Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1191)

464/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

464

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 x. 1191

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 18. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxx

1. xxxxxx vysokých xxxx xxxxx xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxx"), x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuce x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x jeden čas xxxxxxx xxxx xxx 10 osob, xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání; xxxxx xxxxxx přítomnosti xxxxxxxx podle xxxxxx xxxx se nevztahuje xx účast xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x praxi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx, základních x xxxxxxxxx školách xxxx školských xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x ochranné výchovy,

2. xxxxxx vysokých škol, x to xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx studentům xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx jiné bydliště, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx škol, x xxxxxxxx studentů, jimž xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x změně některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x praktické xxxxx xxxx xxxxx xxxxx bodu 1,

3. xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tak, že xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

c) praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oborů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxxxxxx Praktická xxxxx jednoletá x Xxxxxxxxx xxxxx dvouletá, xxxxxxx xxxxxxxxx výuka xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,

x) individuální xxxxxxxxxx (xxxxx jeden xxx xxxx xxxxxxx x jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

4. xxxxxx základních xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, že xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx 1. x 2. ročníků xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx, xxxxx xxxx zařazeni xx xxxxx společně xx xxxx 1. xxxx 2. xxxxxxx xxxxxxxx školy,

e) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx speciální,

f) xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx žák, jeden xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxx uměleckých xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx uměleckém xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jazykové xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx, xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx dětí, xxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou xxxx nebo xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxx, xx x oddělení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx žáci xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x studentům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají na xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních (domov xxxxxxx, internát), x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx, kteří se xxxxxxx praktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 3, xxxx, kteří xx xxxxx xxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx,

9. xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a školských xxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx x xxxxxxxx xxxx tak, xx xxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxx,

10. provoz xxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x to xxx, xx zakazuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. xxxxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1112, xxxxxxxxx xxx č. 443/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 464/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 18.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 22.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

472/2020 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx opatření (č. 1196)

x xxxxxxxxx xx 20.11.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.