Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2020 do 08.10.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 958)

392/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

392

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. září 2020 x. 958

x xxxxxxx krizového opatření

V xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 957 xx xxx 30. xxxx 2020, kterým vláda x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stav x xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tímto xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x účinností xxx xxx 5. xxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx xxx 18. xxxxx 2020 do 23:59 xxx.

X. xxxxxxxx

1. hromadné xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx než xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx ve vnějších xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx obdobné činnosti, xxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, x odstup xx xxxxxx xxxx menší xxx 2 xxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx XX. x xx schůze, zasedání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx veřejných xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, s účastí xxxxxxxxxx nepřevyšující sto xxxx x xxx, xx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti je xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx a xxxxx x nich má xxxxxx xxxxx x xxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx, divadelní xxxxxxxxxxx x xxxx umělecká xxxxxxxxxxx x slavnosti, xxx kterých se xxxxxxxx zpívá, včetně xxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx převážně xxxxxxx, tak, xx

x) xx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxx 500 xxxxxx, xxxx. účastníků x tím, že xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx, hudebníci), xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxxx akce má xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx kterém xx převážně zdržuje; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, nelze xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx; organizátor xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx evidovat celkový xxxxxxxx počet xxxx x sezení xxx xxxxxxxxx xxxx,

x) v xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xx zakazuje podávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pokrmů x xxxxxx,

x) účastníci xxxx xxxxxxx dodržovat xxxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx k sezení,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxx soutěží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tak, xx xx jich xxxxxxx pouze xxxxxxxxx x nezbytné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nepřevyšujícím 130 xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x vnějšího xxxxxxxxxxx; stejné xxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx sportovců xxx sportovní xxxx x rámci soutěží xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxx na bohoslužbě xxx, xx se xx účastní xxxxxxx xxxxx osob, kolik xx míst k xxxxxx, xxxxxxx xxxx 100 osob, x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zdržují xx xxxxx k sezení, x xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx bohoslužby se xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx jejich provozovatelé xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx 22:00 xxx. x 06:00 xxx., s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (např. xxxxxxxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx služeb, xx vězeňských zařízeních); xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx okénkem nebo xxxxxx jídla s xxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx mezi xxxx xx odstup xxxxxxx 1,5 xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx šest xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb mimo xxxx vnitřní prostory (xxxx. xxxxxxxx okénko) xxxx xxxxx, které x xxxxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx konzumují xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx rozestupy xx jiných xxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst k xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 392/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 5.10.2020 xx 00:00 xxx. xx 18.10.2020 do 23:59 hod.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 392/2020 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 9.10.2020.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.