Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 10.12.2020 do 15.12.2020.


Usnesení k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 1023)

409/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

409

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxx 2020 x. 1023

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx a k xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxx stavu

V xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, označovaného xxxx XXXX CoV-2, na xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) xxxxxx č. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro řešení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx

1. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xx xxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x výskytem xxxxxxxx XXXXX-19 na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 513/2020 Sb.,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx ročníků xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na vyšší xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání xxxxx zákona č. 96/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti x xxxxxx nelékařských xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s poskytováním xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navazujícího na xxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. ministru xxxxxxxxxxxxx informovat a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x bodu 4 v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče xxxxx xxxx 1,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx potřebnou součinnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 4,

4. xxxx

- xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx,

- poskytovatelům zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, domovů pro xxxxxxx x xxxxxx xx zvláštním xxxxxxx x všem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §48, 49, 50 x 44 zákona x. 108/2006 Sb., x sociálních službách)

využívat xx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost osob xxxxxxxxx x bodu 1 a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

5. hejtmanům x xxxxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxx x doručovat xxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx 1, a xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavku xxxx xxxxxxxxx x xxxx 4, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx musí xxxxx požadovaný počet xxxx a studentů xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x předpokládanou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxx od 25. xxxxxxxxx 2020 přednostně xxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx ročníků xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledních ročníků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťujícím xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx xxxxxxx žáků x xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 a xxxx xxxxxx, a xx xx 1 xxx x xxx xxxxx vždy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx hlavního města Xxxxx,

7. osobám podle xxxx 4 xxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výkonu pracovní xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x něho xxxx přikázaná pracovní xxxxxxxxx konkrétní xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx předat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zaslat xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5; xxxxxxxxx o xxxxxxxx pracovní povinnosti xxxx obsahovat xxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající pracovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

xxxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxx 4,

xxxxxxxx x primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 409/2020 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 417/2020 Sb.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 409/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

417/2020 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1048)

x xxxxxxxxx xx 17.10.2020

483/2020 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 1226)

x xxxxxxxxx od 25.11.2020

513/2020 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxxxx (č. 1292)

x xxxxxxxxx od 10.12.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 409/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 537/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 16.12.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.