Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1116)

447/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

447

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. října 2020 x. 1116

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x účinností xxx xxx 4. listopadu 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 20. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx provozoven:

a) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pohonných xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxxx a jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) lékáren, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx brýlí, xxxxxxxxxxx čoček x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) prodejen xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

k) xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx poskytovatelů odtahů x xxxxxxxxxxxx závad xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx náhradních xxxx x xxxxxxxxx prostředkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx umožňujících vyzvednutí xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osiva a xxxxx,

x) xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx provádění xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, zeměměřičství, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x video přijímačů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přístrojů x dalších xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) provozoven xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx domácnost,

y) provozoven xxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ukládání lidských xxxxxxx xx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx,

xx) prodejen xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nábytek, koberce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx sběru x výkupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x jejich instalace),

ad) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x prodejem xxxxxxxx xxxxx, xxxx. věnce, xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.; pro xxxx xxxxxxxxxx neplatí xxxxx xxxxxxx x mobilních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx I/7,

přičemž uvedené xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx prodávají xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; dále xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx které prodej xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx ostatních částí xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx vězeňských xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízeních za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ubytovaným xxxxxx, a xx xxxxx v čase xxxx 06:00 xxx. x 20:00 xxx.; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení s xxxxxxxxx okénkem xxxx xxxxxx jídla x xxxxx) s tím, xx prodej xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx zakázán x xxxx xxxx 20:00 xxx. a 06:00 xxx.,

3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. dále

a) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx než 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx bydliště, x xx x xxxx xx jedná o xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol,

c) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx v prezenční xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx získávání x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx lékaře, zubního xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotnických povoláních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterých se xxx xxxxxxxx nejvýše 10 osob,

e) xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, kluziště, xxxxx, ringy, herny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx venkovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx na prvním xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxxx sportovní xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx jako přípravu xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx XX. usnesení xxxxx xx dne 30. xxxxx 2020 č. 1113, xxxxxxxxxxx pod č. 444/2020 Sb., xxxxxxxx,

x) xxxxxx x používání xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx bazén, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx kojence a xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx včetně saun, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návštěvy x xxxxxxxxx xxxxx, galerií, xxxxxxxxxx prostor, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věku 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým xxxxxxxxxxx podle §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx jsou xxxxxxx zájmová, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravy xx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, x xxxxxxxx poskytování ubytovacích xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona,

c) cizincům xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x cizincům x xxxxxxxxx povolením xx xxxxx České republiky,

d) xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx izolace xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jimi xxxxxxxxx xxxx založenými xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxx zajištění xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) osobám xx xxxxxx dokončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády,

6. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. xxxxxx na xxxxxxxxx, v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxxx, v pojízdných xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), pochůzkový x xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx potravin a xxxxxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, xxx není xxxxx xxxx zboží xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx ovoce x xxxxxxxx (v xxxxxxxx xx zpracovaném xxxxx), xxxxx a xxxxxxx x mléka, masa x xxxxxxx x xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x cukrářských výrobků, xxxx a xxxxxxx x medu xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx"),

8. maloobchodní xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxx x x xxxxxxx až v xxxxxx x čase xxxx 20:00 hod. xx 04:59 hod. x tím, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx živností xxxxx živnostenského zákona, x xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) prodejen x xxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx stanicích x xxxxxxxxxxxx nádražích,

d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx x xxxxxxx podle xxxx X/2,

x) provozoven (xxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. věnců, květinové xxxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx., xxx-xx x xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxx 05:00 xxx. až 19:59 xxx.;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provoz xx xxxxxxx podle xxxx X/2 tak, že xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx usazeni xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx stůl, lze x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 zákazníků, x výjimkou členů xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx okolí provozovny xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx včetně nápojů xxx zakoupených (x xxxxxxxx alkoholických nápojů, xxxxxxx xxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), povinny xxxxxxxxx rozestupy xx xxxxxx osob alespoň 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx domácnosti,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, xxx xx xx vnitřních xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx evidovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti,

3. xxxxxxx nákupních center x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2 tak, xx

x) xxxxxxx míst xxxxxxxx x odpočinku (židle, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx pro veřejnost,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zejména formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, letáků, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx mezi xxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx infografiky, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx provozoven, xxxxxxxxxxx xx podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx shlukování osob, xxxxxxx ve všech xxxxxxx, xxx to xxx xxxxxxxx, např. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, travelátory, xxxxxxx apod.,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče xxx, xx lázeňskou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. provoz xxxxxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přítomnost nejvýše 2 xxxxxxxxx,

6. provoz xxxxxxxxxxx trhů xxxxx xxxx X/7 tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx mezi xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy xxxx xxxxxxx 4 xxxxx, x xxxxx čas xx xx ploše xxxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxx než 20 osob xx 400 m2;

III. nařizuje, xxx x provozovnách xxxxx xxxx I/1, xxxxxxx provoz není xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dodržoval xxxxxxxxxxx pravidla:

1. aktivně xxxxx xxxx, xxx xx zákazníci zdržovali x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx 2 xxxxx,

2. xxxxxxx řízení xxxxx čekajících zákazníků, x xx xxx xxxxxx, tak xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx čekání a xxxxxxxx značek xxx xxxxxxxxx rozestupy xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx),

3. umístí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxx předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) tak, xxx byly x xxxxxxxxx pro zaměstnance x xxxxxxxxx provozoven x xxxxx být xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4. xxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pravidlech, x xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx plakátů x xxxxxx x v xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reproduktory v xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 447/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 20.11.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

452/2020 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx č. 444/2020 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 447/2020 Sb.

s xxxxxxxxx od 4.11.2020

Právní xxxxxxx x. 447/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 465/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.11.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.