Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

461/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §8

Výše kompenzačního bonusu §9

Bonusové období §10

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §11

Žádost o kompenzační bonus §12

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §13

Stanovení kompenzačního bonusu §14

Placení kompenzačního bonusu §15

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §16

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §17

č. 82/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

461

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného koronavirem xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2 (dále jen "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx koronavirem xxxxxxxxxxx xxxx SARS CoV-2, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx xxxx provozu zařízení, xx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxx být xxxxx xxx, xxx xx xxx 5. xxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) osobou, jejíž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx ode xxx, který xxxxxx xx 12. xxxxxx 2020.

§3

Subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxx, která xx

x) nejvýše 2 xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx osobami x xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) pouze xxxxxxxxxx, xxxxx jsou členy xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ke xxx 5. října 2020,

x) xxx ke xxx 5. října 2020 xxxxxxx

1. rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx snížení xxxx xx zdaňovací období, xx něhož spadá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx §35ba xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx období

a) xxxx x xxxxxx nebo x xxxxxxxxx nebo

b) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Subjektem kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) jejíž xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 180 000 Xx, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x účetnictví xx xxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xx xxxxx celou xxxxx xxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 120 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxx 5. října 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx společností x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

§4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané mimo xxxxxxxx poměr

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x x důsledku xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx účastna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx x současně xxxxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) bodech 12 a 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxxxx subjektem.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x bonusovém xxxxxx xxxx nespolehlivým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx daň x xxxxxxx hodnoty.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumí xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx obdobím xx období od 1. xxxxxx 2020 xx 30. září 2020.

§6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x ručením omezeným, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx byla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx opatřením xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx činnosti společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x xx v xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x 80 % xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxxx xx na

a) xxxxxxxxxx zboží, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytovat xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx, x jejíchž xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu vykonávána, xxxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx, kterou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §2 xx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxx převažující xxxx xxxxxx v rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx zohlední xxxxx xxxxxx podle §6, 7 a 9 zákona o xxxxxx x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xx výkon xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) společnost x xxxxxxx omezeným, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) subjekt, u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně pocházela x jedné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); přitom xx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx x dále příjmy xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxx namísto převažující xxxxx příjmů zohlednit xxxxxxxxxxx xxxx přidané xxxxxxx pocházející x xxxx xxxxxxxx.

§7

Předmět xxxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx práce xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx den, xx který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tato xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxx zaměstnavatele, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zákazu nebo xxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 je výkon xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxx, u něhož xxxxxxxxxxx xxxx příjmů x rozhodném xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx příjmy podle §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx rozumí zaměstnavatel, xx kterým měl xxxxxxx kompenzačního bonusu

a) x rozhodném xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr x xxxxx mu za xxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx x

x) xx dni 5. xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu nevzniká xxxxx xx

x) podporu x xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus,

b) kompenzační xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x členských xxxxx Evropské xxxx xxxx Evropského hospodářského xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, x xxxxxxxx

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

3. podpory xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx a xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX OSVČ,

d) xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §3 za xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx, obdržela

1. x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x některém x xxxxxxxxx států Evropské xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompenzačnímu xxxxxx,

2. x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX CoV-2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx den xxxxx

x) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

b) jednou x případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx,

x) xxxxxx bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xx vykonává xxxxxxx xx základě xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Kompenzační xxxxx xx započitatelným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x hmotné xxxxx x zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu

Výše xxxxxxxxxxxxx bonusu činí 500 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx od 5. xxxxx xx 4. xxxxxxxxx 2020.

(2) Xxxxx-xx x prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx bonusového období, xx dalším xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxx období, xxxxx xx vázána na xxxxxxxx xxxxx §1, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

XXXX XXXXX

XXXXXX KOMPENZAČNÍHO XXXXXX

§11

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx daň podle xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx ze xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxx bonusu").

§12

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Kompenzační xxxxx xx vyměřuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus, xxxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx osvědčující xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x poskytovatele platebních xxxxxx x české xxxx, xx který xx xxx kompenzační xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 nebo 2 xxxx §7 xxxx. 1 a xxxxxxxxxxxx dní xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle §1.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx tato žádost x této xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx podání podle §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx lze x případě xxxxxxx x kompenzační bonus xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kopie dokumentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněnou xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx je xxxxxx x kompenzační xxxxx xxxxxx xx xxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu.

§13

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 také

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

b) xxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1,

x) kopii xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, kdy xxx xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x) v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kopii mzdového xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx prokazujícím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 1.

§14

Stanovení xxxxxxxxxxxxx bonusu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx výši odpovídající xxxxxxx xxxx kompenzačního xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx bonusu xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx pochybností xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x kompenzační xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx vyměřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částky xxxx xxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx podle §12 xxxx. 3 xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx změně xxxxxxx xxxxx před předepsáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxx předepsání. Dojde-li x xxxxxxxx změně xxxxxxx, správce xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daň xxxx xxxxxxxxxxx bonus.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x částky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx kterému došlo xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx x omezením xxxxxxxx, xx při xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx bonus xxxxxxxxxx.

§15

Placení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx kompenzační xxxxx xxxxxxx bonusu xxxxxxxxx xx evidence daní. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Přeplatek xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jej xxxxx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; úrok x xxxxxxxxxxxx přeplatku x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx měně uvedený x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx ani xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povinnému xxx xxxxxx xx xx, xx je xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z účtu x poskytovatele platebních xxxxxx. Tuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÉ XXXXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvobození xx daně x xxxxxx

Xx xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xx x xxxx 2021 xxxxxxxxx příjem x xxxxxx x xxxxx dotačního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "XXXXXXXXX" PRO XXXX.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§17

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX vložen právním xxxxxxxxx x. 584/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx lhůta xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 82/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.2.2021

Informace

Právní předpis x. 461/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.11.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

584/2020 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 461/2020 Xx., x kompenzačním bonusu x souvislosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2

s xxxxxxxxx od 1.1.2021

82/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxx x. 584/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 24.2.2021

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.