Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

461/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §8

Výše kompenzačního bonusu §9

Bonusové období §10

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §11

Žádost o kompenzační bonus §12

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §13

Stanovení kompenzačního bonusu §14

Placení kompenzačního bonusu §15

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §16

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §17

č. 82/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

461

ZÁKON

ze xxx 10. xxxxxxxxx 2020

o kompenzačním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx bonus").

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a prevenci xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákazu xxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařízení, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

XXXX DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxx být pouze xxx, xxx ke xxx 5. xxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxx, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnost xx přerušena xxx xxx, xxxxx nastal xx 12. březnu 2020.

§3

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zisku, xxxxx xx

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) xxxxx společníky, xxxxx jsou členy xxxxx rodiny a xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxx xxx, kdo

a) splňoval xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx dni 5. xxxxx 2020,

x) xxx xx xxx 5. října 2020 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx, xx splní xxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx snížení xxxx xx xxxxxxxxx období, xx xxxxx spadá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §35ba xxxx. 2 zákona x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx nespolehlivým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx podle §1d xxxx. 2 xxxxxx x účetnictví xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob bezprostředně xxxxxxxxxxxxx bonusovému období xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Kč, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx podle §1d odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx společnost vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 120 000 Xx,

x) xxxxx nebyla xx xxx 5. xxxxx 2020 daňovým rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxxxxxxx se splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx vztahu xx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx x x důsledku xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jinou činnost, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx účastna xxxxxxxxxxxx pojištění jako xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se jedná x činnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x provedení práce xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx v bonusovém xxxxxx byla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxx rodiny xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx příbuzný x xxxx přímé, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx.

(4) Rozhodným obdobím xx xxxxxx xx 1. června 2020 xx 30. xxxx 2020.

§6

Předmět kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkem, x xx x xxxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zakázána xxxx omezena xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti společnosti x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx alespoň x 80 % xxxxxxxxx x xxxxxxxx bezprostředního xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxxx se na

a) xxxxxxxxxx xxxxx, služeb xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx subjektu kompenzačního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinému xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx, x jejíchž xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu vykonávána, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxx xxx zásadních xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xx xxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, u xxxxx převažující xxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx zohlední xxxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, pokud xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období bezprostředně xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx společnosti x dále xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů zohlednit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výkon práce xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákazu xxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 je xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 pouze, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příjmy xxxxx §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx část přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Zaměstnavatelem xxxxx xxxxxxxx 1 xx rozumí xxxxxxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx mu xx xxxx období zúčtoval xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) ke xxx 5. října 2020 xxxxxxxx dohodu x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8

Vyloučení xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) podporu x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxx upravujícího zaměstnanost xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kompenzační xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, za který xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) kompenzační xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmírňováním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2, x xxxxxxxx

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xx kalendářní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

1. x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxx xxxxxx a rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX CoV-2.

(2) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx vzniknout xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

x) jednou x případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jednou xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxx kompenzačního xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx činí 500 Kč za xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

§10

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx obdobím je xxxxxx xx 5. xxxxx do 4. xxxxxxxxx 2020.

(2) Xxxxx-xx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx bonusového xxxxxx, xx dalším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Podmínka xxx xxxxx nároku xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní den xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §1, xx považuje za xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx den.

XXXX TŘETÍ

SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO XXXXXX

§11

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx podle xxxxxxxx xxxx.

(2) Kompenzační xxxxx xx vratkou xxxx x příjmů xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Správcem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus, (xxxx xxx "správce xxxxxx").

§12

Xxxxxx x kompenzační xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, na xxxxx xx xxx kompenzační xxxxx vyplacen,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §7 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxx lhůtě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podání xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu xxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněnou správcem xxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxxx xx xxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu.

§13

Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx v případě xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx

x) identifikaci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx straně nastaly xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx subjekt kompenzačního xxxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo pracovní xxxxx xxxxx písmene x) x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx nahradit potvrzením xx xxxxxxxxxxxxxx prokazujícím xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1.

§14

Stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kompenzační bonus xx považuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxx xxx bonusového období.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx x odstranění pochybností xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx vyměřen xx xxxxxxx xxxx, doměří xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx zjištěné.

(4) Xx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx změnit. Xxxxx-xx xx změně xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačního bonusu xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x pozdější xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx doměřit xxx xxxx kompenzační bonus.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x částky xxxxxxxx xxxx nevzniká.

(6) Ke xxxxxxxx doby trvání xxxxxx x omezení x xxxxx opatření xxxxx §1 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx došlo xx xxx podání xxxxxxx x kompenzační xxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxx x omezením xxxxxxxx, xx xxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxx bonusu předepíše xx xxxxxxxx daní. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx samostatném xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx jej xxxxx xxxxxxxx subjektu xxx zbytečného xxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x vratitelného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vrácení xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx účet x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx v xxxxx měně xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ani exekuci.

(5) Xxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx xxxx finanční prostředky xxxxxxxxxxxx vyplacenému kompenzačnímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkon rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvobození xx xxxx z xxxxxx

Xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxx 2021 osvobozen příjem x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx "XXXXXXXXX" PRO XXXX.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§17

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx č. 584/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 461/2020 Sb., xx znění účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus znovu xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 82/2021 Xx. x účinností xx 24.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 461/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.11.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

584/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 353/2003 Xx., x spotřebních daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

82/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x výskytem koronaviru XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxx x. 584/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 24.2.2021

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.