Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020 do 01.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1200)

476/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

476

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 20. listopadu 2020 č. 1200

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx území xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 23:00 xxx. do 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. cest do xxxxxxxxxx a k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx sociální xxxx,

x) xxxxxxx hromadné dopravy x xxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nutné x x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx života, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů,

5. xxxxxxx psů xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx hromadné xxxx xxxxxxxx podle bodu XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxx zpět xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XX. zakazuje volný xxxxx osob na xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx xx 05:00 xxx. xx 22:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x výkonu podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx cest xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx základních životních xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hygienického xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx drogistického zboží, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx), xxxxxx potřeb osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx péče o xxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx nezbytně xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx jinou xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. cest xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx blízkých, x xx zařízení xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, poskytování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, včetně dobrovolnické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x služby,

d) xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx obyvatele, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) veterinární xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxx a pobytu x nich,

10. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx republiky,

11. xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx do registrovaného xxxxxxxxxxx, x pohřbu, x počtu ne xxxxxx xxx 20 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. cest za xxxxxx účasti na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx,

13. xxxx xx účelem xxxxx do orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx IV.,

15. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu XX.,

16. cest xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XXX. nařizuje

1. omezit xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech na xxxx nezbytně xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx svého bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v bodech X. x XX.,

2. xxxxxx kontakty s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx x xxxxx 6 xxxx, s výjimkou

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx zaměstnavatele,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx počtu xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x zachovávat při xxxxxxxx x ostatními xxxxxxx odstup xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx xx je možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x provozním xxxxxxxxx vykonávat x xxxxx xxxxxxxx;

XX. omezuje xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx, xx každý xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (xxx, xxxx), xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx, a

a) shromáždění, xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xx xxxx konat xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx staveb x xxxx xx jej xxxxxxxx celkem nejvýše 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxxxxx xxxx v xxxx místnosti xxxxxx xxx náboženské obřady xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 20 xxxxxxxxx, xxxxxxx účastníci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx mezi xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti, a xxxx vstupem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx nástroje xxxxxxx x kolektivní xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx prací, xxxxx xxxxxx významné xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstup xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx XX/7 omezit přímý xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx stanovilo závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx akce jinak xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dovoleno je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konat, x xx xxxxx-xx se x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx utkání xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Informace

Právní xxxxxxx x. 476/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 23.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 476/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 498/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.12.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.