Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1049)

418/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

INFORMACE

418

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. října 2020 x. 1049

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a ve xxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 19. října 2020 od 00:00 xxxxx xx xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 957 xx dne 30. xxxx 2020, xxxxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2020 do 23:59 xxxxx pohlížet xx xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxx, xxxxxxx pracovněprávní vztah xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx x jejichž xxxxxxxx druh práce xx podle zákona č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxx podmínky zdravotní xxxxxxxxxxxx stanoveny jiným xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x příloze č. 2 xxxxx XX xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx službách x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx 1, 2, 4, 5 x 13 xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx vstupní lékařská xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x zaměstnání xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx zdravotních službách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx; vzor xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o zaměstnání, xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx opatření; xxxx čestné prohlášení xx xxxxxx nejdéle xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu,

2. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vznikne xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx konaných mimo xxxxxxxx poměr, xxx xxx 8. prosince 2020 do xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, a xxxxxxx sjednaný xxxx xxxxx xx podle xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxxxxxx zátěž a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx zařazování xxxxx xx xxxxxxxxx, limitní xxxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx materiálu xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx prací x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX XXXX následujícími kategoriemi 44126, 44124, 44121 x 83221, a x nichž xxxxx xxxxxx provedena xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 373/2011 Sb.; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx, je xxxxxx x příloze x. 1 xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu x které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx zdravotní xxxxxx vydávaný xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.; čestné prohlášení, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxx 2020 od 00:00 xxxxx po dobu xxxxxx nouzového stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 957 ze dne 30. xxxx 2020 xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařských prohlídek xxxxx vyhlášky č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx lékařské xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx zajišťovat x xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx x účinností ode xxx 19. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx

1. xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády č. 957 xx dne 30. xxxx 2020 xxxxxxxxx xx nadále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx posudky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prohlídek xxxxx §59 odst. 1 zákona x. 373/2011 Xx. a xxxxx §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §11 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., xx xxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx dne následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx lékařského posudku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) lékařské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §12 odst. 2 xxxx. x) nebo xxxx. x) bodu 3 xxxxxxxx č. 79/2013 Xx., jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vyhlášeného nouzového xxxxx, xx xxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx x dále xx xxxx dalších xxxxxxx

x) 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je zdravotně xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxx, je způsobilá x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx č. 373/2011 Sb. nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vstupní xxxxxxxxx nebo periodickou xxxxxxxxx prohlídku xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci ve xxxxx určené xxxxx xxxx X. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxx XXX/1 xxx xxxxxxxx lékařských xxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 418/2020 Xx.

(xx dne 16. xxxxx 2020 x. 1049)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: .........................................................

Xxxxx xxxxxxxx: ...........................................................

Xxxxxxxx: ......................................................................

tímto, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky x. 1049 ze dne 16. října 2020 x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 418/2020 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...................................................................................................;

2. byl/a xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx, xxxxx i x druhu, charakteristice x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx polohy, hluk x xxxx xxxxxxxx, xxxxx chladem xxxx xxxxxx, zraková xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, práce xx xxxxxxx na xxxxxxx, řízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx.), xxxxx x že xxxxxxxxxxx/x xx zaměstnavatelem v xxxx xxxxxxxxxxx svůj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx vykonávat;

3. v xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, označovaný xxxx XXXX CoV-2, xxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxx stanovený vládou Xxxxx xxxxxxxxx;

4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §19 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5. xx zdravotně xxxxxxxxx/x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx potravin xx oběhu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx1 (xxxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx závažné), xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxx:

x) mít x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

b) uplatňovat xxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx předpisu.

V...........................................dne..........................

.......................................................

jméno x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 418/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

512/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1291)

s účinností xx 8.12.2020

Právní předpis x. 418/2020 Sb. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 22/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 23.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.