Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 27.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1079)

425/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

425

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 21. xxxxx 2020 x. 1079

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x ve xxxxxx §5 písm. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 22. října 2020 xx 06:00 hod. xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- lékáren, xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx zvířata,

- xxxxxxxx brýlí, kontaktních xxxxx x souvisejícího xxxxx,

- prodejen xxxxx x časopisů,

- prodejen xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx x čistíren,

- provozoven xxxxxxx x oprav xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x provozu na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředkům x xxxxxxxx technologiím,

- provozoven xxxxxxxxxxxx vyzvednutí xxxxx x xxxxxxx zakoupených xxxxxxxxxx způsobem,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x sadby,

- xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x jejich odstraňování, xxxxxxxxxxx činnost ve xxxxxxxx, geologické xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, měření x analýzu ve xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx textilního xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, přístrojů a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- provozoven realitního xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro domácnost,

- xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx strojů x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx lidských ostatků xx uren,

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx zboží x xxxxxx xx xxxxxxxx prodávají xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx; xxxx se xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xx prodej xxxxxxxx x provozovnách, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které xx prodávají xxxxxxxxx, xx oddělena xx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x bary), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, stravování poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx poskytují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám, x xx xxxxx x čase mezi 06:00 hod. x 20:00 xxx.; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. provozovny rychlého xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx x xxxxx) x tím, xx xxxxxx zákazníkům x xxxxx provozovny (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx v xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 xxx.,

3. xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx center x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 m2,

4. xxxx:

- xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 osob xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol,

- poutě x podobné xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx,

- provoz xxxxx x xxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxx sportovišť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. tělocvičny, xxxxxx, xxxxxxxx, kurty, xxxxx, xxxxx bowlingu xxxx xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sportovišť, xxxxxxxxx studií, xxxxxxxxx x xxxxxxx center, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx školách,

- xxxxxx x používání xxxxxxx koupališť (plavecký xxxxx, koupelový xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x batolata, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- návštěvy x prohlídky xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x planetárií,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 až 18 xxx zaměřených xx činnosti obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 vyhlášky x. 74/2005 Xx., jako xxxx zejména xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx ubytovacích služeb, x xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- osobám xx účelem výkonu xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona,

- xxxxxxxx do doby xxxxxxxx území České xxxxxxxxx a cizincům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx,

- osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx izolace xxxx karanténa,

- xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

- osobám xx xxxxxx dokončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxx,

6. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, xxxxx provoz xx xxxxxxx xxxxx xxxx X/2 xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxx usazeni xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u jednoho xxxxx,

x) x jednoho xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxxx xxxx, xxx x xxx usadit xxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxx skupinami xxxxxxx 4 zákazníků, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 metry,

c) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) jsou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zakoupených (x xxxxxxxx alkoholických nápojů, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vnitřních xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx živé xxxxx x xxxxx,

x) nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx xxx veřejnost,

2. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a podobných xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tak, že xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 tak, xx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx pro veřejnost,

c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxx je dodržovali,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tabulí, letáků, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) provozovatel zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx pokynu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metrů mezi xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx centru (xxxx. xxxxxx infografiky, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vstupu xx prodejen a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x podzemních xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx apod.;

III. xxxxxxxx, xxx v provozovnách xxxxx bodu I/1 xxxxxx usnesení, xxxxxxx xxxxxx xxxx zakázán, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- aktivně xxxxx xxxx, xxx se xxxxxxxxx zdržovali v xxxxxxxx vzdálenostech, xxx xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx uvnitř, xxx před xxxxxxxxxxx, xxxxxxx za pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx minimální xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx (xxxxxxxxx rozestupy 2 xxxxx),

- xxxxxx dezinfekční xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) tak, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dezinfekci,

- xxxxxxx informování xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx u vstupu x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 425/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 hod. xx 3.11.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

427/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1084)

x xxxxxxxxx xx 23.10.2020

Xxxxxx xxxxxxx x. 425/2020 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.