Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.10.2020 do 27.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1079)

425/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

425

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 21. října 2020 č. 1079

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 písm. e) x §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx ode dne 22. xxxxx 2020 xx 06:00 hod. xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx:

- prodejen potravin,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx hmot,

- xxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx drogistického xxxxx,

- xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx malých xxxxxxxx zvířat,

- prodejen xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x souvisejícího xxxxx,

- prodejen xxxxx x xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků,

- prádelen x xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

- provozoven xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx vozidel x xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx dílů k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zásilky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx,

- xxxxxxxx prodeje xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx činnost ve xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, měření x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x textilní xxxxxxxxxx,

- provozoven xxxxxxx xxxxxxxxx a telekomunikační xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, spotřební xxxxxxxxxxx, přístrojů a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx poradců, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx daňové xxxxxxxx,

- zámečnictví a xxxxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxxx pro domácnost,

- xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x instalací xxxxxx x zařízení xxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx pohřební xxxxxx, xxxxxxxxx balzamací x xxxxxxxxxx, zpopelňování xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx ostatků xx xxxx,

- myček xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x služby se xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx; tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx; xxxx xx xxxxx zákaz xxxxxxxxxx xx xxxxxx potravin x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx prodej potravin xxxx nepředstavuje převážnou xxxx činností dané xxxxxxxxxx, avšak část xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx potraviny, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx provozovny,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx), x xxxxxxxx v provozovnách, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xx poskytují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx pouze x xxxx xxxx 06:00 hod. x 20:00 hod.; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. provozovny rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx) x xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) je xxxxxxx x xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 hod.,

3. xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx center s xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 x2,

4. xxxx:

- xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx více xxx 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, a to x když xx xxxxx o xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx škol,

- poutě x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

- kongresy, xxxxxxxxxx xxxx x zkoušky x xxxxxxxxx formě,

- xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxx x xxxxx,

- xxxxxx x používání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, herny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, tréninková xxxxxxxx) x vnitřních xxxxxxx venkovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx studií, xxxxxxxxx x fitness xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x mateřských školách,

- xxxxxx x používání xxxxxxx koupališť (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx zařízení včetně xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx jeskyní, xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx muzeí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 6 až 18 let zaměřených xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 vyhlášky x. 74/2005 Sb., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na vyučování,

5. xxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx, podnikatelské nebo xxxx obdobné xxxxxxxx,

- xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx krizového xxxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxx, xxxxxxx ubytování xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx kapacit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

- xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

6. pití xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

XX. omezuje

1. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle xxxx X/2 tohoto xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) xxxxxxxxx xxxx usazeni xxx, xx mezi xxxx je xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx,

x) x jednoho xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x xxxxxx stůl, xxx x něj usadit xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx rozestup xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x případě xxxxxxx x provozovny stravovacích xxxxxx xxxx její xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) jsou xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny a xxxxxx včetně nápojů xxx xxxxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nápojů, xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázáno), povinny xxxxxxxxx rozestupy xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, než xx ve vnitřních xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx; provozovatel je xxxxxxx písemně evidovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x tance,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

2. xxxxxx hudebních, tanečních, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxx xxx, xx xx x nich xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx:

x) xxxxxxx míst xxxxxxxx x odpočinku (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx nebyla místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dodržování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dalším xxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx tabulí, xxxxxx, xx obrazovkách, rozhlasem xxxx.,

x) xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx označení xxxxxx x dodržování xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxx xxxxxxxxxxx, spotů x rádiu xxxxxx, xxxxxxxxxxx u xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx apod.),

f) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ve všech xxxxxxx, xxx xx xxx očekávat, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx apod.;

III. nařizuje, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu X/1 xxxxxx usnesení, jejichž xxxxxx xxxx zakázán, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vzdálenostech, xxx xxxx 2 xxxxx,

- xxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx zákazníků, x xx jak xxxxxx, xxx před xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx minimální xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx),

- umístí dezinfekční xxxxxxxxxx u často xxxxxxxxxx předmětů (xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx k dispozici xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx využívány x pravidelné xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx informování zákazníků x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačních xxxxxxx x xxxxxx x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 425/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 22.10.2020 xx 06:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

427/2020 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1084)

x účinností xx 23.10.2020

Xxxxxx předpis x. 425/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 432/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.