Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.10.2020 do 03.11.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1102)

431/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

431

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 26. xxxxx 2020 č. 1102

o xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §5 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x §5 xxxx. 1 písm. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 28. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx xxxxx pohyb xxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx 21:00 xxx. do 04:59 xxx. s xxxxxxxx

1. xxxx xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx činnosti x k xxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx,

3. výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x rozvážkové xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx nutné x x nočních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. venčení xxx xx 500 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx volný xxxxx xxxx na xxxxx celé České xxxxxxxxx v xxxx xx 05:00 hod. xx 20:59 xxx. x výjimkou

1. cest xx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. nezbytných xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxx xxxxxxxx nutných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (např. nákup xxxxxxxx, léků a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro zvířata), xxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxx x blízkých, xxxxxxxxx xxxx x xxxx, zajištění péče x xxxxxxx, využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx hmot, odkládání xxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 3 xxx jinou osobu (xxxx. dobrovolnictví, sousedská xxxxxxx),

5. xxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx blízkých, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxx xx xxxxxx vyřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx nezbytného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a osob xxxxxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx,

x) xxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) veterinární xxxx,

8. xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx parcích x xxxxxx tam,

9. xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx v nich,

10. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

11. xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx než 10 xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx,

12. xxxx xxxx xx místa xxxxx xxxxxxxx;

XXX. xxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bodech X. x XX.,

2. xxxxxx kontakty s xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru,

3. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxxxxxx x xxxxx dvou xxxx, x výjimkou

- xxxxx domácnosti,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práci pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx vykonávajících podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx které jsou xxxxxxx podle xxxxxx, x xx tuto xxxxxxx nezbytné xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx,

- xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx,

x zachovávat xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstup xxxxxxx 2 metry, xxxxx xx xx možné,

4. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx a provozním xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx bydliště;

IV. xxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 84/1990 Sb., o právu xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, tak, xx xxxxxxxxxxx xx xxxx účastnit xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx skupinami xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxxxx xxxxx účastník xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxxxx

1. zaměstnavatelům

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) omezit xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele,

2. xxxxxxxxxx při kontaktu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (např. xxx xxxxxx),

3. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platební styk,

4. xxxxxx zajišťujícím služby xxxxx xxxx I/7 xxxxxx xxxxx kontakt xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, jinak xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx xx dovoleno xx x důvodů xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. října 2020 č. 1078, xxxxxxxxx pod č. 424/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxx,

xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů

Na xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 431/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 28.10.2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.