Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

461/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §8

Výše kompenzačního bonusu §9

Bonusové období §10

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §11

Žádost o kompenzační bonus §12

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §13

Stanovení kompenzačního bonusu §14

Placení kompenzačního bonusu §15

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §16

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §17

INFORMACE

461

XXXXX

xx dne 10. xxxxxxxxx 2020

o xxxxxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně souvisejících x omezením xxxx xxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 xxxxxxxxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

XXXX DRUHÁ

KOMPENZAČNÍ XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pouze xxx, kdo xx xxx 5. xxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) osobou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx, xxxxx xxxxxx xx 12. březnu 2020.

§3

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx zisku, která xx

x) xxxxxxx 2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) pouze xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být pouze xxx, xxx

x) splňoval xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 ke dni 5. října 2020,

b) xxx xx xxx 5. října 2020 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx splní xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx spadá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §35ba xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxxxxx xxxxxx

x) byla x úpadku nebo x xxxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx být xxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx podle §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Kč, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx podle §1d odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx osob, po xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx 120 000 Kč,

b) xxxxx xxxxxx xx xxx 5. xxxxx 2020 xxxxxxx rezidentem Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx více společností x ručením xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx vztahu xx xxxxx společnosti s xxxxxxx omezeným samostatně.

§4

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx práci xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxx alespoň 3 xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx důsledku xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx ustanovení pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx daňovým xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x bonusovém xxxxxx

x) xxxx x xxxxxx nebo

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx jedné rodiny xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx partner xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx 1. června 2020 xx 30. xxxx 2020.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx bezprostředně zakázána xxxx xxxxxxx opatřením xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxx x 80 % vyloučena x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo omezení xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxxx xx na

a) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx subjektu kompenzačního xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) osobu, x jejíchž xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonávána, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx, kterou xxx xxx xxxxxxxxx obtíží xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xx výkon činnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx z xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) společnost x xxxxxxx omezeným, x níž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxx z xxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxx,

x) subjekt, x xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jedné xxxx xxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavců 3 a 4 xxx xxxxxxx převažující xxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx činnosti.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx zaměstnavatele, které xxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx §4 xx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx od zaměstnavatele xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx měl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx mu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxx zakládající xxxxx xx nemocenském pojištění x

x) ke dni 5. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxx xxxxx na

a) podporu x nezaměstnanosti podle xxxxxx upravujícího zaměstnanost xx xxxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) kompenzační xxxxx xx kalendářní xxx, xx xxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu související xx zmírňováním následků xxxxxxx koronaviru označovaného xxxx SARS CoV-2, x xxxxxxxx

1. podpory, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx,

2. podpory xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx podle §3 za xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, obdržela

1. x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zmírněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxx x případě, že xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx,

x) xxxxxx bez xxxxxx na počet xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 2,

x) jednou x xxxxxxx, xx vykonává xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxx vyplácené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxx kompenzačního bonusu

Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 Xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

§10

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Prvním xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx 5. xxxxx do 4. xxxxxxxxx 2020.

(2) Xxxxx-xx x prodloužení xxxx xxxxxx nouzového stavu xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx období odpovídající xxxx prodloužení nouzového xxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxx a správce xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxx xx správě xxxx x xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx bonus, (xxxx xxx "správce bonusu").

§12

Xxxxxx x kompenzační xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vyměřuje xx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx nároku na xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxx platebních xxxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxx kompenzační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 2 nebo §7 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx nejpozději do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx bonusového xxxxxx. Xxxx-xx tato žádost x xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu lze x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxxxx kopie dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx potvrzenou podle §71 odst. 3 xxxxxxxx xxxx.

§13

Xxxxxx x kompenzační xxxxx x případě xxxxx činné xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr

(1) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 také

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx straně xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxx o práci xxxxxx xxxx pracovní xxxxx podle §4 xxxx. 1,

c) kopii xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo pracovní xxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. c) xxx xxxxxxxx potvrzením xx zaměstnavatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1.

§14

Stanovení kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx bonusové xxxxxx.

(2) Kompenzační bonus xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výše kompenzačního xxxxxx x počtu xxx bonusového období.

(3) Xxxxxx-xx správce xxxxxx xx xxxxxxx postupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx kontroly, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx výši, xxxxxx xxx xx výši xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částky xxxx zjištěné.

(4) Ve xxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx změnit. Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx evidence daní, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxxxx. Dojde-li x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx kompenzační bonus.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx nevzniká.

(6) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §1 stanovených xx xxxx určitou, xx xxxxxxx došlo xx dni podání xxxxxxx x kompenzační xxxxx, xxxxx xx x těmto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Placení kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxx bonusu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Přeplatek xxxxxxx předepsáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jej xxxxx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Vrácení xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx vedený x xxxxx měně xxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplatit povinnému xxx xxxxxx na xx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu x poskytovatele platebních xxxxxx. Tuto xxxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci.

XXXX ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÉ XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx daně z xxxxxx

Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§17

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx lhůta xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 584/2020 Xx. x účinností xx 1.1.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 461/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.11.2020.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

584/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxxxxx xxxx omezením xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.