Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020 do 24.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1197)

473/2020 Sb.

Usnesení

INFORMACE

473

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 20. listopadu 2020 č. 1197

o xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 23. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 24. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx školách), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "vysoké xxxxx"), x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx studentů xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jeden čas xxxxxxx více než 10 xxxx, při xxxxxx na vysoké xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praktickou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x středních školách xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx ústavní x xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxx, xx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokých xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx bydliště, x ubytovacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx se účastní xxxxxxxx x praktické xxxxx xxxx praxe xxxxx bodu 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx x studentů xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx školského zákona, x xxxxxxxx

x) škol zřízených xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) praktického xxxxxxxxx x praktické přípravy xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Praktická xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx jeden žák xxxx student x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovník),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle školského zákona, x xx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní škole, x xxxxxxxx:

x) základní xxxxx při zdravotnickém xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) žáků 1. x 2. xxxxxxx základní xxxxx,

x) xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxxx společně xx xxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx výkon ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx,

x) základních škol xxxx tříd xxxxxxxxx xxxxx §16 odst. 9 školského xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx dítě xxxx xxx, jeden pedagogický xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx zástupce);

prezenční xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx třídách xxxx xxxx žáků,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského zákona a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 117/1995 Sb., x státní xxxxxxxx podpoře, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x základní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v jazykové xxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x uchazečů na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx středisek xxxxxxx xxxx, x to xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x studentů x jiných xxxxxxxxx xx xxxxx zájmovém xxxxxxxxxx s výjimkou xxxx xxxx žáků, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že zakazuje xxxxxxxxxxx ubytování xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odborných škol xxxxx školského zákona, kteří xxxx xx území Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx), x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx účastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 3, xxxx, kteří xx xxxxx účastnit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, x zakazuje xxxxx x xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx školského zákona x xxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxx,

10. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle školského zákona x xxxxxxxx škol, x xx xxx, xx xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 473/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 23.11.2020 xx 00:00 hod. xx 24.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.