Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1185)

462/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

462

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. xxxxxxxxx 2020 x. 1185

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx Xxxxx republiky č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /označovaný xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx České xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, tímto xx xxxxxx ustanovení §5 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 17. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu §2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona x xxxxxx smluvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxx kritické infrastruktury xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 432/2010 Sb., o xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxx subjektům xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x odvětví xxxxxxxxx x xxxxxxxx I., XX., X. x XX. xxx přílohy x nařízení vlády x. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1. xxxxx xxx smluvní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nezbytní x zajištění provozu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx"), x xx dohodě x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených prvků xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. vést xxxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytných dodavatelů, xxxxxxx však jednou xxxxxxx, ministerstvu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxx krizového xxxxxx;

XXX. xxxxxxxx fyzickým xxxxxx xxxxxxx subjektem kritické xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §2 písm. k) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx funkce xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx nařízení xxxxx č. 432/2010 Sb., x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx tohoto bodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" x kritičtí xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx III. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xx xxx 30. xxxx 2020 č. 957, xxxxxxxxxxxx xxx č. 391/2020 Sb., xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx označováni xxxx jako "xxxxxxx xxxxx":

1. xxxxxxxx xx x době, xx xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, výhradně xx místech xxxxxxxx xxxxxxxx právnickou osobou, x výjimkou:

a) cest xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx vlastních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx neodkladných zdravotních xxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxx nezbytně xxxxxxx x vyřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, x xxxx-xx xxxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx právnickou osobu x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jakmile xx bude xxxxx,

2. x xxxxxxx, že xxx xxxx na xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx v xxxxx xxxxxxxx x osobou, x xxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx"), bezodkladně x xxx informovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. respektovat xxxxxxxxxx dotčené xxxxxxxxx xxxxx o rozvržení xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx bodu VII. xxxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx xxxx dotčeným xxxxxxxxxx xxxxxx:

1. zajistit xxxx xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx v době, xx které je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx III. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx místě xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxx podmínky, xxxxxx xxxxxxxxx:

x) základních xxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x rodinou x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx xxxx fyzické osobě xxxxxx xxxx x xxxxxxx chovaná xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx normálních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poskytovala xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle xxxx XXX. tohoto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx dané xxxxxxx xxxxx, xxxxxx tato xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx volnosti xxxxxx xxx xxxx XXX. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádně vykonávat, x xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxx, xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dodržet xxxxxxx xxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx,

3. v xxxxxxx, xx dotčená právnická xxxxx zjistí, xx xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxx kontakt xxxxx xxxx XXX/2 xxxxxx xxxxxxxx, xxx nemá xxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxx x/xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxxx xx její xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dotčená xxxxxxxxx osoba provozuje, xxx xxxxxxx právnická xxxxx a xxxxxxx xxxxx postupují podle xxxx V. tohoto xxxxxxxx; dotčená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx místně příslušnému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

X. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právnickou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bodu XX/3, xxxxxx karanténní xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx práce x/xxxx pracovní povinnosti xxxxxxx xxxxx podle xxxx VI.;

VI. nařizuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx XXX2 xxx výdechového ventilu,

2. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx třídy XXX2 xxxxxxxxx xx xxxx 4 hodin,

3. xxxxxxx xxxxx využívá xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx osoby,

4. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx osobami,

5. xxxxxxx xxxxx omezí xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru,

6. xxxxxxx xxxxx si xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před xxxxx zahájením xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stav xx xxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx xxxxx xxx prodlení xxxxxxx výkon xxxxx xxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby;

VII. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám:

1. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x fyzických xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 3 xxxxx xxxxx xxxxxxx 105 xxxxx,

2. xxxxxxxxxx písemný xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx s xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx 24 xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 462/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 17.11.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.