Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020 do 01.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1200)

476/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

476

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 20. xxxxxxxxx 2020 x. 1200

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností ode xxx 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxx Xxxxx republiky x xxxx xx 23:00 hod. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx do xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. výkonu xxxxxxxx sloužících k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x další xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutné x v xxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx psů do 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,

7. cest xxxx xx xxxxx svého xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxx osob xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx 05:00 xxx. xx 22:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. cest xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ústavního xxxxxxxx,

2. nezbytných xxxx xx rodinou xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx nutných k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. nákup xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxx potřeb xxxx xxxxxxxxxx a blízkých, xxxxxxxxx péče x xxxx, zajištění xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních x xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx xxxx, odkládání xxxxxx,

4. cest nezbytně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a služeb xxxxx bodu 3 xxx jinou xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. cest xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. cest xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx záležitostí, xxxxxx xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. výkonu povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx hromadné xxxxxxx x další infrastruktury,

e) xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx zásobování a xxxxxxxxxx služby,

f) veterinární xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. cest xx vlastních rekreačních xxxxxxx a pobytu x xxxx,

10. xxxx xx účelem xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx osob o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x pohřbu, x počtu ne xxxxxx xxx 20 xxxx, a návštěvy xxxxxxxx,

12. xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx zkouškách,

13. xxxx xx xxxxxx xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxxx xx shromáždění xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx IV.,

15. účasti xx hromadné xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX.,

16. xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XXX. nařizuje

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxx x výjimkou případů xxxxxxxxx x xxxxxx X. x XX.,

2. xxxxxx kontakty s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech nejvýše x počtu 6 xxxx, s xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- osob xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx,

- osob, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnost, xx které jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x je xxxx xxxxxxx nezbytné konat xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, žáků x studentů při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, pokud xx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx zaměstnanci xxxxx xxxxxxxx x charakteru xxxxx a provozním xxxxxxxxx vykonávat x xxxxx bydliště;

IV. omezuje xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx podle zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), xx může xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx jej xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xx nejvýše 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx účastníků alespoň 2 xxxxx,

x) shromáždění xxxxxxxxxx církví xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx xxxx x xxxx místnosti určené xxx xxxxxxxxxx obřady xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 20 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x placené xxxxx xxx zaměstnance a xxxxxxx nástroje uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. zachovávat při xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstup xxxxxxx 2 xxxxx (např. xxx nákupu),

3. využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx XX/7 xxxxxx přímý xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Ministerstvo zdravotnictví, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejichž dodržení xx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx jedná-li se x akce x xxxxxxxxx státním xxxxx xxxx o významná xxxxxxxxx utkání xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 476/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 23.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 xx 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 476/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 498/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.