Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.11.2020 do 06.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1199)

475/2020 Sb.  

Usnesení

INFORMACE

475

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 č. 1199

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x účinností xxx xxx 30. xxxxxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 12. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx xxxxxxxxxxxx vysokých xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost studentů xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, při xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx nevztahuje:

a) xx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lékařství, zubní xxxxxxxxx, farmacie x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x studentů xxxxxxxxxxxxxx pedagogickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních školách xxxx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné xxxxxxx,

x) xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a praxi, xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxx, experimentální xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 20 studentů,

d) xx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu,

e) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x na individuální xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx studijní literatury,

2. xxxxxx vysokých xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x), b), x) xxxx d),

3. provoz xxxxxxxxx a vyšších xxxxxxxxx škol x xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x vzdělávání x konzervatoři xxxxx školského zákona, x xxxxxxxx:

x) xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zdravotnických xxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx škola xxxxxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx jeden xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxx v konzervatoři,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nejvýše 20 xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x prvního xx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx v lichém xxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxx xxxx x x xxxxx týdnu xxxxxxxxx druhá polovina xxxx (při xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek, maturitních xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx musí probíhat x neměnných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, a xx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x přípravné xxxxx,

x) xxxx 1. xxxxxx základní školy,

d) xxxx 9. ročníků xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 6. až 8. xxxxxxx základní xxxxx, x xx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx x lichém týdnu xxxxxxxxx xxxxx polovina xxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx polovina xxxx (xxx lichém xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxx speciální,

g) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 školského zákona,

i) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx dítě xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příp. xxxxxxx zástupce),

s tím, xx xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx,

5. provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx škol x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednoleté xxxxx xxxxxx jazyků x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx sociální xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x to xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jazykovém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxx xxxxx xxx, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxx jazykových xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 10 osob,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a školních xxxxxx, a to xxx, že xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx podmínky, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxx prezenční xxxxx, x nelze-li xx xxxxxxxxxx, pak x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx školského zákona, xxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx, ve školských xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx byla xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx krizového zákona, x xxxx a studentů, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a zakazuje xxxxx v xxxxxxx x xxxxxx výlety,

9. xxxxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx škol xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zpěv, s xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx odborného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx programů xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx času při xxxxxxxxxx, xxx kterých xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání,

10. xxxxxx xxxx xxxxx školského zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělávání, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx středního x xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx škol a xxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx volného xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podstatou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a středních xxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx (mimo dětí, xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx možný jen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xx xxxxx xxxxxxx třetích xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 475/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.11.2020 xx 00:00 hod. xx 12.12.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 475/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 499/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 7.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.