Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.10.2020 do 21.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 1021)

407/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

407

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxx 2020 x. 1021

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. xxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) až e) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx xxx xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dne 3. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 xxx.

X. zakazuje

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxx x počtu xxxxxx xxx 6 xxxx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx nebo xx xxxxxxxx prostorech, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx společně xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou nebo xxxxx obdobnou xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zákona, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx počtu osob,

přičemž xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx udržují xxxxxx od xxxx, xxxxx xxxxxx účastníky xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx 2 metry;

s xxx, xx:

x) xxxxx xxxxx xxxxxx bodu xx vztahuje i xx bohoslužby x xxxx xxxxxxxxxx obřady, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sportovní xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na schůze, xxxxxxxx x podobné xxxx ústavních orgánů, xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zřízených xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x politických stran x hnutí, a xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 100 xxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxx x každý x xxxx xx xxxxxx místo x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx zdržuje, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx shromažďovacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx podmínek xxxxx xxxx II/6,

c) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxx na svatbě, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx spolu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx oslavě, xxxx. xxxxxxxx hostině, xxxxxxxx xxxxxxxxxx následujícího xxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze x xxxx mezi 00:00 xxx. x 06:00 xxx.,

2. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skupinách, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx o tom, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx pohřbu; tyto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, pokud xx xx možné,

3. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxx,

4. xxxx:

- koncerty x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, filmová a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx cirkusů x xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx xxxx než 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

- kongresy x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxx xxxxx x kasin,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx staveb (xxxx. xxxxxxxxxx, hřiště, xxxxxxxx, xxxxx, ringy, xxxxx xxxxxxxx nebo kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx školách,

- xxxxxx x používání umělých xxxxxxxxx (plavecký xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, bazén xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, brouzdaliště), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x solných xxxxxxx, pokud se xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx služeb,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx muzeí, galerií, xxxxxxxxxx prostor, xxxxx, xxxxx a obdobných xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx věku 6 až 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., jako jsou xxxxxxx xxxxxxx, výchovná, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxx provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. restaurace, xxxxxxx a xxxx), x výjimkou provozoven, xxxxx neslouží xxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx poskytují xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x to xxxxx x xxxx xxxx 06:00 hod. a 20:00 xxx.; xxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx stravovacích služeb (xxxx. provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx vstupu xx xxxxxxxxxx) x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx okénko) xx xxxxxxx x xxxx mezi 20:00 xxx. a 06:00 xxx.,

x) xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx alespoň 1,5 xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxx stolu,

c) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx; jedná-li xx x xxxxxx xxxx, xxx u xxx xxxxxx více zákazníků xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti, je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vnitřní xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx zde xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxx zakázáno), xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxxxx,

x) provozovatel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákazníků, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx xxx zákazníky; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxx xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x tance,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx Internet xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx hudebních, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx tak, xx xx v xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx,

3. s xxxxxxxxx xxx xxx 19. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. xxxxx xx xxxxxx, prohlášení xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. smuteční xxxxxxx, konaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx, xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx není xxxxx xxx 30 xxxx; xxx xxxx oslavy xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx mezi 00:00 xxx. x 06:00 xxx.,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx center x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, že:

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx (židle, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) je xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bezdrátového xxxxxxxxx xx na Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx dohlíží xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx osoby, xxx xx dodržovali,

d) následující xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, rozhlasem apod.,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx rozestupu 2 xxxxx mezi xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na xxxxxxx veřejných prostor xxxx.),

x) xx zamezováno xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x podzemních garáží, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, travelátory, záchody xxxx.,

5. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx center, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx po 2 osobách x xxx, xx mezi xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx pokojně se xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx a při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx ochranný xxxxxxxxxx dýchacích xxxx (xxx, ústa), xxxxx xxxxx šíření xxxxxxx;

XXX. xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, xxx stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx akce, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx opatření, při xxxxxxx dodržení je xxxxxxxx je z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx konat;

IV. xxxxxxx x účinností xxx xxx 14. xxxxx 2020 od 00:00 xxx. xxxxxxxx vlády xx dne 8. xxxxx 2020 č. 996, xxxxxxxxx xxx č. 400/2020 Sb.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 407/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 3.11.2020 xx 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 407/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 22.10.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.