Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1103)

432/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

432

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 26. xxxxx 2020 č. 1103

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 28. října 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 3. listopadu 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. maloobchodní prodej x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxx, xxxxxxx x prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx krmiva a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

- prodejen xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx zboží,

- xxxxxxxx xxxxx a časopisů,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx servisu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odstraňování závad xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx dílů x xxxxxxxxx prostředkům x xxxxxxxx technologiím,

- xxxxxxxxxx umožňujících xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- květinářství,

- provozoven xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

- prodejen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx galanterie,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočetní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx přijímačů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx výrobků xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování a xxxxxxxx účetních xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx evidence,

- xxxxxxxxxxx x provozoven xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx,

- provozoven xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a zařízení xxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a konzervací, xxxxxxxxxxxx lidských xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ukládání xxxxxxxx xxxxxxx xx uren,

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxx potřeby xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, koberce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxx (např. výroba xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx instalace),

- xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx) x xxxxxxxx pietního xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, pietních xxxxxx xxxx.; pro tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx I/7,

přičemž xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx převážně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxx se xxxxxxxxxx xx činnosti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x provozovnách, xxx které xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx činností xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oddělena xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

2. přítomnost veřejnosti x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx a bary), x výjimkou x xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x provozovnách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx poskytují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxx x xxxx xxxx 06:00 hod. x 20:00 hod.; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovnu xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. provozovny xxxxxxxx občerstvení s xxxxxxxxx okénkem nebo xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, xx prodej xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. výdejové okénko) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 xxx.,

3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. xxxx

- koncerty x jiná xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

- společný xxxx xxxx než 5 xxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx bydliště, x xx x když xx xxxxx x xxxxx práce nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

- kongresy, xxxxxxxxxx akce x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx,

- veletrhy,

- xxxxxx xxxxx, kasin a xxxxxxxxx kanceláří,

- xxxxxx x používání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. tělocvičny, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, herny xxxxxxxx xxxx kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x vnitřních xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (plavecký xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxxx x batolata, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, hvězdáren x xxxxxxxxxx,

- provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám ve xxxx 6 až 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzděláváním xxxxx §2 xxxxxxxx č. 74/2005 Xx., xxxx xxxx zejména xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyučování,

5. xxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, x výjimkou poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx

- xxxxxx xx účelem výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx pracovní povinnost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x pracovním povolením xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- osobám, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa,

- osobám, xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx státem, územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx subjekty xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx xxxxxx,

- xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx,

6. xxxx alkoholických xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

7. prodej xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xx stáncích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zařízení), pochůzkový x podomní xxxxxx; xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx potravin x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x obcích, xxx xxxx možno xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxx provozovně; xxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxxx ovoce x zeleniny (v xxxxxxxx xx zpracovaném xxxxx), xxxxx x xxxxxxx x xxxxx, xxxx a xxxxxxx x masa, vajec, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxx x medu, xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx"),

8. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poskytování xxxxxx x provozovnách x xxxxxx po xxxx xxx x x xxxxxxx xx x xxxxxx x xxxx xxxx 20:00 xxx. xx 04:59 xxx. x tím, xx tento zákaz xx nevztahuje xx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a na xxxxxxxxxxx

x) čerpacích xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, železničních stanicích x autobusových nádražích,

d) xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx X/2,

x) xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) x prodejem xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx., jde-li x xxxxxx v neděli x xxxx xxxx 05:00 xxx. xx 19:59 xxx.;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx provozovny stravovacích xxxxxx, xxxxx provoz xx xxxxxxx podle xxxx X/2 xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) zákazníci jsou xxxxxxx xxx, xx xxxx nimi xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx stolu,

b) u xxxxxxx stolu xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li xx x xxxxxx stůl, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx z provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) xxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx alkoholických xxxxxx, xxxxxxx pití xx xx veřejně xxxxxxxxxxx místech zakázáno), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx nepřipustí xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k sezení xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx společenských xxxxx x diskoték tak, xx se x xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 tak, xx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, křesla, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx shromažďování xxxx,

x) xxxxxx poskytována možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) následující pokyny xxx zákazníky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k dodržování xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxxx do xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostor xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx očekávat, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx garáží, xxxxxxx xxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

4. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx, xx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rehabilitační xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx,

5. xxxxxx květinářství xxx, xx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 zákazníků,

6. xxxxxx farmářských xxxx xxxxx xxxx X/7 xxx, že xx xxxxxxxx konzumace na xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxx, v xxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyskytovat xxxx xxx 20 xxxx xx 400 x2;

XXX. xxxxxxxx, aby v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 metry,

- zajistí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx xxxxxx, xxx xxxx provozovnou, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro čekání x xxxxxxxx xxxxxx xxx minimální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx),

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x často dotýkaných xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zákazníky xxxxxxxxxx a mohly xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- zajistí xxxxxxxxxxx zákazníků x xxxx xxxxxxxxx pravidlech, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vstupu x x provozovně, popřípadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. října 2020 č. 1079, vyhlášené xxx č. 425/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 432/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.10.2020 xx 00:00 hod. xx xxx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx tohoto právního xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

442/2020 Xx., o změně xxxxxxxxx opatření vyhlášeného xxx x. 432/2020 Xx.

x xxxxxxxxxx od 31.10.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.