Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020 do 06.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1199)

475/2020 Sb.  

Usnesení

INFORMACE

475

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 20. listopadu 2020 x. 1199

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona.

Vláda xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 30. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 12. prosince 2020 xx 23:59 hod.

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, účastní-li se x jeden čas xxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx celoživotního xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje:

a) xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zubní xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx subjektů,

c) na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx bakalářského xxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxxxxx,

x) xx studium x xxxxxxxxxx studijním programu,

e) xx individuální xxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx knihoven xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx území České xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxx. x), b), c) xxxx x),

3. provoz xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (školský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského zákona, s xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výchovy,

b) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x studentů zdravotnických xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx jeden xxx xxxx student a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx čtvrtých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 20 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x osmiletého xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx x lichém xxxxx neúčastní xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx druhá xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, absolutorií a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx třídách, xxxxxxxxxx xxxx skupinách xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, x xx tak, že xx zakazuje osobní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) základní školy xxx zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

x) žáků 1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 9. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 6. až 8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx způsobem, xx xx vzdělávání x xxxxxx týdnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxx počtu xxxx lze xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxx x xxxxxxxxxx stupni xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx tříd xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (pouze xxxxx dítě nebo xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx žáků,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx podle školského zákona x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx jazyků s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zkoušce, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx konzultace xxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. zákonný xxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účasti xxxxxxx 10 xxxx,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx přítomnost dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx účastníků xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxxxx konzultace nebo xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx tomto zájmovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx žáků, xxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x jedné xxxxxxx třídy xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx, pak x xxxxxxx školní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

8. provoz xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxx, a to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žákům xxxx a studentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, kteří xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, ve školských xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (domov xxxxxxx, xxxxxxxx), x výjimkou xxxx x studentů, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona, x xxxx a studentů, xxxxx se mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

9. xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx tak, xx součástí xxxxxxxxxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx škol,

b) xxxxx středního x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx škol x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx zpěv xxxxxxxx xxxxxxxx rámcového xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx programu,

c) středisek xxxxxxx času při xxxxxxxxxx, xxx kterých xx zpěv podstatou xxxxxxxxx vzdělávání,

10. provoz xxxx xxxxx školského zákona x provoz vysokých xxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx středního x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x studijních programů xxxxxxxx xxxx x xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx součástí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xx studijního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx volného xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, konzervatoří, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx vstup xxxxxxx xxxx (mimo dětí, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx xx xxxxx xxx x nezbytně xxxxxxx xxxxxxxxx s tím, xx se omezí xxxxxxx třetích osob x osobami v xxxxxxxxxx školy.

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 475/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 12.12.2020 do 23:59 hod.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 475/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 499/2020 Sb. x účinností xx 7.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.