Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.08.2020.


Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020

350/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Právo volit §3

Evidence osob v karanténě a izolaci §4

Komise pro hlasování §5

Sčítací komise §6

Obecné podmínky pro umožnění zvláštního způsobu hlasování §7

ČÁST DRUHÁ - HLASOVÁNÍ U VOLEBNÍHO STANOVIŠTĚ

Podmínky hlasování u volebního stanoviště §8

Zřízení volebního stanoviště §9

Způsob hlasování u volebního stanoviště §10

Evidence oprávněných voličů §11

ČÁST TŘETÍ - HLASOVÁNÍ PŘI POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

Podmínky hlasování při pobytovém zařízení §12

Sestavení seznamu oprávněných voličů v pobytovém zařízení §13

Způsob hlasování při pobytovém zařízení §14

Evidence oprávněných voličů §15

ČÁST ČTVRTÁ - HLASOVÁNÍ DO ZVLÁŠTNÍ PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY

Podmínky hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §16

Sestavení seznamu oprávněných voličů pro hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §17

Způsob hlasování do zvláštní přenosné volební schránky §18

Evidence oprávněných voličů §19

ČÁST PÁTÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z EVIDENCÍ OPRÁVNĚNÝCH VOLIČŮ

Předávání evidencí krajskému úřadu §20

Předávání evidencí obecním úřadům §21

ČÁST ŠESTÁ - ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VOLEB

Předání volební dokumentace a volebních schránek §22

Zjišťování výsledků hlasování sčítací komisí a předání výsledků hlasování Českému statistickému úřadu §23

ČÁST SEDMÁ - FINANCOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH ZPŮSOBŮ HLASOVÁNÍ

Nároky zapisovatelů komisí pro hlasování, členů sčítacích komisí a členů okrskových volebních komisí §24

Úhrada nákladů §25

ČÁST OSMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SOUBĚHU VOLEB A REFERENDA §26

ČÁST DEVÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §27

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §28

INFORMACE

350

XXXXX

xx xxx 20. xxxxx 2020

o zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx Xxxxxx x roce 2020

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx covid-19 volit xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx 2. x 3. xxxxx 2020 x 9. a 10. xxxxx 2020, (xxxx xxx "xxxxx") x v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx referendu xxxxxxx v souběhu x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx volebního xxxxx a xxxxx xxxxxxxx x referendu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx onemocněním xxxxx-19,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx covid-19,

d) xxxxxxxx stanovištěm dočasné xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx voličem xxxxx, xxxxx

1. xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx volby xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x

2. xx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x karanténě xxxx xxxxxxx xxxx x tomuto xxx xxxxxx x pobytovém xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) sčítací xxxxxx volební xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování,

i) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx den xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx volebním xxxxxxx xxx první x druhé xxxx xxxxx do Xxxxxx.

§3

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování.

§4

Xxxxxxxx osob v xxxxxxxxx x izolaci

(1) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schránky předá

a) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vždy xx 16 hodin dne xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x karanténě xxxx xxxxxxx nařízené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx u xxxxx osoby xxxxx xxxxx x příjmení, xxxxx narození x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx,

x) Xxxxx správa sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx do 16 xxxxx dne přede xxxx, kdy lze xxxxxxxx xxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxxx hlasování, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxx xxxx izolaci; x xxxxxxx x xxxxx osoby xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

(2) Xxxxx uvedené v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ke xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx komisím xxx xxxxxxxxx.

(3) Xx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, x němuž xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxx pro hlasování

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřad xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx kraje xxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxx. Xx území hlavního xxxxx Xxxxx zřizuje Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxxx §9. Xx xxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Komise xxx xxxxxxxxx xx 4 xxxxx, x xxxxx 1 je zapisovatel xxxxxxxxx ředitelem xxxxxxxxx xxxxx x 3 xxxx členové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx v činné xxxxxx. Xxxxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx svěřují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad zajišťuje xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zapisovatele komise xxx xxxxxxxxx. Krajský xxxx také zajišťuje xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx výkonu xxxx xxxxxxxx; xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky.

§6

Sčítací komise

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro území xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xx 3 členy, xxxxx xxxxxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx. Ředitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, který x xxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx sčítací xxxxxx plní úkoly, xxxxx volební zákony xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx komise. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx sčítání xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxx ředitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx 4 xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro hlasování xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Školení xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx činnost xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§7

Obecné xxxxxxxx pro xxxxxxxx zvláštního způsobu xxxxxxxxx

(1) Za pořádek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx. Jeho pokyny x zachování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Oprávněný xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx dále xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx evidován x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Prokáže-li oprávněný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x doklad voliči xxxxxxx.

(4) Oprávněný xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxx jej xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x seznamu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxx xxxxxxxxxxx voliči xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx hlasuje xxxxxx, zastoupení není xxxxxxxxx.

(7) Xxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx hlasování xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx komisí pro xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

HLASOVÁNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§8

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanoviště

U xxxxxxxxx stanoviště xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx nějž bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx x volebního xxxxxxxxxx xxxxxxxx volič, který xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§9

Zřízení xxxxxxxxx stanoviště

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x Policií Xxxxx xxxxxxxxx zřídí xxx xxxxx každého xxxxxx x xxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx zřídí Magistrát xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx umožnil xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx obvodech, x xxxxx byly xx xxxxx hlavního xxxxx Xxxxx vyhlášeny volby xx Senátu; xxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx volební stanoviště xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xx místě x xxxxxxxx dostupností xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx motorových xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx úřad xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxx druhého xxxx xxxxx xx Xxxxxx 4 dny xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxx informaci xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra.

(4) Xxxxxx Xxxxx republiky zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviště.

(5) Xxx druhé xxxx xxxxx xx Senátu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx okresu, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§10

Způsob xxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx xxx x průběhu xxxxxxx dne před xxxxxx dnem xxxxx x xxxx od 7 xx 15 xxxxx, x to xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx se x volebnímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x 15 hodin xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovištěm.

(2) Xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovišti x xxxxxxx xx xxx xx oprávněný volič xxxx xxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxxx x xxxxx xxxxxx dohlížejících xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx oprávněnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx hlasovat, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxx xxxxx do Xxxxxx též číslem xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx oprávněný xxxxx, poskytne mu xxxxxx xxx hlasování xxxx hlasovací xxxxxx.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx hlasovali x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x adresu xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx. Dále uvede xxxx xxxxx, xxx xxx oprávněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxx obálku.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx uvede xxxx druh voleb, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx umožněno.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXX

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zařízení

Oprávněný xxxxx, kterému poskytuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx, může hlasovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx zastupitelstva kraje, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx kraje, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx nachází,

b) ve xxxxxxx do Senátu, xx-xx xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx volebního obvodu, x xxxx se xxxxxxxx zařízení nachází.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejpozději druhý xxx před xxxxxx xxxx voleb o xxxxxxxxxx zařízeních na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx. Krajská xxxxxxxxxx stanice xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx si xx pobytového zařízení, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx seznam xxxx, xxxxxx pobytové xxxxxxxx xxxxxxxxx pobytové xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx obsahuje x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Krajský xxxx xx xxxxxxx vymaže xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, x ostatních xxxxxxxxxxx xxxxxx vyznačí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx do Xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx komisi pro xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxx hlasování xxx xxxxxxxxx zařízení

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx ve vyhrazeném xxxx x xxxx xx 7 xx 22 xxxxx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xx 7 xx 18 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx hlasování při xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxx xx xxxxxxxxxx x pobytovým xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Komise xxx hlasování xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po projednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx hlasování xxxx oprávněnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 a 12 xxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx hlasovat, úřední xxxxxx označenou úředním xxxxxxxx krajského úřadu x x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx x xx oprávněný xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lístky.

§15

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 údaj o xxx, pro xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx třetí x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hlasování. X xxxxxxx uvede xxxx xxxx xxxxx, x xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX DO XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pobývající na xxxxx kraje, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x volebního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx volič xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla komise xxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx do Xxxxxx, xx-xx adresu xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx území volebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx kraje, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zřízena, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§17

Sestavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx telefonním xxxxx zveřejněném xxxxxxxx xxxxxx na jeho xxxxxxxxxxxxx stránkách, x xx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx volič sdělí xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xxxxxx místa, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx druhé xxxxxxxx xxxxxxx úřad na xxxxx internetových stránkách xx desátého xxx xxxx prvním xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx úřad x požádání xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx oprávněných voličů, xxxxx požádali o xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu pro xxxxx xx Xxxxxx, x němuž oprávněný xxxxx xxxxxxxx.

§18

Xxxxxx hlasování xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Hlasování xx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxx xxxxxxx xx 7 xx 22 xxxxx xxxxxxx dne xxxxx x xx 7 do 14 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx druhém xxx xxxxx prodloužit, x xx xxxxxxx o 3 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx poté, xx xx xxxxxxx xx xxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x hlasování, xxxxx xxxxxxx 10 xxxxx. Xxxxxxxxx-xx se oprávněný xxxxx x xxxxxxxxx x této xxxx, xxxxx, že oprávněný xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odmítnul.

(3) Komise xxx xxxxxxxxx vydá xxxxxxxxxxx voliči po xxxxxxxxx podmínek xxxxx §7 x 16 xxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, úřední xxxxxx xxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx obvodu. Xxxxxx-xx x to xxxxxxxxx volič, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx také hlasovací xxxxxx.

§19

Xxxxxxxx oprávněných xxxxxx

(1) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §17 odst. 4 údaj x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, popřípadě skutečnost, xx xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx odmítnul.

(2) Xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, příjmení, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxx druh xxxxx, x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx hlasování xxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘEDÁVÁNÍ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX

§20

Xxxxxxxxx evidencí xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx způsobem předá xxxxxx xxx hlasování xxxxxxx xxxxx §11, 15 a 19 xxxxxxxxxx krajskému xxxxx.

§21

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve 12 xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx voleb xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxx stanoviště, obecním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého pobytu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx nejpozději ve 22 xxxxx prvního xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx voličů, xxxxx xxxxxxxxx při pobytovém xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx oprávněného xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v 10 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx seznamů oprávněných xxxxxx, kteří xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přenosné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx pobytu oprávněného xxxxxx.

(4) Obecní xxxx xxxxxxxxxx přenese xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 do xxxxxx xx stálého xxxxxxx voličů. Údaje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx okrskové volební xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxx seznamu xxxxxx. Přenesení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx místnosti xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx voličů xxx xxxxxxx úřední xxxxxx, xxxxxxxx volební xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Okrsková xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx voliči, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výpisu ze xxxxxxx xxxxxxx voličů xxxxxxx x hlasování xx zvláštní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

§22

Xxxxxxx volební dokumentace x xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volební xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zapečetěné volební xxxxxxxx x volební xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx též x xxxx xx skončení xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x následujícím xxx.

(2) Krajský xxxx xxxxx xxxxxxx schránky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx komisi xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx volebních xxxxxx.

(3) Sčítací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx volební schránky xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx hlasování x xxxxx. Sčítací xxxxxx xxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x volebních xxxxxx.

§23

Zjišťování výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx komisí x xxxxxxx xxxxxxxx hlasování Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx postupem, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona upravující xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxx programového xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem. Údaje x průběhu hlasování xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Údaje x xxxxxxx účasti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným Českým xxxxxxxxxxxx úřadem x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xx přebíracím xxxxx xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx voleb xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Volební xxxxxxxxxxx xx ukládá x xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX SEDMÁ

FINANCOVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx sčítacích komisí x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Činnost xxxxxxxxxxxx komise pro xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x člen xxxxxxx xxxxxx, který xx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nárok xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx, platu, služebního xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxx sčítací xxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx činný, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx 340 Xx za 1 xxx.

(3) Zapisovatel xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx výši 5 000 Xx xx xxxxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se podílel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Člen xxxxxxx xxxxxx má xxxxx na odměnu xx výši 10 000 Xx, xxxxx xx navyšuje x 5 000 Kč x xxxxxxx, že xx účastní též xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xx Xxxxxx.

(4) Xxxxxx podle xxxxxxxx 3 vyplácí xxxxxxx xxxx.

(5) Pro xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 500 Kč.

§25

Úhrada xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x finančních xxxxxxxxxx poskytovaných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu na xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxx

x) náklady na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx hlasování x xxxxx sčítacích xxxxxx xxxxx §24,

b) náklady xx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 vět xxxxx a druhé,

c) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx komisí.

(2) Xxxxxxx xx činnost xxxxxx x xxxxx službě x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxx xxxxxx x §9 xxxx. 4 xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXX VOLEB X XXXXXXXXX

§26

(1) Xxxxxxxx xx výkonu xxxxx xxxxxxxx x referendu xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx oprávněné xxxxxxxx x referendu (xxxx xxx "oprávněná xxxxx"), xxxxx xxx xxxxxxxxx x referendu xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxx referendu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx se nachází xxxx, xx které xx oprávněný volič xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx x pro xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxx xxxxx adresu místa xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx zvláštní přenosné xxxxxxxx, xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx trvalého pobytu x xxx jejíž xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxx, ve které xx koná místní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nejpozději 4 xxx přede dnem xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx obálek a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx komisi pro xxxxxxxxx vhodnou zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx "Referendum" doplněným xxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxxx je xxxxxx referendum xxxxxxxxx. Xxx hlasování x xxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx volič xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(5) Xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxx xxxxxxx hlasování xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X době, xxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx neprobíhá, xxxxxxx xxxxxx xxx hlasování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx x xxxxxxxx oprávněných xxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx vydala xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x místním xxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx obce, xx které xx xxxx xxxxxx referendum, xxxxxxx xxxxxxxx hlasovací xxxxxxxx a evidence xxxxxxxxxxx xxxx okrskové xxxxxxx komisi, kterou xxxx starosta obce. Xxxxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx započte xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx promítne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxxx krajského xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sčítá xxxxxxx komise x xxxxx o výsledku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušného zákona x xxxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§27

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, vztahují xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx též xx Xxxxxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx mají Xxxxx xxxxxxxxxxx úřad, xxxxxxx úřady x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxx správy.

(4) Xxxxxxx úřad xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx,

x) datum xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) státní xxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) X xxxxx podle odstavce 5 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx, pouze xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(7) Osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx povinny zachovávat xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx volebního xxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx vydá xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 odst. 3.

(9) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví x xxxxxxxx na xxxxx internetových stránkách xxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx.

(10) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx úřadům

a) xxxxxx uvádění údajů x volební xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sčítací xxxxxx podle §23 xxxx. 2,

b) přebírací xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlasování xxxxxxxxx komisemi xxxxx §23 xxxx. 3.

(11) Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx xx x návaznosti xx volby koná xxxxxxxxx hlasování, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx hlasování xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(12) Xxxx-xx xxx ustavování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx-xx xx dnech xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx pod nejnižší xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xx 5 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 300 xxxxxx xx 4.

(13) Xxx xxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §3 odst. 1 xxxxxx x. 130/2000 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, a x §1 xxxx. 3 zákona x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dny xxx konání hlasování xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dni xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději xx 10 dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(14) X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx volebního xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx protiprávnost.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§28

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 350/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.8.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.