Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 27.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1079)

425/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

425

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 21. xxxxx 2020 č. 1079

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx dne 22. října 2020 xx 06:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. zakazuje

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx v provozovnách, x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx:

- prodejen xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxx,

- prodejen xxxxxxxxxxxx xxxxx, kosmetiky x jiného drogistického xxxxx,

- lékáren, výdejen x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvířat,

- xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx, kontaktních xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx x časopisů,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx komunikacích,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx technologiím,

- provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x zásilky zakoupených xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx potřeb xxxxxx xxxxx a sadby,

- xxxxxxxx prodeje jízdenek,

- xxxxxxxxxxxx,

- provozoven xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx staveb x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, měření x analýzu xx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x textilní xxxxxxxxxx,

- provozoven servisu xxxxxxxxx x telekomunikační xxxxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přístrojů x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení daňové xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx domácnost,

- xxxxxxxxxx xxxxx, údržby x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx sběru x xxxxxx surovin a xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; dále xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx prodej xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nepředstavuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx oddělena xx xxxxxxxxx částí provozovny,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x bary), x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxx. zaměstnanecké xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxx zařízeních), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínky, xx poskytují stravování xxxxx ubytovaným xxxxxx, x xx pouze x čase mezi 06:00 hod. x 20:00 xxx.; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx s xxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) xx xxxxxxx x čase xxxx 20:00 hod. x 06:00 hod.,

3. xxxxxx v místě xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx center x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

4. xxxx:

- koncerty a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx představení xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx,

- xxxxxxxx zpěv více xxx 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx škol,

- xxxxx x podobné xxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx, vzdělávací xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxx x kasin,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x vnitřních xxxxxxx venkovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx studií, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx koupališť (xxxxxxxx xxxxx, koupelový bazén, xxxxx xxx kojence x xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, solárií x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nejedná o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

- xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, zámků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osobám xx xxxx 6 až 18 let zaměřených xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., jako xxxx zejména zájmová, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx,

5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona,

- xxxxxxxx xx doby xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x cizincům x pracovním xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

- osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx karanténa,

- xxxxxx, xxxxxxx ubytování bylo xxxxxxxx státem, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxx domova,

- xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

6. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech;

II. omezuje

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx provoz xx umožněn podle xxxx X/2 tohoto xxxxxxxx xxx, že xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx, že xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho xxxxx,

x) u xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx o xxxxxx stůl, lze x xxx usadit xxxx zákazníků tak, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x provozovny stravovacích xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx prostory (např. xxxxxxxx okénko) jsou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pití xx xx veřejně přístupných xxxxxxx xxxxxxxx), povinny xxxxxxxxx rozestupy xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x sezení xxx zákazníky,

e) xxxxx xxxxxxxx živé xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx veřejnost,

2. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x podobných xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx tak, xx xx x nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx center x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx:

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (židle, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx omezeno tak, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nebude xxxxxxxxxxx možnost bezdrátového xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx pro veřejnost,

c) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx 1 xxxxx, která xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx pravidel x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx je dodržovali,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, rozhlasem xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pokynu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metrů xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, spotů x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx prodejen x xxxxxx provozoven, xxxxxxxxxxx xx podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx z podzemních xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, eskalátory, travelátory, xxxxxxx xxxx.;

XXX. xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu X/1 xxxxxx usnesení, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

- aktivně xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx 2 metry,

- xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pomoci xxxxxxxx prostoru pro xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx minimální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx),

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x často xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků x výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 425/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

427/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1084)

x xxxxxxxxx od 23.10.2020

Xxxxxx předpis x. 425/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.