Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 13.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 996)

400/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

400

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 8. října 2020 x. 996

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 ze xxx 30. září 2020, xxxxxx vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 písm. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 12. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 25. xxxxx 2020 xx 23:59 xxx.

X. zakazuje

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx vyšším xxx 10 osob xx vnitřních prostorech xxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxx 20 xxxx xx xxxxxxxx prostorech, nejde-li x xxxxx domácnosti, x xx x xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podnikatelskou xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou povinny xxxxx zákona, x xx xxxx činnost xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx,

xxxxxxx xxxx osoby udržují xxxxxx xx jiných xxxx alespoň 2 xxxxx;

x xxx, že:

a) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx vztahuje x xx bohoslužby x jiné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, spolkové akce, xxxxxxxxx xxxx, přehlídky x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxx xx základě xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x xx x xxxxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxxx 100 osob s xxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx x xxxxx x nich xx xxxxxx xxxxx x sezení, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx podmínek xxxxx xxxx XX/6,

2. xxxx:

- koncerty x xxxx xxxxxxx, divadelní, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx představení včetně xxxxxxx x xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx více xxx 5 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x když se xxxxx x výkon xxxxx xxxx podnikatelské xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- poutě x xxxxxxx tradiční xxxx,

- kongresy x xxxx xxxxxxxxxx akce,

- xxxxxxxx,

- provoz xxxxx x kasin,

- xxxxxx x používání sportovišť xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx venkovních sportovišť, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx prvním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školách x v xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx, koupelový xxxxx, xxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), wellness xxxxxxxx xxxxxx xxxx, solárií x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nejedná x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem zdravotních xxxxxx,

- xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahrad,

- xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, galerií, výstavních xxxxxxx, xxxxx, zámků x xxxxxxxxx historických xxxx kulturních xxxxxxx, xxxxxxxxx a planetárií,

- xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxx xx xxxx 6 xx 18 let xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zájmovým xxxxxxxxxxx xxxxx §2 vyhlášky x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, výchovná, rekreační xxxx vzdělávací činnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx; tento zákaz xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx mezi 20:00 xxx. x 06:00 xxx., s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx neslouží xxx veřejnost (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx zařízeních); xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx prodej xxxx provozovnu stravovacích xxxxxx (např. provozovny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okénkem xxxx xxxxxx jídla s xxxxx xxx vstupu xx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x jednoho xxxxx xxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li xx x dlouhý xxxx, xxx x xxx usadit více xxxxxxxxx tak, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokrmy xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, nejde-li x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zdržují na xxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. zahrádka),

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny xxxx zákazníků, xxx xx xx vnitřních xxxxxxxxxx provozovny xxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx počet xxxx k xxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) zákaz xxxxxxxx živé xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se na Xxxxxxxx pro veřejnost,

2. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x čase xxxx 20:00 hod. a 06:00 hod.,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx,

3. x xxxxxxxxx ode xxx 19. xxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx osob o xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohřbu x xxxxxxxx oslavě, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx následujícího xxx, xxx, že xxxxx xx každé z xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxx xx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx v čase xxxx 00:00 xxx. x 06:00 xxx.,

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodejní xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx:

x) x xxxxxxx stolu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxx xxxxx) sedí xxxxxxx 2 zákazníci; xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxx, xxx u xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 zákazníků xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

x) použití xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx xxx, xxx nebyla xxxxx shromažďování osob,

c) xxxxxx poskytována xxxxxxx xxxxxxxxxxxx připojení xx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) provozovatel zajistí xxxxxxx 1 xxxxx, xxxxx dohlíží na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tabulí, xxxxxx, na obrazovkách, xxxxxxxxx apod.,

f) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx osobami xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plochách x nákupním xxxxxx (xxxx. xxxxxx infografiky, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx do prodejen x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx zamezováno xxxxxxxxxx xxxx, zejména xx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, prostor xxxx výtahy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

5. xxxxxxx pohybu x xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx center, xx xxxxxxxx a provozoven xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x xxxxxxx x xxxx nejvýše xx xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxx, x xxx, xx xxxx skupinami xx rozestup xxxxxxx 2 xxxxx; xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx 15 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxx xx shromažďovat xxx, xx shromáždění xx může xxxxxxxx xxxxxx nejvýše 500 xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx po xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx zachování xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx cest (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx;

XXX. xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx krizového opatření, xxx xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v důležitém xxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 400/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.10.2020 xx 00:00 hod. xx 25.10.2020 do 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 400/2020 byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 407/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 14.10.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.