Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

331/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

331

XXXXX

xx dne 22. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx bonusu v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

Xx. X

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2, xx znění xxxxxx x. 234/2020 Sb., xxxxxx x. 262/2020 Xx. a zákona x. 299/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 se xx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxx xx nemocenském pojištění.".

2. X §2x xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) nevykonává činnost, x xxxxxx důsledku xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako zaměstnanec, x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxx xx xxxxxxxxxxx,

2. zaměstnání x xxxxxxx pedagogické,

3. xxxxxxxx, x níž xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důvodů uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. Za §2x xx xxxxxx xxxx §2xx, xxxxx včetně xxxxxxx zní:

"§2aa

Subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě dohody x práci konané xxxx pracovní xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx osoba, xxxxx

x) vykonávala x xxxxxxxxx období xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr x v důsledku xxxx xxxx alespoň 4 kalendářní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx xx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) vedle xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx vzniká účast xx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. a) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) je xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 xx 31. xxxxxx 2020.".

4. X §2x se xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

5. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx bonusu xx xxxx výkon práce xx základě xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx den, xx xxxxx se xxxxxxxxx kompenzační xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx vykonávána x xxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xx xxxxxx

x) zaměstnavatele, xxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §1, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx poptávky xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx nebo

3. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx, nebo

b) subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x xx xxxxxxx x důsledku

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx

2. xxxx x xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx započitatelným xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx a zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nárok xx

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx den, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) kompenzační xxxxx xx kalendářní den, xx který xxxxxxx

1. xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx 2x.

(4) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x práci konané xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x částce xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) ke xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx.".

6. X §4 xx xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

&xxxx;"(2) Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2xx xxxx 350 Xx xx každý kalendářní xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

7. Xx §7 xx xxxxxx nový §7a, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§7x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx poměr

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx §2aa xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx nastaly xxxxxx xxxxx §3x xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx §2aa odst. 1 xxxx. a),

c) xxxxx xxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, xxx xxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) v xxxxxxxxx období xxxxx §2xx odst. 2.

(2) Xxxxx mzdového xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxx xxxxxxxx potvrzením od xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2xx xxxx. 1 písm. x).".

8. X §9x xxxx. 1 xx xxxxx "1 200" xxxxxxxxx xxxxxx "1 250".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx kompenzačního xxxxxx nárok na xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx bonus xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx třetího xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 1 xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxxx kraji přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poukáže Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. r.

Informace

Právní předpis x. 331/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.8.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.