Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 15.12.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 1023)

409/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

409

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1023

x xxxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze dne 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2, xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx ustanovení §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx

1. x zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xx xxxxx Xxxxx republiky pracovní xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) zrušeno právním xxxxxxxxx č. 513/2020 Sb.,

b) xxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx prezenční formy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx ročníků xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nebo oborů xxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 96/2004 Sb., x podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazujícího na xxxxxxxxxx program,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx osoby xxxxxxx v xxxx 4 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xxxxxxxx v xxxx 4,

4. xxxx

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx služby,

- poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domovů xxx xxxxxxx x xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx x všem odlehčovacím xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §48, 49, 50 x 44 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x sociálních službách)

využívat xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 1 a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx směru,

5. hejtmanům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxx konkrétní xxxxx xxxxxxx v xxxx 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 4, které ve xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx požadovaný počet xxxx x studentů xxxxxx xxxxxx studijního xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, které požadují x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxx xx 25. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledních ročníků xxxxxxx xxxxxxxxx škol,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zdravotnickým xxxxxx xxxxxxxxxxxx výuku xxxx x studentů xxxxx bodu 1 xxxxxxxx xxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxx, x xx xx 1 xxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx,

7. osobám podle xxxx 4 xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výkonu pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx u něho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hejtmanovi, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx, který xxxxxxxxx osobě vydal xxxxxx podle xxxx 5; xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx osoby, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost, xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx toto potvrzení.

Provedou:

ministr xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy,

ředitelé osob xxxxxxxxx x xxxx 4,

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx x ředitelé xxxx xxxxx xxxx 1

Předseda xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxx x usnesení xxxxx x. 409/2020 Xx.

Xxxxxxx zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 417/2020 Sb.

Informace

Právní xxxxxxx x. 409/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.10.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

417/2020 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1048)

x xxxxxxxxx xx 17.10.2020

483/2020 Xx., x xxxxx krizových xxxxxxxx (x. 1226)

s xxxxxxxxx xx 25.11.2020

513/2020 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx opatření (x. 1292)

x xxxxxxxxx xx 10.12.2020

Xxxxxx předpis č. 409/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.