Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 17.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.11.2020 do 17.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1113)

444/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

444

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 1113

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a §6 xxxx. 1 písm. x) krizového zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 4. listopadu 2020 xx 00:00 xxx. do xxx 20. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx České xxxxxxxxx x xxxx xx 21:00 xxx. xx 04:59 xxx. x xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx do xxxxx xxxxxxxx,

2. výkonu xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, vnitřního xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) ochrany zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) služeb xxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx uskutečnění xx xxxxxxxx nutné x x nočních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví, majetku xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxx xxx xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx dovolené xxxxx bodu VI. xxxxxx krizového xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx volný pohyb xxxx xx území xxxx České xxxxxxxxx x xxxx od 05:00 hod. xx 20:59 xxx. s xxxxxxxx:

1. xxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionáře xxxx xxxxxxxxx činitele,

2. xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxx nebo osobami xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hygienického xxxxx, xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x dalších xxxxxx xxx zvířata), xxxxxx xxxxxx xxxx příbuzných x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxxx péče x xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pohonných xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx nutných x zajištění xxxxxx x xxxxxx podle xxxx 3 xxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výpomoc),

5. xxxx xx zdravotnických xxxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doprovodu xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxx, x do xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sloužících k xxxxxxxxx

x) bezpečnosti, vnitřního xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx dobrovolnické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx duchovní xxxx x služby,

d) xxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

x) veterinární xxxx,

8. xxxx xx účelem xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx tam,

9. cest xx xxxxxxxxx rekreačních xxxxxxx x pobytu x xxxx,

10. cest xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx xxxxxx x pohřbu, x xxxxx xx vyšším xxx 10 xxxx, x xxxxxxxx hřbitova,

12. xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx praxí x xx zkouškách,

13. xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

14. účasti xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx bodu VI. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

15. xxxx zpět do xxxxx svého xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxx xxxxx bydliště x xxxxxxxx případů xxxxxxxxx x xxxxxx I. x XX.,

2. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx nezbytně xxxxxx xxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše v xxxxx 2 osob, x xxxxxxxx

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, a xx tuto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx počtu osob,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx zařízeních,

a xxxxxxxxxx při kontaktu x xxxxxxxxx osobami xxxxxx nejméně 2 xxxxx, xxxxx xx xx možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx;

XX. omezuje xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., x právu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx pouze mimo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xx nejvýše 20 účastnících x xxx zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx každý účastník xx povinen mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx;

X. doporučuje

1. zaměstnavatelům

a) xxxxxxxxxx dovolené a xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx smlouvě,

b) xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti zaměstnavatele,

2. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorách xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (např. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební styk,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu X/7 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. určuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krizového xxxxxxxx, při jejichž xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konat, x to jedná-li xx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx sportovní xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx ústředních xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 444/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.11.2020 xx 00:00 xxx. xx 20.11.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

452/2020 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 444/2020 Xx. a xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášeného xxx x. 447/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 4.11.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 444/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 463/2020 Sb. x účinností od 18.11.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.