Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1116)

447/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

447

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 1116

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na území Xxxxx republiky nouzový xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 4. xxxxxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx provozoven:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) prodejen pohonných xxxx,

x) xxxxxxxx paliv,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) lékáren, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků,

f) prodejen xxxxxx domácích zvířat,

g) xxxxxxxx krmiva x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

x) prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prodejen xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx tabákových výrobků,

k) xxxxxxxx x čistíren,

l) xxxxxxxxxx servisu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odtahů x xxxxxxxxxxxx závad xxxxxxx v provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředkům x výrobním technologiím,

o) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyzvednutí xxxxx a zásilek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx osiva a xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) květinářství,

s) xxxxxxxxxx xxx sjednání xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, testování, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx techniky, audio x video přijímačů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x dalších výrobků xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx účetnictví, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) zámečnictví x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxx,

x) provozoven oprav, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ukládání xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx automobilů,

aa) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx nábytek, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxx x výkupu surovin x xxxxxxxxxxx,

xx) provozoven xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, náhrobních kamenů x jejich instalace),

ad) xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. věnce, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, pietní xxxxxx xxxx.; xxx xxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx I/7,

přičemž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx prodávají xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oddělena xx ostatních xxxxx xxxxxxxxxx,

2. přítomnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx), x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x provozovnách x xxxxxxxxxxx zařízeních za xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ubytovaným xxxxxx, a xx xxxxx v xxxx xxxx 06:00 xxx. x 20:00 hod.; xxxxx zákaz se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okénkem nebo xxxxxx jídla s xxxxx) x tím, xx prodej zákazníkům x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 20:00 xxx. a 06:00 xxx.,

3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěné x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. xxxx

x) xxxxxxxx x xxxx hudební, xxxxxxxxx, filmová x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cirkusů x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx zpěv xxxx než 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxx xx xxxxx x xxxxx práce xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, x xxxxxxxx mateřských xxxx,

x) xxxxx x podobné xxxxxxxx xxxx,

x) kongresy, xxxxxxxxxx akce x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x zkoušek podle xxxxxx č. 95/2004 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x specializované způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterých xx xxx účastnit xxxxxxx 10 xxxx,

x) veletrhy,

f) xxxxxx xxxxx, xxxxx x sázkových xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx studií, xxxxxxxxx a fitness xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx základního vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx sportovní přípravy, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako přípravu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx organizovaných sportovními xxxxx, a sportovních xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx XX. usnesení xxxxx ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxxxx pod č. 444/2020 Sb., xxxxxxxx,

x) provoz x používání xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx bazén, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

i) xxxxxxxx x prohlídky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x botanických xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, galerií, xxxxxxxxxx xxxxxxx, hradů, xxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx kulturních xxxxxxx, hvězdáren x xxxxxxxxxx,

x) provozování xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., jako xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx

x) xxxxxx za xxxxxx xxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) cizincům xx doby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x cizincům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxxx, kterým byla xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx,

x) osobám, jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx samosprávným xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo založenými xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

6. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. prodej xx xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx x x mobilních xxxxxxxxxxxx (prodej xx xxxxxxxx, x pojízdných xxxxxxxxxx x xxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zboží v xxxxxx, kde není xxxxx toto xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (v čerstvém xx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxx a xxxxxxx x xxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxxx, pekařských x cukrářských výrobků, xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"),

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej x poskytování xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx celý xxx a x xxxxxxx až x xxxxxx v čase xxxx 20:00 xxx. xx 04:59 hod. x xxx, xx xxxxx zákaz se xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxx živností xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x na xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx stanic x xxxxxx x mazivy,

b) xxxxxxx,

x) prodejen x xxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx X/2,

x) provozoven (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx pietního xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. až 19:59 xxx.;

XX. xxxxxxx

1. provoz xxxxxxxxxx stravovacích služeb, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle bodu X/2 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, že mezi xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx sedí xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxx, lze x něj xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

c) x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxxxx okolí provozovny xxxxxxxxx potraviny x xxxxxx xxxxxx nápojů xxx zakoupených (x xxxxxxxx alkoholických xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx rozestupy xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x sezení xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx živé hudby x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx veřejnost,

2. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů a xxxxxxxx tak, xx xx v nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odpočinku (xxxxx, xxxxxx, lavice apod.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx osob,

b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx zákazníky x xxxxx xxxxx, xxx je dodržovali,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx jsou sdělovány xxxxxxxxxx a dalším xxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx obrazovkách, xxxxxxxxx xxxx.,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokynu x dodržování xxxxxxxxx 2 metrů xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx centru (xxxx. xxxxxx infografiky, spotů x rádiu xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx z podzemních xxxxxx, prostor xxxx xxxxxx, eskalátory, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx lázeňskou léčebně xxxxxxxxxxxxx péči lze xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx alespoň částečně xxxxxxx x veřejného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx x provozovně xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx I/7 tak, xx xx zakazuje xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx 4 xxxxx, x xxxxx čas xx xx ploše xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx na 400 m2;

III. xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx I/1, xxxxxxx provoz xxxx xxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

1. aktivně xxxxx xxxx, aby xx zákazníci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxx čekajících zákazníků, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (minimální xxxxxxxxx 2 xxxxx),

3. umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx byly x xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozoven x xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pravidlech, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx x x xxxxxxxxxx, popřípadě sdělováním xxxxxxxx reproduktory x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 447/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 hod. xx 20.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

452/2020 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 444/2020 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného pod x. 447/2020 Xx.

x xxxxxxxxx od 4.11.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 447/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 465/2020 Sb. x účinností xx 18.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.