Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.08.2020.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

350/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Právo volit §3

Evidence osob v karanténě a izolaci §4

Komise pro hlasování §5

Sčítací komise §6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §7

ČÁST DRUHÁ - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §8

Zřízení volebního stanoviště §9

Způsob hlasování u volebního stanoviště §10

Evidence oprávněných voličů §11

ČÁST TŘETÍ - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §14

Evidence oprávněných voličů §15

ČÁST ČTVRTÁ - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §18

Evidence oprávněných voličů §19

ČÁST PÁTÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCÍ OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání evidencí krajskému úřadu §20

Předávání evidencí obecním úřadům §21

ČÁST ŠESTÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předání volební dokumentace a volebních schránek §22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §23

ČÁST SEDMÁ - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky zapisovatelů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí §24

Úhrada nákladů §25

ČÁST OSMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA §26

ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §27

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §28

INFORMACE

350

ZÁKON

ze xxx 20. xxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx a xx Xxxxxx x xxxx 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx osobní svobodě x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx 2. x 3. října 2020 x 9. x 10. xxxxx 2020, (xxxx xxx "volby") x x xxxxxxx xxxx krajském xxxxxxxxx xxxxxxx x souběhu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobů hlasování. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx voleb x xxxxxxxxxx xxxxxxxx voleb.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) karanténou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxx ochranné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lůžkové xxxx,

x) uzavřením xxxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx z motorového xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hlasování xxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx voličem xxxxx, xxxxx

1. je xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx volby do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x

2. ke xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx jako xxxxx x karanténě xxxx izolaci nebo x tomuto xxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx,

x) komisí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx hlasování,

h) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) prvním xxxx voleb xxxxx xxx xxxxx stanovený xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx voleb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx kolo xxxxx xx Xxxxxx.

§3

Právo xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x omezenou xxxxxx xxxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx voliče, xxxxx xxx volbách xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxx osob v xxxxxxxxx x xxxxxxx

(1) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zvláštní přenosné xxxxxxx xxxxxxxx předá

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xx 16 xxxxx xxx xxxxx dnem, xxx xxx xxxxxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxx x karanténě xxxx izolaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxx xxxxx uvede xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx narození a xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xx 16 xxxxx xxx xxxxx xxxx, kdy lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx izolaci; x xxxxxxx x xxxxx osoby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx číslo x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za osoby xxxxxxxxx v karanténě xxxx xxxxxxx ke xxx, kdy lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxx xxxxxxxxxx v karanténě xxxx xxxxxxx ke xxx, k xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxx izolaci, xxxxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Komise pro xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxx, aby na xxxxx xxxxx xx xxxxx kraje připadala xxxxxxx 1 komise. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx komise pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx odpovídajícím počtu xxxxxxxxx stanovišť xxxxxxxxx xxxxx §9. Xx xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 4 xxxxx, z xxxxx 1 xx zapisovatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského xxxxx x 3 xxxx členové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednání komise x oprávněnými xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x řad xxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx svěřují předsedovi xxxxxxxx volební xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx České republiky xxxxxxxxxx zapisovatele komise xxx hlasování. Xxxxxxx xxxx také zajišťuje xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; pro účely xxxxxxxxx dopravy může xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvo xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx komise pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Sčítací xxxxxx xx 3 xxxxx, xxxxx jmenuje ředitel xxxxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxxxxxx úřadu xxxxxxx xxxx, xxxxx z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx volební zákony xxxxxxx předsedovi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vyžaduje-li xx náročnost sčítání xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu jmenovat xx xxxxxxx komise xxxxxxx další 4 xxxxx.

(3) Sčítací xxxxxx xx příslušná ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na území xxxxx.

(4) Školení členů xxxxxxx komise xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx a hygienických xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx krajský xxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Za xxxxxxx xxx hlasování zodpovídá xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx. Xxxx pokyny x xxxxxxxxx pořádku x řádného průběhu xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx totožnost, xxx x xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx předložením xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je evidován x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxx tuto skutečnost xx seznamu oprávněných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Oprávněný volič, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx odevzdat xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx komise xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří hlasovali.

(5) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněnému xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavců 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx hlasuje xxxxxx, zastoupení xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xx volič povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(8) Komise pro xxxxxxxxx neumožní hlasovat xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

HLASOVÁNÍ U XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx hlasování x xxxxxxxxx stanoviště

U xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oprávněný xxxxx, xxxxx má xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx okresu, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxx x volebního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx volebního xxxxxx, xxx xxxx bylo xxxxxxx stanoviště xxxxxxx.

§9

Zřízení xxxxxxxxx stanoviště

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx republiky a x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx zřídí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxx volební xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx byly na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx; při xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx stanoviště xxxxxxx.

(2) Volební xxxxxxxxxx xxxx xxx zřízeno xx místě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx patnáctého xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxx a x xxxxxxx xxxxxx druhého xxxx xxxxx do Xxxxxx 4 xxx xxxx prvním dnem xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště.

(5) Xxx druhé xxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx stanoviště xxx xxx území okresu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx kolo xxxxx.

§10

Xxxxxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Hlasovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx před xxxxxx xxxx voleb x xxxx xx 7 xx 15 xxxxx, x xx xxxxxxx x motorového xxxxxxx, xxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dostavil. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kteří x 15 xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovišti x xxxxxxx od něj xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokyny xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx dohlížejících xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxx xxxxx, x xxxxx xx oprávněn hlasovat, xxxxxx obálku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx krajského xxxxx a x xxxxxxx voleb xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx seznam oprávněných xxxxxx, xxxxx hlasovali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X seznamu xxxxxx xxxxx jméno x xxxxxxxx, xxxxx narození x adresu místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxx xxxx xxxxx, pro xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx údaje x rozsahu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx o osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx uvede xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx, pro xxxxx xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§12

Xxxxxxxx hlasování xxx pobytovém zařízení

Oprávněný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které bylo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx pobytovém xxxxxxxx

x) ve xxxxxxx xx zastupitelstva xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx do Xxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx volebního xxxxxx, x němž xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx.

§13

Sestavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx hygienická xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx před prvním xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zařízeních xx xxxxx kraje, která xxxxx x době xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pobytového xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx dni xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dne voleb xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad si xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx pobytové zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx zařízení neprodleně xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §12, x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx případný xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx Senátu, x xxxxx oprávněný xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx seznam xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxx hlasování xxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 7 xx 22 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx prvnímu xxx xxxxx x xx 7 do 18 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Čas xxxxxxxxx xxx hlasování xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx může xxxx xxx xxxxxxxxx xxx pobytovém zařízení xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x Český xxxxxxxxxxx úřad.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx určí xxxxx pro xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx protiepidemická xxxxxxxx xx projednání x pobytovým xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx voliči xx xxxxxxxxx podmínek xxxxx §7 a 12 xxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx Senátu xxx číslem xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx o xx oprávněný volič, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx o xxx, pro xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx zaznamená xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxx xxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx uvede xxxx xxxx voleb, x xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX DO XXXXXXXX XXXXXXXX VOLEBNÍ XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx nemohli xxxxxx xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx hlasovat do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx Xxxxxx, má-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území volebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, pro xxxxx byla komise xxx hlasování xxxxxxx, x na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx pobývá.

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro hlasování xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx schránky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx volič xxxxxx. Xxxxxxx lze xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx krajským xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx do dvacáté xxxxxx xxx xxxx xxxxxx dnem voleb. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx místa, xxx xxxxxx xx území xxxxxxxxxxx kraje, x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Informaci x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx úřad x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1. Seznam xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x dále xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxx, x němuž oprávněný xxxxx přísluší.

§18

Xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx

(1) Hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx probíhá od 7 do 22 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x od 7 xx 14 xxxxx druhého xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x 3 hodiny. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xx Ministerstvo vnitra x Český statistický xxxx.

(2) Xxxxxx pro xxxxxxxxx poté, xx xx dostaví xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx volič, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlasování, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx k hlasování x této xxxx, xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx hlasování xxxx xxxxxxxxxxx voliči xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 16 xxx volby, v xxxxx xx oprávněn xxxxxxxx, úřední obálku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxx, poskytne xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx hlasovací xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4 xxxx o xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx vydala xxxxxxxxxxx voliči xxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx odmítnul.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxx, xxxxx neumožnila xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxx xxxx druh xxxxx, x xxxxx xxxxxx hlasování umožněno, x xxxxx, pro xxxxx xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘEDÁVÁNÍ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx podle §11, 15 x 19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§21

Předávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxxxx ve 12 xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště, xxxxxxx xxxxxx příslušným xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 22 hodin prvního xxx xxxxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxx pobytovém xxxxxxxx, xxxxxxx úřadům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx x 10 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx požádali x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 do xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 poskytne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx provede xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx se xx xxxxxxx místnosti xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx hlasování x xxxxx druhu xxxxx xxxxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx seznamu xxxxxx xxxxxxx o hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx schránky.

ČÁST ŠESTÁ

ZJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx pro hlasování xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zapečetěnou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx vyhotoví komise xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx úřad xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volební xxxxxxxx x volební xxxxxxxxxxx x krajského xxxxx xxxxxxx hlasovací xxxxxx též v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x následujícím xxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxx volební xxxxxxxx x xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Sčítací komise xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro zvláštní xxxxxx hlasování x xxxxx. Sčítací komise xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oprávněných xxxxxx postupem, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx neuvádí. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným Českým xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx předá Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Český xxxxxxxxxxx xxxx započte xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxx, který stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx započtení výsledků xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx komise.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST SEDMÁ

FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH XXXXXXX HLASOVÁNÍ

§24

Nároky zapisovatelů xxxxxx xxx hlasování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x činnost xxxxx sčítací komise xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx služebním xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx x xx náhradu xxxx, platu, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xx výši průměrného xxxxxxx od uvolňujícího xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx ušlého xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx výši 340 Xx xx 1 xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 5 000 Xx xx xxxxx den, kdy xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx způsobem. Člen xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxx 10 000 Kč, xxxxx xx xxxxxxxx x 5 000 Xx x xxxxxxx, xx xx účastní xxx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxx xx xxxxxxx zvláštní xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx volebních xxxxxx x 500 Kč.

§25

Xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx volebních xxxxxx xxxxx

x) náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxx §24,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komisí xxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx komisí.

(2) Xxxxxxx xx činnost vojáků x xxxxx službě x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxx a §9 xxxx. 4 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ X XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x referendu xxxxxxx v souběhu x xxxxxxx stanovená xxxxxxxxxxx xxxxxx upravujícími xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx hlasovat x referendu (xxxx xxx "xxxxxxxxx osoba"), xxxxx xxx hlasování x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx xxxxxxxx způsoby hlasování xxxxx tohoto zákona

a) x volebního stanoviště xxxxxxxxx xxx území xxxxxx, na jehož xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx oprávněný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx adresu místa xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx území xx referendum xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nachází-li xx xxxxxxxxx volič xx xxxxx obce, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu x pro xxxxx xxxxx je referendum xxxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, předá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxx xxxxx xxxx xxxxx dostatečné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx lístků pro xxxxxxxxx v referendu, xxxxx xxxxx předány xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Krajský xxxx xxxxxxx komisi pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Referendum" xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx hlasování v xxxxxxx referendu xxxxxxxxx xxxxxx pro hlasování x xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxx využívá xxxxx xxxxxxxx hlasovací schránku xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx referendu. X xxxx, kdy xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx neprobíhá, xxxxxxx xxxxxx pro hlasování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx oprávněných xxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx spolupráci s xxxxxxx xxxxxx obce, xx xxxxx se xxxx xxxxxx referendum, xxxxxxx zvláštní hlasovací xxxxxxxx a evidence xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování x místním referendu xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů xx výpisu xx xxxxxxx oprávněných osob.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 přiměřeně x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx referendum xxxxx xxxxxxx komise a xxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zřízené xxxxx xxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ XXXXXXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li tento xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadů též xx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Prahy.

(2) Při xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx úřady postavení xxxxxxxxx orgánů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xx xxx účely plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 lze v xxxxxxxxxx případě použít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx úkolu. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx referenční údaje x základním registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, pouze xxxxx jsou xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx s plněním xxxxx volebního xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx o oprávněných xxxxxxxx.

(8) Poskytovatel zdravotních xxxxxx vydá xxxxx xxxxxxx xx osobní xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx potvrzení xxxxx §4 odst. 3.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx oprávněných xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx stanoví x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx uvádění údajů x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sčítací xxxxxx podle §23 xxxx. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23 odst. 3.

(11) Xxxxx zákon xx xxxxxxx použije také x xxxxxxx, xx xx x návaznosti xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxx, dodatečné hlasování xxxx dodatečné xxxxx.

(12) Xxxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxx volby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx podle příslušného xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx nejnižší xxxxx xxxxx okrskové xxxxxxx xxxxxx xx 5 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxxxxx xx 4.

(13) Xxx xxxxxxxxx dnů xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx krajů x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x x §1 xxxx. 3 zákona x. 247/1995 Sb., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dny xxx xxxxxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zákona vyhlásí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 dnů xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) X jednání xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je vyloučena xxxxxx protiprávnost.

ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

§28

Tento xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

x x. Xxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 350/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.8.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.