Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.11.2020 do 22.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1190)

463/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

463

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 16. listopadu 2020 x. 1190

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 18. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 22. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx na xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxx od 21:00 hod. xx 04:59 hod. x xxxxxxxx:

1. xxxx do xxxxxxxxxx x k xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zpět xx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) ochrany zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) služeb xxx obyvatele, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx cest, xxxxxxx uskutečnění xx xxxxxxxx xxxxx x x nočních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiných zákonem xxxxxxxxxx xxxxx,

5. venčení xxx xx 500 xxxxx xx místa xxxxxxxx,

6. účasti na xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxx xxxx VI. xxxxxx xxxxxxxxx opatření;

II. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx území xxxx České xxxxxxxxx x době xx 05:00 hod. xx 20:59 hod. s xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obstarávání xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx a jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx, krmiv x dalších xxxxxx xxx zvířata), včetně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a poštovních xxxxxx, xxxxxxxx pohonných xxxx, odkládání odpadu,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx),

5. xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob blízkých,

7. xxxxxx povolání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, vnitřního xxxxxxx a řešení xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx péče x služby,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx parcích a xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

9. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx v xxxx,

10. xxxx xx xxxxxx vycestování x Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx svatbě, xxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxx 15 xxxx, x xxxxxxxx hřbitova,

12. xxxx za účelem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx zkouškách,

13. cest xx účelem xxxxx xx orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. účasti xx xxxxxxxx xxxx dovolené xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxx zpět xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx pohyb xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutnou x xxxxxxx x xxxxx xxxxx bydliště s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X. x XX.,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx nezbytně xxxxxx míru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše v xxxxx 2 xxxx, x výjimkou

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx činnost,

- xxxx, xxxxx společně xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou povinny xxxxx xxxxxx, x xx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx osob,

- xxxx, žáků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x ostatními osobami xxxxxx nejméně 2 xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práci na xxxxx, pokud ji xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce x provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx v místě xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx účastnit celkem xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx nejvýše 20 xxxxxxxxxxx x xxx zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx účastník xx povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx brání šíření xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx prací, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x ostatními osobami xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx (xxxx. xxx xxxxxx),

3. využívat x xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu I/7 xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxx xxxxxxxxx závazné hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxx zakázané xxxxx tohoto krizového xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to jedná-li xx o akce x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxx 30. října 2020 č. 1113, vyhlášené xxx č. 444/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxx 2. xxxxxxxxx 2020 x. 1142, xxxxxxxxxxx xxx č. 452/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 463/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 18.11.2020 xx 00:00 hod. xx 22.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

472/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1196)

x xxxxxxxxx xx 20.11.2020

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.