Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 15.12.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 1023)

409/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

409

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1023

x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2, na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx stav a xx xxxxxx §5 xxxx. a) až x) zákona č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x zajištění xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 513/2020 Sb.,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxx programu farmacie xx xxxxxxx vysoké xxxxx,

x) posledních ročníků xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx na vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxx xxxx pětiletého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx ročníků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních programů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx program,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx vést osoby xxxxxxx v xxxx 4 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx uvedeným x xxxx 4,

4. xxxx

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx a domovů xx zvláštním xxxxxxx x všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službám x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §48, 49, 50 x 44 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních xxxxxxxx)

xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x bodu 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních x xxxxx směru,

5. hejtmanům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x doručovat příkazy x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx uvedené x xxxx 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4, xxxxx xx xxxx požadavku xxxx xxxxx požadovaný xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, které požadují x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx od 25. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ročníků xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx, xxxxxx odborným x středním xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťujícím xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx podle xxxx 1 x xxxx xxxxxx, x xx do 1 xxx a xxx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx hejtmanovi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

7. xxxxxx xxxxx xxxx 4 zajistit xx 30 dnů xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx u něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zaslat hejtmanovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxxxx xxxxx bodu 5; xxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní povinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx osobu xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 4,

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx k usnesení xxxxx x. 409/2020 Xx.

Xxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2020 Sb.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 409/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.10.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

417/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1048)

x účinností xx 17.10.2020

483/2020 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1226)

x xxxxxxxxx xx 25.11.2020

513/2020 Xx., o změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1292)

x účinností xx 10.12.2020

Xxxxxx předpis x. 409/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 537/2020 Sb. x účinností xx 16.12.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.