Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 27.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1079)

425/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

425

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 21. xxxxx 2020 č. 1079

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx ode xxx 22. xxxxx 2020 xx 06:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxx,

- prodejen xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x jiného drogistického xxxxx,

- xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- prodejen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro zvířata,

- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- prodejen novin x časopisů,

- prodejen xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- prodejen xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx prostředkům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásilky zakoupených xxxxxxxxxx způsobem,

- prodejen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxx prodeje jízdenek,

- xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx, geologické práce, xxxxxxxxxxxxx, testování, měření x analýzu xx xxxxxxxxxxxx,

- prodejen textilního xxxxxxxxx x textilní xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx servisu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxx a činnosti xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení daňové xxxxxxxx,

- zámečnictví x xxxxxxxxxx servisu dalších xxxxxxx xxx domácnost,

- xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pozůstatků nebo xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx uren,

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- prodejen xxxxxxxx xxxxxx x železářství,

- xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx surovin x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; tento zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle živnostenského xxxxxx; dále xx xxxxx zákaz nevztahuje xx xxxxxx xxxxxxxx x provozovnách, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xx prodávají xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx částí provozovny,

2. xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. restaurace, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx neslouží pro xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxx služeb, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx poskytují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxx xxxx 06:00 hod. x 20:00 xxx.; xxxxx xxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prodej xxxxx x sebou) x tím, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx provozovny (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 xxx.,

3. xxxxxx v místě xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 m2,

4. xxxx:

- koncerty x xxxx hudební, xxxxxxxxx, xxxxxxx x jiná xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx xxxx xxx 5 osob xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x když se xxxxx x výkon xxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxx x xxxxxxx tradiční xxxx,

- xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx,

- provoz xxxxx x xxxxx,

- xxxxxx x používání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. tělocvičny, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) a vnitřních xxxxxxx venkovních sportovišť, xxxxxxxxx xxxxxx, posiloven x fitness center, x xxxxxxxx tělocviku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (plavecký xxxxx, koupelový bazén, xxxxx pro xxxxxxx x batolata, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx muzeí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, zámků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x planetárií,

- provozování xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám ve xxxx 6 xx 18 let zaměřených xx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 vyhlášky x. 74/2005 Sb., xxxx xxxx zejména xxxxxxx, xxxxxxxx, rekreační nebo xxxxxxxxxx činnost včetně xxxxxxxx xx vyučování,

5. xxxxxxxxxxx ubytovacích služeb, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx krizového zákona,

- xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx povolením xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- osobám, kterým xxxx xxxxxxxx izolace xxxx karanténa,

- xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx státem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkem xxxx xxxx zřízenými xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx uvolnění kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

- osobám xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxx,

6. pití alkoholických xxxxxx na veřejně xxxxxxxxxxx místech;

II. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, jejíž xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx I/2 xxxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti; xxxxx-xx xx x xxxxxx stůl, lze x něj xxxxxx xxxx zákazníků xxx, xx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx 4 zákazníků, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx rozestup xxxxxxx 2 metry,

c) x xxxxxxx prodeje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) jsou xxxxx, které v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (s xxxxxxxx alkoholických xxxxxx, xxxxxxx xxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x členy domácnosti,

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny xxxx zákazníků, než xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxx xxxx x sezení xxx zákazníky,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tak, xx xx v xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx:

x) xxxxxxx xxxx určených x odpočinku (xxxxx, xxxxxx, lavice xxxx.) xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx, která xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx je dodržovali,

d) xxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, rozhlasem xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxx pokynu x dodržování xxxxxxxxx 2 metrů mezi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách v xxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxx, spotů x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x vstupu xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx veřejných xxxxxxx apod.),

f) je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, kde xx xxx očekávat, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, eskalátory, travelátory, xxxxxxx apod.;

III. xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx X/1 xxxxxx usnesení, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx brání xxxx, aby xx xxxxxxxxx zdržovali v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx řízení front xxxxxxxxxx zákazníků, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx),

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (především xxxxx, xxxxxxxx, nákupní xxxxxx) xxx, xxx xxxx k xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx provozoven x xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx u vstupu x x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx x provozovně.

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 425/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

427/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1084)

x xxxxxxxxx xx 23.10.2020

Xxxxxx předpis x. 425/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.