Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1049)

418/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

INFORMACE

418

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 16. října 2020 č. 1049

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

I. nařizuje x účinností xxx xxx 19. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx po xxxx xxxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx usnesením vlády č. 957 ze dne 30. xxxx 2020, xxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx

1. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx práce xxxxxxx, xxx xxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo x příloze č. 2 xxxxx XX xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., o xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, s xxxxxxxx bodů 1, 2, 4, 5 x 13 xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ucházející se x zaměstnání podle xxxxxx č. 373/2011 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx čestného xxxxxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx o zaměstnání, xx xxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx platné xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx,

2. xxxx, jejichž pracovněprávní xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxx konaných xxxx xxxxxxxx poměr, xxx xxx 8. xxxxxxxx 2020 do ukončení xxxxxxxxx stavu, a xxxxxxx sjednaný druh xxxxx xx podle xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zařazen xx xxxxxxxxx třetí xxx xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx zátěž xxxxx xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazování xxxxx xx kategorií, limitní xxxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů x xxxxxxxxxxx hlášení xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx podle CZ XXXX následujícími xxxxxxxxxxx 44126, 44124, 44121 x 83221, a x xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídka, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb.; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxx x příloze x. 1 xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxx,

3. xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxx xxx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vydávaný podle §19 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.; čestné prohlášení, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxx stavu;

II. uděluje x xxxxxxxxx ode xxx 19. října 2020 od 00:00 xxxxx xx dobu xxxxxx nouzového stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxx xxxxx v xxxx trvání xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx

1. xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020 považovat xx nadále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 xxxxxx x. 373/2011 Xx. a xxxxx §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx podle §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx dobu xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx dobu dalších xxxxxxx

x) 90 xxx xxx xxx následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je zdravotně xxxxxxxxx,

xx) 30 dnů xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x práci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 2 xxxx. x) xxxx xxxx. x) xxxx 3 vyhlášky x. 79/2013 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx skončila x xxxx xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx, na xxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xx dobu dalších xxxxxxx

x) 90 dnů xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účel, xxx který byla xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb podle xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx x xxxx podle xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vstupní xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx určené xxxxx xxxx X. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxx xxxx XXX/1 xxx platnost xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Xxxxx x. r.

Příloha k usnesení xxxxx x. 418/2020 Xx.

(xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049)

XXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxx x xxxxxxxx: .........................................................

Datum xxxxxxxx: ...........................................................

Xxxxxxxx: ......................................................................

xxxxx, ve xxxxxx usnesení vlády Xxxxx republiky č. 1049 xx xxx 16. xxxxx 2020 x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 418/2020 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1. xx zdravotně xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...................................................................................................;

2. byl/a xxxxxxxxxx xxxxxx/x xx vztahu x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx, jakož x x xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx polohy, xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx chladem xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zátěž, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx manipulační xxxxxxxx, atp.), xxxxx x xx xxxxxxxxxxx/x xx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxx souvislosti svůj xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx schopen/schopna xxxxxxx xxxxxxxxx;

3. v xxxxxxxxxx 21 dnech xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, který xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

4. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx průkazu xx xxxxxx §19 xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Sb., ochraně xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx oběhu, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud xx xxxxx o fyzickou xxxxx vykonávající činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx se xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajících xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) mít x xxxx toto xxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, případně ostatním xxxxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxx zásady xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x prováděcím xxxxxxx xxxxxxxx.

X...........................................xxx..........................

.......................................................

xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 418/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

512/2020 Xx., x xxxxx krizového opatření (x. 1291)

x účinností xx 8.12.2020

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.