Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.02.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.10.2020 do 15.02.2021.


Usnesení o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR na dobu od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů (č. 957)

391/2020 Sb.

Usnesení vlády

č. 439/2020 Sb. (č. 1108)

č. 471/2020 Sb. (č. 1195)

č. 521/2020 Sb. (č. 1294)

č. 593/2020 Sb. (č. 1373)

č. 21/2021 Sb. (č. 55)

INFORMACE

391

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. září 2020 x. 957

xxxxx x xxxxxxx s čl. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky,

vyhlašuje

pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx

/xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx území Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX XXXX

xx xxxx xx 00:00 xxxxx xxx 5. xxxxx 2020 xx xxxx 30 dnů.

Vláda

I. xxxxxxxx xx smyslu §5 xxxx. x) xx x) a §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění pozdějších xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx situace xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoví xxxxx samostatným xxxxxxxxx xxxxx;

XX. ukládá

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx úkoly xxxxx xxxx I.,

2. členům xxxxx xxxxxxx vládu x předchozí xxxxxxx x opatřením xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx ministerstvo xxxx x xxxxx svých xxxxxxxxx, x to xxxx jejich xxxxxxxxxx;

XXX. xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx vztahovat xxxxxx x povinnosti;

IV. xxxxxxxxx vydaná x xxxxxx ochranná x xxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx nejsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx informovat xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx bodu X. xxxxxx usnesení;

VI. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 5. xxxxx 2020 x 00:00 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx uplynutím 30 xxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxx:

xxxxxxxx,

xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 391/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 5.10.2020 x xxxxxxxx xxxxx 14.2.2021.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

439/2020 Xx., x xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x souvislosti x xxxxxxxx viru XXXX XxX-2 (č. 1108)

x účinností od 30.10.2020

471/2020 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (x. 1195)

x xxxxxxxxx od 20.11.2020

521/2020 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií xxxx XXXX CoV-2 (x. 1294)

x xxxxxxxxx xx 10.12.2020

593/2020 Sb., x prodloužení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx viru XXXX CoV-2 (č. 1373)

x xxxxxxxxx od 23.12.2020

21/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx SARS XxX-2 (č. 55)

s xxxxxxxxx xx 22.1.2021

Právní xxxxxxx x. 391/2020 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 59/2021 Sb. x účinností xx 15.2.2021.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.