Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.04.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.11.2020 do 12.04.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1185)

462/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

462

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxxx 2020 x. 1185

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx smyslu §5 xxxx. x) xx e) a §6 xxxxxx č. 240/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové situace, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x) x §6 odst. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 17. listopadu 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxx subjektům kritické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se přímo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx pro určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, přijmout nezbytná xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx prvků kritické xxxxxxxxxxxxxx x některém x odvětví uvedených x xxxxxxxx X., XX., X. x XX. xxx přílohy x xxxxxxxx xxxxx x. 432/2010 Xx., x kritériích xxx xxxxxx prvku kritické xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx xxx smluvní xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxxx provozu xxxxxxxxx prvků kritické xxxxxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), a xx xxxxxx x xxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx xxxxxxxx infrastruktury,

2. vést xxxxxxxx seznam nezbytných xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných dodavatelů, xxxxxxx však jednou xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx určeny xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx krizového xxxxxx;

XXX. xxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxx subjektem kritické xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. k) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx provozu prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx účely tohoto xxxxxxxx xxxx subjekty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "dotčená xxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx XXX. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx dne 30. xxxx 2020 č. 957, xxxxxxxxxxxx pod č. 391/2020 Sb., xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "fyzické xxxxx":

1. xxxxxxxx se x době, ve xxxxx je xxxxx xxxxxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx určených xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx:

x) cest xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx potřeb,

b) cest xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx neodkladných zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x případech xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxx každou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx, je povinna xxxxxxxx právnickou osobu x dané xxxxx xxxxxxxxx ihned, jakmile xx bude možné,

2. x xxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), bezodkladně x xxx informovat dotčenou xxxxxxxxxx osobu,

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozvržení xxxxxxxx xxxxxxxxxx učiněné xxxxx xxxx VII. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx v době, xx xxxxx xx xxxxx nařídit xxxxxxxx xxxxxxxxx, nařízeno xxxxx xxxx XXX. tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxx v jejich xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a další xxxxxxxx životní xxxxxxxx, xxxxxx zajištění:

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx,

x) přiměřeného xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo o xxxxxxx xxxxxxx danou xxxxxxxx osobou, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx omezení volnosti xxxxxx xxx xxxx XXX. xxxxxx usnesení xxxxxx řádně xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxx osoby,

d) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx tato xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx XXX. tohoto xxxxxxxx xxxxxx řádně vykonávat, x xx xx xxxxxxx žádosti xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měly rizikový xxxxxxx, tak, xxx xxxx fyzické xxxxx xxxxx dodržet všechna xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

3. v xxxxxxx, xx xxxxxxx právnická xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kontakt xxxxx xxxx III/2 xxxxxx xxxxxxxx, ale xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, x xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx a/nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provozuje, xxx xxxxxxx právnická xxxxx x fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X. tohoto xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx;

X. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Prahy x xxxxxxx, xx fyzické xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx XX/3, změnit xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx výkon xxxxx x/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX.;

XX. xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx xxx xxxxxxxxxx příznaků, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dodržovat xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx od xxxxxxxxxx kontaktu:

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX2 maximálně po xxxx 4 xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místnost xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby,

4. xxxxxxx xxxxx pracuje xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx kontakt s xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. fyzická xxxxx xxxxx xxxxx xx pracovišti na xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx změří xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příznaků xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxx výkon práce xxxx pracovní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XXX. umožňuje xxxxxxxx právnickým osobám:

1. xxxxxxx pracovní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx osobní xxxxx xxxx za dobu 3 týdnů činit xxxxxxx 105 xxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnosti a xxxxxxxx x xxx xxxx x xxxx xxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx 24 hodin xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 462/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.11.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.