Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 16.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.08.2020 do 16.12.2022.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

350/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Právo volit §3

Evidence osob v karanténě a izolaci §4

Komise pro hlasování §5

Sčítací komise §6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §7

ČÁST DRUHÁ - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §8

Zřízení volebního stanoviště §9

Způsob hlasování u volebního stanoviště §10

Evidence oprávněných voličů §11

ČÁST TŘETÍ - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §14

Evidence oprávněných voličů §15

ČÁST ČTVRTÁ - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §18

Evidence oprávněných voličů §19

ČÁST PÁTÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCÍ OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání evidencí krajskému úřadu §20

Předávání evidencí obecním úřadům §21

ČÁST ŠESTÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předání volební dokumentace a volebních schránek §22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §23

ČÁST SEDMÁ - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky zapisovatelů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí §24

Úhrada nákladů §25

ČÁST OSMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA §26

ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §27

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §28

INFORMACE

350

XXXXX

xx xxx 20. xxxxx 2020

x zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx Xxxxxx x roce 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx omezených xx xxxxxx svobodě x důvodu ochrany xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx covid-19 xxxxx xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx Senátu, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx 2. x 3. října 2020 x 9. a 10. xxxxx 2020, (xxxx xxx "volby") x v místním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souběhu x xxxxxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx a práva xxxxxxxx x referendu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxxxx voleb a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) pobytovým xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx,

x) xxxxxxxxx pobytového xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx veřejného xxxxxx x důvodu ochrany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx stanoviště, hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx (xxxx xxx "volební zákon") x

2. ke xxx, xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem hlasování xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx dni xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx, které je xxxxxxxx,

x) komisí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sčítací xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zajišťuje sčítání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prvním xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem xxx volby do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx do Senátu.

§3

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxx zdraví xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx voliče, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx využije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předá

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xx 16 hodin dne xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx; x seznamu x xxxxx osoby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo pobytu,

b) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx do 16 xxxxx dne přede xxxx, kdy xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě seznam xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxx osoby uvede xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx nebo pobytu.

(2) Xxxxx uvedené x xxxxxxxxx podle odstavce 1 xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xx osoby xxxxxxxxx v karanténě xxxx izolaci xx xxx, xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx hlasování. Krajský xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx komisím xxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, k xxxxx xxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx nebo izolaci, xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx.

§5

Komise xxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx krajský xxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx území xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9. Xx xxxxxx x Armádou Xxxxx republiky lze xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx má 4 xxxxx, z xxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxx xxxxx x 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání komise x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x řad xxxxxx x činné xxxxxx. Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zajišťuje xx spolupráci x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapisovatele komise xxx hlasování. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočetní xxxxxxxx, xxxxxxx dokumentaci, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx; xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx komise

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx 3 členy, xxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu. Xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu zároveň xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx sčítací xxxxxx plní xxxxx, xxxxx volební zákony xxxxxxx xxxxxxxxxx okrskové xxxxxxx komise. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 4 xxxxx.

(3) Xxxxxxx komise xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx hlasování xxxxxxxx xx území xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Obecné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštního způsobu xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx zodpovídá xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxx pokyny x zachování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx závazné xxx xxxxxxx přítomné xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx dále xxxxx, že oprávněný xxxxx xx xxxxxxxx x karanténě nebo xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hlasovali, x doklad xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx volič, xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx průkaz, xx xxxxxxx xxxxxxxx jej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Voličský xxxxxx komise přiloží x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx voliči xxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxxx podle odstavců 2 a 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zastoupení není xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx protiepidemická opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasovat xxxxx, xxxxx nesplnila xxxxxxxx stanovené zákonem xxx zvláštní způsob xxxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

HLASOVÁNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území okresu, xxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx volebního obvodu, xxx nějž xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x Policií Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx každého okresu x xxxxx 1 xxxxxxx stanoviště. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx umožnil xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byly na xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx vyhlášeny xxxxx xx Xxxxxx; xxx xxx xxxx, pro xxxxx xxxxxxx obvody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Volební xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx konání xxxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx 4 xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poskytne informaci xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx krajský úřad xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx území xxxxxx, xx kterém se xxxx druhé xxxx xxxxx.

§10

Způsob xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx před xxxxxx dnem voleb x době od 7 do 15 xxxxx, x to xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se x volebnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx uzavřením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 15 hodin xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovištěm.

(2) Xxx příjezdu k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx od xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokyny xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxx xxxxxx dohlížejících xx xxxxxx x volebního xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx hlasovat, xxxxxx xxxxxx označenou xxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx x x xxxxxxx voleb xx Xxxxxx též číslem xxxxxxxxx obvodu. Xxxxxx-xx x to oprávněný xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx pro hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Evidence oprávněných xxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam oprávněných xxxxxx, kteří hlasovali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného xxxxxx. Xxxx uvede xxxx xxxxx, xxx xxx oprávněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o osobě, xxxxx neumožnila hlasování. X xxxxxxx xxxxx xxxx druh xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožněno.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ

§12

Podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pobytovém xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx zastupitelstva kraje, xx-xx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xx Senátu, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx zařízení nachází.

§13

Xxxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx

(1) Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx voleb o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v době xxxxx xxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxx xxxxx po xxx xxxxxxxx ve větě xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dvanácté xxxxxx xxxxxxx dne voleb xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx si xx xxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx uzavřeno, xxxxxx seznam osob, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx x elektronické xxxxxx. Xxxxxx obsahuje x každé xxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx případný xxxxxxx obvod pro xxxxx do Xxxxxx, x němuž xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§14

Způsob hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x době xx 7 xx 22 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dni xxxxx a od 7 xx 18 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx projednání x pobytovým zařízením. Xxxxxxx úřad může xxxx pro hlasování xxx pobytovém zařízení xxxxxxxxxx. O xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx zařízením.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx prokázání xxxxxxxx xxxxx §7 x 12 pro xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, úřední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x x případě xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lístky.

§15

Xxxxxxxx oprávněných voličů

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx §13 odst. 2 údaj o xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx seznamu xxxx xxxxx v rozsahu xxxxx §13 odst. 2 xxxx třetí x xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x důvod, xxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX DO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxxxx komise pro xxxxxxxxx xxx oprávněné xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx kraje, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x vážných xxxxxx nemohli využít xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx volič xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné volební xxxxxxxx

x) xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx kraje, xx-xx adresu místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx kraje, xxx xxxxx byla komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx Xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zasahujícího na xxxxx xxxxx, pro xxxxx byla komise xxx xxxxxxxxx zřízena, x xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx dvacáté xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx své xxxxx a příjmení, xxxxx narození, adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx místa, xxx xxxxxx na území xxxxxxxxxxx kraje, x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx do zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1. Seznam xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x dále xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx do Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přísluší.

§18

Způsob xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xx 22 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx 7 xx 14 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx. Krajský úřad xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x 3 xxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách x informuje o xx Xxxxxxxxxxxx vnitra x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxxxx do xxxxx, kde pobývá xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlasování, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x této xxxx, xxxxx, že oprávněný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 a 16 xxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, úřední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx volebního xxxxxx. Xxxxxx-xx o xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx komise pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx oprávněných voličů

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxx §17 odst. 4 xxxx o xxx, pro xxxx xxxx voleb xxxxxx xxxxxxxxxxx voliči xxxxxx xxxxxx, popřípadě skutečnost, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx údaje x xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxx, xxxxx neumožnila xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx druh xxxxx, x xxxxx xxxxxx hlasování xxxxxxxx, x důvod, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxx xxxxx

Xx skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem předá xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11, 15 x 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx obecním xxxxxx

(1) Krajský úřad xxxxxxxxxx xx 12 xxxxx dne před xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx hlasovali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecním xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve 22 hodin prvního xxx voleb xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, kteří xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Krajský xxxx xxxxxxxxxx x 10 xxxxx prvního xxx xxxxx předá xxxxx xx seznamů oprávněných xxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, obecním úřadům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu oprávněného xxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxxxxxxxx přenese xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 do xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx úřadem xxxxx odstavců 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx výpisu xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx údajů xx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxx přenesených xx xxxxxx xx stálého xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx komise xx hlasování x xxxxx xxxxx voleb xxxxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx voliči, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výpisu ze xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxx x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx protokol. Xxxxxxxxx zapečetěné xxxxxxx xxxxxxxx x volební xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx též x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příslušném xxx xx počátku xxxxxxxxx x následujícím xxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy obdrží xxxxxxx xxxxxxx schránky xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx. Xxxxxxx komise xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx voleb x volebních xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx komisí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx statistickému xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komise v xxxxxx xxxxxxx. Údaje x xxxxxxx účasti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx způsobu hlasování.

(3) Xxxxxxx xxxxxx předá Xxxxxxx statistickému xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování předané xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX SEDMÁ

FINANCOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx okrskových xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x činnost xxxxx sčítací xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x člen xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx poměru, xx nárok xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx x xx náhradu xxxx, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odměny xx výši xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Zapisovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx činný, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx své funkce xx xxxx 340 Xx xx 1 xxx.

(3) Zapisovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxx má xxxxx xx odměnu xx xxxx 5 000 Kč xx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se podílel xx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč, xxxxx xx xxxxxxxx x 5 000 Xx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx do Senátu.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx volby xx zvyšuje xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x 500 Xx.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxx §24,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxx xxxxx x druhé,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Náklady xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x náklady na xxxxxxxx podle §5 xxxx. 3 věty xxxxxx x §9 xxxx. 4 xx xxxxx z rozpočtové xxxxxxxx Ministerstva obrany.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX VOLEB X XXXXXXXXX

§26

(1) Překážka xx xxxxxx práva xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x souběhu x xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxxxxxx xxxxxx referenda pro xxxxx x omezenou xxxxxx svobodou z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx covid-19 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x referendu (xxxx xxx "oprávněná osoba"), xxxxx xxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x volebního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx nachází xx xxxxx xxxx, ve xxxxx má oprávněný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx území xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx zvláštní přenosné xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx volič xx xxxxx obce, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x pro jejíž xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx úřad xxxx, xx xxxxx xx koná místní xxxxxxxxxx, předá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx přede dnem xxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lístků xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx komisím xxx xxxxxxxxx.

(4) Krajský xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx schránku x xxxxxxx "Referendum" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx území je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx místním xxxxxxxxx. X xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx, uschová xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x krajského xxxxx. Po ukončení xxxxxxxxx xxxxx komise xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx oprávněných osob, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zajistí xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx úřadem xxxx, xx které xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu xx xxxxxxxxx okrsek. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výpisu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx lístky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

ČÁST DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, vztahují xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx správy.

(4) Xxxxxxx úřad xx xxx účely plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx využívat xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx registru xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx a

e) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Z xxxxx xxxxx odstavce 5 xxx x xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel, xxxxx xxxxx jsou xx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx xxxx.

(7) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx vydá osobě xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx onemocněním covid-19 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §4 odst. 3.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxx x xxxxxx xxxxxx evidencí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx krajským úřadům

a) xxxxxx uvádění údajů x xxxxxxx xxxxxx x zápisu o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sčítací xxxxxx podle §23 xxxx. 2,

x) přebírací xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx komisemi xxxxx §23 odst. 3.

(11) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx použije xxxx x xxxxxxx, že xx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxx-xx při ustavování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx dnech xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx počet, xxxxxxx xx nejnižší xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx 5 x ve volebních xxxxxxxx do 300 xxxxxx xx 4.

(13) Xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hlasování zvláštním xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §3 odst. 1 xxxxxx x. 130/2000 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x §1 xxxx. 3 zákona x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prvnímu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(14) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx volebního xxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx protiprávnost.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§28

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx vyhlášení.

v z. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 350/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.8.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 350/2020 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 411/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 17.12.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.