Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.10.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 1023)

409/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

409

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, označovaného xxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x výskytem xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxx ročníku prezenční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fakultách xxxxxxxxx xxxxxxxx škol,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zubní xxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx škole,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xx veřejné vysoké xxxxx,

x) posledních ročníků xxxxx nebo prezenční xxxxx bakalářských a xxxxxxxxxx magisterských studijních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 96/2004 Sb., x podmínkách získávání x uznávání způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x výkonu činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx ročníků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na zdravotnický xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazujícího na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x bodu 4 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu 1,

3. xxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4,

4. všem

- xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx domovů pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x všem odlehčovacím xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §48, 49, 50 x 44 xxxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxxxxxxx xx svém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x doručovat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxx 1, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v bodu 4, xxxxx ve xxxx požadavku musí xxxxx požadovaný xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx školám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 x xxxx xxxxxx, x xx xx 1 xxx x xxx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

7. xxxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx pracovní povinnosti xxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx době, xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobě x xxxxx vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě primátorovi xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příkaz podle xxxx 5; xxxxxxxxx x xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxxx povinnost podle xxxxxxx k nařízení xxxxxxxx povinnosti, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, razítko x podpis osoby xxxxxxxxx jednat xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy,

ředitelé xxxx uvedených x xxxx 4,

xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx x ředitelé xxxx podle xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 409/2020 Xx.

Xxxxxxx zrušena právním xxxxxxxxx č. 417/2020 Sb.

Informace

Právní xxxxxxx č. 409/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 12.10.2020.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

417/2020 Xx., x xxxxxxx krizového xxxxxxxx (x. 1048)

x účinností xx 17.10.2020

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.