Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.2020 do 22.01.2021.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1049)

418/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha - Čestné prohlášení

INFORMACE

418

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. nařizuje x xxxxxxxxx ode xxx 19. xxxxx 2020 od 00:00 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx usnesením vlády č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2020 xx 23:59 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx prohlášení

1. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ukončení nouzového xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx druh práce xx podle zákona č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxx druhé x xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jejíž výkon xxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x příloze č. 2 xxxxx XX xxxxxxxx x. 79/2013 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx druzích xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx bodů 1, 2, 4, 5 x 13 xxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jako na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx posouzení zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x zaměstnání, xx xxxxxx v příloze č. 1 tohoto xxxxxxxx; xxxx xxxxxx prohlášení xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx ode dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu,

2. xxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, ode xxx 8. prosince 2020 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx podle xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxx xxxxxxx pracovního xxxxxxxxx xxxxxxx zátěž x xxxxxxxxx zátěž podle xxxxxxxx č. 432/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazování prací xx kategorií, limitní xxxxxxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx testů, xxxxxxxx xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx biologických xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x azbestem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX XXXX xxxxxxxxxxxxx kategoriemi 44126, 44124, 44121 x 83221, x x xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prohlídka, xxxx xx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ucházející xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb.; xxxx xxxxxxxx prohlášení, xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxx ucházející xx x xxxxxxxxxx, je xxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení nouzového xxxxx,

3. osob, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah vznikne xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx opatření do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažné, xxxx xx zdravotní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx.; xxxxxx prohlášení, xxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx 90 dnů xxx xxx následujícího xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

XX. uděluje x účinností xxx xxx 19. xxxxx 2020 xx 00:00 xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 79/2013 Sb.; xxxxxxxxxx xxxxxxxx prohlídky xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

XXX. xxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 19. října 2020 od 00:00 xxxxx

1. xx dobu xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020 xxxxxxxxx xx nadále xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx skončí v xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx

x) xxxxxxxx posudky x zdravotní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx xxxxx §59 xxxx. 1 zákona x. 373/2011 Xx. x xxxxx §10 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxxxxx podle §11 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx ukončení xxxxxxxxx stavu, xxxxx xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx, xxx který byla xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx x podmínkou,

b) lékařské xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx prohlídky xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) nebo xxxx. f) xxxx 3 xxxxxxxx x. 79/2013 Xx., xxxxxxx xxxxxxxx skončila v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) 90 xxx xxx dne následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx lékařského xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je zdravotně xxxxxxxxx,

xx) 30 xxx xxx xxx následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx posuzovaná xxxxx xxx účel, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx x podmínkou,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posuzované xxxxx, kteří xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx č. 373/2011 Sb. xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxx, provést xx xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx xxxxxxxxx nebo periodickou xxxxxxxxx prohlídku dotčené xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxx podle xxxx I. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bodu XXX/1 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 418/2020 Xx.

(xx xxx 16. xxxxx 2020 x. 1049)

XXXXXX PROHLÁŠENÍ

Jméno x xxxxxxxx: .........................................................

Xxxxx xxxxxxxx: ...........................................................

Xxxxxxxx: ......................................................................

xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 1049 xx xxx 16. xxxxx 2020 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 418/2020 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxx, xx:

1. xx zdravotně xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx...................................................................................................;

2. xxx/x dostatečně xxxxxx/x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx x x xxxxx, charakteristice x kategorizaci činnosti, xxxxxx xxxx vykonávat x x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zátěž, xxxxxxxx xxxxxx, hluk x jeho xxxxxxxx, xxxxx chladem nebo xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx, řízení manipulační xxxxxxxx, xxx.), xxxxx x xx konzultoval/a xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx x xx xxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx vykonávat;

3. x xxxxxxxxxx 21 xxxxx xxxxxxxxxxx/x xxxxxxx xx xxxxx x vysokým xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, xxxxx xxx xxxx rizikový xxxx stanovený xxxxxx Xxxxx republiky;

4. netrpí xxxxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §19 odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., ochraně xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx xx xxxxx x fyzickou xxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx);

5. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx/x x xxxxxx xxxxxxxx epidemiologicky závažných xxxxxxxxxxxxx xx výrobě x/xxxx uvádění xxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1 (pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx (pokud xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx závažné), xx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajících xx xxxxxx x/xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, ve smyslu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

x) mít x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx nutné k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dodržovat zásady xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisu.

V...........................................dne..........................

.......................................................

jméno x xxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx x. 418/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.10.2020 xx 00:00 xxx.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

512/2020 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1291)

x xxxxxxxxx xx 8.12.2020

Právní předpis x. 418/2020 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/2021 Sb. s xxxxxxxxx xx 23.1.2021.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.