Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1113)

444/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

444

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. října 2020 č. 1113

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 20. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxx Xxxxx republiky x době xx 21:00 hod. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. cest do xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx obdobné xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx do xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pořádku x řešení krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx zdravotní nebo xxxxxxxx péče,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx infrastruktury,

d) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx jiných zákonem xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx xx místa xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx xxxxxxxxx opatření;

II. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 05:00 xxx. xx 20:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. xxxx do xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obstarávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxx potravin, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hygienického zboží, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxx x xxxxxxx potřeb xxx xxxxxxx), xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pohonných xxxx, odkládání odpadu,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx potřeb x xxxxxx podle xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx, sousedská xxxxxxx),

5. xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osob xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úředních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužících x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sociální péče, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

x) veřejné xxxxxxxx dopravy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx parcích a xxxxxx tam,

9. xxxx xx vlastních xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nich,

10. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx na xxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xx xxxxxx xxx 10 xxxx, x návštěvy hřbitova,

12. xxxx xx účelem xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx,

13. xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. účasti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX. xxxxxx krizového xxxxxxxx,

15. xxxx zpět xx xxxxx svého bydliště;

III. xxxxxxxx

1. xxxxxx pohyb xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X. x II.,

2. xxxxxx xxxxxxxx x jinými xxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx,

3. pobývat xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2 xxxx, x výjimkou

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx počtu osob,

- xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních,

a xxxxxxxxxx xxx kontaktu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nejméně 2 xxxxx, xxxxx to xx možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práci xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx shromažďovacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx pouze mimo xxxxxxx prostory xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xx nejvýše 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx každý xxxxxxxx xx xxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. zaměstnavatelům

a) xxxxxxxxxx dovolené a xxxxxxx volno pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx prací, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

2. xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (např. při xxxxxx),

3. využívat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx přednostně xxxxxxxxxxxxx platební xxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx X/7 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienicko-epidemiologické xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx hodných konat, x xx xxxxx-xx xx x xxxx x důležitém státním xxxxx, nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx vlády,

vedoucí xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy,

primátoři, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 444/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 4.11.2020 xx 00:00 hod. xx 20.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

452/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx opatření vyhlášeného xxx č. 444/2020 Xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 447/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 4.11.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 444/2020 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 463/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 18.11.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.