xxxx "50 %" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx vypočítané xxxxx odstavce 3".

97. X §68 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxx xx postupuje x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxx hospodaří xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx příspěvková xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.".

98. §75x xxx:

"§75x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx dotací xx evidenční xxxxxx, x xxxx se xxxxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dotací zaznamenávat xxxxx x xxxx x x jejich xxxxxxxxxx, popřípadě tyto xxxxx do xx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxx údaje. Xxxxxxxx xxxxx x příjemci, xxxxx xx fyzickou xxxxxx, xx rodné xxxxx. Xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx evidence dotací x xxxxxxx a xxxxx, xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelé xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx evidenci dotací xxxx Xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx. Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxx 20 xxx xx 1. ledna xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx poskytnutí prostředků xxxxxxxx. Xx uplynutí xxxx xxxxx xxxx xxxxx odstraněny.".

Xx. II

Přechodná ustanovení

1. Xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zveřejňuje na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxx §18a xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xx 1 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 xxxx. 7 x §53 odst. 7 x 8 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx 6 měsíců xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebních služeb, xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx převést xx příjmové účty xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státu xxxx xx xxxx, xx které xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plynoucí x jejich xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x vedením xxxx xxxxxxx. Na xxxx zřízené xxxxx §45 odst. 7 x §53 xxxx. 7 a 8 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §45 odst. 7 x §53 xxxx. 7 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx dotací xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončí xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx §25x zákona x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, další xxxxxx spolufinancované z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx finanční mechanismy x xxxxxxxxxxx xxxxxx 2014 až 2020, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 x 13 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx §13 xxxx. 6 xxxxxx č. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nepoužije.

7. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské unie, xxxxx výdaje xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2021 - 2027 xxxx x finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §12 x 13 zákona x. 218/2000 Sb., ve xxxxx účinném x xxxx 2021. Xxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx x xxxx 2021.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů

Čl. XXX

Xxxxx č. 250/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Sb., xxxxxx x. 557/2004 Xx., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 138/2006 Sb., xxxxxx x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 27/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona č. 477/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 421/2009 Sb., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 465/2011 Xx., zákona x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 171/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb. a xxxxxx č. 183/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 2, §4 xxxx. 1, §6 xxxx. 3, §13 xxxx. 1 x x §20 xxxx. 1 se slovo "xxxx" xxxxxxxxx slovem "x".

2. X §2 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx celku x x xxxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx třídění xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpočtu (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"). Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx x financující xxxxxxx třídí, a xxxxxxx jednotky třídění x xxxxxx hledisek. Xxxxxxxxxxx skladbu stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.".

3. X §3 odst. 3 xxxx xxxx, §11 xxxx. 3 xxxx xxxx, §11x xxxx. 1 xxxx xxxx, §11a xxxx. 3 xxxx páté, §17 odst. 6 xxxx xxxxxx, §17x xxxx. 1 xxxx xxxxxx, §28x odst. 1 xx 4 xxxxxx druhých, §39 xxxx. 4 větě xxxxxx, v §39 xxxx. 6 xxxx xxxxxx x v §39 odst. 9 xxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "zveřejnění".

4. X §3 xxxx. 4, §11x xxxx. 2 x x §39 xxxx. 5 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Tímto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

5. V §6 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx" zrušuje.

6. X §10a xxxx. 1 písm. x) xx xxxx "xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 7".

7. X §11 xxxx. 4, §11x xxxx. 4 x x §39 xxxx. 7 xx xxxx xxxxx nahrazuje xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xx zveřejnění xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx byl xxxxxxxx.".

8. Xxxxxx §12 xxx:

"Xxxxxxx xxxxxxxxx".

9. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx §2 xxxx. 3" x xxxxx ", xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

10. X §12 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyjadřoval xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx povinně xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "; schválený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ukazatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxx".

11. V §13 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx celek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx desce, kde xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx podoby. Tímto xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx zastupitelstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx následující xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx.".

12. X §13 xx xxxxxxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provizoria xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kde jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxx nahlédnout xx jejich xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx do zveřejnění xxxxxxxx xx rozpočtový xxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

13. X §16 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "peněžní" x text "odst. 12" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. 15".

14. X §16 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xx 30 dnů xx xxxx schválení, svazek xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx xx stránkách členských xxxx. Současně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx regionu xxxxxxxxxxx oznámí xx xxx xxxxxx xxxxx x svazek xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obcí, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx možno xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx. Tímto způsobem xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

15. X §17 odst. 8, §17x xxxx. 2 x v §39 xxxx. 10 xx věta xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxxx rozpočtový xxx.".

16. V §22 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx." x xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxx.

17. X §22 xxxx. 5 xx xx xxxx xxxxxx vkládá xxxx "Xxx stanovení xxxx odvodu přihlédne xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxx 11 x závažnosti xxxxxxxx x jeho xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.".

18. V §22 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "1" xxxxxxxxx xxxxxx "0,4".

19. V §22x odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "rozpočtový výhled" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtu".

20. X §22x xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxx "§13 xxxx. 1" vkládají xxxxx "x 2".

21. X §22x xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x 4".

22. V §22x odst. 2 xxxx. d), §22x xxxx. 3 písm. x) a x §22x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxx xxxxx xxxxxxxx rozpočtového xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

23. X §22x odst. 2 xxxx. x), §22a xxxx. 3 xxxx. x) x x §22x odst. 4 xxxx. e) xx xxxxx "rozpočtové xxxxxxxx, xxxx pravidla rozpočtového xxxxxxxxxx," zrušují.

24. X §22x xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), která xxxxx:

"x) §13 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) §16 xxxx. 5 xxxxxxxxxx rozpočtové xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena f) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

25. X §22x odst. 3 se za xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x g), xxxxx xxxxx:

"x) §13 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) §16 xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) a x).

26. V §22x xxxx. 4 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"f) §13 xxxx. 7 nezveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) §16 odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x i).

27. X §28 odst. 10 xxxx. f) se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

28. V §28x xxxx. 1 xx 4 xxxxxx xxxxxxx xx za xxxxx "internetových xxxxxxxxx," xxxxxx xxxxx "xxxx".

29. X §30 xxxx. 1, 2 x 4 se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

30. X §30 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx a xxxxxx".

31. X §37 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

32. X §37x xxxx. 1 x 3 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "6".

33. V §39x odst. 4 xx text "37x" xxxxxxxxx xxxxxx "37x".

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Penále xx xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 250/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x zemědělství

Čl. X

X §3 odst. 9 xxxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 179/2014 Xx., xx slova "§12 x 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akcí, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x podpoře xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 130/2002 Sb., x podpoře výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z veřejných xxxxxxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx výzkumu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx č. 215/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona č. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 171/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 469/2011 Xx., xxxxxx x. 49/2013 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 194/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 146/2017 Xx., xxxxxx x. 367/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 50/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nevztahují xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx neinvestičních akcí.".

Poznámka xxx čarou x. 6 xx xxxxxxx.

2. X §31 odst. 11 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno e), xxxxx zní:

"e) Ministerstvu xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dotační xxxxxxxxxxxx akce,".

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rozvojové xxxxxxxxxx x humanitární xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §5 xxxxxx č. 151/2010 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x humanitární xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Na xxxxxx x návratné xxxxxxxx výpomoci xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx na xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 3 se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 234/2014 Sb., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 131/2015 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 199/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2015 Sb., zákona x. 26/2016 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx č. 195/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 66/2017 Xx., xxxxxx x. 144/2017 Xx., xxxxxx x. 150/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 35/2019 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 178/2019 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx. x xxxxxx x. 285/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §17 odst. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx".

2. §18 včetně xxxxxxx xxx:

"§18

Xxxxx systemizace

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 provedená xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Změna xxxxxxxxxxx, xxxxx spočívá ve xxxxx počtu služebních xxxx, xxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zaměstnanců xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx platové xxxxx, x xxx xx zařazeno xxxxxxxx xxxxx, x více xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxx třídy nahoru, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx-xx xx změně xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxx x podstatné xxxxx podmínek, za xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §17 xxxx. 2 x 3 xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx systemizace xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx schvaluje xxxxx.

(5) Xxxxx systemizace xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx změna xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx místo,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx určitou,

c) xxxxx xxxxx služebních xxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx §171,

x) xxxxx počtu služebních xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) změně xxxxx xxxxxxxxxx míst, xxxxx xxxx dopad xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx přepočtených xx xxxxx stanovenou služební xxxx, nebo

f) změně xxxxxx prostředků na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx prostřednictvím xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx návrhu xxxxx xxxxxxxxxxx trvá, xxxxxxx xxxxxx předloží xxxxx změny systemizace x xxxxxxxxxx vládě xx 15 xxx xx obdržení stanoviska xxxxxxxxxx xxxxxx.".

3. V §25 xxxx. 4 xx slova "Xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx stanovit" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx systemizace xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

4. X §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Vláda může x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

5. X §83 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "Vláda xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

6. X §145 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxx služební xxxxx xx souhlasem Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx změny".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xx. XX

X §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 340/2015 Sb., x xxxxxxxxxx podmínkách účinnosti xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx smluv x x xxxxxxxx smluv (xxxxx x xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx "3" xxxxxxxxx číslem "4".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

Xx. X

X §106 xxxx. 1 xxxxxx č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 359/2004 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxx rozpočtu xxx xxxxxxx xxxxxxxx 48 hodin po xxxxxxxx xxxxx druhého, x to xxxxx xx xxxxxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxxxx roku, který xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se rozpočet xxxxxxxxx.".

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XI

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2022 s výjimkou čl. I xxxx 26, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx následujícím xx xxx xxxx xxxxxxxxx, x čl. I bodů 43, 44 a 48, čl. II bodů 5 x 7 x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 484/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2022, x výjimkou čl. I xxxx 26, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 28.11.2020, x čl. I xxxx 43, 44 x 48, čl. II bodů 5 a 7 x části xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.