Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.02.2021.


Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

461/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

ČÁST DRUHÁ - KOMPENZAČNÍ BONUS

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby samostatně výdělečně činné §2

Subjekt kompenzačního bonusu v případě společníka společnosti s ručením omezeným §3

Subjekt kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §4

Společná ustanovení pro subjekt kompenzačního bonusu §5

Předmět kompenzačního bonusu §6

Předmět kompenzačního bonusu v případě osoby vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §7

Vyloučení nároku na kompenzační bonus §8

Výše kompenzačního bonusu §9

Bonusové období §10

ČÁST TŘETÍ - SPRÁVA KOMPENZAČNÍHO BONUSU

Správa a správce kompenzačního bonusu §11

Žádost o kompenzační bonus §12

Žádost o kompenzační bonus v případě osoby činné na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr §13

Stanovení kompenzačního bonusu §14

Placení kompenzačního bonusu §15

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení o osvobození od daně z příjmů §16

ČÁST PÁTÁ - Účinnost §17

č. 82/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

461

XXXXX

xx xxx 10. xxxxxxxxx 2020

x kompenzačním xxxxxx v souvislosti xx zákazem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx bonus xx xxxxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx následků bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2 (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxx").

(2) Xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx oprávněnou xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx SARS CoV-2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zákazu xxxx omezení činnosti xxxx provozu xxxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxxx zdravotní x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
&xxxx;

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXX

§2

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx xxx, kdo xx xxx 5. xxxxx 2020 xxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) osobou, xxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx, který xxxxxx xx 12. březnu 2020.

§3

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx společníka xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Subjektem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) nejvýše 2 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx kmenovým xxxxxx, xxxx

x) xxxxx společníky, xxxxx jsou členy xxxxx rodiny x xxxxxxx podíl xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx dni 5. xxxxx 2020,

x) xxx ke xxx 5. xxxxx 2020 xxxxxxx

1. xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zdaňovací xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx období, xxxxx §35ba xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

(3) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx x xxxxxx nebo x likvidaci xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným,

a) jejíž xxxxx podle §1d xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 180 000 Xx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx obrat podle §1d odst. 2 xxxxxx x účetnictví xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, po xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx částku 120 000 Kč,

b) xxxxx xxxxxx xx xxx 5. října 2020 xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx hospodářského prostoru.

(5) X případě, xx xx fyzická xxxxx xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxx xx xxxxx společnosti s xxxxxxx xxxxxxxx samostatně.

§4

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx a x důsledku xxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx a současně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Dohodou x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xxxx dohoda o xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx práce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nespolehlivou xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx x řadě xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx partner xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Rozhodným obdobím xx období od 1. xxxxxx 2020 xx 30. xxxx 2020.

§6

Xxxxxxx kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx společnosti x ručením xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx činnosti společnosti x ručením xxxxxxxx, xxxxx je subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxxx dni, ve xxxxxx xxxx tato xxxxxxx alespoň x 80 % xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxxxxxxxxxx xx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx jiných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výstupy xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu vykonávána, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 xx výkon xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x subjekt, x xxxxx převažující část xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nebo xxxx těchto xxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx příjmy xxxxx §6, 7 a 9 xxxxxx o xxxxxx x příjmů.

(4) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §3 xx výkon xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) subjekt, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x); přitom xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx společníka x této společnosti x dále xxxxxx xxxxx §6, 7 x 9 xxxxxx x daních z xxxxxx.

(5) Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxx namísto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přidané xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx výkon xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx být vykonávána x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxxxxx kompenzačního bonusu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, x něhož xxxxxxxxxxx xxxx příjmů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1; xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §6, 7 x 9 zákona x xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxx splnění podmínky xxxxx odstavce 2 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příjmů zohlednit xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx činnosti.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dohodu x xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx za xxxx xxxxxx zúčtoval xxxxxxxxxxxxx příjem x xxxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xx xxx 5. xxxxx 2020 xxxxxxxx dohodu x xxxxx konané mimo xxxxxxxx xxxxx.

§8

Vyloučení xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu nevzniká xxxxx xx

x) xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanost xx xxxxxxxxxx xxx, xx který xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kompenzační xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, za který xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxxxxx označovaného xxxx SARS CoV-2, x výjimkou

1. xxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx,

2. podpory xxxxxxxxxxx zaměstnavatelům,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx "XXXXXXXXX" XXX XXXX,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx podle §3 za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, obdržela

1. x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podporu xxxxxxxx kompenzačnímu xxxxxx,

2. x xxxxxx zaměstnání xxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zmírněním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx §2, 3 xxxx 4,

x) xxxxxx x případě, xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx,

x) jednou xxx xxxxxx xx počet xxxxxxxx podle §6 xxxx. 1 nebo 2,

x) jednou x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Kompenzační bonus xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxx v hmotné xxxxx x zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxx kompenzačního xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 500 Kč xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Bonusové xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xx 5. xxxxx xx 4. xxxxxxxxx 2020.

(2) Dojde-li x prodloužení xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx bonusovým xxxxxxx období xxxxxxxxxxxx xxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Podmínka xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx období, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle §1, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx splněna xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx den.

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§11

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Kompenzační xxxxx xx spravuje xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řádu.

(2) Kompenzační xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx správě xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, (dále xxx "xxxxxxx xxxxxx").

§12

Žádost o xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx vyměřuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx obecných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx prohlášení osvědčující xxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) účet x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, na xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyplacen,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s ručením xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx §7 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx do 2 měsíců xx xxxxxxxx bonusového xxxxxx. Xxxx-xx xxxx žádost x této xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx xxx x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxxx xxxx pomocí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zveřejněnou xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu.

§13

Xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1,

x) kopii xxxxxx x xxxxx xxxxxx mimo pracovní xxxxx podle §4 xxxx. 1,

x) kopii xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Kopii xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zaměstnavatele prokazujícím xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 odst. 1.

§14

Stanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, x to xx výši xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx bonusového xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx správce bonusu xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bonus x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyměřen ve xxxxxxx výši, doměří xxx xx výši xxxxxxx vyměřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxx §12 xxxx. 3 lze xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Dojde-li xx xxxxx žádosti xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxxxxx x rámci xxxxxx předepsání. Dojde-li x pozdější xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx doměřit xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx penále x xxxxxx xxxxxxxx xxxx nevzniká.

(6) Ke xxxxxxxx xxxx trvání xxxxxx x omezení x rámci xxxxxxxx xxxxx §1 stanovených xx dobu xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx x těmto xxxxxxx x xxxxxxxx vztahuje, xx xxx posouzení xxxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxx kompenzačního bonusu

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bonusu předepíše xx xxxxxxxx daní. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx samostatném xxxxxxx daňovém xxxx xxxxxxxx subjektu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx daňovému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxx dne vyměření xxxxxxxxxxxxx bonusu; xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě kompenzačního xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx x poskytovatele platebních xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx bonus.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx nepodléhá výkonu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, že xx xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuci.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§16

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx

Xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xx x xxxx 2021 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx programu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "XXXXXXXXX" PRO XXXX.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§17

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx po dni xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Vznikl-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx na kompenzační xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 584/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxx kompenzačního bonusu xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 461/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx znovu xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 82/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 24.2.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 461/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.11.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

584/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 461/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2

x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

82/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 461/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx xx zákazem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxx č. 584/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 24.2.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.