Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.10.2020 do 21.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1021)

407/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

407

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. října 2020 x. 1021

x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření

V xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 957 xx xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda x xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 3. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx 6 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx prostorech, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x to s xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx vykonávajících xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona, a xx tuto činnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx osob,

přičemž xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx udržují xxxxxx od xxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx 2 xxxxx;

x xxx, že:

a) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx podle xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ústavních orgánů, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx zřízených xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx stran x hnutí, x xx x účastí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 100 xxxx x tím, xx xxxx jednotlivými xxxxxxxx veřejnosti je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx x každý x nich xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx podle xxxx II/6,

c) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx svatbě, xxxxxxxxxx osob x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohřbu x xxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne; xxx účel xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb pouze x xxxx mezi 00:00 hod. x 06:00 xxx.,

2. xxxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxx xxx 6 xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx svatbě, xxxxxxxxxx xxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxx pohřbu; xxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, pokud xx xx možné,

3. xxxx alkoholických nápojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. dále:

- xxxxxxxx x jiná xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx umělecká xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxx zpěv xxxx než 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx bydliště, a xx i xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxx x podobné xxxxxxxx xxxx,

- kongresy x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxx x xxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor venkovních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx bazén, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x prohlídky zoologických xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx prostor, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, hvězdáren x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věku 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neslouží pro xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínky, xx xxxxxxxxx stravování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x čase xxxx 06:00 xxx. x 20:00 hod.; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nebo prodej xxxxx s xxxxx xxx vstupu xx xxxxxxxxxx) x xxx, xx xxxxxx zákazníkům x xxxxx provozovny (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxx x xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 xxx.,

x) xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx, že xxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx 1,5 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx stolu sedí xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx-xx se x dlouhý stůl, xxx x xxx xxxxxx více xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výdejové xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potraviny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zakoupených (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž pití xx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních prostorech xxxxxxxxxx více xxxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx; provozovatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx hudebních, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx klubů x xxxxxxxx xxx, xx se v xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxxxx xxx dne 19. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxxx xx svatbě, prohlášení xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. smuteční xxxxxxx, konaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne, xxx, xx xxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxxx; xxx účel xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxx mezi 00:00 xxx. x 06:00 xxx.,

4. činnost xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx přesahující 5 000 m2 xxx, xx:

x) použití xxxx určených x xxxxxxxxx (židle, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxx shromažďování xxxx,

x) xxxxxx poskytována xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxx alespoň 1 xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx dodržování následujících xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx osoby, aby xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalším osobám xxxxxxx formou informačních xxxxxx, letáků, xx xxxxxxxxxxx, rozhlasem apod.,

e) xxxxxxxxxxxx zajistí viditelné xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx mezi osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx centra, xxxxxxxxxxx x vstupu do xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. vstupy x podzemních garáží, xxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

5. xxxxxxx xxxxxx x pobytu tak, xx xxx vstupovat xx nákupních xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx x nich xxxxxxx xx xxxxxxxxx po 2 xxxxxxx a xxx, že mezi xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx; xxxx omezení se xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx zletilou xxxxx xx společné domácnosti,

6. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 500 účastníků, a xx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx účastníků alespoň 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx účastník xx xxxxxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx;

XXX. xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx stanovilo závazné xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxx zřetele xxxxxxx x xxxxxxxxx státním xxxxx xxxxx;

XX. xxxxxxx x účinností xxx xxx 14. xxxxx 2020 od 00:00 xxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8. xxxxx 2020 č. 996, xxxxxxxxx pod č. 400/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 407/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 xxx.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 407/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.