Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy ČR

458/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vzory formulářových podání §2

Formulářové podání podané elektronicky §3

Formát formulářového podání §4

Společná ustanovení §5

Přechodná ustanovení §6

Účinnost §7

Příloha č. 1 - Vzor přiznání ke spotřební dani

Příloha č. 2 - Vzor přiznání ke spotřební dani podle §15a odst. 9 zákona o spotřebních daních

Příloha č. 3 - Vzor přiznání ke spotřební dani z tabákových výrobků, ze surového tabáku, ze zahřívaných tabákových výrobků, z ostatních tabákových výrobků a z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky

Příloha č. 4 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně osobám požívajícím výsad a imunit

Příloha č. 5 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro ozbrojené síly cizích států

Příloha č. 6

Příloha č. 7 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle §56 zákona o spotřebních daních

Příloha č. 8 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle §56a zákona o spotřebních daních

Příloha č. 9 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle §57 zákona o spotřebních daních

Příloha č. 10 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle §57 odst. 17 písm. b) zákona o spotřebních daních (roční zdaňovací období)

Příloha č. 11 - Vzor přiznání k dani ze zemního plynu a některých dalších plynů, dani z pevných paliv nebo dani z elektřiny

Příloha č. 12 - Vzor přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv nebo daně z elektřiny

Příloha č. 13 - Vzor přihlášky k registraci pro fyzické osoby

Příloha č. 14 - Vzor přihlášky k registraci pro právnické osoby

Příloha č. 15 - Vzor přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro fyzické osoby

Příloha č. 16 - Vzor přihlášky k registraci osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji pro právnické osoby

Příloha č. 17 - Vzor přihlášky k registraci osoby skladující surový tabák

Příloha č. 18 - Vzor přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro fyzické osoby

Příloha č. 19 - Vzor přihlášky k registraci distributora pohonných hmot pro právnické osoby

Příloha č. 20 - Vzor oznámení o změně registračních údajů a žádosti o zrušení registrace

Příloha č. 21 - Vzor oznámení o změně registračních údajů fyzické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace

Příloha č. 22 - Vzor oznámení o změně registračních údajů právnické osoby nakládající se zvláštními minerálními oleji a žádosti o zrušení registrace

Příloha č. 23 - Vzor oznámení o změně registračních údajů osoby skladující surový tabák a žádosti o zrušení registrace

Příloha č. 24 - Vzor oznámení o změně registračních údajů distributora pohonných hmot a žádosti o zrušení registrace

č. 437/2021 Sb. - Čl. VI

č. 312/2022 Sb. - Čl. V

č. 359/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

458

VYHLÁŠKA

ze dne 5. xxxxxxxxx 2020

x některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx správy České xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §72 xxxx. 4 a 5 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx řád, xx znění xxxxxx x. 283/2020 Sb.:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx daně, xxx xx zemního plynu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, daň x xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání x xxxxxxxxxxxx údajů,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx formulářového xxxxxx x

x) vzor xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§2

Vzory xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dani xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxx §15a xxxx. 9 xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních xx xxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dani z xxxxxxxxxx výrobků, ze xxxxxxxx tabáku, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xx xxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx k uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx uveden x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) přiznání k xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §56 xxxxxx x spotřebních xxxxxx xx uveden v příloze č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx spotřební xxxx x minerálních xxxxx xxxxx §56a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx uveden v příloze č. 8 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx olejů xxxxx §57 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 9 x xxxx xxxxxxxx,

x) přiznání k xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxx v příloze č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx ze xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x pevných xxxxx xxxx xxxx z xxxxxxxxx je uveden x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx zemního xxxxx x některých dalších xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx nebo xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 12 k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx uveden x příloze č. 13 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 14 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x registraci xxxxx nakládající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 15 x xxxx xxxxxxxx,

x) přihlášky x xxxxxxxxxx osoby nakládající xx zvláštními xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx x příloze č. 16 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tabák xx xxxxxx x příloze č. 17 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohonných xxxx xxx xxxxxxx xxxxx je uveden x příloze č. 18 x xxxx vyhlášce,

r) xxxxxxxxx x registraci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hmot pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 19 x xxxx vyhlášce,

s) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 20 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se zvláštními xxxxxxxxxxx oleji x xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx,

x) oznámení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx skladující xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx je uveden x příloze č. 23 x xxxx vyhlášce,

w) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx distributora xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxx registrace xx xxxxxx x příloze č. 24 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k jejich xxxxxxxx.

§3

Formulářové xxxxxx podané xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §2, se xxxxxxx xxxx x xxxxx struktury xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněné xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx je xxxx xxxxxx učiněno xxxxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xxx xxxxxxxxxxxx podat xxxxx ve xxxxxxx XXX.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx struktura xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněná xxxxxxxx daně, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §2, xxxxxxxxx xx odpovídající xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x údajů xxxxx §3 xxxx x xxxxxxx, že

a) xxxxxxx xxxx xx x jiném xxx xxxxxx xxxxxx,

x) obsahuje xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx předmětem xxxx požadavek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx od xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odchyluje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postupů výroby xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání v xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, pro daň xx zemního plynu x xxxxxxxxx dalších xxxxx, xxx z xxxxxxx paliv a xxx z xxxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxx pohonných xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x souladu x touto vyhláškou.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, pro xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx x xxx z xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx v případě xxxxxxxxxxxxx podání vztahujících xx x xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2021.

Ministryně financí:

JUDr. Xxxxxxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 458/2020 Xx.

Příloha č. 2 x xxxxxxxx x. 458/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce č. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 458/2020 Xx.

&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 359/2023 Sb.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 458/2020 Sb.

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx č. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 11 x vyhlášce č. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 12 x xxxxxxxx x. 458/2020 Sb.

Příloha x. 13 x xxxxxxxx č. 458/2020 Sb.

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 15 x xxxxxxxx x. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 16 x xxxxxxxx x. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx x. 458/2020 Sb.

Příloha x. 18 x vyhlášce x. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx č. 19 x vyhlášce x. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx č. 20 x xxxxxxxx č. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 21 x vyhlášce č. 458/2020 Xx.

Xxxxxxx x. 22 x xxxxxxxx x. 458/2020 Sb.

Xxxxxxx x. 23 x vyhlášce č. 458/2020 Sb.

Příloha č. 24 x xxxxxxxx č. 458/2020 Xx.

Xx. VI

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 458/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 437/2021 Xx. s účinností xx 1.1.2022

Čl. V

Přechodné ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1. ledna 2023, xx xxxxxxx xxxxxxxx x. 458/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx.

Xx. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 312/2022 Xx. x účinností xx 1.1.2023

Xx. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx tvrzení za xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx, které xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx x. 458/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 359/2023 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Informace

Právní xxxxxxx x. 458/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2021.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

437/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x formulářových xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

312/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxx xxx 2023

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

359/2023 Xx., kterým xx mění xxxxxxxx x. 458/2020 Xx., x některých formulářových xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů Celní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.