Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

481/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna katastrálního zákona Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů Čl. IV

Přechodné ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Účinnost Čl. VII

INFORMACE

481

XXXXX

xx dne 13. xxxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx zákon x. 139/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úřadech a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx úřadech

Čl. X

Xxxxx č. 139/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 229/1991 Xx., x xxxxxx vlastnických xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 280/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2016 Xx., xxxxxx č. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x xxxxxx č. 295/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 xx xxxxx "xx jimi zajišťují xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxxxxx".

2. X §3 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vodohospodářských xxxxxxxx [§9 xxxx. 8 písm. x)] xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pozemkových xxxxx xxxxxx více xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území. Obvod xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxx jedné xxxx.".

3. X §3 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx " , xxxxxxx vodních xxxx x pozemky xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx6)" xxxxxxx, xx xxxx první se xxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx pozemků k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vládou56) xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.", xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx" xx zrušují x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxx, xxxxx xxxx v obvodu xxxxxxxxxxx úprav x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx evidovány xx xxxxxxxx využití xxxxxxx jako ostatní xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 56 xxx:

"56) §3 odst. 1 xxxx. x) zákona x. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 6 xx xxxxxxx.

4. X §3 xxxx. 4 xx xxxxx "do doby xxxxxx rozhodnutí xxxxx §11 xxxx. 4" xxxxxxxxx xxxxx "xx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x majetkovém xxxxxxxxx x církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx57) xx xxxxxxxx nemovitostí".

Poznámka xxx xxxxx č. 57 xxx:

"57) Xxxxx x. 428/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx a náboženskými xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x náboženskými xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. V §4 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx x jednoduchých xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 8).".

6. X §4 xx za odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 a 3, které xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 58 znějí:

"(2) Xxxxx se pozemkové xxxxxx xxxxxx jen xxxxx katastrálního xxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxx společných zařízení, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3. Xxxx-xx součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xx soupis změn xxxxx xxxxxxx58) x xxxxxx xxxxxxxxxx nesouladů, xx kterému xx xx xxxxx 30 xxx vyjádří xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx pozemkové xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx i xxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (§12) společných xxxxxxxx (§9 odst. 8) xx xxxxxxxxx xxxxx nebo obce. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úprav je xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pozemkový xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 xxxx. 10 x §9 xxxx. 11 xxx xxxxx, xxxxx x čtvrté.

58) Xxxxx x. 256/2013 Xx., x katastru xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako odstavec 4.

7. X §5 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "i" vkládá xxxxx "xxxx".

8. X §5 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx úprav (§9 xxxx. 6)".

9. X §5 odst. 4 xx xxxxx " , xxxxxx xxxx xxx x xxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Opatrovníkem x řízení x xxxxxxxxxxx úpravách může xxx x xxxx.".

10. X §5 odst. 5 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "na xxxxxxx xxxxxxx (§7)", xxxxx "xx xxxxxxx a x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxxxxx" se nahrazují xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem" x xxxx druhá xx čtvrtá xx xxxxxxx.

11. X §5 xxxx. 5 xx xx větu první xxxxxx věta "O xxxxxxx úvodního xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx učiní xxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

12. X §5 xxxx. 6 x x §9 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx".

13. X §5 xxxx. 7 xx xxxxx " , xxxxx xxxx xxx xxxxx," zrušují a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxx člena sboru xxxxxx zastoupit xx xxxxx xxxx osoba.".

14. X §5 odst. 8 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

15. V §6 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx" x xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

16. X §6 xx na xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxx "Pozemkový xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou a xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxx všem xxxxxx účastníkům xxxxxx.".

17. X §8 odst. 1 xx za xxxxx "průběhu" vkládá xxxxx "xxxxxxxxxx", xx xxxx třetí xx xxxxxx xxxx "X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pozemkových xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx." a xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx veřejnou xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx desce pozemkového xxxxx xx xxxx 1 xxxx, osoby xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx úřadu přihlásily xxxxxxxxxx xx jednoho xxxx od xxxxxxxxxx xxxxx. Dále xx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 15.".

18. X §8 se na xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konce doby xxx vyložení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

19. X §8 xxxx. 7 xx xx xxxxx "parcely" vkládají xxxxx "vedené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "části" xx vkládají slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx".

20. §8x xxxxxx nadpisu xxx:

"§8x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zápisu xxxxxxxxxxx x pozemkům

Zjistí-li xxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x některých xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx vlastníci dvě xxxx xxxx osob x xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pozemky x xxxxxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxxxx (§3 odst. 2).".

21. V §9 xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx:

"(2) Zpracovatelem xxxxxx xx vždy xxxxxxx úředního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§18).

(3) Xxxxxxx xxxxxx, správci xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx po xxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxx úpravách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx.".

22. X §9 xxxx. 4 xx xxxxx "komplexních" x věta druhá xxxxxxx.

23. V §9 xxxx. 6 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.".

24. X §9 odst. 7 xx xxxxx "po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx katastrálnímu xxxxx seznam xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v katastru xxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxx obvod xxxxxxxxxxx xxxxx katastrálnímu xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 6" x xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx do katastru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx poznámky x xxxxxxxx pozemkových úprav x katastru xxxxxxxxxxx.".

25. X §9 xxxx. 8 xxxx. c) xx xxxxx "xxx x" nahrazují xxxxxx "xxx,", xx xxxxx "xxxxxxxxx" se vkládají xxxxx " , xxxxxx x k xxxxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx", za xxxxx "xxxx" xx xxxxxx xxxxx "vodní", za xxxxx "xxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx" a slovo "xxxxx" xx xxxxxxx.

26. X §9 odst. 8 xxxx. x) xx za slovo "xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxx biodiverzity x", xxxxx "xxxx místní xxxxxx systémy" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx," xx xxxxxx xxxxx "založení," x xxxxx " , xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx".

27. X §9 xxxx. 10 se xxxxx "xxxxxx xxxxxx" xxxxxxx a slova "Xxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Souhlasné".

28. X §9 odstavec 12 xxx:

"(12) Pokud xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxx1), převede xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obce [§5 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Současně x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vlastnického xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x bezúplatném xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx požádá xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

29. X §9 odst. 13 xx slovo "druhé" xxxxxxxxx xxxxxx "první".

30. X §9 xxxx. 16 xx xxxxx "x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,14)" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xx cenu xxxxxxxx59),", xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxx ve xxxxxxxxxxx spolku, společnosti60) xxxx družstva" x xx xxxx páté xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "státu1)".

Poznámky xxx xxxxx x. 59 a 60 xxxxx:

"59) §2 odst. 1 zákona x. 151/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

60) §2716 x násl. xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

31. X §9 xxxx. 17 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxx" nahrazuje xxxxx "xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx" x xx větu xxxxxx xx vkládá xxxx "X využití xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx x těžbě xxxxxxx, xx vyžadován xxxxxx souhlas subjektu, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxxx xxxxxxx xxxxxx61).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 61 xxx:

"61) §20 zákona x. 44/1988 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

32. V §9 xxxx. 18 se xxxx xxxxx zrušuje, xxxxx "Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Pozemky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx věcnými xxxxxxx" x na xxxxx xxxxxxxx xx doplňují xxxx "Xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx se xx xx, xx xx směnou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx věcná xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, důlními xxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stavbami xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Postup xxxxx §11 xxxx. 15 xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 26 zní:

"26) §16x xxxxxx č. 151/1997 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

33. X §9 xxxx. 21 xx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxxx pozemkovým xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x xxxx lhůtě".

34. X §9 xxxx. 24 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "orgánů".

35. X §10 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx textu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx listech xxxxxxxxxxx".

36. X §10 xxxx. 2 se za xxxx xxxxxx vkládají xxxx "X xxxx xxxxxxx xxxx x x lhůtě x xxxxxx zaplacení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxx částky xx xxxxxxxxx ústředí." x xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

37. X §11 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vliv xx xxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx §9 xxxx. 10 a 11. Xxxxxxxxx jednání podle xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx až po xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.".

38. X §11 xxxx. 4 xx xx xxxxx "výměře" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx".

39. X §11 xxxx. 8 xx xx větu xxxxxx xxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxxx podle §80 xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx odvolací orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

40. V §11 odst. 10 xxxx šesté xx xx slovo "xxxx" xxxxxxxx slova "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a".

41. X §11 xxxx. 11 xx xxxxx "xxxxxxx32) x xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "vkladu xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 xx xxxxxxx.

42. X §11 xx xx xxxxxxxx 11 xxxxxx xxxx odstavec 12, xxxxx xxx:

"(12) Xx-xx xxxxxxx pozemku, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxx §2, vedeno xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx téhož xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 8 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poznámka o xxxxxx žalobě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, který přešel xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx, zapíše xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnické xxxxx xxxxxxx x pozemku, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 12 x 13 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 13 x 14.

43. V §11 xxxxxxxx 14 xxx:

"(14) Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pozemkových xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx přešel xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy,

a) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx věcné xxxxx,

x) xxxx zřízena xxxxxxx xxxxx zpětné koupě xxxx věcné xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zpětného xxxxxxx xxxx xxxxx právo,

e) xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx právo,

f) xxxx xxxxxxx výhrada xxxxx lepšího xxxxx xxxx věcné xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xx předkupního práva xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx zřízeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx přednostního xxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zřízení xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx osobu,

k) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx zřízen xxxxxx oddělení xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx omezení xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podpory z xxxxxxxxx prostředků,

m) bylo xxxxxxx xxxxx koupě xx xxxxxxx sjednané xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xx náhradu xxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxxx.".

44. X §11 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 15 x 16, které znějí:

"(15) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pozemkových úprav, x xxxxx povaha xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx oprávněná x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxxxxxxxxx xxxxx ve stanovené xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx věcná xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neoceňují.

(16) Xxxxxxxxxx x schválení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§4 xxxx. 3) xxxxxxxxx xxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx grafická xxxx xxxxx společných xxxxxxxx.".

45. X §12 odstavec 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, potřebám xxxx, xxxxxxxx potřebám vlastníků xxxxxxx priority pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§11 xxxx. 8) pozemkový xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. V xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxxxxxx společných xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení, která xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.".

46. X §12 xxxx. 2 xx xxxxx "Lomové xxxx xxxxx vytyčených xxxxxxx se označují xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vytyčení xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Vytyčení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx62) x nelze xx".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 62 xxx:

"62) §49 zákona x. 256/2013 Sb.".

47. V §12 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

"(3) Xx-xx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, schválených xxxxxxxx orgánem (§9 xxxx. 10), výstavbu xxxxxxx a lesních xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx půdního fondu x další xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x umístění xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx využití xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx scelování xxxxxxx.

(4) Vlastníkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§9 xxxx. 8) xxxx xxx x jiná xxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx [§9 xxxx. 8 písm. x)], xxxxxxx realizace xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx i xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxx.".

48. X §12 xx za xxxxxxxx 4 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 5 x 6, které znějí:

"(5) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx1) (§9 xxxx. 12), xx xxxxxxx xx návrhem umístěno xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obce. Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx umístěno xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

(6) Změna xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společné xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxx, že xx xx pozemku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 se označuje xxxx xxxxxxxx 7.

49. X §12 odst. 7 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx", xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "z xxxx xxxxxx xxxx", věta xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozsahu přepracování xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx společných xxxxxxxx.", xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx věta "Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pozemkový úřad xxxxx §9 xxxx. 10.", xxxx pátá xx zrušuje x xx konci xxxxxxxx xx doplňuje xxxx "Xxxxx-xx změnou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxxxx zařízení.".

50. X §13 xxxx. 1 x 2 xx text "(§4 xxxx. 2)" xxxxxxxxx xxxxxx "(§4 odst. 4)".

51. §15 se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

52. X §17 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxx, xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx a xxxxxxxxx" a xxxxx "x technickou xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.

53. V §18 xxxx. 3 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx,".

54. X §18 xx xx xxxxx odstavce 15 tečka nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx na jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kde sám xxxx osoba jemu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

55. X §18 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 23, xxxxx zní:

"(23) Xxxxxxx úředního oprávnění xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx deníku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x nim xxxxxxx stanoviska x xxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxxx ověřil podle xxxxxxxx 15 xxxx. x) xx x), xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx pozemkových xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx ústředí.".

56. X §19 xxxxxxx p) xxx:

"x) xxxxxxxxx priority xxx realizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

57. V §19 xxxx. x) xx xxxxx "plánu" xxxxxxxxx xxxxxx "návrhu".

58. X §20 xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx x kapitole xxxxxxxxx pokladní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x rozpočtů Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" x text "15 x" se zrušuje.

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx x v rámci xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemkových xxxxx xxx vystaven xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx č. 139/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx dokončí x xxxxx x xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxx x. 139/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx katastrálního xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 256/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 86/2015 Xx., zákona x. 139/2015 Sb., xxxxxx x. 318/2015 Xx., xxxxxx x. 106/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb. x zákona x. 163/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §23 xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), která znějí:

"i) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu,

j) xxxxxx xxxxx druhu nebo xxxxxxx využití xxxxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §35 xx za xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxxxx-xx vlastník xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jehož zápis xxx do katastru xxxxxxx x bývalé xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx zapsáno ve xxxxxxxx xxxxx s xxxxx neumožňujícími xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx věcné xxxxxxx xxxx již xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nemovitost xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx desce xx xxxx 1 xxxx. Nepřihlásí-li xx xxxxxxxxx do 1 xxxx xx zveřejnění xxxxx, má xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx povinnosti; xxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxx, ustanovení §11 se neuplatní.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

3. V §40 xx xx konci xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx operátu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx katastru xxxxxxx x bývalé xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x údaji neumožňujícími xxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Výzvu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx úřední xxxxx xx vyložení xxxxxx xxxxxxx geodetických xxxxxxxxx x souboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx katastrální operát"), xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx výzvy xx xxxxxxx dobu i xxxxxxxx xxxx.".

4. V §40 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx oprávněná x xxxxxxx břemene, která xxxx vyzvána podle xxxxxxxx 3, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx břemeno xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. V §45 xxxx. 1 xx xxxxx "nový soubor xxxxxxxxxxxx informací a xxxxxx popisných informací (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

6. V §45 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx " , x že xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zápis xxx xx katastru xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, která jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx věcného xxxxxxx xxxxxxxxxx katastrálnímu xxxxx xx 15 xxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx obnoveného xxxxxxxxxxxxx operátu".

7. X §62 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxx xxxxx zaniklých xxxxxxxxxx práv se xxxxxxx přiměřeně ustanovení x xxxxxx záznamem; xxxxxxxxxx §11 xx xxxxxxxxx.".

8. V §62 xx doplňuje odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xx xx za xx, xx věcná xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx knihy, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx ve prospěch xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx tato xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx ohlášení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx promlčené xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx 10 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxx notářského xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx §11 xx neuplatní.".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 256/2013 Xx., zákona x. 280/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 340/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 295/2017 Xx. x xxxxxx x. 229/2019 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §10x xx odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

2. X §10x odst. 2 xx xxxxx "xxxx 2" xxxxxxx.

Čl. V

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx podle §10x xxxx. 2 xxxxxx x. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 503/2012 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 503/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxx zemědělskému xxxxxxx

Xx. VI

Zákon č. 229/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 42/1992 Xx., zákona x. 93/1992 Xx., xxxxxx x. 39/1993 Xx., xxxxxx č. 183/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 131/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 166/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 29/1996 Xx., xxxxxx č. 30/1996 Xx., zákona x. 139/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 253/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 272/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 531/2005 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 178/2006 Sb., xxxxxx x. 254/2011 Xx., xxxxxx x. 75/2012 Sb., xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxx x. 428/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., zákona x. 280/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., zákona x. 193/2017 Xx. a xxxxxx x. 229/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11x xxxx. 8 xx xxxx první xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zašle xxx xxxxxxxxxx prodlení xxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx." x za xxxx první se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podepsat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x bezúplatném xxxxxxx xx 14 xxx xx xxxxxxxx textu xxxxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pozemkový úřad xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx vázán.".

2. X §17 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx jeho xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 481/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.