Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

403/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna horního zákona Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. VI

Přechodná ustanovení Čl. VII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - Změna lesního zákona Čl. IX

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. X

Přechodné ustanovení Čl. XI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. XII

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému Čl. XIII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví Čl. XIV

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o hospodaření energií Čl. XV

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna energetického zákona Čl. XVI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Čl. XVII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XVIII

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna vodního zákona Čl. XIX

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. XX

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna správního řádu Čl. XXI

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna školského zákona Čl. XXII

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XXIII

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna stavebního zákona Čl. XXIV

Přechodná ustanovení Čl. XXV

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vyvlastnění Čl. XXVI

Přechodné ustanovení Čl. XXVII

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna atomového zákona Čl. XXX

Přechodná ustanovení Čl. XXXI

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. XXXII

INFORMACE

403

ZÁKON

ze xxx 29. xxxx 2020,

kterým xx xxxx zákon x. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx tomto zákoně Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x urychlení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 416/2009 Sb., x xxxxxxxxx výstavby xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 209/2011 Sb., xxxxxx x. 405/2012 Xx., xxxxxx x. 178/2014 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Sb., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., zákona x. 169/2018 Xx. a xxxxxx x. 237/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Na xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "(xxxxxxx xxxxx)".

2. V §1 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "politikou xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx" a xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx".

3. V §1 xxxx. 4 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "elektrickém".

4. V §1 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 5 doplňují slova "x xxxxxxxxxxx komunikační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx přípojek".

5. X §1 se doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 17 xx 19 xxx:

"(6) Xxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx podzemní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx přikládá

a) xx stavbě pozemní xxxxxxxxxx17) xxxx xxxxx18), xxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, energetického xxxxxx, xxxxxxxxx osvětlení, xxxxxxxxxxxx xxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxxx komunikací19).

17) §2 zákona x. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18) §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx.

19) §2 písm. x) xxxxxx č. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. X §2 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" vkládá xxxxx "územního" x xxxxx "o povolení xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxx x společného xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx")20),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xxx:

"20) Zákon č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

7. X §2 odstavec 5 xxx:

"(5) V xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx o zahájení xxxxxx doručuje veřejnou xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx doručuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §85 xxxx. 2 xxxx. x), §94k xxxx. x) a x) a §109 xxxx. x) xx x) stavebního zákona (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx"), xxxxxxxx, xxxx, xx jejímž xxxxx xx být záměr xxxxxxxxxx, xx-xx účastníkem xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vlastníkům xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §24 xxxxxxxxx řádu, jakož x dotčeným xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou známi, xx doručuje veřejnou xxxxxxxxx, ve xxxxx xx dotčení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x staveb xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx §32 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx, xx jejímž xxxxx má xxx xxxxx uskutečněn, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx; ostatním xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx veřejnou vyhláškou, x xxxx xx xxxx účastníci xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx řízení, je-li xxx xxxxxxxxxx jednotlivě. Xxxxx xx doručuje xxxxxxxxxx xx ciziny, xxxxx, xx dnem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

8. V §2 odst. 6 xx xxxxx "60" xxxxxxxxx číslem "30" x xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxx.

9. X §2 xxxx. 7 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx".

10. X §2 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Vyžaduje-li xxxxx xxxxxx dopravní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo úpravu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx stavebního zákona, xxxxxx xx má xxxxxxx či povolit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx připojit xxxxxxxxx xxxxxx vlastníků x xxxxxxxxxx nové nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".

11. V §2x xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx odstavce 1 x 2.

12. X §2x xxxxxx xxx:

"Xxxxxx x vydání územního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx energetické xxxxxxxxxxxxxx x staveb infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

13. X §2x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Stavební úřad xxxxxx na žádost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stavby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx elektronických xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx takové xxxxxx xxxx společného xxxxxxxx xxx takovou xxxxxx.".

14. X §2x xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx".

15. V §2c xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o vydání xxxxxxxxx stanoviska x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx neuplynula xxxxx xxx xxxx xxxxxx.".

16. X §2x xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx takovou xxxxxx xxxxx, nařídí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisek xxxxxxxxx xxxxxx anebo x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xxxx závazná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

17. X §2x xxxx. 3 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxx".

18. V §2x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Dotčený xxxxx xx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx 30 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud není xxxxxxx stanovisko xxxxxx x této xxxxx, xxxxxxxx se za xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanovisku xx xxxxxxxxxx. Ustanovení §4 xxxx. 10 xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.".

19. X §2x se xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxx-xx o xxxxxx xxxxx odstavce 1, která xx xx uskutečnit ve xxxxxxxx xxxxxx dvou xxxx xxxx stavebních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx x nich, x xxxxxxx jako xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxx skutečnosti bezodkladně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.".

20. §2x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

21. X §2x xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" x slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "vlastníkem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx technické infrastruktury (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx")".

22. X §2x xxxx. 1, 4 x 5 xx xx slova "stavby xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx".

23. V §2x se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) X xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx lesního xxxxxx xxx účely stavby xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx je stanoven xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.".

24. X §2x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 x 22 xxxxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx21), xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx péče22), pokud

a) xxxxxxxx pásmo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hranici ochranného xxxxx stavby, x xxxxx prostoru se xxxxxxxx přikládá, x

x) xxxxxxxxx přípolože x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, uzavřeli xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x následném provozování xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xx stavby, xx xxxxx se přikládá xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

21) §76 xxxx. 1 zákona x. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) §14 xxxx. 2 xxxxxx x. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

25. Za §2x xx vkládá nový §2x, xxxxx xxx:

"§2x

(1) Xxxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti o xxxxxx společného povolení, xxxxxx xx umísťuje x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dokumentaci xxxxxxx, xxxxxxxxxx část x, xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, rovněž xxxxxxxxxxx xxxxx záměru xx životní prostředí xxxxx §10 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx x závěru xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) V xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx zpracovat xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx a předat xx xxxxxxxxxx 5 xxx před zahájením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

26. X §3 xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx ", vodní" x číslo "90" xx xxxxxxxxx číslem "60".

27. X §3b xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "1,15" xxxxxxxxx xxxxxx "1,5".

28. X §3x xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "x xxxxxx xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx".

29. V §3x xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxxx jediný xxxxxxxx posudek xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx určených pro xxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dotčené xxxxxxx xxxx některou xxxx xxxx.".

30. X §3b xx za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, které xxxxx:

"(3) Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx povoluje x xxxxxxx řízení, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx územním a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx toho, xxxxx z xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx pozemku, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, určená xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxx splnění podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx učinit návrh xx xxxxxxx potřebných xxxx x pozemku xxxxxxx, xxxxxxxx za xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx pozemku8), x to xx xxxx 3 xxx xxx dne, xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx posudku určena.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 xx 7 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 9.

31. X §3x xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Pokud xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx x majetkem státu, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx §3x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx.".

32. X §3b xxxx. 7 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

33. X §3x xxxx. 8 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

34. X §3b odst. 9 se xxxxx "6" nahrazuje číslem "8".

35. X §4 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

36. X §4x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají slova ", xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx rozvojovém plánu xxxx".

37. Za §4a xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:

"§4x

Xxx xxxxxx energetické infrastruktury xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx použije §4x xxxx. 1 a 3 xx 8 xxxxxxx.".

38. Za §4x xx xxxxxx nový §4x, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x žádostí x vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povoluje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedená x §1 odst. 2 písm. a) x b), požádat xxxxxxxx úřad xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxxxxxxxxxxx x odnětí xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx x xxxxxxx nebo xx stavbě xxxx xxxxxx xxxxx potřebné x uskutečnění xxxxxx xxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

(2) X žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §3b x xxx, xx cena xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx určí xxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 odst. 3 xxxx. b) zákona x xxxxxxxxxxx, je-li xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vede xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společně s xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povoluje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedená x §1 xxxx. 2 xxxx. a) x b). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyhoví, rozhodne xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4x. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx x §5 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx §4a xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx moci výroku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stavební xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o vyvlastnění, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxx xx xxxx x každým xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §4x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxx §3x. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxx xxxxx §3x. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxx vyvlastňovanému xxx xxxxxxx stěhovacích xxxxxxx, xxxxxxx spojených xx xxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx x vyvlastněním. Xxxxxxx xx odnětí xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xx lhůtě 30 xxx xxx dne, xxx mu xxxx xxxxxxxxx záloha xx xxxxxxx xx vyvlastnění xxxxx §4a odst. 5, x opačném xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxx 2, x xxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xx společném xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx omezení vlastnického xxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pozemku xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx znaleckého xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, kdy mu xxxx xxxxxxxxx záloha xx náhradu xx xxxxxxxxxxx podle §4x xxxx. 5, v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx §3x xxxx. 5 xxxx xxxxx, x xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

39. Xx §4x xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:

"§4x

(1) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx umisťuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x §1 odst. 4 xxxx. x) x x), xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx mezitímního xxxxxxxxxx xxxxx §4x xxxxxxxxxxxxx x odnětí xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §4x odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx x xxxxxx mezitímního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx být přiložen xxxxxxxx posudek, podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxx záloha xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §4a xxxx. 5, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stanoví na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, x xxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

40. Xx konci textu §5x se doplňují xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

41. X xxxxxxx x bodě 1.2 xx xxxx "X/12" xxxxxxxxx textem "X/9, X/12, X/13, X/23" x xx text "X/49," se xxxxxx xxxx "X/50, I/57,".

42. X xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx 5 xx 8, které xxxxx:

"5. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx 400 kV Vernéřov - Xxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxx - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 kV Xxxxxxxx - Xxxxx

xxxxxx 400 kV Kočín - Mírovka

vedení 400 xX xxxxxxxxxxx vedení 400 kV Xxxxxxxx - Prosenice xx xxxxxxxxxx stanice Xxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxx - Xxxxx Střed - Xxxxx Xxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxx - Výškov - Xxxxxxx - Bezděčín

vedení 400 kV Xxxxxx - Chrást - Xxxxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxx Xxxxx - Xxxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx - Xxxxx x Xxxxxxxxx - Xxxxx

xxxxxx 400 xX Xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx republikou

vedení 400 xX Nošovice - Xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

xxxxxx 110 xX Xxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx

6. Xxxxxxxxxxx vedení

VTL Xxxxxxxx XX 1000 Xxxxxxxxx - Bezměrov

7. Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém xxxxxx 100 XX x více

nový jaderný xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx

8. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx

xxxxx dílo Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxx xxxx Xxxxxxxx

xxxxx xxxx Vlachovice

vodní xxxx Xxxxx

xxxxx xxxx Xxxxxxxx

xxxxx xxxx Šanov.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí xxxxx xxxxxx č. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx umístěna xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx právní moci xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx společné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jímž xx mění xxxxxx xxxxxxxxxx x povoluje xxxxxx, xx předpokladu, xx x xxxxxxx x xxxxxx společného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §2j xxxxxx x. 416/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §2x xxxxxx x. 416/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zrušeno x přezkumném xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu, xxxx nabytí právní xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxx, xx uplyne xx 2 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx

Xx. III

V §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 20/1987 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx x. 186/2006 Xx., se za xxxxx "politice územního xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §15 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 541/1991 Sb., xxxxxx x. 168/1993 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx. x xxxxxx x. 186/2006 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx rozvojovému xxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx správě

Čl. X

X §40 xxxx. 6 xxxx. i) xxxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, výbušninách x x státní xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona č. 451/2016 Sb., se xx xxxxx "politice xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předsednictva Xxxxx xxxxxxx rady x. 347/1992, zákona č. 289/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 3/1997 Xx., zákona č. 16/1997 Xx., xxxxxx x. 123/1998 Sb., xxxxxx x. 161/1999 Xx., xxxxxx x. 238/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 100/2004 Sb., xxxxxx x. 168/2004 Xx., zákona x. 218/2004 Sb., zákona x. 387/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Sb., xxxxxx x. 312/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 349/2009 Xx., xxxxxx č. 381/2009 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 175/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 123/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. a xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §79 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx územního xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", územnímu rozvojovému xxxxx".

2. X xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx druhá, xxxxx xxx:

"XXXXX XXXXX

§82x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Je-li x umístění nebo xxxxxxxxx xxxxxx stavby xxxxxxxx, vodní nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx na životní xxxxxxxxx podle zákona x posuzování vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyjádření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx přírody xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx xxx "jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx"); xx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx podle §45i xxxx. 1.

(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x němuž xx xxx xxxxxx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ptáků, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx takový xxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx souhlasu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx výjimky xxxx xxxxxxxxx odchylného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x, xxx-xx xxxxxxx výjimku xxxx xxxxxxxx odchylný xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podmínky xxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odchylného xxxxxxx; x případě, xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postup, uvede x jednotném xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5x xxxx. 3 xxxx. a) xx x). Povolení výjimky xx xxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odchylného postupu, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek, xx xxxxxxxx výrokové části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xx xxxxxxxxx územním x xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx prostředí xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx liniového xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x živočichů x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx §5x xxxx. 3; xxxxxxxxxx xxxxxxx x §5x odst. 5 xxxxx obdobně xxx xxxxx ochrany xxxxxxx x xxx xxxxx, xxxxx xxxx tato xxxxxxx povolena. X xxxxxxx výjimky ze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx druhů rostlin x živočichů xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxx Ministerstvo životního xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §5x odst. 5 poté, xx xx stavebního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xx povolení výjimky xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx moci.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx parku xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx národního xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává x xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxxxxx krajinné xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx a x případě, xx xx být zamýšlená xxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Švýcarsko. Xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko vydává x případě, xx xx být zamýšlená xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rezervace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx parku, xxxx xx území národní xxxxxxxx památky xxxx xxxxxx ochranného xxxxx xxxx xxxxx národní xxxxx, Xxxxxxxx.

(5) Jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx vydává x xxxxxxx, xx xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxx její xxxx umístěna na xxxxx xxxxxxxxxx újezdu, xxxxxxx xxxx.

(6) V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx na xxxxx xxxx krajů, Ministerstvo xxxxxxxxx prostředí určí, xxxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx druhá xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xx jednotné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §82x xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydáváno xxx xxxxxx staveb xxxxxxxx, vodní nebo xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byla přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podána xxxxxx x vydání xxxxxxxxx stanoviska xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 114/1992 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx ta xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podaných přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xx xxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §82x xxxxxx x. 114/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dopravní, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle liniového xxxxxx, xxx xxxxx xxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájeno řízení xxxxx zákona x. 114/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx postup xxxxx §82x xxxx. 2 xxxxxx č. 114/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx na xx rozhodnutí, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx

Xx. VIII

Zákon č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 402/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 41/2015 Xx., zákona č. 184/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx. x zákona x. 225/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "x koridorů".

2. X §7 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx slovo "účel" xxxxxxxx xxxxx "platným xxxxxxx rozvojovým xxxxxx,".

3. X §9 odst. 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx dopravní xxxx xxxxxxx technické xxxxxxxxxxxxxx33) umísťovaný x xxxxxxxx vymezeném x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx do tříd xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ploše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx umístění xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výměry xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx ochrany,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

4. X §17 xxxx. a) xx xx slova "stanovisko x" vkládají xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu,".

XXXX XXXXX

Xxxxx lesního xxxxxx

Xx. XX

X §49 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 289/1995 Sb., x xxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 186/2006 Sb., xx xx xxxxx "politice xxxxxxxx rozvoje" xxxxxxxx xxxxx ", územnímu xxxxxxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích

Čl. X

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx komunikacích, xx xxxxx xxxxxx č. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 489/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., zákona č. 358/2003 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 97/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., zákona č. 152/2011 Sb., zákona x. 288/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 370/2016 Xx., xxxxxx x. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx č. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx. x xxxxxx x. 162/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §37 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 7.

2. Xx §37 se xxxxxx xxxx §37x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§37x

Xxxxxx přejezdů

(1) Na xxxxxx vlastníka xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx silniční xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx trasu, xxxxx

x) xxxx delší x xxxx xxx 5 xx a

b) xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx stupněm xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx jejímž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Silniční xxxxxxx xxxx si před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx vhodnosti xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxxx xx silnici, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístupné účelové xxxxxxxxxx, x

x) drážního xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx přes xxxxxxx.".

3. X §40 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx zrušení".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx neskončená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x vysokých školách

Čl. XXX

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně a xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 210/2000 Xx., zákona x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 96/2004 Xx., xxxxxx x. 121/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 473/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona x. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx x. 419/2009 Xx., xxxxxx č. 159/2010 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 48/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 230/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Sb., xxxxxx x. 32/2019 Xx. a xxxxxx x. 111/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §39 odst. 6 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx slova "; Xxxxxxxxxxx úřad xxxx stanovisko do 90 xxx xxx xxx, kdy mu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X §39a xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxx druhé doplňují xxxxx "; Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

3. V §39x odst. 2 xxxx xxxxx xx xx slova "stanoviska x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x Akreditační xxxx xxxx potvrzení nebo xxxxx stanoviska xxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doručena".

4. X §78 odst. 6 xxxx xxxxx x x §78 xxxx. 7 xxxx třetí xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

5. X §78 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 doplňuje věta "Xxxxxx uvedené ve xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx dne, xxx xxx xxxx žádost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. X §78 xx xx konci odstavce 7 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, kdy xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx doručena.".

7. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx a" vkládají xxxxx "k typu xxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 x 6,".

8. X §83 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "a x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §83x xxxx. 2 xxxx. x)".

9. X §83 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Stanoviska x xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxx x §93x odst. 5 písm. a) x x §93x xxxx. 5 xxxx. x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do 90 xxx xxx dne, xxx xx xxxx xxxxxx x stanovisko xxxxxxxx.".

10. X §93f xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx "; uznávací xxxxx vydá stanovisko xx 90 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

11. V §93x odst. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx "nebo".

12. X §93x xxxx. 4 xx na xxxxx xxxxx xxxx druhé xxxxxxxx slova "; Xxxxxxxxxxxx vnitra nebo Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

13. X §93x odst. 4 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx ode xxx, kdy xx xxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

14. V §93h xxxx. 4 xxxx xxxxx xx slovo "x" nahrazuje slovem "xxxx".

15. V §93x xxxx. 4 se xx konci textu xxxx druhé xxxxxxxx xxxxx "; Ministerstvo xxxxxx xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx doručena".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx záchranném xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 186/2006 Xx. x xxxxxx č. 225/2017 Xx., xx xx slovo "rozvoje" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx rozvojovému xxxxx".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, ve znění xxxxxx č. 254/2001 Xx., xxxxxx č. 274/2001 Sb., zákona x. 13/2002 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Sb., zákona x. 120/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona x. 125/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona x. 392/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx č. 59/2006 Xx., xxxxxx č. 74/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona x. 222/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 378/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Sb., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 151/2011 Xx., xxxxxx x. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 115/2012 Xx., zákona x. 333/2012 Xx., zákona x. 223/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona č. 247/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Sb., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Sb., zákona x. 205/2020 Sb. x zákona č. 238/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §80 xxxx. 1 xx písmeno x) xx znění

"r) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxxx xxxxx."

xxxxxxx.

2. X §80 xx na konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx), xxxxx zní:

"za) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx územního xxxxxxx x územnímu rozvojovému xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx hodnocení a xxxxxx zdravotních xxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx energií

Čl. XX

X §11 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx č. 406/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 318/2012 Sb., xxxxxx x. 310/2013 Sb. x zákona č. 103/2015 Sb., se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje" vkládají xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx energetického xxxxxx

Xx. XVI

Zákon č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (energetický zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 262/2002 Xx., xxxxxx č. 278/2003 Xx., xxxxxx x. 356/2003 Xx., xxxxxx č. 670/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx x. 299/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 165/2012 Xx., zákona x. 350/2012 Xx., xxxxxx č. 90/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 104/2015 Xx., xxxxxx x. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 152/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. a xxxxxx x. 1/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) se na xxxxx textu xxxx 20 xxxxxxxx xxxxx "; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx".

2. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx textu bodu 26 xxxxxxxx slova "; xxxxxxx zemního xxxxx xx xxxxxxxxx x provozována xx xxxxxxxx xxxxx".

3. V §3 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonu 100 XX x více x xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx služby k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx plynu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, výroba xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx uskutečňují xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx pro činnosti xxxxx věty xxxxx x xxxxxx s xxxx související xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zájmu. Xxx zřízení a xxxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx elektrickém výkonu 100 XX x xxxx x možností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxx tepelné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zřízení x provozování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx4x).".

4. X §16 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu".

5. V §23 se xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100 XX x více x xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxxx elektrizační xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, že xxxxxxxx nemovitosti xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo nečinný xxxx xxxxxxx x xxxxxx s xxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxx pro odejmutí xxxx omezení vlastnického xxxxx x xxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4x), xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xx xxxxx příslušného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x pozemku xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx4x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

6. X §24 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §25 xxxx. 4 xxxx xxxxx, §57 xxxx. 2 větě xxxxx, §58 odst. 2 xxxx xxxxx, §59 odst. 2 xxxx první, §60 xxxx. 2 větě xxxxx a v §76 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "vlastníkem xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xx jednorázovou xxxxxxx".

7. X §28 xxxx. 5 x x §91 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxx "§23 xxxx. 2" nahrazuje xxxxxx "§23 odst. 3".

8. X §30x se xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx jediným xxxxxxxxxx xxxxxx.".

9. V §30x xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx písmene f) xxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxx danou xxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx energií xxxxxxxxxxx".

10. X §30x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stavebního xxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx stavebního xxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu.".

11. X §30x xxxx. 1 xxxx. g) xx xxxxx "a xx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

12. V §30x xx doplňuje xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Je-li předmětem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a údaj x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx hodnotou. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x žádosti x udělení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jaderné xxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx hodnotou xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.".

13. X §30x odst. 2 xx xx xxxxx "údajů" vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x)", slovo "xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "rozhodnutí" a xxxxx "xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx" se zrušují.

14. X §30c se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) X případech xxxxx §30x odst. 2 xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxx údajů před xxxxxxxxx výstavby předmětné xxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí x změně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 5.

15. X §30d xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx v xxxxxxx xxxxx §30x xxxx. 4 xxxxxxxxxxx údaj x maximálním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx neuplatní x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx požádal x xxxxxx rozhodnutí již xxxx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. V §96 xx doplňuje xxxxxxxx 11, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 47 xxx:

"(11) Xxxxx se xxx stanovení náhrady xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx výši xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oceňovacího předpisu47).

47) §16x xxxxxx x. 151/1997 Sb., xx xxxxx zákona x. 303/2013 Xx.".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x posuzování xxxxx xx xxxxxxx prostředí

Čl. XXXX

Xxxxx č. 100/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 93/2004 Xx., xxxxxx č. 163/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 436/2009 Xx., xxxxxx x. 38/2012 Xx., zákona x. 85/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., zákona č. 256/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x xxxxxx x. 326/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §10x xxxx. 1 xxxx první x v §10x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx za xxxxx "politiky xxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxx rozvojového xxxxx".

2. X §21 xxxx. k) xx xx xxxxx "politiky xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x územního xxxxxxxxxxx xxxxx".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x odpadech

Čl. XVIII

V §72 xxxx. 1 xxxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., xxxxxx x. 7/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 34/2008 Sb., xxxxxx č. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Sb., xxxxxx x. 184/2014 Xx., xxxxxx č. 223/2015 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx rozvojovému plánu".

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna vodního xxxxxx

Xx. XXX

X §108 xxxx. 2 xxxxxx č. 254/2001 Sb., o vodách x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxx č. 186/2006 Xx. x zákona x. 181/2008 Sb., xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx rozvojovému xxxxx".

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Zákon č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o vodovodech x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 320/2002 Xx., zákona x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 20/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 275/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2017 Xx. x xxxxxx x. 225/2017 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

2. X §4 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxxxxx xxxxx "x územní xxxxxxxxx xxxx".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 176/2018 Xx. a xxxxxx x. 12/2020 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §149 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 a 5, xxxxx znějí:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx závazného stanoviska xxxx závazné stanovisko xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx byl x xxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxxxxxx. K této xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx, jestliže xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, vyzve xxxxxxx orgán xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu k xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx brání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx písemně xxxxx xxxxxxxx, xx závazné xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxx žádosti xxxxx xxxxx xxxx lhůta xxx xxxxxx závazného xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 xx 9.

2. X §149 xxxx. 7 xx xx xxxx druhou vkládají xxxx "Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo změní xxxxxxx stanovisko nejpozději xx 30 xxx xxx dne vyžádání xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx. K xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx až 30 xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nařídit xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxx-xx o zvlášť xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §149 xxxx. 8 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxx xx 1 xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx závazným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx po xxxxxxxx 15 xxxxxx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmíněno.".

XXXX DEVATENÁCTÁ

Změna školského xxxxxx

Xx. XXII

V §104 xxxx. 1 xxxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 189/2008 Xx., xx slovo "souhlasem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx souhlasným xxxxxxxxxxx", xxxxx "xxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "že" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx 90 xxx ode xxx, xxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §102 xxxx. 2 zákona č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 194/2017 Xx., xx xxxx "1,0 x" xxxxxxxxx xxxxxx "0,5 x".

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Čl. XXIV

Zákon č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 68/2007 Sb., xxxxxx č. 191/2008 Xx., zákona x. 223/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 345/2009 Sb., zákona x. 379/2009 Sb., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 39/2015 Xx., xxxxxx č. 91/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx x. 205/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx č. 169/2018 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 312/2019 Sb. x xxxxxx x. 47/2020 Xx., se xxxx takto:

1. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", územním xxxxxxxxxx plánu".

2. V §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

3. V §2 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx nová xxxxxxx x) x l), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx plánu, x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezastavěného xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) plochou xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx x xxxxxxx plánu xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) xx x).

4. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxx xxxx xxx 1, xxxxx zní:

"1. xxxxxx xxxxxxxxx plán;".

Dosavadní body 1 až 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 2 xx 4.

5. V §4 xxxxxxxx 9 až 11 xxxxx:

"(9) X xxxxxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxx xxxxxxx orgán xxxxxxxx, které se xxxxx poznamená xx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxx skutečnosti xxxxxxxx. Xxxxxxxx není závazné xxxxxxxxxx dotčeného xxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxx jeho xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx.

(10) Xxxxxxxx x xxxxxxx uvedeném x xxxxxxxx 9 xxxx xxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závazného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx správní orgán xxxx xxxxxxx stanovisko, xxxxxx xx závazné xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9 ruší. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoviskem xxxxxxxxx.

(11) Xxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného řízení x zrušení xxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx xx podkladem xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx běžet xxx xxx, kdy xxxx úkon xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx přezkumného xxxxxx x zrušení xxxx xxxxx závazného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x), xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxx certifikátu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, počínají xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

6. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 12, který xxx:

"(12) Odstavce 9 x 10 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) x posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx prostředí xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxx x krajiny, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx k závažnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody x xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přírody a xxxxxxx,

4. uděluje souhlas x činnostmi vymezenými x bližších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stanovišť xxxx xxxxxxxxx evropsky významných xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx chráněných podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x které xx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx přírody x xxxxxxx.".

7. X §7 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

8. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "k xxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

9. X §11 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx c), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán,".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

10. X §11 xxxx. 1 písm. x) se za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a".

11. X §11 odstavec 3 xxx:

"(3) Ministerstvo xxxx zřídit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která

a) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a praxe x oboru územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx politiky územního xxxxxxx, xxxxxxxx rozvojového xxxxx, xxxxxx aktualizací x úplná xxxxx xx xxxxxx aktualizaci x územně plánovací xxxxxxxx.".

12. X §19 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxx xxxxxxxx plánování xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx územního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx území (§18 xxxx. 1). Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx také xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx určí, xxxxxxx x posoudí xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx životní prostředí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx plánu a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přihlédnutím k xxxxx posuzovaných xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tohoto posouzení xxxx stanoveny x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx posouzení xxxxx na předmět xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx ptačí xxxxxxx.".

13. Xx §23x xx xxxxxx nový §23b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§23x

Xxxxxx rezerva

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vymezené x xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x plošné xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx rezervu xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx na xxxxxxx aktualizace nebo xxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xx při xxxxx xxxxxxxx neposuzuje x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx rozvoj území, xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx předmět xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ptačí oblasti; xxxxxxx vlivy se xxxxxxxx následně při xxxxxxxxxxx nebo změně xxxxxx plánovací dokumentace, xxxxx xx umožnit xxxxxxxxx využití.

(4) V xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".

14. X §24 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

15. X §24 se xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x územním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.".

16. V §31 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x".

17. X §31 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx rozvojového xxxxx,".

18. X §32 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"g) xxxxxxx, které xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx.".

19. X §35 xxxx. 4 xx xxxx "§35 xxxx. 2 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 2 xxxx. f)".

20. X §35 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx odstavec 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxx může x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souběžném pořízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx aktualizace.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 7 x 8.

21. V xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxx plán

§35a

(1) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx rozvojový xxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vyhodnocení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vydávání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx plánů x xxx rozhodování x xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx plán se xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx územnímu xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Textová xxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx x koridorů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kraje, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxxx xxxxxx vymezení, xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxxxx v xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx prospěšných xxxxxx, xxxxxxx prospěšných xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx a bezpečnosti xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx provádění xxxx x xxxxx x

x) xxxxxxxxx kompenzačních xxxxxxxx xxxxx §35x odst. 6.

(3) Grafická část xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x koridorů,

b) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x asanací x

x) je-li xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zpracovávají x xxxxxxxx x xxxxxxx 1 : 100 000 a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxx doplněna xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxx výkres xxxxx x koridorů xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Textová xxxx xxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx souladu x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx ministerstev, xxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx x krajů, popřípadě x výsledkem xxxxxx xxxxxxx,

x) vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx vyjádření příslušných xxxxxx sousedních xxxxx x výsledků konzultací x xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx území xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí11) se xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vybrané varianty,

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxx záborů xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx plochy x xxxxxxxx x

x) vyhodnocení xxxxxxxxxx.

(7) Grafická xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 1 : 100 000 x

x) xx-xx to xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx sousedních států.

Projednání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

§35x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rozvojový xxxx xx základě aktualizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Obsah xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 písm. x),

x) xxxxx xxxxx §35 xxxx. 6,

x) xxxxx, nevyžaduje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Návrh obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany přírody x vydání stanoviska xxxxx §45x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydá x xxxxxx obsahu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx 30 dnů xx xxxxxxxx stanovisko, xx xxxxxx podle xxxxxxx č. 8 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx na životní xxxxxxxxx a xx xxxxxxx stanoviska orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxx a rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxxx přírody xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §45x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx přírody x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§35x

(1) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx §35c odst. 4 xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zašle návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ministerstvům, jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadům x xxxxxx, které xxxxx uplatnit svá xxxxxxxxxx do 60 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ke stanoviskům x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx nepřihlíží.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxx rozvojového plánu x vyhodnocení vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx, x xxxxxxx 30 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx 7 xxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx uplatněným xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx spolupráci x Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí zašle xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx může být xxxxxxxxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ministerstvo xx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a Ministerstvem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, připomínek x případných výsledků xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx podle §10x zákona x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx prostředí, které xxxx xxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx ministerstvu xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxx, xx lhůta xxx uplatnění stanoviska xxxxxxxxxx, xxxxxxx však x 30 xxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vydat x xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx oblast xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx některé xxxxxxxx významné xxxxxxxx xxxx xxxxx oblasti, xxxxxxxxx xx xxxxx §45x zákona x xxxxxxx přírody x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx opatření xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 2 xxxx. x).

§35x

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxxxx řešení, podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxx rozporů x xxxxxxx úpravu xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) V případě, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxxx návrhu xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx si xxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §45x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx stanovisku xxxxx, xxx podstatná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů xx životní prostředí. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxx projedná xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx ústředními správními xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle §35x odst. 3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx 30 dnů způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx x x této xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx x částem xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx projednání podle §35x odst. 3.

(4) Xx stanoviskům a xxxxxxxxxxx ve věcech, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při schválení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§35x

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Územní xxxxxxxxx plán xx xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx úřední desce xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx plán xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x

x) jméno a xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, otisk xxxxxxxx xxxxxxx.

§35x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Na xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx §35x xx 35x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvojového plánu xx zpracovává, xxxxxxxxxx x vydává v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxx xxx §35x odst. 4 stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx, xxx má xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na udržitelný xxxxxx území xx xxxxxxxxxx pouze, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx plán má xxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx vlivů na xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úplného xxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xx jeho xxxxxxxxxxx x toto xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx aktualizace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§35x

X xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx 2 až 4.

22. V §36 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vymezit xxxxxx xxxx koridor x xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x plošné xxxxxx xx xxxxx prověřit (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxx"). V xxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx v území [§2 xxxx. 1 xxxx. x)], které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podstatně xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vymezit xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx územní xxxxxxx." x xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přitom x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x evropsky významné xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

23. V §36 xxxx. 3 xxxx xxxxx, §37 xxxx. 8 xxxx první, §40 xxxx. 1 xxxx. x) x x §42x odst. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx územního xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx rozvojovým plánem".

24. X §39 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "nebo xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

25. X §41 xxxx. 2, §50 xxxx. 7 xxxx xxxxx, §53 odst. 4 písm. x), §54 xxxx. 2 x x §55x xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

26. X §41 xx xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxxxxxx x předloženým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx předložený xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx pokyny x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.

27. X §41 odst. 5 xxxx xxxxx xx za slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxx první x xxxxx se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx rozvojovým xxxxxx".

28. X §41 se xxxxxxxx 6 zrušuje.

29. X §42 odst. 6 větě xxxxx xx xxxxx "§41 xxxx. 3 x 4" nahrazují slovy "§41 xxxx. 4 x 5" x xx xxxx třetí xx slova "a §42x" xxxxxxx a xxxxx "až 42c" xx xxxxxxxxx slovy "x 42x".

30. X §42 xxxx. 7 xxxx druhé xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxx xxxx aktualizace" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxx xxxxxxxx rozvojového xxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx aktualizace, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ve prospěch xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx byla přijata xx xxxxx xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje nebo xxxxxxxx rozvojového xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx zjevně ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx území xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx na návrh xxxxx".

31. X §42 xx xxxxxxxx odstavec 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxxxx zkráceným xxxxxxxx x úplné znění xxxxx xxxxxxxx rozvoje xx xxxx aktualizaci xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem doručení xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx a úplného xxxxx xxxxxx aktualizace xxxxxxxxx.".

32. V §42a xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxx pořizování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx o pořízení xxxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxxxx x o xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx období; v xxxxxx případě xx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx aktualizace xxxxx územního rozvoje xxxxxxxxxx.".

33. X §42x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "včetně případného xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení,".

34. X §42x xxxx. 5 xx xxxx xxxxx xxxxxxx.

35. V §42x xxxx. 1 xx xxxxx "o pořízení, xxxx na základě xxxxxx o uplatňování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem" nahrazují xxxxx "xxxxx §42a xxxx. 1".

36. X §42x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x připomínky ke xxxxx xxxxxxxx samostatně.".

37. X §42x xxxx. 5 xxxx xxxxx x x §55b xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "stanovisek" vkládá xxxxx ", námitek".

38. X §42b xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxxxx-xx xxxxx aktualizace xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx varianty xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx rozporů, xxxxxxx x připomínek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zařadí xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxxx k xxx byly uplatněny xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx veřejné xxxxx xxxxxxx úřad zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu nejvhodnější xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx částem návrhu xxxxxxxxxxx zásad xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx, xxx x xxx xx xxxxx xx 30 xxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx x návrhy xxxxxxxxx xxxxx souhlasí. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x výsledky xxxxxxxxxx.".

39. X §42x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx 11, xxxxx xxxxx:

"(9) Xxxxxxxxxxxxxx kraje xx při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výsledkem xxxxxx xxxxxxx.

(10) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nesouhlasí s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx jej xxxxxxx. Jedná-li se x podstatnou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(11) Xxx pořizování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x částech neupravených x odstavcích 1 xx 10 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 4 xx 6, §40, 41 x §42 xxxx. 9 x 10.".

40. §42x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

41. X §43 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx "xxxxxxxx ke změně xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx znehodnoceného xxxxx (xxxx jen "plocha xxxxxxxxx")" se xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

42. X §43 xxxx. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxxx x" xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxx slova "x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

43. X §52 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "1 x" xxxxxxx.

44. X §52 xxxx. 4 xx slovo "xxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo při xxxxxx územního xxxxxxxxxxx xxxxx,".

45. V §54 xxxx. 5 se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

46. V §54 odst. 6 xxxxxx xxxxx x xxxxx se xx xxxxx "krajem" vkládají xxxxx ", územním xxxxxxxxxx plánem".

47. V §54 se xxxxxxxx 7 xxxxxxx.

48. X §55 xxxx. 1 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xx základě xxxxxxxxx uvedeného ve xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx návrh xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx změny územního xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx §50 xx 54 xxxxxxx.".

49. X §55 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxx x xxxxxxx rozvojovým plánem".

50. X §55 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; dnem xxxxxxxx změny územního xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

51. X §55x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx územního xxxxx se xxxxxxx x případě, že xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu x x jejím xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxx územního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; x prvním případě xx zpráva x xxxxxxxxxxx ani zadání xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.".

52. V §55a xxxx. 2 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx případného xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx řešení,".

53. V §55x odst. 5 xx věta xxxxx xxxxxxx.

54. X §55x xxxx. 1 xx xxxxx "o pořízení xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu v xxxxxxxxx období, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx §55a xxxx. 1".

55. X §55b xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx samostatně.".

56. V §55x xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pořizovatel xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovisek, popřípadě xxxxxx rozporů, námitek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejvhodnější xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxxx k xxx xxxx uplatněny xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx x námitkách x návrh vyhodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx varianty x k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx plánu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx, xxx k xxx xx xxxxx xx 30 dnů od xxxxxxxx uplatnily xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovisko v xxxxxxx lhůtě, xx xx za to, xx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxx xx xx nezbytné, xxxxxxxxxxx zajistí pro xxxx úpravu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

57. V §55x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 10, xxxxx xxxxx:

"(8) Xxxxxxxxxxxxxx obce xx xxx schvalování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řešení xxxxxxx.

(9) X xxxxxxx, xx zastupitelstvo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx územního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx-xx se x podstatnou úpravu, xxxxxxxxxxx projedná xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(10) Při xxxxxxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v odstavcích 1 až 9 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §53, 54 x §55 xxxx. 4 xx 7.".

58. §55x xx včetně nadpisu xxxxxxx.

59. V §61 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx zrušuje.

60. X §62 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "75" xxxxxxxxx xxxxxx "74".

61. X §69 xx xxxxxxxx 6 zrušuje.

62. X §71 odst. 4 větě xxxxx x x §71 xxxx. 5 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx.

63. V §71 odst. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem".

64. X §71 odst. 5 větě xxxxx xx xx xxxxx "x" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx plánem xxxx schválenou" a xx xxxx xxxxx xx xxxxx "nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

65. V §71 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10 x 11, xxxxx xxxxx:

"(10) Změna xxxxxxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a vydává x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(11) Změnu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zkráceným postupem x xxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxx po xxxx xxxxx obec xxxx kraj xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.".

66. X §72 xxxx xxxxx xxx: "Xxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx x xxxxxxx, xx takto xxxxxxxx xxxxx zastupitelstvo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx plánu xxx xxxxxxxxxx o pořízení xxxxx regulačního xxxxx x o xxxxx xxxxxx.".

67. X §72 xxxx. 2 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) doplňují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx řešení,".

68. X §73 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx regulačního xxxxx a xxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx změna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx," xxxxxxxxx slovy "xxxxx §72 xxxx. 1".

69. X §73 se xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxx:

"(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uplatňují xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx samostatně. Xxxxxxxxxxx xx spolupráci x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x připomínek navrhne xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx varianty zařadí xx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxx, xxxx x xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zpracuje xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x návrh xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uplatněných x xxxxxx nejvhodnější xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx změny xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánům x vyzve xx, xxx x nim xx xxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska. Xxxxx dotčený xxxxx xxxxxxxxx stanovisko v xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx x návrhy xxxxxxxxxxxx souhlasí. Xxxxx xx to nezbytné, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx regulačního plánu x souladu s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Zastupitelstvo xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejvhodnější varianty xxxxxx stanovisky xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s předloženým xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx x xxxxxx nebo xxx xxxxxxx. Jedná-li se x podstatnou xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx upravený xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx projednání.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

70. X §73 odst. 7 xx slovo "xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x částech xxxxxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 6".

71. §75 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

72. X §79 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx u), xxxxx zní:

"u) dobíjecí xxxxxxx vybavené xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bodem, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

1) Zákon x. 311/2006 Xx., x xxxxxxxxx hmotách x xxxxxxxxx stanicích xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx hmotách), ve xxxxx pozdějších předpisů.".

73. X §102 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx slova "obec xxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "obec, xxxx xxxx xxxx" a xxxxx "její xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx".

74. X §102 xxxx. 6 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx, xxxx xxxx xxxx".

75. X §122x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

76. X §152 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) U stavby, xxxxx je předmětem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx deníku x elektronické xxxxx.".

77. X §163 xxxx. 1 xx xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" se vkládají xxxxx ", územní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx".

78. X §163 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajským xxxxxx xxxxxx rozvojový xxxx, xxxx aktualizaci x xxxxx znění územního xxxxxxxxxxx plánu xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx čitelném formátu68) xxxxxx xxxxxxxxxxxx dat xx vektorové podobě.".

79. X §178 odst. 2 xxxx. x) xx xxxx "§152 xxxx. 1, 3 xxxx 4" xxxxxxxxx xxxxxx "§152 xxxx. 1, 3, 4 xxxx 6".

80. X §184 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "x orgán xxxxxxxx xxxxxxxxx".

81. V §192 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §97 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx.

(4) Územní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx podle správního xxxx.".

&xxxx;82. §193 xxx:

"§193

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx §13 xxxx. 6, §14 xxxx. 2, §20x xxxx. 4, §21 odst. 4, §24 odst. 3, §26 xxxx. 2, §29 xxxx. 3, §36 odst. 6, §40 xxxx. 4, §42 xxxx. 8, §43 xxxx. 6, §47 xxxx. 6, §50 xxxx. 1, §55 odst. 8, §61 xxxx. 3, §64 odst. 6, §66 xxxx. 5, §78a odst. 10, §86 xxxx. 6, §87 xxxx. 5, §92 xxxx. 5, §94x xxxx. 3, §94x xxxx. 7, §94x xxxx. 7, §94s odst. 6, §94x xxxx. 8, §95 xxxx. 7, §96 xxxx. 11, §96x odst. 7, §99 xxxx. 2, §100 xxxx. 3, §105 odst. 9, §106 xxxx. 5, §110 xxxx. 5, §115 xxxx. 6, §116 xxxx. 8, §117 xxxx. 8, §122 xxxx. 7, §122x xxxx. 6, §123 xxxx. 5, §125 odst. 6, §127 xxxx. 6, §128 xxxx. 8, §134 odst. 7, §138 xxxx. 5, §143 odst. 5, §150 xxxx. 4, §155 xxxx. 2, §157 xxxx. 4, §161x xxxx. 7 x §162 xxxx. 7.".

83. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje" vkládají xxxxx ", územního xxxxxxxxxxx xxxxx".

84. V xxxxxxx xxxx 2 x 9 xxx:

"2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx úrovni. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k cílům xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

9. Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx cílů xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxx xx mezinárodní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx řešení.".

Xx. XXV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") prověří záměry xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezené v xxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje, xxxxx xxxx zároveň xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx prospěšné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xxxxxx provedeny x u kterých xxx xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx vyhovující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx prvního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu, xxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx vyjádření xx xxxxxxxxxx za věcnou xxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 nepodléhají xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx udržitelný xxxxxx území xxxxx §35x xx 35f xxxxxx č. 183/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx nebo soudního xxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx pořízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx příslušné xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodne, xx xx na dosavadní xxxxxx xxxxxxxx naváže xxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx stavební deník x xxxxxxxxxxxx formě x stavby, která xx xxxxxxxxx veřejné xxxxxxx x nadlimitním xxxxxx, xx použije, xx-xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 184/2006 Sb., x xxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 405/2012 Xx., xxxxxx x. 49/2016 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx. a zákona x. 169/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 se xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xx doručuje xx xxxxxx, xxxxx, xx dnem xxxxxxxx xx xxxxxxx den xxx dne, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

2. X §5 xxxx. 2 písm. x) se slovo "x" zrušuje.

3. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ", x" a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxx.".

4. X §6 xx xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stavby,".

5. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx8)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx8)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 zní:

"8) §16x zákona č. 151/1997 Xx., ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

6. X §10 se xx xxxxx odstavce 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xx postupuje xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zřízení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx věcnému xxxxxxx.".

7. X §20 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx vyhotoveného na xxxxxx vyvlastňovaného, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxx vyvlastňovanému xxxxxxxx xxxxxxxxx o zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx případě se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx §10 xxxx. 4 xxx xxxx xxxxxxx.".

8. X §22 odst. 1 xx xxxxx "x xxx byli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx 30 xxx xxxxx xxxx, xxx xx má xxxxx." xxxxxxxxx xxxxx "se xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx do 60 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxx xxxx xxxx xxxxxxx.".

9. X §24 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "xx 30 xxx xxx xxx konání ústního xxxxxxx".

10. X §24 xxxx. 2 xx xx slovo "xxxxxxx," xxxxxxxx slova "xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se dokončí x xxxxx a xxxxxxxxxx se posoudí xxxxx zákona x. 184/2006 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxx

Xx. XXXXXX

X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 201/2012 Sb., x ochraně xxxxxxx, xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx rozvojovému xxxxx".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vysokorychlostních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §10 xxxxxx č. 194/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx elektronických komunikací x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Pokud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x přípoloži xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx8), xxxxxxxxx xxxx dohoda xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 8 zní:

"8) §2x xxxx. 3 xxxxxx č. 416/2009 Xx., o urychlení xxxxxxxx dopravní, xxxxx x xxxxxxxxxxx infrastruktury x infrastruktury xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 263/2016 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §117 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx výši

a) 1 000 000 Xx, pokud Xxxxxx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx; příspěvek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) 60 000 000 Xx, pokud na xxxxx katastrálním xxxxx xxxx xxxxxxxxx chráněné xxxxx pro ukládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech; x xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).".

2. V §117 odst. 4 xxxx. c) se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxx §117 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx ode dne 1.1.2017 xx xxx 31.12.2018.

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Správa xxxx xx 3 xxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXX

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 403/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.