Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.08.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

331/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

331

XXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx zákon č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx znění xxxxxx x. 234/2020 Xx., xxxxxx x. 262/2020 Xx. x zákona x. 299/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §2 se xx konci xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xx xxxxx o výkon xxxxx xx základě xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §2x odst. 2 písmeno x) xxx:

"x) nevykonává činnost, x xxxxxx xxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou

1. xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx, x xxx xxxxxx účast xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx uvedených x §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx,

4. xxxxxx práce xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zakládající xxxxx na nemocenském xxxxxxxxx,".

3. Xx §2x xx xxxxxx xxxx §2xx, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§2xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx

x) vykonávala x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx x práci konané xxxx xxxxxxxx poměr x v důsledku xxxx xxxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec,

b) vedle xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nevykonává xxxxx xxxxxxx, v xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx vzniká účast xx nemocenském xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v §5 xxxx. x) bodech 12 a 13 xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx obdobím xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxx xx 1. xxxxx 2019 do 31. března 2020.".

4. X §2b xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

5. Xx §3 xx xxxxxx xxxx §3x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx výkon práce xx xxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr xxxxxxxxxxx účast na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx měsíci, v xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx práce xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zčásti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x důvodů xx xxxxxx

x) zaměstnavatele, které xxxxxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, a to xxxxxxx x důsledku

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provozovny,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, službách xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx, xxxx

x) subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu, které xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x to xxxxxxx x důsledku

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx

2. xxxx x xxxx xxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx příjmem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx den, xx xxxxx obdržel

1. xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx 2x.

(4) Subjektu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx kompenzační xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx vykonává činnost xx základě xxxx xxx jedné dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx a

b) xx xxx 11. března 2020 xxxxxxxx dohodu x práci konané xxxx pracovní poměr.".

6. X §4 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

&xxxx;"(2) Výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2xx xxxx 350 Kč xx každý xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.".

7. Xx §7 xx xxxxxx nový §7x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§7x

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2aa obsahuje xxxxx náležitostí podle §7 také

a) identifikaci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3x xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §2xx xxxx. 1 xxxx. a),

c) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx konané xxxx xxxxxxxx poměr xxxxx xxxxxxx x) v xxxxxxxxx xxxxxx podle §2xx xxxx. 2.

(2) Xxxxx mzdového listu xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2xx xxxx. 1 xxxx. x).".

8. V §9b xxxx. 1 xx xxxxx "1 200" xxxxxxxxx číslem "1 250".

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx č. 159/2020 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, běží lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx x kompenzační bonus xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x neskončí xxxxx než uplynutím xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Část xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxx xxxxx §9x xxxx. 1 xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kraji přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, poukáže Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kraji xx 60 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vondráček v. x.

Xxxxx v. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 331/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.8.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.