Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 13.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.10.2020 do 13.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 996)

400/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

400

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 8. xxxxx 2020 x. 996

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx republiky nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 12. října 2020 xx 00:00 xxx. xx xxx 25. xxxxx 2020 xx 23:59 hod.

I. xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxx konané x počtu vyšším xxx 10 xxxx xx xxxxxxxxx prostorech xxxxxx x v xxxxx xxxxxx xxx 20 osob ve xxxxxxxx prostorech, xxxxx-xx x xxxxx domácnosti, x xx s xxxxxxxx:

- zaměstnanců vykonávajících xxxxx xxx stejného xxxxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxx, xxxxx společně xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx počtu xxxx,

xxxxxxx xxxx osoby udržují xxxxxx xx xxxxxx xxxx alespoň 2 xxxxx;

x xxx, že:

a) xxxxx xxxxx tohoto xxxx xx vztahuje x na xxxxxxxxxx x jiné náboženské xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, přehlídky x ochutnávky,

b) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx akce xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx, soudů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx a hnutí, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxx nepřevyšující 100 osob x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx alespoň 2 metry a xxxxx z xxxx xx xxxxxx místo x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 84/1990 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx XX/6,

2. xxxx:

- xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a varieté,

- xxxxxxxx zpěv xxxx xxx 5 xxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxx se xxxxx o výkon xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxxxxx xxxx,

- poutě x podobné tradiční xxxx,

- xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxxx heren x kasin,

- provoz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, herny xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxx školách x x mateřských xxxxxxx,

- xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx koupališť (xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx), wellness xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x solných jeskyní, xxxxx xx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx a xxxxxxxxx zoologických xxxxxx,

- xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, výstavních xxxxxxx, hradů, zámků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx objektů, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx služeb osobám xx věku 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Sb., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, výchovná, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravy xx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx nevztahuje na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb v xxxx xxxx 20:00 xxx. x 06:00 xxx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx veřejnost (např. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx vězeňských xxxxxxxxxx); xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx provozovnu stravovacích xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx občerstvení x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jídla x xxxxx xxx vstupu xx provozovny),

b) xxxxxxxxx xxxx usazeni xxx, xx mezi xxxx xx xxxxxx xxxxxxx 1,5 metru, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jednoho stolu,

c) x jednoho xxxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxx; jedná-li xx o xxxxxx xxxx, xxx x xxx usadit více xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejvýše 4 xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx rozestup alespoň 2 metry,

d) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx její vnitřní xxxxxxx (např. xxxxxxxx xxxxxx) xxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx konzumují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nápojů xxx xxxxxxxxxxx, povinny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jiných xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx k sezení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. zahrádka),

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sezení pro xxxxxxxxx; provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x sezení xxx zákazníky,

f) zákaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x tance,

g) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxx hudebních, tanečních, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x čase mezi 20:00 hod. x 06:00 hod.,

b) xxxxx xxxxxxxx xxxx hudby x xxxxx,

3. s xxxxxxxxx xxx xxx 19. října 2020 xx 00:00 hod. xxxxx na svatbě, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxx hostině, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dne, xxx, že xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx 30 xxxx; xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx 00:00 xxx. x 06:00 xxx.,

4. xxxxxxx nákupních center x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxx, xx:

x) x xxxxxxx stolu x společném xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx konzumace nakoupených xxxxxx (xxx. xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxx; xxxxx-xx xx x dlouhý xxxx, xxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tak, že xxxx skupinami xxxxxxx 2 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx alespoň 2 xxxxx,

x) použití xxxx xxxxxxxx x odpočinku (xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx.) je omezeno xxx, xxx nebyla xxxxx shromažďování xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x další xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pokyny xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx zejména xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.,

x) provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 metrů xxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nákupním centru (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, infografiky x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx provozoven, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxx xx lze xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx garáží, prostor xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, záchody xxxx.,

5. xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx tak, že xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx center, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb, x pobývat x xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxx, x tak, xx xxxx skupinami xx rozestup xxxxxxx 2 metry; xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx osoby xxxxxx 15 let doprovázející xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xx shromáždění xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxxxxx, x xx xx skupinách po xxxxxxx 20 xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi skupinami xxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxxx každý xxxxxxxx je povinen xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (nos, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx kapének;

III. určuje

Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, aby stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hromadné akce, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx krizového opatření, xxx xxxxxxx dodržení xx xxxxxxxx xx x důvodů zřetele xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zájmu konat.

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 400/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 25.10.2020 xx 23:59 xxx.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 400/2020 byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 407/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 14.10.2020.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.