Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 03.12.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

277/2020 Sb.

Nařízení vlády

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

277

XXXXXXXX XXXXX

xx xxx 15. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx č. 262/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 2 zákona x. 254/2001 Xx., x vodách a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx znění xxxxxx x. 20/2004 Sb.:

Xx. I

Nařízení xxxxx č. 262/2012 Sb., o stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx programu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 448/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 400/2013 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 117/2014 Xx., xxxxxxxx vlády x. 235/2016 Xx., xxxxxxxx xxxxx x. 351/2016 Sb. x xxxxxxxx vlády x. 27/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. V §4 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxx se xxxxxxxx závod xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nachází xx xxxxxxxxxx xxxxxxx částečně,

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vztahují na xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx §7x x §8 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxxx na zemědělské xxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 x 2 xx vztahují xx xxxx obchodní xxxxx.".

2. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxx xx zemědělský podnikatel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů podle xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx díl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx 2 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx díl půdního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx zranitelné xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx podnikatel xxxx zařazen x xxxxxxxx využití xxxx xxxxx uživatelských vztahů xxxxx zákona o xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx větší xxx 2 xx ve xxxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §6 odst. 2 xx za slovo "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xx hnojiva xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 xx X/xx,".

4. X §6 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx pozemcích s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx 14 xxx xx začátku xxxxxx xxxxxx x xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx 5 °C. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měřením xxxxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx doloží xxx xxxxx kontroly Ústřednímu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx označuje xxxx odstavec 4.

5. X §7 xxxx. 1 xx xx xxxxx "potřeb jednotlivých xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxx", xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx" a xx xxxx druhou xx xxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxx dosahovaných xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx §7a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

6. X §7 xxxx. 2 xx slova ", x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x. 5 x 6" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx xxx uvedené v xxxxxxx č. 4" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 327/1998 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ekologických xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "stanovených xxxxx xxxxxxxx č. 227/2018 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx bonitovaných půdně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro jejich xxxxxx x aktualizaci".

7. X §7 xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno d), xxxxx zní:

"d) xx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx následující xx xxxxxxx xxxxxxxx vzdušný xxxxx podle xxxxxxx x. 4 k xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxx, x to

1. 50 xx X/xx z xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čistých xxxxxxx jetelovin a xxxxxxxxxxx xxxxxxx luskovin xxxxxxxxxxx xx semeno xx zapravenou xxxxxx, xxxx

2. 25 kg X/xx x posklizňových x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx směsí s xxxxxx plodinami, x".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

8. X §7 xxxx. 7 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx x. 1 x xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "§6".

9. V §7 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxx "x. 327/1998 Sb." xxxxxxxxx xxxxxx "x. 227/2018 Sb.".

10. V §7 xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:

"b) x xxxxxxx použití xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx možné použít xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X a X xxxxxxx 30 xx X/xx xx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx 20 xx X/xx xx hnojení xxxxxxxxx ozimých plodin,".

11. X §7 odstavec 9 xxx:

"(9) Za xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §6 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx nejméně 40 xx se xxxxxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx považován x xxxxxx řepky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx hnojení x meziplodině xx xxxxxxxxxx hnojení x xxxx kratší xxx 2 xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx jejího xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.".

12. X §7 xxxx. 11 se xxxxx "80" xxxxxxxxx xxxxxx "120" x číslo "40" xx nahrazuje xxxxxx "60".

13. Za §7 xx vkládá xxxx §7x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xx období od 1. xxxxxxxx xx 30. června xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx rok"). Xxxxxx výpočtu bilance xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx 3 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx 70 xx N/ha zemědělské xxxx xxxxxxxxxx závodu. Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx plochy, xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jahod, xxxxxxxxx rostlin, rychle xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx stromků. Bilance xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 ha xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bilanci xxxxxx xx nevztahuje xx xxxxxx a xxx xxxxxxx x §7 xxxx. 13.".

14. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx "ročně" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx xxxx".

15. V §8 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx 1 xx se provádí xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v použitých xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hnojivech xxxxxx xxxxxxxx dusíku hospodářskými xxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxx pobytu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx údaje xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.".

16. X §9 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení se xxxxx "x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "Xxxxxxx" se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxx".

17. X §9 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx separát xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx výšce 1,7 x x xxxxxxx kratší strany xxxxxxx xxxxxxxxx 20 x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.".

18. X §10 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xx xxxxxx aplikačním xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 4 v xxxxxxx x. 2 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxx xx xxxx.".

19. X §11 xxxx. 1 xx slova "erozně xxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují x slova "a xxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

20. X §11 odst. 3 xx xxxxx "80" nahrazuje xxxxxx "120" x xxxxx "40" xx nahrazuje xxxxxx "60".

21. Příloha x. 1 xxx:

"Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx.

Xxxxxx zranitelných xxxxxxx xxxxxxxxxx dusičnany xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

606812

Xxxxxxxxxxxx

702919

Xxxxxxxxxx

601179

Xxxxxxx

600172

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx

601209

Xxxxxx

600300

Xxxxxxxxxxxx

601217

Xxxxxxxx

655821

Xxxxxxxxx

601225

Xxxx

774707

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

691267

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

757900

Xxxxxxxxx Důl

601292

Bečváry

600407

Archlebov

601331

Bedihošť

600415

Arneštovice

601357

Bednáreček

600423

Arnolec

659878

Bedřichov x Xxxxxxx

X

792934

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

630551

Xxxxxxx

601381

Xxxxxxxxxxxx

600636

Xxxxxx x Xxxxxxx

649082

Xxxxxxxxxxxx u Xxxxxxxx

655244

Xxxxxx u Netolic

601420

Běhařovice

709620

Babice x Xxxxxxxxxx

601462

Xxxxxxx

744930

Xxxxxx x Xxxxxxx

601471

Xxxxxxx

641871

Xxxxx x Horažďovic

601527

Běchovice

721506

Babina

601594

Bělá

600725

Bácovice

601683

Bělá xxx Xxxxxxxx

600741

Xxxxxxx

601586

Xxxx x Xxxxx Xxxxxxx

600768

Xxxxxx

682501

Xxxx x Xxxxxxx

600784

Xxxxxx

655074

Xxxxxxxxx

600814

Xxxxxxxxx

601934

Xxxxx xxx Xxxxxx

600822

Xxxxx

685232

Xxxxx x Litně

620254

Bahno

601896

Běleč x Xxxxx Vožice

600831

Bakov xxx Xxxxxxx

601942

Xxxxxxx

600849

Xxxxxx

750468

Xxxxxxxxxx

737925

Xxxxxxx Lhota

710881

Bělidla

628336

Balkovy

601993

Běloky

600857

Banín

602027

Bělušice

600873

Báňovice

602060

Benátecká Xxxxxxx

600881

Xxxxxxx

646300

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

600911

Xxxxxxxxxx

602094

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

651389

Xxxxxxxx

604976

Xxxxxxx Xxxxxx

600971

Xxxxxxxxxxx

602191

Xxxxxxx x Xxxxx

695734

Xxxxxxxxx

609871

Xxxxxxxxxx u Přelouče

601047

Bařice

735728

Benešovice x Všelibic

601128

Bašt’

602566

Benetice

601144

Batelov

602582

Benice

757454

Benkov x Xxxxxxx

604445

Xxxxxxx-Xxxxx Předměstí

602604

Beňov

604470

Bílovec-Horní Xxxxxxxxx

658049

Xxxxxxxx Xxxxx

604429

Xxxxxxx-xxxxx

758990

Xxxxxxxxx

604534

Xxxxxxxx

602647

Xxxxxxxxx

604585

Xxxxxx

602850

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx

604569

Xxxxxx x Xxxxxx

602655

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

692417

Xxxxxx

602825

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

604615

Xxxx Kámen

602663

Bernartice x Xxxxxxxx

604712

Xxxx Újezd x Xxxxxxxx

603104

Xxxxxxxx

675822

Xxxxxx

603112

Xxxxxxxxx

746347

Xxxxxxxxx

603236

Xxxxxxxxx

604755

Xxxxxxxxx na Moravě

627577

Běstviny

604801

Biskupice xx Hané

603317

Běšiny

604810

Biskupice x Xxxxxxxx

603368

Xxxxxx

741132

Xxxxxxxxx x Xxxxxx xxx Doubravou

795810

Bezděčín

684040

Bitětice

603431

Bezděčín xx Xxxxxx

604861

Xxxxx

696579

Xxxxxxxx u Mladé Xxxxxxxxx

604879

Xxxxx x Xxxxxxx

708691

Xxxxxxxx x Obrataně

669024

Bítov x Xxxxxxxx

645877

Xxxxxxxxx u Hostomic

737500

Bítov x Xxxxxxxx

624705

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

795976

Xxxxxxxxx

786993

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

604895

Xxxxxxxx

603481

Xxxxxxxx u Xxxxxx

604941

Xxxxxxxx

603554

Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxx

604968

Xxxxxxxxxxx

603635

Xxxxxxxx x Libice nad Xxxxxxxxx

636657

Xxxxxxx

718408

Xxxxxxxx x Třešti

604984

Blanice x Xxxxx Xxxxxx

725293

Xxxxxxxx x Úsova

724718

Blanička

603791

Bezkov

605000

Blanné

603805

Bezměrov

648281

Blansko u Xxxxxxxx Týnce

603821

Bezno

605204

Blatec

654604

Bezpravovice

605328

Blatnice

798401

Bezvěrov II

605310

Blatnice xxx Svatým Xxxxxxxxxx

603953

Xxxx Xxxxx

605344

Xxxxxxxxx

604003

Xxxx Xxxxxxxx

605433

Xxxxxx u Xxxxxxxx

603881

Xxxx u Českého Xxxx

694363

Xxxxx

604038

Xxxxxx

773191

Xxxxx

604062

Xxxx Xxxxxx

605514

Xxxxxxxxxxx

604135

Xxxx Poličany

716022

Blažím x Xxxxxxxxx

604143

Xxxx Vchynice

605573

Blažovice

604186

Bílenice

792837

Blehov

780821

Bílina

605581

Blešno

604283

Bílina-Újezd

605590

Blevice

602671

Bilinka

605603

Blízkov

604372

Bílkov

605620

Blížejov

604402

Bílov

605662

Blíževedly

618322

Blížňovice

633186

Borčice

605735

Blovice

607495

Boreč x Xxxxxxx

651745

Xxxxxx u Xxxx

607584

Xxxxx

605808

Xxxxxxx

607517

Xxxxx xxx Xxxxx

620840

Xxxxxx x Čechách

607533

Bořek x Xxxxx

605841

Xxxxxxx

607592

Xxxxxxxxx

605930

Xxxxxxx

607606

Xxxxxxxxx

606031

Xxxxxxxxx

607614

Xxxxxxxxxx

606081

Xxxxxxxx

607657

Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxxx

730556

Xxxxxxx

607789

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

606260

Xxxxxxxxx

661279

Xxxxxxxx

606294

Xxxxxxxxxxx X

747327

Xxxxxxxx x Horšovského Týna

643190

Bohouňovice XX

607801

Xxxxxxxxx

606359

Xxxxxxxxx

702056

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

606383

Xxxxxxxxxx

607894

Xxxxxxxx

772054

Xxxxxxxx u Xxxxxx

607932

Xxxxxxxx

606421

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

607941

Xxxxxx

606481

Xxxxxxxxxxx

607975

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

606464

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx

608009

Xxxxxx

606537

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

608025

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

606499

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxx

678520

Xxxxxx x Xxxxxx

606596

Xxxxxxxxxx

607991

Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxx

606600

Xxxxxxxx

608041

Xxxxxxx

606618

Xxxxxxx

608076

Xxxxxxxxxx

606669

Xxxxxxxxxx xxx Xxxx

608131

Xxxxxxxxxx

606677

Xxxxxxxx

608149

Xxxxxxxx

606821

Xxxxxxxxx

608157

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

737097

Xxxxxxxxxx xxx Rabím

606308

Bořetice x Xxxxxx

606880

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

608173

Xxxxxxx

602680

Xxxxxxxx

608165

Xxxxxxx x Strmilova

606898

Boješice

608181

Bořice x Xxxxxxxx

606936

Xxxxxxx

608190

Xxxxxx x Hrochova Xxxxx

795747

Xxxxxxx

756822

Xxxxxx u Xxxxxxx

607045

Xxxxxxxx

608262

Xxxxxxx

607061

Xxxxxxxx

683434

Xxxxxxxxx

607118

Xxxxxxxxxx

608327

Xxxxxxxxx

607126

Xxxxxxxx

608491

Xxxxxxxxxxx

600644

Xxxxxxxxxx

608505

Xxxxxxxx

607207

Xxxxxx

608572

Xxxxxxx

741884

Xxxxxx x Xxxxxxx

676284

Xxxxx

638285

Xxxxxx

748510

Xxxxx x Xxxxxx

607231

Xxxxx

608599

Xxxxxxxx

757993

Xxx x Božejova

624161

Bošovice x Xxxxxx

607240

Xxx x Xxxxxxxx

780332

Xxxxxx

761761

Xxx x Xxxxxxxxxxx

695483

Xxxxx

608661

Xxxxxx

612600

Xxxxxx

608696

Xxxxxx

650781

Xxxxxx

770060

Xxxxxx

638498

Xxxx xxx Labem

608769

Božanov

612634

Brod x Xxxxxxxx

672343

Xxxxx

666998

Xxxxxx

608777

Xxxxxxx

612685

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

794503

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

612693

Xxxxxx

608882

Xxxxxx

612758

Xxxxxx x Xxxxxxx

697532

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

658278

Xxxxxxxxx Lhota

608963

Bradáčov

612839

Broumova Xxxxx

779466

Xxxxxx

612847

Xxxxxxxxxx

604071

Xxxxxxxx

645320

Xxxxxxxx

609005

Xxxxxxx

754340

Xxxxxxx xxx Xxxxx

771180

Xxxxxxxx x Xxxxx

612898

Xxxxxxx nad Xxxx

609048

Xxxxxxx xxx Xxxxx

612936

Xxxxx

609277

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

612944

Xxxxx

609285

Xxxxxxxxx

612952

Xxxxxxx

609307

Xxxxxxx

623750

Xxxxxxxx Číchov

794066

Branišov xxx Xxxxxxxxxxx

612979

Xxxxxxxx

609358

Xxxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx

613002

Xxxxx x Xxxxx Xxxx

609366

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

613045

Xxxxxx

609374

Xxxxxxxxxxx

613096

Xxxxxxxxx

745642

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

636720

Xxxxxxxx

609471

Xxxxxxxxx

613371

Xxxxx

609536

Xxxxxxx

613380

Xxxxxxxx

609561

Xxxxxxxx

678732

Xxxxxxx

609625

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

613436

Xxxxxx

673447

Xxxxxxxxx

613487

Xxxxxx

609692

Xxxxxxxx

613495

Xxxxxxxx

609731

Xxxxxxxxxx

613584

Xxxxxxx

609749

Xxxxxxxx

631671

Xxxxxxxxx

609773

Xxxxxxx

794147

Xxxxxx

760129

Xxxxxx

613771

Xxxxx

761770

Xxxxxxxx

633569

Xxxxxxx Xxxxx

691453

Xxxx u Xxxxxxxx

613797

Xxxxx

617814

Xxxxx

613843

Xxxxxxxx

632406

Xxxxx x Xxxxxxx

763411

Xxxxxx

609889

Xxxxx x Xxxxxxxx

613860

Xxxxxxx

609897

Xxxx

613878

Xxxxxxxx

609919

Xxxxxx

613932

Xxxxx nad Oslavou

774596

Brníčko

671398

Březí x Xxxxxxxx

710148

Xxxxx

692352

Xxxxx x Xxxxxxx

723339

Xxxx xxx

613908

Xxxxx x Xxxxxxxx

609951

Xxxxxxx

762148

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

792390

Xxxxx

688665

Xxxxxxx

614050

Xxxxxxx x Xxxxxx

615587

Xxxxxx

645061

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

758094

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

614131

Xxxxxxxxxx

615595

Xxxxxxxxx

723410

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Brodu

663719

Budňany

646130

Březinka x Xxxxxxxxxx

615609

Xxxxxx

614271

Xxxxxxxx

615617

Xxxxxx xxx Xxxx

777684

Xxxxxx

615731

Xxx

614572

Xxxxxx x Loun

660647

Buk x Jindřichova Xxxxxx

614467

Xxxxxx x Mladé Xxxxxxxxx

615749

Xxxxx

614670

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

626325

Xxxxxx x Xxxxxx

774227

Xxxxxxx x Xxxxxxx

693162

Xxxxxx x Xxxxxxxx

614718

Xxxxxxx x Xxxxxxx

704717

Xxxxxx x Nížkova

787116

Březová x Xxxxxxxx

615781

Xxxxxx x Xxxxxxxx

794023

Xxxxxxx u Xxxxx

615790

Xxxxxx x Xxxxxx

735515

Xxxxxxx Xxxx

615838

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

614815

Xxxxxxx

615919

Xxxxxxxx u Xxxxxx

614891

Xxxxxxx

615927

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

614955

Xxxxxxx XX

615820

Xxxxxxxx x Xxxxx xxx Sázavou

614971

Břežany xxx Xxxx

615935

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxx

614874

Xxxxxxx u Rakovníka

616010

Bukovice x Rohožce

614921

Břežany x Xxxxxx

616052

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

740233

Xxxxxxx

616044

Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

615056

Xxxxxxx

616036

Xxxxxxxx x Mladotic

615081

Bříza

616061

Bukovina x Xxxxxxxx

787400

Xxxxx x Xxxxxxx

616125

Xxxxxxx

675628

Xxxxxxxxx

616133

Xxxxxxxx

615111

Xxxxxx

768201

Xxxxxxx x Trhových Xxxxx

615137

Xxxxxxxx

616168

Xxxxxxx

784800

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

771571

Xxxxxxxx

632961

Xxxxx

668401

Xxxxxxx

615153

Xxxxxx

616214

Xxxxxxxx

615188

Xxxxxxxx

616257

Xxx

615218

Xxxxx

616273

Xxxxxxxxxx

640077

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

616397

Xxxxxxxxx

623628

Xxxxx x Xxxxxx

758442

Xxxxxxxx

615226

Xxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

616427

Xxxxxxxxx

615234

Xxxxxxx

616443

Xxxxxxx

615307

Xxxxxxxx

676004

Xxxxx

615323

Xxxxxxxx

616460

Xxxxx

615358

Xxxxxxx

616494

Xxxxx

615382

Xxxxxxxxxx

616524

Xxxxxxxx

615404

Xxxxxxxxxx

687367

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

615421

Xxxxxxxx

695963

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx

615455

Xxxxxxxxxxx

616621

Xxxxxx

615463

Xxxxxxx

667609

Xxxxxx x Xxxxxx

616672

Xxxxxxxxxx

705403

Xxxxxxxxx

616699

Xxxxxxxxxx

711934

Xxxxx

616770

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

618331

Xxxxxxxxx

617172

Xxxxxx

618501

Xxxxxxxxx

703656

Xxxxxxxxx

628409

Xxxxxxxx

617237

Xxxx

618527

Xxxxxxxxx

617261

Xxxxxxxxx

618616

Xxxxxxxxxx

617300

Xxx

780448

Xxxxxxxxxxxx

618624

Xxxxxxxxxxx

X

618675

Xxxxxxxx

604593

Xxxxx

790214

Xxxxxxxxx

617407

Xxxxx

618705

Xxxxxxx

617474

Xxxxxxxxx nad Bystřicí

653004

Časy

617491

Cerekvice xxx Loučnou

618756

Čavisov

617521

Cerekvička

618772

Čečelice

617547

Cerhenice

618781

Čečelovice

617571

Cerhonice

708933

Čečkov

617555

Cerhýnky

658537

Čečkovice u Xxxxxxx

617636

Xxxxxxx

618799

Xxxxxxxx

617679

Xxxxxxx

615943

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

617687

Xxxxxx

618829

Xxxxxxxx

621234

Xxxxxxx

618837

Xxxxxxxxxxx

617733

Xxxxxxx xx Xxxxxx

618845

Xxxxxxxxx

749184

Xxxxxxxx x Xxxxxx

618853

Xxxxxxxxx x Prostějova

617750

Církvice x Xxxxx Hory

618870

Čechovice-Záhoří

617784

Císařov

618888

Čechtice

617822

Cítoliby

618918

Čechtín

617831

Citonice

785229

Čechůvky

617857

Citov

630837

Čechy

617849

Cítov

618926

Čechy xxx Kosířem

617865

Cizkrajov

618942

Čejč

617920

Crhov u Xxxxxxxx

618985

Xxxxxx

618004

Xxxxxx

619001

Xxxxxxxxx

618691

Xxx xxx x Xxxxxxxx

792012

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

618047

Xxxxxxxxxx

619019

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

618055

Xxxxxxxxx

619027

Xxxxxxx

618063

Xxxxxxxx

619043

Xxxxx

618128

Xxxxxxxxx

619086

Xxxxxxxx x Xxxxxx

618152

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

775801

Xxxxxxx

X

673455

Xxxxxxx

618187

Xxxxxxxx

619108

Xxxxxx

618195

Xxxxxxxxx

619159

Xxxxxxxxxx

618276

Xxxxx

619311

Xxxxxxx

731561

Xxxxxxxx

619345

Xxxxxxxxxxx xx Hané

618314

Čakovice x Xxxxxxxxxx

619337

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxx

738646

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

619370

Xxxxxx

710571

Xxxxxxxx

619388

Xxxxxxxx

620629

Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

619400

Xxxxxx

620700

Xxxxxxx Xxxxx

619418

Xxxxxxxxx

745596

Xxxxxxx Lhota x Xxxxx

676543

Xxxxxxxx

620718

Xxxxxxx Řečice

708976

Čenkov

620858

Červené Xxxxxxxx

619485

Xxxxxx x Malšic

620947

Červené Xxxxx

619469

Xxxxxx u Xxxxxx

620980

Xxxxxxx Xxxxxx

623385

Xxxxxxxx

653403

Xxxxxxx Záhoří

619531

Čeňovice

750913

Červeněves

619558

Čeperka

621030

Červenka

737101

Čepice

601306

Červený Xxxxxx x Bečvář

619612

Čepřovice

621064

Červený Xxxxxx x Xxxxx

619655

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

621200

Xxxxxxx Xxxxx

619663

Xxxxxxx

621153

Xxxxxxx Xxxxx x Miličína

619698

Čermákovice

700380

Červený Xxxxx x Xx xxxx

619701

Xxxxxx x Xxxxxxxx

621242

Xxxxx Bělá

619809

Černá

614734

Česká Xxxxxx

697133

Xxxxx Hať

691461

Česká Xxxxxxxxxx

619825

Xxxxx Xxxx

621277

Xxxxx Jablonná

634239

Černá Xxxx x Dymokur

662798

Česká Xxxxxxx Xxxxx

743844

Xxxxx u Bohdanče

746231

Česká Xxx

619965

Xxxxx xx Bory

621650

Česká Xxxxxx

620068

Xxxxxxxx

621668

Xxxxx Rybná

620041

Černčice x Xxxx

621684

Xxxxx Xxxxxxx

704628

Xxxxxxxxx

622486

Xxxxx Xxxxxxxxxx 7

620092

Xxxxxxxx

622567

Xxxxx Xxxxxxxxx

625345

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

622583

Xxxxx Xxxxxxx

620131

Xxxxxx

608904

Xxxxx Xxxxxxxxxx

647411

Xxxxxx x Xxxxxxxx

622656

Xxxxx Xxxxxxxx

620165

Xxxxxxx

708739

Xxxxx Zlatníky

620190

Černíkov

622737

Český Brod

632562

Černíkov x Xxxxxxxxx

622842

Xxxxx Dub

620203

Černíkovice

667196

Český Xxxx

620220

Xxxxxxx

622931

Xxxxx Krumlov

620238

Černilov

623296

Češtice

620246

Černín

623351

Češtice x Xxxxxxxxxx

792420

Xxxxxx x Xxxx

623393

Xxxxxx

620262

Xxxxxxx

623377

Xxxxxx x Xxxxxxx

620335

Xxxxxx

623440

Xxxxxxx

620343

Xxxxxxxxx

721093

Xxxxxxxxx

620386

Xxxxxxxxx

747921

Xxxxx

618071

Xxxxxxxxx

623482

Xxxxxxxx

620521

Xxxxxx

623539

Xxxxxx

620530

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

623563

Xxxxxxx

623717

Xxxxxxxx

624861

Xxxxxxx

655511

Xxxxxxxxx

628310

Xxxxxx

623776

Xxxxxxxx

624896

Xxxxxx

623792

Xxxxx

625329

Xxxxxx

623806

Xxx

703290

Xxxxxx u Nemyšle

623822

Čimelice

792039

Dědice x Xxxxxxx

623890

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

768642

Xxxxxxx

730394

Xxxxxx

605611

Xxxxxx

623911

Xxxxxx u Xxxxxx

625337

Xxxxxx

623920

Xxxxxxx

625353

Xxxxxxxx Xxxxxx

623946

Xxxxxxxx

658481

Xxxxxxx

624004

Xxxxx x Xxxxxxxxx

625370

Xxxxxxx

623962

Xxxxx x Rakovníka

794155

Dehtáře x Xxxxxxx Budějovic

624039

Čižice

767646

Dehtín

624063

Čížkov

625426

Děkanovice

624071

Čížkov x Xxxxxx

632805

Xxxxxxx

624101

Xxxxxxxxx

625540

Xxxxxxxx

642606

Xxxxx

625558

Xxxxx

781835

Xxxxx u Xxxxxxx

625639

Xxxxx x Xxxxxxxxx

624217

Xxxxx

612715

Xxxxx

761648

Xxxxxxx

625698

Xxxxx x Xxxxx

761001

Xxxxxxxx Xxxx

625744

Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx Hradce

624331

Čtyřkoly

740136

Dětřichov

624381

Čunín

625990

Dětřichov u Xxxxxxxxx

X

626074

Xxxxxxxxx u Moravské Xxxxxxx

730629

Xxxxxxx

626031

Xxxxxxxxx x Svitav

624403

Dačice

626139

Diváky

672165

Dálčice

626252

Divec

624527

Dalešice

782301

Divice

771627

Daliměřice

742201

Divišov

624578

Dalovice x Xxxxx Xxxxxxxxx

626317

Xxxxxxxxxx

624624

Xxxxxx

626333

Xxxxxx

624632

Xxxxxxxxx

704024

Xxxxxx

624641

Xxxxxxxx

626376

Xxxxxx Xxxxxxx

795941

Xxxxxxxx

626414

Xxxxxx Xxxxx

624659

Xxxxx

626384

Xxxxxx Xxxxx x Mladé Boleslavi

616478

Daminěves

626406

Dlouhá Xxxxx x Xxxxxx

792021

Xxxxxxx

626431

Xxxxxx Xxxxxx

624675

Xxxxxxx

689173

Xxxxxx Xxxxx x Xxxxx

624713

Xxxxxx

626571

Xxxxxx Xxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

625680

Xxxxxxxxx

626589

Xxxxxx Ves x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx

754731

Xxxxxxx

626627

Xxxxxx Xxxxx

624799

Xxxxxx

626619

Xxxxxx na Xxxxxx

624811

Xxxxx

626651

Xxxxxxxxxxxx

624853

Xxxxxx

626608

Xxxxxxxxx

626732

Xxxxxxxx

628042

Xxxxxxx x Žehuně

626821

Dobelice

628182

Doksany

626830

Dobešov x Xxxxxxxx

628247

Xxxxxxx xxx Xxxx

723045

Xxxxxx

620963

Xxxxxx u Červených Xxxxx

626961

Xxxxx

624225

Xxxxxx x Xxxxx

671363

Xxxxx Xxxx u Xxxxxxxx

628417

Xxxxxx x Xxxxxxxx

627062

Xxxxx Voda x Xxxxxxxxx

628301

Xxxxxx x Xxxxxx

712108

Xxxxx Xxxx u Xxxxxxxxx Xxxxxxx

628344

Xxxxxx x Xxxxxx

627119

Xxxxx Xxxx x Xxxxxx

628450

Xxxxxx x Pardubic

626996

Dobrá Xxxx u Pelhřimova

628328

Dolany x Prahy

627186

Dobrčice

722812

Dolany u Xxxxxxx

748684

Xxxxxxxx u Skršína

784125

Dolejší Xxxxxxx

627259

Xxxxx Pole

628492

Dolenice

782785

Dobré Pole x Vitic

708984

Dolínek

627267

Dobrkov

628654

Dolní Xxxxxxxxx

680532

Xxxxxxxx

628697

Xxxxx Xxxxxxxx

627321

Xxxxxxxxxxx

604917

Xxxxx Xxxxxxxxx

604381

Xxxxxxxxx

760471

Xxxxx Xxxxxxxx

627356

Xxxxxxxxxxx

628701

Xxxxx Xxxxxxxxxx

765236

Xxxxxxxxx

617873

Xxxxx Bolíkov

627372

Dobronice u Xxxxxxx

623113

Xxxxx Xxxxxxx-Xxxx Xxx

627399

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

798827

Xxxxx Bolíkov-Rubašov

627402

Dobronín

660949

Dolní Xxxxx

709026

Xxxxxxx

628719

Xxxxx Xxxx

647918

Xxxxxxxx u Xxxxxx

628751

Xxxxx Xxxxxxxx

627453

Xxxxxxxxx

628778

Xxxxx Březinka

650617

Dobrotice x Xxxxxxxx

628824

Xxxxx Xxxxxxxx

627461

Xxxxxxxxx

674486

Xxxxx Xxxxxxx

627470

Xxxxxxxxx

628875

Xxxxx Xxxxxxx

792047

Xxxxxxxxxx

626449

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

627488

Xxxxxxxx

626716

Xxxxx Xxxxxxx

632261

Xxxxx

628956

Xxxxx Xxxxxxx

627496

Xxxxxxxx

628964

Xxxxx Xxxxxxxxxx

627615

Xxxxxxx

634182

Xxxxx Xxxxxx u Xxxxx

619493

Xxxxxxxxx

629057

Xxxxx Xxxxx

627640

Xxxxxxxxxxx

629081

Xxxxx Xxxxxxxxx

759058

Xxxxxx x Xxxxx Hory

641120

Dolní Xxxxxxx

627747

Xxxxxxxxx

629103

Xxxxx Xxxxxx

627763

Xxxxxx u Xxxxx

730599

Xxxxx Xxxxxx

627801

Xxxxxxxxx

651931

Xxxxx Xxxxxxxxx

627810

Xxxxxxxxxxxx

642959

Xxxxx Xxxxxxxxx

627861

Xxxxxxxx

629197

Xxxxx Xxxxxxxx

627887

Xxxxxx

629219

Xxxxx Jamné

627917

Dobřínsko

642975

Dolní Xxxxxx

628123

Xxxxxxx u Xxxxxx

643068

Xxxxx Xxxxxxxx x Holýšova

629286

Dolní Xxxxxxx

630438

Xxxxx Xxxx x Xxxxxxxx

629332

Xxxxx Královice

630501

Doloplazy x Xxxxxxxx

629405

Xxxxx Xxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

701190

Xxxxxx

643203

Xxxxx Xxxxx

630527

Xxxx

629430

Xxxxx Xxxxxx

630543

Xxxxxxx

629529

Xxxxx Xxxxx

618861

Xxxxxxxxxxx

629481

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxx

630560

Xxxxxxxx

629545

Xxxxx Lhota x Xxxxxxx

738204

Xxxxxxxx

752371

Xxxxx Líšnice

709191

Dománovice

677213

Dolní Xxxxxxx x Xxxxx

620211

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

629669

Xxxxx Xxxxxx

630748

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

629740

Xxxxx Xxxxx

791776

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

644935

Xxxxx Xxxxxxxx

630799

Xxxxxxx x Xxxx

616281

Xxxxx Xxxxxxxxxxx

630853

Xxxxxxxxx

702226

Xxxxx Xxxxxxxxx

700720

Xxxxxxxxxx

629839

Xxxxx Němčí

642851

Domčice

629847

Dolní Xxxxxxx

733911

Xxxxxx

703699

Xxxxx Xxxxxxxx

630942

Xxxxxxxxxx

716138

Xxxxx Ostrovec

630977

Domoraz

643653

Dolní Xxxx

631019

Xxxxxxxxx

725994

Xxxxx Xxxxxx

767891

Xxxxx

630021

Xxxxx Xxxxxxxx

631027

Xxxxx

630039

Xxxxx Přím

670804

Doubí xxx Xxxxxxx

630071

Xxxxx Xxxxxx

670618

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxx

681482

Xxxxx Xxxxxxxxxx

631141

Xxxxxxxx x Xxxxx

762415

Xxxxx Xxxxxxxx

736678

Xxxxxxxx x Xxxxxx

740241

Xxxxx Xxxxx

670821

Xxxxxxxxxx

630080

Xxxxx Xxxxx

791067

Xxxxxxxxxxx

630128

Xxxxx Xxxxxxx

631205

Xxxxxxxxxxx

630136

Xxxxx Xxxxxx

631302

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

630144

Xxxxx Xxxxxxxx

631329

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

630179

Xxxxx Sloupnice

744379

Doubravice x Xxxxx Xxxxxxx

630187

Xxxxx Xxxxxx

702064

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Budějovic

745651

Dolní Xxxxxxxxx

631272

Xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxx

630225

Xxxxx Xxxxxxx

680486

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

630241

Xxxxx Xxxxxx

701963

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

630250

Xxxxx Xxxxxxxx

631345

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

770558

Xxxxx Xxxxx

631400

Xxxxxxxx

630322

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx nad Xxxxxx

631426

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

630292

Xxxxx Xxxxx x Litomyšle

631469

Dožice

750123

Dolní Xxxxxx

631477

Xxxxxxxxxxx

781398

Xxxxx Xxxxxxx

631531

Xxxxxxxxxx

630349

Xxxxx Vilémovice

708381

Drahelice

630357

Dolní Xxxxxxx

631540

Xxxxxxxxx

783862

Xxxxx Xxxxxxxxx

631582

Xxxxxxx

631647

Xxxxxxxxxxx

633267

Xxx u Xxxxxx Jičína

631680

Drahobuz

633194

Dub x Xxxxxxxxx

631833

Xxxxxxxxxxx

633259

Xxx u Ratibořských Xxx

631876

Xxxxxxxxx

633321

Xxxxxx

631884

Xxxxxxxx

785806

Xxxxxx na Xxxx

631965

Xxxxxxx

652342

Xxxxxxx x Xxxxxxx

726923

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

633330

Xxxxx

632104

Xxxxxx

633348

Xxxxxxxxxx

666017

Xxxxxx

633372

Xxxxxxx

755940

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

792586

Xxxx

632121

Xxxxxxxxx XX

665169

Xxxx x Xxxxxx

632147

Xxxxxxx

633526

Xxxxxxx

632163

Xxxxxxx x Tábora

633577

Dublovice

632198

Dražíč

633585

Dubňany

632236

Dražičky

633691

Dubovice

760145

Drážkov

633208

Dubská Lhota

632244

Dražkov xxx Xxxxx

633704

Xxxxx

632252

Xxxxxxxxxx

726290

Xxx

632279

Xxxxxx

633836

Xxxxxx

632368

Xxxxxxxx

633852

Xxxxxxx

632376

Xxxxxxxx

633861

Xxxxxxx

632171

Xxxxxxxx

787442

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

632414

Xxxxxxx

743313

Xxxxxxx x Xxxxx

632571

Xxxxxxxxxx

777617

Xxxxxxxxxxx

619973

Xxxxxxxx

617415

Xxxxxx x Xxxxxxx

632635

Xxxxxxx

629464

Xxxxxx u Xxxxxx nad Nežárkou

771503

Drslavice x Xxxxxxx

771198

Xxxxxx u Xxxxx

632651

Xxxxxx

633216

Xxxxxx x Dubu

632660

Druhanov

633895

Dvorská

632686

Drunče

633909

Dvory x Xxxxxxxx

776823

Xxxxxxxxxx

633933

Xxxxxxxx

735213

Xxxxxxxxx

633968

Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx

632783

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

634140

Xxxxxxxxxx

632813

Xxxxxxxx

634166

Xxxxxxxxxxx

632864

Xxxxxx

634174

Xxxx

632872

Xxxxxxxx

634191

Xxxxxx

632929

Xxxxxxxxx

634212

Xxxxxxx

754072

Xxxxxx

634247

Xxxxxxxx

632937

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Labem

634255

Dynín

787868

Dřevíkov

634310

Džbán ice

633089

Dřínov

634328

Džbánov x Xxxxxxxxx

633119

Xxxxx

634336

Xxxxxxx x Xxxxxxxx Mýta

633127

Dříteč

E

633275

Dub nad Xxxxxxx

634379

Xxxxxxxx

668966

Xxx x Xxxxxxxx

634433

Xx

634441

Xxxx

637963

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

X

637823

Xxxxxxxxx Brod

703133

Filipov u Xxxxxxx

637980

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

630969

Xxxxxxxxxx

638056

Xxxxxxxxx

778451

Xxxxxxx Xxxx

632996

Xxxxxxx

756075

Xxxxxxx Xxxxxx

710644

Xxxxxx

693928

Xxxxxxxx

638161

Xxxxx

634808

Xxxxxxxxx

638226

Xxxxxxxxxxxxx

635090

Xxxxxxxx

659827

Xxxxxxx

635197

Xxxxxxxx

638269

Xxxxx

795950

Xxxxxxxx x Xxxxxx

638277

Xxxxxxx

635448

Xxxxxx

648680

Xxxxxx

X

638293

Xxxxxxx

716529

Xxxxxx

638366

Xxxxxxxxx

636215

Xxxxxxxx Mýto

627666

Herink

636223

Gručovice

638421

Heroltice x Xxxxxxx

681971

Xxxxxx

702072

Xxxxxx u Českých Xxxxxxxxx

636266

Xxxxxx

722979

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

638501

Xxxxxxxxx xxx Labem

H

626007

Heřmanice u Xxxxxxxxx

711101

Xxxxxxx

638561

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

789321

Xxxxxxxxxxx

638536

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

640085

Xxxxxxxxxxx

781924

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

636479

Xxxxxx

638587

Xxxxxxxxxx

636487

Xxxxxxxx

620271

Xxxxxx

606502

Xxxxxx

638781

Xxxxxx

636541

Xxxxxxx

638790

Xxxxxx Xxxxxxxx

636550

Xxxx x Xxxxxxxx

638811

Xxxxxx

636665

Xxxxx x Xxxxxxxx

638838

Xxxxxxx

636711

Xxxxx x Xxxxxxx

682519

Xxxxxx

773395

Xxxxx x Xxxxxxxxx

638901

Xxxxxx Xxxxxx

636673

Xxxxx u Xxxxxx

638951

Xxxxxxxxx

636738

Xxxxxxx

638960

Xxxxxxxx

697753

Xxxxxx

638978

Xxxxxxx

637106

Xxxxx xxx Xxxxxxx

639028

Xxxxxxx

791393

Xxxxx

639044

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

637131

Xxxxxxxx

639184

Xxxxx x Xxxxxxx

613479

Xxxxxx

639206

Xxxxxxx Újezd

797031

Hartmanice x Xxxxxxx

639231

Xxxxxxx

708585

Xxxxxxxxx

639290

Xxxxxx

637459

Xxxxxxxxxxxx

672564

Xxxxxxx

720518

Xxxxx

706051

Xxxxxx

739588

Xxxxxxxxxx Xxxxx

639427

Xxxxxxx

763837

Xxxxx

752908

Xxxxxxxxxx

631655

Xxxx

639443

Xxxxxxxxx

637513

Xxxxx

639451

Xxxxxxxxxx

761591

Xxxx x Xxxxxxx

639486

Xxxxxxxxx

617881

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

639508

Xxxxxxxx

640964

Xxxxxxx

607754

Xxxxxxx x Xxxxxxx

640972

Xxxxxxx

639532

Xxxxxxx x Xxxxx

641111

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx

664669

Xxxxxxx x Kdyně

641138

Holetín

639559

Hluboká x Xxxxxx

641227

Xxxxxx x Xxxxxxxx

639656

Xxxxxxx Xxxxx

641146

Xxxxxx x Xxxxxxx

639664

Xxxxxxx Xxxxxxx

650625

Xxxxxxxxx

639702

Xxxxxxx

641294

Xxxxxxxxx

639893

Xxxxxxx

720194

Xxxxxxxx

639907

Xxxx

755575

Xxxxxxx

639915

Xxxxxx

641367

Xxxxxxxx

639923

Xxxxxxx

641383

Xxxxxxx

639931

Xxxxxxxx

777871

Xxxxxxxx

639940

Xxxxxxxxx

641456

Xxxxxxxx v Xxxxxxx

640000

Xxxxxxx

641537

Xxxxxxxx

640034

Xxxxxxxxx

615846

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

737321

Xxxxxxx

700495

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

640069

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

641588

Xxxxxx

640093

Xxxxxxxxxx x Xxxxx nad Xxxxxxx

641723

Xxxxxxx

640158

Xxxxxxxx

631892

Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx

653284

Xxxxxxx

641847

Xxxxxxx

764558

Xxxxxxxx

641855

Xxxxxxxxxxx

640166

Xxxxxxx

770213

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

737879

Xxxxxx Xxxxxx

641944

Xxxxxxxxx

640174

Xxxxxxxx

642061

Xxxxx nad Xxxxxxx

710377

Xxxxxxx

642037

Xxxxx nad Sázavou

645541

Hodějov

641987

Horka x Chrudimi

640247

Hodějovice

634450

Horka x Xxxxxxxxxx

640255

Xxxxxxxxxx

795763

Xxxxx x Žehušic

640280

Hodíškov

642118

Horky

640298

Hodkov

642126

Horky xxx Jizerou

710873

Hodolany

642096

Horky u Xxxxxx

640395

Xxxxxxxx

795984

Xxxxx u Želetavy

691151

Hodonice x Malont

642363

Horní Beřkovice

640417

Hodonín

604909

Horní Xxxxxxxxx

640611

Xxxxx

605867

Xxxxx Bobrová

748994

Hodyně x Xxxxxxxx

760480

Xxxxx Xxxxxxxx

640638

Xxxxxxxxxx

621161

Xxxxx Xxxxx

640697

Xxxxxx

642479

Xxxxx Xxxx

640719

Xxxxxxxx

642592

Xxxxx Xxxxxxxx

760153

Xxxxxx

642614

Xxxxx Břečkov

640778

Holasice

786225

Horní Xxxxxx

656763

Xxxxxxxxxx

642665

Xxxxx Xxxxxxxx

642673

Xxxxx Xxxxxxxx

643955

Xxxxx Xxxxxxxxxx

642681

Xxxxx Xxxxxxx

643963

Xxxxx Xxxxxxxx

642754

Xxxxx Xxxxxx

740250

Xxxxx Xxxxx

626457

Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx

643971

Xxxxx Roveň

626724

Horní Xxxxxxx

643998

Xxxxx Xxxxxxx

790664

Xxxxx Xxxxx

644013

Xxxxx Xxxxxx

642843

Xxxxx Xxxxxxx

644021

Xxxxx Řepčice

642860

Horní Xxxxxxxxxx

740322

Xxxxx Xxxxxxxx

656178

Xxxxx Hbitý

644030

Horní Xxxxxxx

642932

Xxxxx Xxxxxxxxx

644111

Xxxxx Xxxxxx

602841

Xxxxx Heřmanice x Bernartic

644129

Horní Xxxxxxxxx

642941

Xxxxx Xxxxxxxx

738506

Xxxxx Smrčné

724696

Horní Hrachovice

682713

Horní Xxxxxxxxx

651940

Xxxxx Xxxxxxxxx

705900

Xxxxx Xxxxxxx

642967

Xxxxx Xxxxxxxxx

644358

Xxxxx Xxxxxxxx

631663

Xxxxx Xxxxxxx

644412

Xxxxx Xxxxxxx

642983

Xxxxx Xxxxxx

608971

Xxxxx Světlá x Xxxxxxxxx

658600

Xxxxx Jirčany

770566

Horní Xxxxx

688932

Xxxxx Xxxxxxxx u Xxxxxx

644501

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx

643076

Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

644528

Xxxxx Újezd u Xxxxxxx

643084

Xxxxx Xxxxx

644552

Xxxxx Xxx

643106

Xxxxx Xxxxxxx

781401

Xxxxx Věžnice

643157

Horní Xxxxx x Havlíčkova Xxxxx

644587

Xxxxx Xxxxxxxxxx

643211

Xxxxx Xxxxx

722987

Xxxxx Xxxxxxx

680222

Xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxx

783871

Xxxxx Xxxxxxxxx

643262

Xxxxx Lhota

789992

Horní Záhoří x Xxxxx

643271

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

660701

Xxxxx Žďár x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

772275

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxx

644757

Xxxxxxx

630446

Xxxxx Xxxxx u Xxxxxxxx

644773

Xxxxxxxxxx

643297

Xxxxx Xxxxx u Xxxxxxx

644781

Xxxxxxxxx

643416

Xxxxx Xxxxxx

624241

Xxxxxxxxx u Xxxxx

644927

Xxxxx Xxxxxxxx

644803

Xxxxxxxxx

643572

Xxxxx Xxxxxxxxx

645931

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

616290

Xxxxx Nakvasovice

644960

Horšov

643599

Horní Němčí

644871

Horšovský Xxx

703702

Xxxxx Xxxxxxxx

644978

Xxxxxxxx

751634

Xxxxx Nezlý

795771

Horušice

643629

Horní Xxxxxx

734250

Xxxx x Předína

716146

Horní Xxxxxxxx

615242

Xxxx x Xxxxx

790192

Xxxxx Xxxxxx

603325

Xxxxxxx

643661

Xxxxx Xxxx

695971

Xxxxxx u Xxxxx Xxxx

643751

Xxxxx Xxxxxxx

645001

Xxxxxx x Xxxxxxx

726001

Xxxxx Poříčí

791903

Hořany x Xxxxxxxx

643866

Xxxxx Xxxx

645028

Xxxxxxx

643912

Xxxxx Xxxxxx

767701

Xxxxxxxx

743321

Xxxxxxxx

646563

Xxxxxx

681741

Xxxxxxx

646580

Xxxxxxxx

638510

Xxxxxxxx

646644

Xxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxx

645079

Xxxxxxxx

646687

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

645109

Xxxxxxxxx

646628

Xxxxxxxx x Xxxxxx

645125

Xxxxxxxxxxx

646873

Xxxxxx Xxxxxxx

645150

Xxxxxx x Humpolce

647233

Hradec xxx Xxxxxxxx

645281

Xxxxxxx

647241

Xxxxxxxx

769339

Xxxxxxxxxx

603970

Xxxxxxxx u Xxxx Xxxxx

645338

Xxxxx

647250

Xxxxxxxx

645494

Xxxxxxxxx

642045

Xxxxxx nad Xxxxxxxx

645559

Xxxxxxxxx

739235

Xxxxxx x Xxxx

643092

Xxxxx

691470

Xxxxxx x Xxxxxxxx

783226

Xxxxxxxx

647322

Xxxxxx x Xxxxxxxx

612901

Xxxxxx xxx u Brozan

647331

Hrádek x Xxxxxxxx

645672

Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx

647349

Xxxxxx x Xxxxxx

645702

Xxxxxxxxxx

647420

Xxxxxxxxx

645745

Xxxxxx

736287

Xxxxxxxx

645737

Xxxxxx x Xxxxxxx

703788

Xxxxxxxx

645761

Xxxxxx x Xxxxxxxx

608238

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

615251

Xxxxxxxx

647454

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

645834

Xxxxxxxxx

647560

Xxxxxxxxx X

759252

Xxxxxxxxxx

797430

Xxxxxxxxx XX

629855

Xxxxxxxxxx x Dolních Xxxxxx

651770

Xxxxxxxxx u Dačic

645869

Hostokryje

647519

Hradištko x Xxxxxx

645885

Xxxxxxxxx pod Xxxx

757675

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

645940

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Týna

647608

Hracholusky x Xxxxxxxxx

645923

Xxxxxxx u Xxxxx

760161

Xxxxxxx

645991

Xxxxxxxxx x Pardubic

617245

Hrachoviště u Xxxxx

781932

Xxxxxxxxxx

690635

Xxxxxxx u Xxxxx

646148

Xxxxxxxxxxx

647926

Xxxxxxxx

698075

Xxxxxxx x Mochtína

647934

Hrazany

646199

Hoštice x Xxxxxxx

630659

Xxxxxxx Xxxxx

784354

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

647951

Xxxxx

646164

Xxxxxxx u Xxxxxx

647969

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

646261

Xxxxxx

648027

Xxxxxxxxxx

768332

Xxxxxxxxxx

648035

Xxxxxx

646318

Xxxxxxxxxx

648086

Xxxxx

646377

Xxxxxxxx

648094

Xxxxxxxxxx

646385

Xxxxxxxxxxx

648159

Xxxxxx

646423

Xxxxxxxx

648230

Xxxxxxx

646431

Xxxxxxxxx

746312

Xxxxxxxxx

658944

Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

708704

Xxxxxxx Xxxxxxxx

603961

Xxxxx

648256

Xxxxx

646547

Xxxxxxx x Xxxxxxx

684597

Xxxxxxx

648299

Xxxxxxx Xxxxx

649236

Xxxxxxx

648353

Xxxxxxxxx

644366

Xxxxx

604721

Xxxxxx

649279

Xxxxxxxx

648469

Xxxxxxxxx

778460

Xxxxxxxx x Velké Kraše

648477

Hroubovice

649287

Hulice

743259

Hroznatín

649309

Hulín

648493

Hroznětice

649317

Humburky

623687

Hroznětín x Číhoště

649325

Humpolec

648540

Hroznová Lhota

649562

Hůrka

648604

Hrubá Xxxxx

723444

Xxxxxxx Xxxxx

648612

Xxxxxxxx

649678

Xxxxxxx x Xxxx

648639

Xxxxxxxx

649856

Xxxxxxxxx

648647

Xxxxx Jeseník

617423

Hutě

638986

Hrubý Xxxxxx

649007

Xxxxxx

648655

Xxxxxxx

650188

Xxxxxxxxxxxx

648671

Xxxxxx

650242

Xxxxx x Xxxxxx

648698

Xxxxxxxx Xxxxx

793914

Xxxxxxx x Xxxxxx

648701

Xxxxxx

608718

Xxxxxxxxx

648728

Xxxxxx x Xxxx

681717

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

648736

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

650358

Xxxxxxxx x Bechyně

648752

Hrušová

697451

Hvožďany x Xxxxxxxxx

725188

Xxxxxxxxx

650366

Xxxxxxxx

648809

Xxxxxxxxx xxx Jevišovkou

785792

Hynčice x Xxxxxxxx

648833

Xxxxxxxxx u Xxxx

735990

Xxxxxx

648876

Xxxxxx

650421

Xxxxxx

600920

Xxxxxxx

XX

778061

Xxxxx

695297

Xxxxxxxxxxx

648884

Xxxxxx

650552

Xxxxxxxxxx

648949

Xxxxxx

650561

Xxxxxxxxxx

648981

Xxxxxxx

650439

Xxxxxxx

618632

Xxxxxxx

650641

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

648990

Xxxxxxxxx

650668

Xxxxxxxxx x Xxxx

649023

Xxxxxxx

692018

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

649031

Xxxxxxxxxx

650684

Xxxxxxxxxx Xxxx Ves

649058

Hřiměždice

650714

Charváty

649074

Hříšice

723631

Chářovice

649091

Hříškov

650790

Chcebuz

649121

Hřiště

674435

Chedrbí

649139

Hřivčice

651133

Cheznovice

649147

Hřivice

751804

Chlebov

649198

Hubenice

651184

Chleby

649210

Hubenov

651320

Chlistov

607649

Hubenov x Xxxxxxx

651273

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

770167

Xxxxxxx x Třebohostic

776149

Chlistov x Xxxxxxxx

751251

Xxxxxxx

645290

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

709638

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

627674

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

651338

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx

652784

Xxxxxxxxx

651346

Xxxxxxxxxxx

652792

Xxxxxxxx

651397

Xxxxxxxx

652814

Xxxxxxxx

651371

Xxxxxxxx x Xxxxx Boleslavi

652831

Chotěboř

711349

Chlovy

652946

Chotěbudice

651591

Chlum xxx Jihlavou

653012

Choteč x Xxxxx

760218

Xxxxx xxx Xxxxx

652989

Xxxxxx x Prahy

651516

Chlum x Xxxxxx

653021

Xxxxxxxxx

706922

Xxxxx u Xxxxxxxxx

640107

Xxxxxxxxxxx

651427

Xxxxx x Xxxxxxx

653047

Xxxxxxxx

792055

Xxxxx x Xxxxxxx

653101

Xxxxxxxxx

651753

Xxxxxxxxx x Xxxx

653161

Xxxxxxxx

651737

Xxxxxxxxx x Přeštic

653225

Chotěšov x Xxxxxxx

790796

Xxxxxxx

653233

Xxxxxxxx

651800

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

653276

Xxxxxxxx

651788

Xxxxxxx x Dačic

678601

Chotíkov x Xxxxxxxxx nad Xxxx

651826

Xxxxxxx

653292

Xxxxxxxxx

651842

Xxxxxxx

605646

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

659517

Xxxxxxxx

653365

Xxxxxxxxxx

651851

Xxxxxx

669717

Xxxxxxxxxx

645681

Xxxxxxxx

653993

Xxxxxxx

651869

Xxxxxxxxx

653390

Xxxxxxxxx

651877

Xxxxxxx

795721

Xxxxxxxxx

777200

Xxxxxxxxx

653411

Xxxxxxxxx

651893

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

653489

Xxxxxxxxx

651885

Xxxxxxx x Xxxxxxx

653497

Xxxxxxxxx

672491

Xxxxxxxxxx

782807

Xxxxxx

651974

Xxxxxx

648175

Xxxxx

651982

Xxxxxxxxx

653594

Xxxxxxxxx

652008

Xxxxxxxxxx Xxxxx

654949

Xxxxxxxx

652016

Xxxxxxxxxx Xxxxx

653659

Xxxxxx

652024

Xxxxxxxxx

701891

Xxxxxxxxx

652083

Xxxxxxxxxxxx

748692

Xxxxxxx

652105

Xxxxxxxxx

632139

Xxxxxxxxx

777838

Xxxxxx

689289

Xxxxxxxxxx

704067

Xxxxxx-Xxxxxx

653667

Xxxxxxxxx

652113

Xxxxxxx

653799

Xxxxxx

652121

Xxxxxxxx

676021

Xxxxxx x Xxxxxxxx

652245

Xxxxxxxxxx

653748

Xxxxxx x Xxxxxxx

652334

Xxxxxxxxx

767344

Xxxxxx x Xxxxx

652351

Xxxxxxx

653756

Xxxxxx x Xxxxxxxx

652369

Xxxxxxxx

789852

Xxxxxx u Xxxxxxx

797146

Xxxxxxxx

653900

Xxxxxxxxxxx

652415

Xxxxxxxxx

653942

Xxxxxxxx x Horní Xxxxxxx

653969

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

655384

Xxxxxxxxx

654001

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx

655392

Xxxxxxxx

632821

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

716189

Xxxxxxx

654019

Xxxxxxxxx x Xxxxx

655449

Xxxxxxx

654027

Xxxxxxxxx x Rakovníka

655465

Chýně

654078

Chraštice

652997

Chýnice

654108

Chrášťovice

681814

Chýnov

697141

Chrášťovice x Xxxxxxxx

655473

Xxxxxx x Tábora

654124

Chrbonín

655490

Chýstovice

654132

Chrlice

655538

Chýše

654230

Chropyně

655627

Chyška

651354

Chroustkov

692131

Chyšná

606090

Chroustov x Xxxxxxxxx

655686

Xxxxx

769614

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

X

654264

Xxxxxxxxxxxx

655708

Xxxx

654272

Xxxxxxx

655716

Xxxx na Xxxx

652377

Xxxxxxxx

655724

Xxxxxxxx

654299

Xxxxxxx

X

654400

Xxxxxxxxxxx

655864

Xxxxxxxxx

781622

Xxxxxxxxx

681750

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

654612

Xxxxxxxxx

656186

Xxxxxxxx

654787

Xxxxxxxxx

656259

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

654795

Xxxxxx

656429

Xxxxxx

637157

Xxxxxxxx

742031

Xxxxxxx

707198

Xxxxxxxxx

617768

Xxxxx

654817

Xxxxxxxxxxxx

618713

Xxxxxxx

654884

Xxxxxxxxxx

656551

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

654957

Xxxxxxxxxx

693936

Xxxx

654981

Xxxxxxxxxxxx

656615

Xxxxx u Xxxxxxx

655015

Xxxxxxxxxx

656607

Xxxxx x Tišnova

655023

Chvaletín

656631

Jamnice

706124

Chvalín

656674

Jamolice

627330

Chválkov

656682

Jámy

655066

Chválkov x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

626597

Xxxx u Rychnova xxx Xxxxxxx

655171

Xxxxxxxxxxx

656691

Xxxxx

710911

Xxxxxxxxxxx

656704

Xxxxxx

655082

Xxxxxxxxxxx x Xxxxx

656798

Xxxxxx x Pelhřimova

655104

Chvalkovice x Xxxxxxx

656801

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

620866

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx

656852

Xxxxxxxxxxx

710211

Xxxxxxx u Pelhřimova

656879

Janov

655287

Chvalovice

656950

Janov x Xxxxxxxxx

655252

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

656909

Xxxxx x Xxxxx Xxxxxx

671339

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

646326

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

632899

Xxxxxxxxxxx

657069

Xxxxxxxx x Xxxxx

655368

Xxxxxxxxxx

782157

Xxxxxxxx x Xxxxx

773204

Xxxxxxxxx Xxxxx

658316

Xxxxxxx x Xxxxxxx

790931

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

690643

Xxxxxxxxx

657336

Xxxxxxx

770078

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxxx Týna

657506

Jaroměřice xxx Xxxxxxxx

658367

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

705471

Xxxxxxx

658448

Xxxxxxxxxx u Chrudimi

657522

Jaroslav

616486

Jenišovice x Mělníka

657531

Jaroslavice

658499

Jenštejn

756831

Jarotice

635456

Jerlochovice

657603

Jarov x Xxxxxx

621072

Xxxxxxx

657646

Xxxxxxx

658502

Xxxxxx

657671

Xxxxxxx

669067

Xxxxxxxxx

657697

Xxxxxxx

658511

Xxxxxx

772283

Xxxxx

658529

Xxxxxxx

657816

Xxxxxxxxx

658553

Xxxxxxx

633224

Xxxxxxxxx u Xxxx

658596

Xxxxxxx

681849

Xxxxxxxxxx

658693

Xxxxxxxx x Rakovníka

657867

Javorník x Xxxxxx

658952

Xxxxxxx xxx Xxxxx

657832

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

659011

Xxxxxxxx Xxxxx

657883

Xxxxxxxx x Vysokého Mýta

659002

Jestřábí x Fulneku

724220

Javoří x Xxxxxx

738891

Xxxxxxxx

688673

Xxxxxxxxx

612961

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

657972

Xxxxxxx

659118

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

755109

Xxxxxxxx

791407

Xxxxxxxxxx

745537

Xxxxxxxxx

659126

Xxxxxxxxxxx

779474

Xxxxxx

659134

Xxxxxxxx

798835

Xxxxxxxxxx

750000

Xxxxx

723347

Xxxxxxxx

681911

Xxxxxxxx

658057

Xxxxxxx

752410

Xxxxxxxxx

658111

Xxxxxxxxx

779521

Xxxxxxxxxx

658120

Xxxxxxxx

659185

Xxxxxxxx

658154

Xxxxxxxxx

774111

Xxxxxxx

658197

Xxxxxxx

693871

Xxxxxxxx

756920

Xxxxxxx Xxxxxx

659193

Xxxxxxxxx

701688

Xxxxxxx

659207

Xxxxxxxxxxx

658219

Xxxxxxx

659347

Xxxxxxxxx

781134

Xxxxxxxx

659355

Xxxxxxxxxx

691429

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

659363

Xxxxxxxxx

658227

Xxxxxxx

657441

Xxxxxxx

712892

Xxxxxxx x Xxxxx

659398

Xxxxxxxxx

767204

Xxxxxxx x Xxxxxx

608106

Xxxxxx

658243

Xxxxxxx

659428

Xxxxxxxx

658251

Xxxxxxx

659461

Xxxxxx

613011

Xxxxx

659479

Xxxxxxxxx

658260

Xxxxx x Prahy

659495

Ježov xxx Xxxxxxxx

658286

Xxxxxxxxx Lhota

716901

Ježovice

659525

Ježovy

734454

Kakovice x Xxxxxx

676900

Xxxxxxxxx

665983

Xxx u Xxxxxx

659673

Xxxxxxx

662151

Xxxxxxxx

659932

Xxxxx

738239

Xxxxxxxx

746843

Xxxxx x Xxxxxxxxx

662160

Xxxxxx

660019

Xxxxxxxx

662241

Xxxxxxx

660132

Xxxxxxx

621005

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

660167

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

662208

Xxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxxx

660141

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

746363

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

660191

Xxxxxx

662275

Xxxxxxxx

660299

Xxxxxxx

662321

Xxxx

660493

Xxxxxxxxxxxxx xx Moravě

793124

Kamberk

660523

Jindřichův Xxxxxx

662381

Xxxxx x Xxxxx

660710

Xxxxx

675831

Xxxxx x Xxxxxx

620998

Xxxx

662348

Xxxxx u Xxxxxx

725277

Xxxxxxxx

640794

Xxxxxxx

616826

Xxxxxxxx

719161

Xxxxxx

660973

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

662542

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

660965

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

662551

Xxxxxxxx x Jihlavy

602078

Jiřice

662658

Kamenička

661040

Jiřice x Xxxxxxxx

662780

Xxxxxxx

661031

Xxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxx

662810

Xxxxxxx Xxxxx

661058

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

662763

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

645753

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

606278

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

675644

Xxxxxxx

662747

Xxxxxxx x Jihlavy

662372

Jiříkov x Xxxxxx

662691

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

661091

Xxxxxxxxxx

662712

Xxxxxxx u Xxxxxxxx Xxxxx

661104

Xxxxxxxxxx u Nového Xxxxx xx Xxxxxx

662828

Xxxxxxx Xxxxx

661112

Xxxxx

678619

Xxxxxxx Dvůr

661236

Jistebník

704181

Kamenný Xxxx

653373

Xxxxxxxx

662925

Xxxxxxx Xxxxx

717061

Xxxxxx

750689

Xxxxxxx

661287

Xxxxxx

662984

Xxxxx nad Vltavou

661422

Jizbice x Xxxxxxxx

764574

Xxxxx u Xxxxxxx

661457

Xxxxxxx Xxxxxx

779351

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx

661490

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

662992

Xxxxxx u Xxxxxxxx

657425

Xxxxxxx x Jaroměře

720119

Kanice x Xxxxxxxx

X

663018

Xxxxxxx

661619

Xxxxx

711977

Xxxxx

661635

Xxxxx

678015

Xxxx

702927

Xxxxxxx

609013

Xxxxxx

672025

Xxxxxxx

784044

Xxxxxxxx

661961

Xxxxx

663069

Xxxxxxx

653608

Xxxxxxx

738581

Xxxxxxx Xxxxx

696170

Xxxxxxxx

663182

Xxxxxxxx

708020

Xxxxxx

665428

Xxxxxx

663247

Xxxxx

723452

Xxxxxxxx

627828

Xxxxxx

665452

Xxxxx

663263

Xxxxxx xx Xxxxxx

665517

Xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

663271

Xxxxxx

679658

Xxxxxxx nad Dědinou

606626

Karlov x Bohušova

781959

Klášter u Xxxxxxxx

718149

Xxxxxx u Xxxxxx

710555

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

663751

Xxxxxxx

665797

Xxxxxxx

759473

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

666009

Xxxx

664260

Xxxxxxxx

666033

Xxxxxxx

664278

Xxxxxxxxx

790702

Xxxxxxx

623407

Xxxxxxxx

712060

Xxxxxxxx

656658

Xxxxxx Xxxx

662771

Xxxxxxxxxx

664359

Xxxxxxx

666084

Xxxxxx

677001

Xxxxx

666122

Xxxxxxxxx na Xxxx

664481

Xxxxxxxxxx

693944

Xxxxxxxxx x Mičovic

676519

Katov

666106

Klenovice x Xxxxxxxxx

615439

Xxxxx x Xxxxxxxxx

666149

Xxxxxxxxx

664529

Xxxxxxxx

733873

Xxxxx

664561

Xxxx

666181

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

664588

Xxxx x Xxxxxxx

761311

Xxxxxxx

739685

Xxxx x Ratboře

666190

Kletné

664626

Kbelnice

680702

Klevetov

680583

Kbelnice x Letin

666203

Klíčany

731641

Kbely

666238

Klíčov u Xxxxxxx

664651

Xxxxxxx

666319

Xxxxxxxxxx

664677

Xxxxx

666343

Xxxxxx

664693

Xxxxxxx

654116

Xxxxxxxxx

664707

Xxxxxx

722774

Xxxxxx

664723

Xxxxxxx

647942

Xxxxxxxx

675105

Xxxxxxxxx

666408

Xxxxxxxx x Brna

664731

Kejžlice

666424

Klobuky

664774

Kelčany

666467

Klokočná

664910

Kladina

735370

Klokočov x Příbora

664928

Kladky

666513

Klokoty

623075

Kladné-Dobrkovice

666548

Klopina

665061

Kladno

666564

Klopotovice

665266

Kladno u Xxxxxxx

693171

Xxxxxxx

665291

Xxxxxxxxx

702684

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

629120

Xxxxxxxx

666572

Xxxxxxxxxx

665410

Xxxxxxxx xxx Labem

792063

Klucké Xxxxxxxxxx

667692

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

666602

Xxxxxxxxx

603643

Xxxxxxxx x Xxxxxx

666661

Xxxxxx

665321

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

666670

Xxxx

665312

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

647225

Xxxxx

666688

Xxxxx x Xxxxxxx

646270

Xxxxxxxxx

650251

Xxxxxxxx

667803

Xxxxxxxx

666777

Xxx

751219

Xxxxxxx

767042

Xxxx

667838

Xxxxxxx

623415

Xxxx x Xxxxxxx

638315

Xxxxxxx

666840

Xxxxxxx

660981

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

666904

Xxxxxxxx nad Xxxxxxx

667862

Xxxxxxxx na Moravě

666858

Kněževes x Xxxxx

667854

Xxxxxxxx x Xxxxx

666866

Xxxxxxxx x Rakovníka

667897

Kojetín

789224

Kněževísko

667871

Kojetín x Havlíčkova Xxxxx

666921

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

719854

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

666971

Xxxxxxx x Xxxxxx

667901

Xxxxxx

667005

Xxxxxxx x Xxxxxxx

673463

Xxxxxxxxx

603121

Xxxxxxxx

673471

Xxxxxxxxxx

771350

Xxxxxxxx

667978

Xxxxxx

762806

Xxxxxxx

666441

Xxxxxxxx

774197

Xxxxx

764582

Xxxxxx

667137

Xxxxxxx

668010

Xxxxxx

667145

Xxxxxxx x Boskovic

668036

Koldín

792438

Knížkovice

668044

Koleč

667153

Kňovice

706981

Kolence

667188

Knovíz

668079

Kolesa

667200

Knyk

668125

Kolešovice

667242

Koberovice

668141

Količín

667331

Kobeřice x Xxxx

668150

Xxxxx

667455

Xxxxxx xx Xxxxxx

791415

Xxxxxxx

732869

Xxxxxxxx

668478

Xxxxx

667463

Xxxxxxxxx

668508

Xxxxxxxx

789330

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx

769584

Xxxxxxx

667471

Xxxxxxxxx x Xxxx

654060

Xxxxxxxxxx

667498

Xxxxxx

668575

Xxxxxxx

667595

Xxxxxxxx

668591

Xxxxxxxxx

706892

Xxxxxx

668613

Xxxxxx

667617

Xxxxxxxx

782769

Xxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxx

644943

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxx

668699

Xxxxxxx x Xxxxx

750140

Xxxxxxxx x Slavíkova

668702

Komárov x Xxxxxxxx

667633

Xxxx

668729

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

613967

Xxxxx

668737

Xxxxxxxxxx x Moravských Xxxxxxxxx

667676

Xxxxx

668842

Xxxxxxx

667706

Xxxxxxxx

668851

Xxxxxxxxxx

667731

Xxxxxxxx

668923

Xxxxxxx

667749

Xxxxxxxx

668958

Xxxxxxxxxx

684210

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

797448

Xxxxxxx

696234

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

668974

Xxxxxxx

756083

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx

669032

Xxxxxxxxx

669041

Xxxxxxx

757683

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

669059

Xxxxxxxx

670553

Xxxxxxxx Vydří

722758

Konětopy x Xxxxxxx

670570

Xxxxxxxxx

669083

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

670588

Xxxxxxx

669091

Xxxxxx

670596

Xxxxxxxx

669113

Xxxxxx x Xxxxxx

670600

Xxxxxxxxxxx

703991

Xxxxx

670626

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx

740152

Xxxxxxx

670677

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx

669512

Xxxxxxx

670723

Xxxxxxx nad Xxxxx

669521

Xxxxxx

670758

Xxxxxxxx

693006

Xxxxx

703419

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

669539

Xxxxxxxx

670812

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

774243

Xxxxxxxx

670839

Xxxxx

669610

Xxxxxxxxx

670910

Xxxxx

669644

Xxxxxxxx

670987

Xxxxxxx

603490

Xxxxxx x Bezděkova

712761

Kotel

669679

Koryta x Xxxxxxxx Xxxxxxxx

770574

Xxxxxxxx

721417

Xxxxxxx

671061

Xxxxxxx

669725

Xxxxxxxx

713023

Xxxxxx

669831

Xxxxxx

651991

Xxxxxxxx

669849

Xxxxxxx

671126

Xxxxxxxxxxx

665967

Xxxxxxxx

671134

Xxxxxxxxx Xxxxx

658707

Xxxxxxxx

671142

Xxxxxxx

669954

Xxxxxxxx

655741

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

669971

Xxxxx

671151

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

669989

Xxxxxxxx

671215

Xxxxxx

790737

Xxxxxxx

671231

Xxxx xx Xxxxxx

691372

Xxxxx x Jihlavy

606944

Kouty u Xxxxxxx

711381

Xxxxx u Xxxxxx

671266

Xxxxx x Xxxxxxxx

670154

Xxxxxxxx na Xxxx

671274

Xxxxx u Xxxxxxx

670162

Xxxxxxxx xxx Černými lesy

671282

Kovalovice

670171

Kostelec xxx Xxxxx

671347

Xxxxxxxx

741795

Xxxxxxxx xxx Xxxx

671355

Xxxxxxxx

670197

Xxxxxxxx nad Xxxxxx

790443

Xxxxxx

670201

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

671380

Xxxxxxx

670260

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

671487

Xxxxxxx u Xxxxxxx

670294

Xxxxxxxx u Holešova

737038

Kovářovice

670120

Kostelec x Jihlavy

671541

Kovčín

670332

Kostelecká Lhota

671517

Kozárov

670359

Kostelecké Xxxxx

671525

Xxxxxxxxxx

617431

Xxxxxxxxxx Dvůr

656810

Kozašice

670511

Kostelní Hlavno

603333

Kozí

670529

Kostelní Xxxxx

641464

Xxxxxxx

670537

Xxxxxxxx Xxxxxxx

671592

Xxxxxxx

670545

Xxxxxxxx Radouň

671606

Kozlany x Vyškova

671614

Kozlov nad Xxxxxx

768910

Xxxxxxxx

671711

Xxxxxx u Xxxxxxx

706086

Xxxxx

671738

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

673111

Xxxxxxxxxx

920673

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx

673145

Xxxxxxxx

929930

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxx X

673188

Xxxxxxxxx

767352

Xxxxx x Tišic

733695

Krasice

671851

Kozmice x Xxxxxxxx

673218

Xxxxxxxxxxx

648264

Xxxxxxx x Xxxxxxx

673480

Xxxxxx Xxxx

661295

Xxxxxxx u Xxxxxx

673528

Xxxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx

671894

Xxxxxxxx

673722

Xxxxxx Xxxx

671886

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Černými Xxxx

673773

Xxxxxxxxx

797677

Xxxxxxxx x Xxxxxx

746916

Xxxxxxxx

671959

Xxxxxxxxx

673960

Xxxxxx Xxx x Frýdlantu

782165

Kozojídky x Xxxxx

674010

Xxxxxxxxx

671967

Xxxxxxxx

674028

Xxxxxxxx

671983

Xxxxxxxx x Xxxxx

674044

Xxxxxxx

672009

Xxxxxxx

674087

Xxxxxxxxx

788490

Xxxxxxxx

624187

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

672050

Xxxxxxxxxxx

674125

Xxxxxx Ves

672068

Kožlany

674133

Kratochvilka

672084

Kožlí

674141

Kratonohy

724408

Kožlí x Čížové

674176

Krátošice

700835

Kožlí x Xxxxxx

674257

Xxxxxxx

712230

Xxxxx x Orlíka

674303

Krč x Xxxxxxxxx

672106

Xxxxxxxx

706434

Xxxxx

628425

Xxxxxxxx

674338

Xxxxxx

672131

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Labem

674346

Krejnice

672181

Kraborovice

674397

Krhov x Xxxxxxxx

755257

Xxxxxxxxx

674419

Xxxxxxxx

672220

Xxxxxxxx

792071

Xxxxxxxxxx Lhota

672319

Krajníčko

674494

Krchleby xx Xxxxxx

672351

Xxxxxxxxx

674443

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

679194

Xxxxxxxx na Xxxxxx

651222

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx nad Xxxxxx

672386

Xxxxxxx

674478

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

672441

Xxxxxxx xx Xxxx

753556

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

672505

Xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

604992

Xxxxxxx Xxxxx

672572

Xxxxxxx

626015

Xxxxxxxxxx

672581

Xxxxxxx Xxxxx

706779

Xxxxxxx

672611

Xxxxxxx Xxxxx u Českého Xxxxxxxx

683264

Xxxxx

672637

Xxxxxxxxx

769410

Xxxxxxxx

672629

Xxxxxxxxx

665126

Xxxxxxxxxx

672645

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

700738

Xxxxxxxxxx

672718

Xxxxxxx xxx Vltavou

675067

Kroučová

676136

Kramolín x Xxxxxxx

675075

Xxxxxx

623831

Xxxxxx

716031

Xxxxx

679593

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

675113

Xxxx

676080

Xxxxxxx x Litoměřic

675156

Krtov

676144

Křešín x Xxxxxx

675164

Xxxx

751341

Xxxxxx

675181

Xxxx x Strakonic

676187

Křičeň

676624

Krucemburk

750921

Křičov

675202

Krumsín

753203

Křída x Stádlce

675211

Krumvíř

705951

Křídla

675253

Křupá

776734

Křídlůvky

675229

Křupá x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx Xxxx

676195

Xxxxxxx

676039

Xxxxx x Křesetic

676292

Křinec

675407

Krusičany

676314

Křinice

701165

Krušlov

757594

Křištín

675415

Krušovice

626465

Křivá

774804

Krutěnice

643769

Křivenice

710172

Krym xxx

676365

Xxxxxxx

747335

Xxxxxx

784516

Xxxxxxxx

675491

Xxxx

676411

Xxxxxxxxxx

675539

Xxxxxxx

609315

Xxxxxxxx x Xxxxxx

763748

Xxxxxx

683141

Xxxxxxxxxxx

675547

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

676616

Xxxxxx

711306

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

676594

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

792349

Xxxxxxxxx

627542

Xxxxxxx

675580

Xxxxxxxxx x Vyšetic

676691

Křtěnov x Xxxxxxxx

675636

Xxxxxx

705918

Xxxxxxxxxx

675652

Xxxxxxxxx x Pelhřimova

676888

Kubšice

675725

Křemačov

676896

Kučerov

624390

Křemenec

676918

Kučeř

675768

Křemže

676942

Kuchař

675806

Křenek

676951

Kuchařovice

675849

Křenice

676969

Kujavy

675814

Křenice x Prahy

694169

Kukle

675873

Křenov

647209

Kukleny

724343

Křenovice

677019

Kuks

675881

Křenovice x Xxxxxxxx

749788

Xxxxx

675903

Xxxxxxx

677141

Xxxxxxx

700525

Xxxxxxxx

677159

Xxxxxxx Xxx

675938

Xxxxxxxxx

742422

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

675954

Xxxxxxx

760897

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

675946

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

797456

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

755729

Xxxxxxx x Xxxxxx

746274

Xxxxxxx

744867

Xxxxxxx

737178

Xxxxxxxx

676047

Xxxxxxxxx

677205

Xxxx

676055

Xxxxxx

677230

Xxxxxx u Xxxxx

724416

Xxxxxxx u Xxxxxx

677272

Xxxxxxx

677281

Xxxxx

763233

Xxxxxx x Lysic

677329

Kunkovice x Xxxxxxxx

614823

Xxxxx

677337

Xxxxxxxx

678872

Xxxxx

677418

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

729248

Xxxxxxxx

677531

Xxxxxx

681768

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

677582

Xxxxxxxxxx

678899

Xxxxxx

677647

Xxxx u Xxxxx

679071

Xxxx xx Xxxxx

677680

Xxxxxxxx Xxxx Xxx

679101

Xxxx x Xxxxx

677698

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

670634

Xxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

681491

Xxxxx

682721

Xxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

677710

Xxxxx Xxxx

685682

Xxxx u Xxxxxxxxx

773115

Xxxxxxx

679119

Xxxxxxx

678252

Xxxxxxxxx u Květinová

679127

Lanžov

678180

Kvasíce

679160

Lásenice

678198

Kvasíny

679208

Laškov

632287

Kváskovice x Drážova

679232

Lavičky

678228

Kvášňovice

679259

Lavičné

678244

Květin

706787

Láz x Xxxxxx Xxxxxxx

678261

Xxxxxxxx

740586

Xxx u Xxxxxxxxx

678279

Xxxxxx

710598

Xxxxx

689017

Xxxxxx x Lukové

768651

Lazce x Trou xxxxx

758949

Xxxxxxx

672599

Xxxxxxx

678317

Xxxxxx

606171

Xxxxx Xxxxxxxx

749532

Xxxx

767859

Xxxxx Toušeň

678333

Kvíčovice

679399

Lazničky

678392

Kydliny

679411

Lazníky

636746

Kyje u Xxxxxxx

679429

Xxxxxx

678431

Xxxxx

679453

Xxxxxxx u Blanska

616231

Kyjov x Buřenic

679496

Lažany

678546

Kyjov u Xxxxx

648272

Xxxxxx x Xxxxxxx

678422

Xxxxx x Havlíčkova Xxxxx

698393

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

678554

Xxxxxxxx

693821

Xxxxxx x Xxxxx

678562

Xxxxxxxx xx Xxxxxxx

679488

Xxxxxx x Xxxxxx

678571

Xxxxxx

761672

Xxxxxx u Xxxxxxxx

678627

Xxxxxxxx xxx Ohří

780456

Lažínky

678708

Kyselovice

701696

Lažišťka

749982

Kystra

679577

Lážovice

678716

Kyšice

679607

Lbosín

678741

Kyškovice

624250

Lčovice

L

679666

Ledce

744778

Labětín

679615

Ledce x Kladna

678821

Labské Chrčíce

679623

Ledce x Xxxxx Xxxxxxxxx

905038

Xxxxx x Xxxxxxx

679631

Xxxxx x Xxxxx

759112

Xxxxxxxx

679682

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

683442

Xxxx

679691

Xxxxxxx

679704

Xxxxx

631493

Xxxxx xxx Xxxxxxx

679798

Xxxxxxxx

782505

Xxxxx xxx Xxxxxxx

679828

Xxxxxxx na Xxxxxx

681105

Xxxxx xxx Xxxxxxx

679861

Xxxxxxxxx

681113

Xxxxx pod Xxxxxxxx

629138

Xxxxxxx

723380

Xxxxx u Xxxxxxxx

679887

Xxxxxxxx

680940

Xxxxx x Dobřan

679925

Lenešice

628808

Lhota x Xxxxxxx Xxxxxx

754081

Xxxxx

680931

Xxxxx x Xxxx

722995

Xxxxxxxx

634271

Xxxxx x Xxxxxx

679992

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

681164

Xxxxx x Xxxxxxxxxxx

680036

Xxxxxxxxx

612723

Xxxxx x Xxxxxx

738212

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

680729

Xxxxx u Xxxxxxx

778362

Xxxxx u Velké Xxxxxx

681199

Xxxxx u Lysic

680176

Lesná x Xxxxxx

692689

Xxxxx x Xxxxxxxx

680168

Xxxxx u Želetavy

701211

Lhota x Xxxxxxx

680214

Xxxxxxx

705438

Xxxxx x Xxxxxxxxx

680231

Xxxxxxxx

791695

Xxxxx x Xxxxxx

680249

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

715964

Xxxxx x Tachova

680362

Lesůňky

681270

Lhotice

680419

Lešany

681296

Lhotice x Xxxxxxx

702781

Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx

681431

Xxxxxx xxx Labem

680427

Lešany x Xxxxxxxxxx

796034

Xxxxxx u Xxxxxxx

680435

Xxxxxxxx

681342

Xxxxxx x Xxxxxxxx

680443

Xxxxxxxxx

681415

Xxxxxx x Xxxxxxx

680460

Xxxxx

769380

Xxxxxx u Xxxxxx

702005

Xxxxxxxx

743186

Xxxxxx x Velkého Xxxxxxxx

680508

Xxxxxxx

706809

Xxxxxx x Xxxxxxx

680478

Xxxxxxx x Xxxxxxx

681393

Xxxxxx x Xxxxx xxx Sázavou

680541

Leština x Xxxxxx

768928

Xxxxxx

680524

Xxxxxxx x Xxxxxxx

691178

Xxxxxx x Xxxxxxx

680575

Xxxxxxxx

681466

Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx

680605

Xxxxxx

681504

Xxxxxx x Xxxxxxx Meziříčí

655830

Letkovice

764591

Lhovice

681822

Letky

682730

Lhůta

731439

Letňany

667625

Lhůta x Xxxxxx

695815

Xxxxxx

681580

Xxxxx x Vysokého Xxxx

680770

Xxxx

791342

Xxxxx

680761

Xxxx x Xxxxxxxxxxx

641731

Xxxxxxxx

710342

Xxxxx xxx Cidlinou

681725

Libčany

680796

Levín x Xxxxxxx

681776

Xxxxxxxx

676063

Xxxxxxx

681806

Xxxxxxx

680826

Xxxxxx

681831

Xxxxxxx nad Xxxxxxx

701386

Xxxxx xxx Moravou

629341

Libčice x Xxxxxxx Královic

700410

Lhota xxx Xxxxxxx

681857

Xxxxxxxx

681059

Xxxxx xxx Hořičkami

681881

Libečov

737887

Libějice

767158

Limuzy

769665

Libel

683949

Lípa xxx Orlicí

681989

Libenice

683906

Lípa x Xxxxxxxxxx Brodu

682578

Liběšice u Xxxxxxxxx

789275

Xxxxxxxxxx

795925

Xxxxxxxx u Želenic

668605

Lipany

752495

Libětice

738760

Lipec

682667

Líbeznice

750476

Lipec x Xxxxxxxx

682675

Xxxxx

683973

Xxxxxxx

682683

Xxxxxxx

683981

Xxxxxxx

682691

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

684058

Xxxxxx

682748

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

684104

Xxxxxxx

682756

Xxxxxxx Xxxxxx

701912

Xxxxxx

682781

Xxxxx

684121

Xxxxxxx

682799

Xxxxxxxx

748846

Xxxxxxx x Xxxxxx

682861

Xxxxxxx

684198

Xxxxxxx xxx Sázavou

703621

Libiš

684171

Lipnice x Xxxxx Králové

682918

Libišany

684139

Lipnice x Xxxxxxxxx Xxxxxx

682926

Xxxxxx

684228

Xxxxxxxx

682951

Xxxxxxx Voda

684244

Lipník

682977

Libkovice xxx Řípem

684252

Lipník x Xxxxxxxx

617199

Xxxxxxx

684295

Xxxxx

683078

Xxxxxxxxxxx

684325

Xxxxxxx

683124

Xxxxxxxxxxx

684333

Xxxxxxxxx

683132

Xxxxxxxxxxxx

684368

Xxxxx

683159

Xxxxxxxxxx

615315

Xxxxxx Lhota

683205

Libomyšl

684686

Lipovec

781631

Libosváry

684694

Lipovec u Xxxxxxx

683272

Xxxxx

684716

Xxxxxxx

683370

Xxxxxxxxxx

684724

Xxxxxxx x Rychnova xxx Kněžnou

683388

Libotov

684830

Lipůvka

683451

Libouň

684848

Lípy

683485

Librantice

782840

Lískovice

683493

Libřice

641545

Lísky u Xxxxxxx

683582

Xxxxxxx

684929

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

683167

Xxxxxxxxxx

612405

Xxxxx

701033

Xxxxxxxxxx

684970

Xxxxxx

684678

Xxxxxxxxxx

759546

Xxxxxx x Xxxxxxx

683591

Xxxxx

618802

Xxxxxx

653420

Xxxxxxxxxx

685119

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

718718

Xxxxxxxxxx

685054

Xxxxxxx x Prahy

683701

Lidice

747599

Líšnice x Xxxxxxxx

683728

Xxxxxx

616834

Xxxxx

683736

Xxxxxxxx

685224

Xxxxxxx x Xxxxxxx

683795

Xxxxxxxxxx

685267

Xxxxx

683825

Xxxxxxx

685275

Xxxxxxxxx

685283

Xxxxxxxx

772305

Xxxxxxx

685305

Xxxxxx nad Xxxxxx

686921

Xxxxxxx xx Hané

722740

Litice u Xxxxx

686930

Xxxxxx

685313

Xxxxx

687014

Xxxxxx

685356

Xxxxxxxxxxxx

604607

Xxxxxx x Bílska

685364

Litohlavy

687031

Loučky

685372

Litohoř

781843

Loučky x Xxxxxxx

775584

Xxxxxxxx

750930

Xxxxxx Xxxx

684732

Xxxxxxxxx

687189

Xxxxx

685411

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx

687197

Xxxxx u Xxxxxxx

685381

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxx

687201

Xxxxx x Xxxxxxx

689556

Xxxxx

797464

Xxxxxxxxx

685674

Xxxxxxxx

687235

Xxxxxx u Xxxxxxxx Xxxxxxxx

685852

Xxxxxxxx

687278

Xxxxxxxx

685895

Xxxxxxxx

687286

Xxxxxxxxx

685909

Xxxxxxx

622877

Xxxxxxxxxx

645842

Xxxxxxxx

767611

Xxxxxx

686204

Xxxxxxxxxxx

687332

Xxxxxx

686239

Xxxx

687375

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

672912

Xxxxx

687391

Xxxxx

672866

Xxxxxxx

700657

Xxxxxx

703664

Xxxxxxxxx

604097

Xxxxxxx

686298

Xxxxxxxx

687634

Xxxxxxx u Xxxxxx Xxxxxxx

686301

Xxxxxxxx

687651

Xxxxxxxx

640808

Xxxxxxxx

693031

Xxxxxxxxx

686328

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

687693

Xxxxxxx x Xxxxxx

686344

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

687707

Xxxxxxxx

686387

Xxxxx

687847

Xxxxxx

686395

Xxxxxxxx

624357

Xxxxxx

686409

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

687855

Xxxxxx xxx Zubřinou

686425

Lochkov

687871

Lubě

779318

Lojovice

687952

Luběnice

686492

Loket x Xxxxxxx Xxxxxxxx

688011

Xxxxx x Xxxxxxx

737895

Xxx

688002

Xxxxx x Xxxxxxxxx

686549

Xxx x Xxxxxx

688037

Xxxxx

756571

Xxxxx

688045

Xxxxxxx

629499

Xxxxx x Klatov

600792

Lubno u Xxxxxxx

774251

Xxxxx x Xxxxxxx

702463

Xxxxx x Xxxxxxxx

721514

Xxxxxxxx x Xxxx

688096

Xxxxxxxx

686816

Xxxx x Xxxxxxx

665975

Xxxx

653179

Xxxxxx

688282

Xxxxxx

686841

Xxxxxx x Xxxxx

688304

Xxxxxx xx Xxxxxx

720267

Xxxxxx

688291

Xxxxxx u Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

686883

Xxxxxxx

654621

Xxxxxx u Xxxxxxxx

620645

Xxxxxx

695491

Xxxxxxxxx

631507

Xxxxxxx

726931

Xxxxxxx

688461

Xxxxxxxx

791539

Xxxxxxxxx

688606

Xxxx

689947

Xxxxxxxxx

688681

Xxxx

689963

Xxxxx u Xxxxxxxxxx

688703

Xxxx xxx Jihlavou

690007

Makov u Xxxxxxxxx

688801

Xxxxxxx x Bílovce

734411

Makov x Předslavi

688797

Lukavec x Xxxxxxx

655121

Xxxx Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

688771

Xxxxxxx x Pacova

619787

Malá Xxxxxx xxx Xxxxxx

688908

Xxxxxxxx

690112

Xxxx Xxxxx

688878

Xxxxxxxx xx Moravě

690147

Malá Xxxxxxxx

756768

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

712906

Xxxx Xxxxx

624900

Xxxxxxxxxx

786250

Xxxx Víska u Xxxxxx

688941

Xxxxx

690422

Xxxx Xxxxx

688991

Xxxxx xxx Xxxx

603228

Xxxxx

688983

Xxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

695301

Xxxxxxx

689009

Xxxxxx xxx Cidlinou

724424

Malčice x Xxxxxxx

693570

Xxxxxx u Xxxxxxxx

787132

Xxxxxxx u Všelibic

689033

Luková x Xxxxxxx

690431

Xxxxxx

689076

Xxxxxxx

623547

Xxxx Xxxxxxxx

703117

Xxxxxx

639214

Xxxx Xxxxxxx

689092

Xxxxxxxx

690538

Xxxx Přílepy

689106

Luštěnice

690554

Malé Xxxxxxxx

689122

Xxxxx

655694

Xxxx Xxxxxxx

604542

Xxxxxxx

690589

Xxxx Xxxxxxxxx

689220

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

690597

Xxxxx

689181

Xxxxxx x Přeštic

690651

Maleč x Xxxxxxxxx

689246

Xxxxx

628352

Xxxxxxxx

689254

Xxxx

690724

Xxxxxxxx

689271

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

759066

Xxxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

689297

Xxxxx xxx Xxxxxxx

756539

Xxxxxx

689301

Xxxxxxxx

690821

Xxxxxxxx

689319

Xxxxxxxxx

744972

Xxxxxxx

689343

Xxxxxx x Xxxxxxxx

784265

Xxxxxxx x Xxxxxx

689327

Xxxxxx x Xxxxx

690830

Xxxxxxx

689351

Xxxxxx x Šternberka

646288

Malešov u Xxxxxx

689505

Xxxx nad Xxxxx

690872

Xxxxxxxxxx

689661

Xxxxxx

690911

Xxxxxxxxxxxx

729931

Xxxxxxxx

643670

Xxxxxxx xxx Nežárkou

689670

Lysovice

678023

Malin

772330

Lžovice

664596

Malinec

M

690970

Malinky

689718

Mackovice

690996

Málkov x Xxxxxxxxx

797570

Xxxxxxxx

749125

Xxxxxxx

616141

Xxxxxx

603651

Xxxxxxxxx

689921

Xxxxxxx

687863

Xxxxxxxx xxx Zubřinou

691186

Malotice

692361

Mašovice x Xxxxxxx

694843

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

692247

Xxxxxxxx u Xxxxxx

691275

Xxxxxxx

692298

Xxxxxxx

691305

Xxxxxxx Xxxxx

657581

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

691348

Xxxxxxxxx

624870

Xxxxx

646997

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Králové

762440

Mazelov

691381

Malý Xxxxxxx

790711

Xxxxxx

691399

Xxxx Xxx

692344

Xxxxx

625736

Xxxx Xxxxx

692379

Xxxxxx

779610

Xxxx Xxxxx

692395

Xxxxxxx

736686

Xxxx Malahov

692409

Mečichov

691411

Malý Pěčín

692441

Měčín

691437

Malý Xxxxx

692514

Xxxxx

739529

Xxxxxxx x Xxxxxxx

692573

Xxxxxxxxx

769681

Xxxxxxxxxx

692581

Xxxxxxx

691496

Xxxxxxx

692590

Xxxxxx

691534

Xxxxxxxxx

692611

Xxxxxx x Xxxxxxx

717282

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

753009

Xxxxx

653187

Xxxxxx

692697

Xxxxxxxxx

734462

Xxxxxxxxx

692719

Xxxxxxxxx

691704

Xxxxxxx

734420

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

649155

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

604577

Xxxxxxx

691771

Xxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx

692778

Xxxx

691879

Xxxxxxxxxxx

627551

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

691887

Xxxxxxxxxxx x Třebíče

692786

Mělčany x Xxxxxxx

691917

Xxxxxx u Xxxxxx

692794

Xxxxxx

659436

Xxxxxxxxx

641391

Xxxxxxx

706400

Xxxxxxxxx u Nového Xxxxx xx Xxxxxx

775827

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

692026

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

693014

Xxxxxx

692085

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

693049

Xxxxxxxxxx

692123

Xxxxxxxxx x Dolních Xxxxxxxx

745600

Xxxxx

692140

Xxxxxxxxx x Onšova

693073

Měník u Xxxxxx Xxxxxxx

692115

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Meziříčí

693090

Měnín

656569

Martínkov

693103

Mentour

692166

Martínkovice

618811

Měrčín

791008

Martinov

693201

Merklovice

692221

Máslovice

696846

Měrotín

631213

Masojedy

693219

Měrovice nad Xxxxx

785920

Xxxxxxxxxxx

693227

Xxxxxxxx

692239

Xxxxxxx

693243

Xxxxx

604739

Xxxxx

693278

Xxxxxx

724823

Xxxxxxxxx

693286

Xxxxxx Králové

719871

Mašov

708895

Městec xxx Xxxxxxx

652822

Xxxxxxxx

701220

Xxxxxx u Xxxxxxx

775568

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

795232

Xxxxx Xxxx

605697

Xxxxxx Xxxxxxxxxx

681288

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

693448

Xxxxxx x Xxxxx

711314

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

693456

Xxxxxx x Xxxxxx

694673

Xxxxxxxx

693481

Xxxxx

694851

Xxxxxxx

693529

Xxxxx

762601

Xxxxxxx

785571

Xxxxxxxx

694894

Xxxxxxx x Xxxxxxx

618721

Xxxxxxx

694908

Xxxxxxxxxx

693553

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

619817

Xxxxxxx

693561

Xxxxxxxxx u Horšovského Xxxx

759937

Xxxxxxxxxx

695980

Xxxxxxxxx x Xxxxx Xxxx

694975

Xxxxx

693588

Xxxx

688479

Xxxxxx xx Xxxxxx

701394

Xxxxxx

780791

Xxxxxxxx

764604

Xxxxxxxx x Švihová

695076

Milonice x Xxxxxxx

772232

Xxxxxxxx x Týnčan

695092

Miloňovice

693634

Mezilečí

695122

Milostín

693669

Mezilesí

625388

Milotice

624144

Mezilesí x Xxxxxxxx Xxxxx

695157

Xxxxxxxx x Kyjova

632180

Meziříčí

600733

Milotičky

693758

Meziříčko u Xxxxxxx

695190

Xxxxxxxx nad Xxxxx

693766

Xxxxxxxxx x Moravských Budějovic

672751

Minice x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

693774

Xxxxx u Xxxxxxxxxx

696188

Xxxxxx x Xxxxxxx

693863

Xxxxxx

686557

Xxxxx

755877

Xxxxxxxxx

695319

Xxxxxxxxx

693952

Xxxxxxxx

645958

Xxxxxxxxx

720208

Xxxxxxxxxxx

695378

Xxxxxxxx

693979

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

695394

Xxxxxxxxxxx Knínice

674150

Michnovka

695459

Mirošov x Xxxxxxx

694045

Xxxxxx u Xxxxxxxx

648191

Xxxxxxxxxx

672742

Xxxxxxxx u Xxxxxx xxx Vltavou

739669

Mirošovice x Xxxxx xxx Xxxxxxx

694118

Xxxxxxxxx

695475

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

694142

Xxxxxxxxx

695505

Xxxxxxxx

694177

Xxxxxxx

697419

Xxxxxxx

694193

Xxxxxxx xx Xxxxxx

695726

Xxxxxxxx

694380

Xxxxxxxxxx

695769

Xxxxxxx

694371

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

780031

Xxxxxxx

694398

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

695823

Xxxxxxxx

601241

Xxxx

695858

Xxxxxxxx

762237

Xxxxxxxx

695947

Xxxxxxx

694509

Xxxxxxx

695955

Xxxxxx

671550

Xxxxxxx

655139

Xxxxxxxxx

694533

Xxxxxxx x Xxxxx

695998

Xxxxxxxxx

638676

Xxxxxxx

760081

Xxxxxxx

694622

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

731552

Xxxxxxxxx

694657

Xxxxxxxxxx

696196

Xxxxxxxx

703427

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

645699

Xxxxxxxx

696251

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Janovic

780413

Mokrá u Xxxxxxxxx

693847

Xxxxxxxxx

698211

Xxxxx

696722

Xxxxx Xxxxxx

745707

Xxxxx Xxx

651966

Xxxxx

779326

Xxxxxxx x Velkých Popovic

696765

Mladé Xxxxxx

674095

Xxxxxxx

696854

Xxxxxx

698466

Xxxxxxxx

696927

Xxxxxxxx xx Moravě

698407

Morašice x Xxxxxxxxx

697117

Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx

792233

Xxxxxxxx x Železných xxxxxx

697150

Xxxxxxxxx

698474

Xxxxxxxxxx

632457

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

698482

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

673170

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

698504

Xxxxxxxx x Brna

697290

Mlečice

666980

Moravany x Ronova

703672

Mlékojedy x Xxxxxxxxx

698580

Xxxxxxx

697311

Xxxxxxxxx

749567

Xxxxxxx x Mladé Xxxxxx

697346

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

698601

Xxxxxxxx

725137

Xxxxxx

698610

Xxxxxxxxxx

697389

Xxxxx x Xxxxxxxxxx

614742

Xxxxxxxx Xxxxxx

697397

Xxxxxx

698750

Xxxxxxxx Xxxxxx

619981

Xxxxxxx

662801

Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx

697427

Xxxxx

606448

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

663212

Xxxxx u Kardašovy Xxxxxx

698792

Xxxxxxxx Xxxx Ves

697443

Mnichov

698806

Moravská Xxxxxxx

650676

Xxxxxxx x Xxxx

698890

Xxxxxxxx Xxxxxxx

697460

Xxxxxxx u Xxxxxxxxx

698903

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx

697524

Xxxxxxxxxx

784133

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

697541

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

699128

Xxxxxxxx Krumlov

771155

Mnichovský Týnec

760994

Moravský Xxxxxx

697672

Xxxxxxxx

699233

Xxxxxxxx Xxxxx

706931

Xxxxxxxx

699250

Xxxxxxxx Xxxxxx

674451

Xxxxxxxx

699284

Xxxxxxxx

697761

Xxxxxxxxxxx

699292

Xxxxxx

691712

Xxxxxxxxx

699306

Xxxxxx

627682

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

699322

Xxxxxxx

697826

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

699837

Xxxxxx nad Xxxxxx

697931

Xxxxxxx

724726

Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Xxx

697966

Xxxxxxxxx

699853

Xxxxxxxx x Velkého Xxxxxxxx

698032

Xxxxxxxxx

699870

Xxxxxxxxxx

661309

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

663166

Xxxxxx

698067

Xxxxxx

709042

Xxxxxx

698091

Xxxxxxx

699934

Xxxxxx

698148

Xxxxx

764540

Xxxxxxx

777846

Xxxxx-Xxxxxxx

782386

Xxxxxxx

698181

Xxxxxxx

699985

Xxxxxxxx

706299

Xxxxx Lhota

673498

Mozolov x Xxxxxx Xxxx

698199

Xxxxx x Brna

787876

Možděnice

700002

Mrač

N

692387

Mračnice

693260

Na Xxxxxxxx

700011

Xxxxxxx

700983

Xxxxxxxx

700029

Xxxxxxxx x Xxxxxx

700991

Xxxxxxxxx

700070

Xxxxxx

701025

Xxxxxxxxxx

700100

Xxxxxxxxx

701041

Xxxxxxxx

700118

Xxxxxx

631906

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

763322

Xxxxxx

701106

Xxxxxxx

770086

Xxxxxxxxx

918440

Xxxxxx

692701

Xxxxxxxx

756253

Xxxxxxxxx

767166

Xxxxx

701238

Xxxxxxxx nad Xxxxxx

648205

Xxxxxxx

701173

Xxxxxxxx x Xxxxx

792764

Xxxxxxxx

740284

Xxxxxxxx u Xxxxx Vožice

606952

Mstislavice

694517

Nahošice

700258

Mšené-lázně

631264

Nahošín

661317

Mukařov u Xxxxxx

701254

Xxxxxx x Xxxxxx

700428

Xxxxxxxxxx

637114

Xxxxxx xx Moravě

700444

Mutěnice

686361

Najdek u Xxxxxxxxx

700436

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

701408

Xxxxx

700461

Xxxxxxx

701432

Xxxxxxxxxxx

705926

Xxxxxx

701491

Xxxxxxxxx

750352

Xxxxxxx

701505

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

617890

Xxxxx

701521

Xxxxxxxxx Xxxx

614751

Xxxxxx

701548

Xxxxxx na Xxxx

700509

Xxxxxxxx

701599

Xxxxxxx

637165

Xxxxxxxxxxxx

701629

Xxxxxxx

700541

Xxxxxxxxx

635502

Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

700576

Xxxxxxxx

701645

Xxxxxxxx x Xxxxxx

700584

Xxxxxxxx

719820

Xxxxxxxx x Miličína

700592

Myslibořice

761516

Nasavrky x Xxxxxx

757055

Xxxxxx

701653

Xxxxxxxxxxx

700631

Xxxxxx

637173

Xxxxxxxxx

671991

Xxxxxxxx

701661

Xxxxxxxxxx

700665

Xxxxxx

701700

Xxxxxxxx

787353

Xxxxxx x Xxxxxx

701742

Xxxxxxxx

700690

Xxxxxxxxxx

624047

Xxxxxxxxxx Xxxxx

700711

Xxxxxxxx

704075

Xxxxxxxx

651907

Xxxxxx

701823

Xxxxxxxx

700746

Xxxxxxxxx

701831

Xxxxxxxx x Xxxx

620149

Xxxxxxxx

701840

Xxxxxxxxxxx

697559

Xxxxxx

721522

Xxxxxxxxx

785270

Xxxxxxxxx

729876

Xxxxxxxx

700801

Xxxxxxxx

615196

Xxxxx

700932

Xxxx x Xxxxxxx

747548

Xxxxxx

701904

Xxxxxxx

701921

Xxxxx

702013

Xxxxxxx

703354

Xxxxxxxxxx

702102

Xxxxxxxx

703362

Xxxxxxxxx

702145

Xxxxxxxxxx

703371

Xxxxxxxx

692450

Xxxxxxxx

703389

Xxxxxxxxx

692468

Xxxxxxxxx

640816

Xxxxxxxxxxxx

717100

Xxxxxxxx

626911

Xxxxxxxxx

685747

Xxxxxxx

703397

Xxxxxxxx

780421

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

703435

Xxxxxxxxxx

702358

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

753882

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

702323

Xxxxxxx u Xxxxx

703524

Xxxxxxxxxx

702404

Xxxxxxxx

703541

Xxxxxxxx

702595

Xxxxxxxxx

703559

Xxxxxxxxxx

679836

Xxxxxx u Lednice

797308

Nerad

702692

Nejepín

797316

Neratov

702757

Nekvasový

703567

Neratovice

702790

Nelahozeves

710687

Neředín

702838

Nelešovice

703729

Neslovice

723894

Němčí

791075

Nesměň x Zásmuk

703028

Němčice

793647

Nesměřice

703044

Němčice xxx Xxxxx

703770

Xxxxxxx

737186

Xxxxxxx xxx Labem

703800

Nesperská Xxxxx

703001

Xxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxx

778079

Xxxxxxx

702935

Xxxxxxx x Dolních Xxxxxxxx

761320

Xxxxxxxxxxxx

703036

Xxxxxxx x Holešova

703826

Nesuchyně

655813

Němčice x Xxxxxxx

703834

Xxxxxxxxxx

702960

Xxxxxxx u Xxxxx

703842

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

702986

Xxxxxxx x Xxxxxx

735744

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

616451

Xxxxxxx u Xxxxxx

636762

Xxxxxx

702943

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

677922

Xxxxxxxxxxx

689777

Xxxxxxx x Xxxxxxx

703915

Xxxxx

746886

Xxxxxxx x Sedlice

703974

Netonice

770094

Němčice x Třebnic

749524

Netovice

702951

Němčice x Xxxxxx

704008

Xxxxxxx

703052

Xxxxxxxx

704041

Xxxxxxxxx

703079

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

704016

Xxxxxxxxx x Nymburka

703061

Němčičky x Xxxxxxxxx

704199

Xxxxxxxxx

704521

Xxxxxxxx

704202

Xxxxxxxxx

703109

Xxxxxxxx

685399

Xxxxxxxxxx

703125

Xxxxxx

704245

Xxxxxxxxx

703168

Xxxxx

704261

Xxxxxxxx

615960

Xxxxxxxxx

750191

Xxxxxx

703176

Xxxxxxxxxxx

704288

Xxxxxxxx

703192

Xxxxxxx

661325

Xxxxxxxxxxx

703249

Xxxxxxxx

704318

Xxxxxxxx

703311

Xxxxxx

704342

Xxxxxxxx

704385

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

705896

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

607959

Xxxxxxx xxx Úhlavou

724742

Nová Ves x Litomyšle

742911

Neznášov

637181

Nová Ves x Xxxxxxx

786268

Xxxxxxxxx

705934

Xxxx Ves x Xxxxx Xxxxxx

626759

Xxxxxxxx

705641

Xxxx Xxx x Moravské Xxxxxxx

704539

Xxxxxxxxxx

705969

Xxxx Ves x Xxxxxx Xxxxx na Xxxxxx

704547

Xxxxx

705659

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

704555

Xxxxxxxxx

705667

Xxxx Ves u Xxxxxxxxx

704571

Xxxxxxxx

705411

Xxxx Xxx u Xxxxx

704610

Xxxxxxx

795097

Xxxx Xxx u Xxxxxxxxx

704636

Xxxxxxxx

705446

Xxxx Ves x Xxxxxxxxx

704652

Xxxxxxxxx

749141

Xxxx Ves x Xxxxxx

662356

Xxxxx Xxxxx

705535

Xxxx Xxx x Strakonic

704709

Nížebohy

705985

Nová Xxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

704725

Xxxxxx

705683

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

704768

Xxxxxxxxx

705675

Xxxx Ves x Xxxxxx

633941

Xxxxx

705624

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

708941

Xxxxxxx

756091

Xxxx Xxxx

704865

Xxxxxxxx

629502

Xxxxxxxxxx

704881

Xxxxxx

602108

Xxxx Benátky

683809

Noutonice

706043

Nové Xxxxxxx

747513

Xxxxxx u Senomat

706116

Nové Xxxxx

791172

Xxxx Brtnice

706132

Nové Xxxxx x Xxxxxx

704954

Xxxx Xxxxxx

662755

Xxxx Xxxxx u Xxxxxxx

705012

Xxxx Xxxxxxx

706078

Xxxx Xxxxx x Xxxxx Xxxx

705039

Xxxx Dědina

697681

Nové Xxxxx u Xxxxxxx

705047

Xxxx Xxxxxx x Xxxxxx

748757

Xxxx Xxxxx u Opařan

644421

Nová Xxxxxx u Xxxxxxx

726079

Xxxx Xxxxx x Pořína

600318

Nová Xxxxx

778559

Xxxx Dvory u Xxxxx Xxxxxxxx

705071

Xxxx Lhota

754315

Nové Xxxxx

756954

Xxxx Xxxxxx

706302

Xxxx Hrady x Xxxxxx

705268

Xxxx Říše

650145

Nové Xxxxxxxxx

698415

Xxxx Xxxxx

718084

Xxxx Xxxxxxxxx

705276

Xxxx Xxxxx

706337

Xxxx Xxxxxxx

710717

Xxxx Ulice

706353

Nové Xxxx

741434

Xxxx Ves II

706418

Nové Xxxxx xx Moravě

600199

Nová Xxx x Xxxxxxxxxx

706396

Xxxx Xxxxx nad Cidlinou

606651

Nová Xxx x Bohušova

736325

Nové Xxxxx

705497

Xxxx Xxx x Xxxxxx

706582

Xxxx Xxxxxxxx

702111

Xxxx Ves x Českých Xxxxxxxxx

798762

Xxxx Xxxxxxxxx

624195

Xxxx Xxx x Xxxxxx

710814

Xxxx Xxxx u Xxxxxxxx

649112

Xxxx Xxx u Xxxxxxxx

720712

Xxxx Xxxx u Xxxxxxxxx

705845

Xxxx Xxx x Xxxxxxxxx

755923

Xxxx Xxxxxxxxxx

705870

Xxxx Xxx x Xxxxxxx

706795

Xxxx Syrovice

705543

Nová Xxx x Kdyně

706833

Nové Xxxxxx

781142

Xxxx Xxxxx

708801

Xxxxxx

706973

Xxxxxxxxx xx Xxxxxx

724483

Xxxxxx

707007

Xxxxxxxxx nad Nežárkou

708828

Obříství

706906

Novosedly x Strakonic

708844

Obyčtov

706949

Novosedly x Xxxxxx

708861

Xxxxxx

707163

Xxxx Xxxxxx

708909

Xxxxxxx

700681

Xxxx Xxxx x Xxxxxxx

708950

Xxxxxxxxxxx

707287

Xxxx Dvůr x Xxxxxxxxx

708992

Xxxxxxx Xxxx

747220

Xxxx Xxxx u Xxxxx

602051

Xxxxxxx

647187

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx

709069

Xxxxxx

707465

Xxxx Jičín-Dolní Xxxxxxxxx

747467

Xxxxxxx

703222

Xxxx Xxxxxxx

709077

Xxxxxxxx

755117

Xxxx Xxxxxx

709174

Xxxxxxx

707848

Xxxx Xxxx

709182

Xxxxxx

707856

Xxxx Xxxxxxxxx

606901

Xxxx

707864

Xxxx Xxxxxx

709204

Xxxxx

707881

Xxxx Xxxxxxx

709263

Xxxxxxx

644374

Xxxx Xxxxxxxx

707767

Xxxxxxxxxxx

710920

Xxxx Xxxx x Xxxxxxxx

791628

Xxxxxxxx

707988

Xxxx Xxxxxxx

605336

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

708003

Xxxx Xxxxxxxx

765261

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

708038

Xxxx Xxxxxx

709336

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

708101

Xxxxxx

709352

Xxxxxxx

708062

Xxxxxx u Xxxxx

709361

Xxxxxxx

676098

Xxxxxxx

753564

Xxxxxx

768031

Xxxxxxxx

709417

Xxxxx x Xxxxxx

623458

Xxxxxx

709450

Xxxxxx

708143

Xxxxxx

725196

Xxxx x Polep

623318

Nuzín

683817

Okoř

690929

Nuzířov

750093

Okrašovice

708232

Nymburk

643939

Okrouhlá Radouň

708411

Nýrov

609323

Okrouhlá x Xxxxxx

X

709654

Xxxxxxxxxx

724289

Xxxxxxx

709697

Xxxxxxxxxxx

708577

Xxxxxxxxxx

709719

Xxxxxxxx

674168

Xxxxxxxxx

615391

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

708607

Xxxxxxxxxx

709751

Xxxxxxx

708615

Xxxxxxxxxx

709778

Xxxxxxx

602116

Xxxxx

709808

Xxxxxxxxx

708623

Xxxxx x Xxxxxxxxx

781991

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

620050

Xxxxx x Xxxx

709816

Xxxxxxxxxxxx

691925

Xxxxx x Xxxxxxx

709930

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

708658

Xxxxx

709948

Xxxxxxxxx

708712

Xxxxxxx

709956

Xxxxxxxxx x Xxxxx Vožice

708798

Obrubce

626902

Oldřichov x Písku

605506

Oldřiš x Xxxxxxxxx

711471

Xxxxxx na Xxxxxx

710075

Xxxxxx x Xxxxxxx

711462

Xxxxxx x Xxxxxxx

710121

Xxxxxxxxxx

711454

Xxxxxx v Xxxxxxx

750778

Xxxxxxxxxxx

711501

Xxxxxxxx

710130

Xxxxxxxx

606316

Xxxxxxxxx

794074

Xxxxxxxx

620882

Xxxxxxxxx X

710181

Xxxxxx

696269

Xxxxxxxxx XX

740365

Xxxxxx x Xxxxxxx

711551

Xxxxxxxxx nad Labem

737470

Olešky

711527

Opatovice x Xxxxxxxx

710326

Xxxxxx na Xxxxxx

792080

Xxxxxxxxx x Zbýšova

724351

Olešná xxx Xxxxxxx

711918

Xxxxxxxx

710296

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Brodu

781649

Oplotec

710199

Olešná x Xxxxxxx

679089

Xxxxxxxx

701009

Xxxxxx u Načeradce

711926

Opočnice

704482

Olešná x Xxxxxxxxx

768995

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

710229

Xxxxxx x Pelhřimova

711951

Opočno xxx Orlickými xxxxxx

710202

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

660205

Xxxxxx u Xxxx

710415

Xxxxxxxx xx Moravě

711985

Opolánky

710351

Olešnice xxx Xxxxxxxx

711993

Xxxxxxx

709662

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

712019

Xxxxxxxxx

710385

Xxxxxxxx x Rychnova xxx Xxxxxxx

712027

Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx

710334

Xxxxxxxx x Trhových Xxxxx

712078

Xxxxxx

775614

Xxxxxxxxx

723096

Xxxxxxx

710504

Xxxxxxx-xxxxx

712086

Xxxx

710954

Xxxxxxxxx

694614

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

711039

Xxxxxxxx

712248

Xxxxx nad Xxxxxxx

711047

Xxxxxx x Čáslavi

712591

Orlovice

653055

Olšany x Chotěnova

712604

Ořech

678236

Olšany x Xxxxxxxxx

712612

Xxxxxxx

711110

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

657701

Xxxxxxx x Xxxxxxx

711080

Xxxxxx x Xxxxx

712647

Xxxxxxx x Xxxxx

711161

Xxxx xxx Xxxxxxx

646571

Xxxxxx

745154

Xxxxxx

712701

Xxxxxxx

711195

Xxxxx

713015

Xxxx nad Xxxxxx

721425

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

712884

Xxxx x Xxxxxxxx

711292

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

712914

Xxxx u Xxxxxxxxx

711276

Xxxxxxxx x Prahy

713040

Oselce

711322

Onomyšl

713058

Osice

711357

Onšov

713091

Osičky

711373

Onšov xx Xxxxxx

713104

Xxxx

624268

Xxxxxxxx x Čkyně

713163

Oskořínek

625396

Onšovice x Dehtářů

629090

Oslava

711390

Opalice

713180

Oslavany

711411

Oparno

713198

Oslavice

711438

Opařany

708011

Oslavička

792845

Osletín

716570

Otnice

653772

Oslí

707775

Otov u Xxxxxx Kramolína

713201

Oslnovice

716626

Otradov

713228

Oslov

748366

Otradovice

713279

Osnice

716634

Otročíce

713325

Osov

716987

Otvovice

713368

Osové

717053

Oucmanice

713376

Ostašov xx Xxxxxx

717070

Xxxxxxx

683604

Xxxxxxxxxx

717118

Xxxxxx x Xxxx

713384

Xxxxxxxxxxx

717096

Xxxxxx x Xxxxxx

713392

Xxxxxxxxxx

717126

Xxxxxx Xxxxx

713406

Xxxxx

X

779652

Xxxxxxxx

720216

Xxxxxxxx

715981

Xxxxxx

761681

Xxxxxxxx

716006

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

717193

Xxxxxxxxx

609234

Xxxxxx u Xxxxxxxx xxx Xxxxx

717215

Xxxxx

716065

Xxxxxx x Xxxxxxx

717207

Xxxxx x Xxxxx

774286

Xxxxxx x Xxxxxxxx

717304

Xxxxxxx

715972

Xxxxxx x Tachova

717371

Padochov

715743

Ostrov x Xxxxxxxx

717398

Xxxxx x Xxxxxx

778087

Xxxxxx x Veliše

717479

Palonín

716103

Ostrovačice

717487

Pálovice

716111

Ostrověnky

717509

Palupín

646334

Ostrovec x Xxxxxxxxxx

717525

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

716171

Xxxxxxxxx Xxxxx

632473

Xxxxxxxx u Drhovle

716201

Ostrožská Xxxx Xxx

717533

Xxxxxxxx

773123

Xxxxxxxxx Předměstí

659835

Pančava

663255

Ostrý Xxxxx

717495

Xxxxxxxx

716294

Xxxxxxxx

717541

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

716324

Xxxxxxxxx

717550

Xxxxxxxx Xxxxxxx

607134

Xxxxxxxxx

717568

Xxxxxxxx Xxxxx

716332

Xxxxxxxx

717614

Xxxxxx Xxxxx

716391

Xxxxxxxx

717657

Xxxxxxxxx

712001

Xxxxxxx

717835

Xxxxxxxxxx

716472

Xxxxxxx

718165

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

695840

Xxxxxx

765007

Xxxxxx x Xxxxx

795062

Xxxxxxx

739707

Xxxxxxx

761460

Xxxxx x Xxxxxxxxx

668761

Xxxxxxxxxx

688711

Xxxx xxx Xxxxxxxx

718271

Xxxxx u Xxxx

716537

Xxxx x Xxxxxx

718262

Xxxxx u Xxxxxxxx

716511

Xxxx x Xxxxxxxxx

603988

Xxxxxxx

767654

Xxxx x Xxxxxxx

718301

Xxxxxxxxx

673137

Xxxxxxx

686948

Xxxxxx

738948

Xxxxxxx

718319

Xxxxxxx

716561

Xxxxxx

718335

Xxxxxxxx

718432

Xxxxxx

719951

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

718491

Xxxxxx u Xxxxxxx

719943

Xxxxxxxxx x Humpolce

718360

Pavlov u Xxxxxxx

736759

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

718416

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

692484

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

718351

Xxxxxx x Xxxxxxx

719846

Xxxxxxxxx x Miličína

606057

Pavlovice

720178

Petrovice u Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

718521

Xxxxxxxxx nad Xxx

720127

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

718505

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

720186

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Města xx Moravě

710938

Pavlovičky

712922

Petrovice u Xxxxx

659916

Xxxxx

719927

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

718611

Xxxxxxx

719889

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

718661

Xxxxxxxx

720101

Xxxxxxxxx u Xxxxx

718726

Xxx

720160

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

700754

Xxxxxxx

772747

Xxxxxxxxx x Uhelné Příbramě

718769

Pečíce

734438

Petrovičky x Předslavi

718742

Pečíce

720402

Petrůvky

718785

Pečičky

720411

Petříkov x Xxxxxxx Xxxxxxx

768235

Xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx

697079

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

718823

Xxxxx

720500

Xxxxxxxx x Nového Xxxxxx

718831

Xxxxxxx Xxxxx

720526

Xxxxxxxxxx

684066

Xxxxxxx

720542

Xxxxxx

617504

Xxxxx

656739

Xxxxx u Xxxxxxx

718874

Xxxxx xxx Zdobnicí

607690

Pikov

628841

Pelejovice

726541

Piletice

718912

Pelhřimov

720721

Písečné x Slavonic

719056

Penčice

720917

Písek x Xxxxxxx xxx Cidlinou

719064

Penčičky

720950

Pískov

719170

Pěnčín

720968

Písková Xxxxx

719200

Xxxxxx xx Xxxxxx

720976

Xxxxxxx Xxxxx u Xxxxxxxx

719226

Xxxxxxx

721000

Xxxxx x u Jihlavy

637955

Perknov

721042

Písty

719242

Perná

721026

Písty x Xxxxxxxx

637971

Xxxxxxxx

721051

Xxxx x Xxxxxxxx

677906

Xxxxxxxxxx

721115

Xxxxxx

719480

Xxxxxxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

773417

Xxxxxxxxx

719528

Xxxxx

697478

Xxxxx

745219

Xxxxxx

721204

Xxxxxx

747491

Xxxx xxxxx

721212

Xxxxxxx

719609

Xxxxxxx

721221

Xxxxxxx

719668

Xxxxxxxx

625701

Xxxxxxxxx

683914

Xxxxxxx

716057

Xxxx

719706

Xxxxxxxxx

721336

Xxxxx xxx Xxxxxxx

720224

Xxxxxxxxx X

641618

Xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

720135

Xxxxxxxxx xxx Orlicí

666629

Planá x Xxxxxxxx

720151

Xxxxxxxxx u Blanska

721409

Plandry

723363

Podbrdy

650447

Pláně xx Šumavě

723398

Podbřezí

721531

Plasy

723479

Poděbaby

698491

Platěnice

723495

Poděbrady

721549

Plav

723622

Poděčely

721557

Plaveč

723649

Podělusy

721565

Plavsko

723657

Poděšín

674265

Plenkovice

619710

Poděvousy

769622

Plešice

735752

Podhora x Xxxxxxx

673536

Xxxxxxxx

702803

Xxxxxxxxx

721735

Xxxxxxxx

680516

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxx

721743

Xxxxxxxx

723703

Xxxxxxxxx x Ronova

721751

Pletený Xxxxx

723789

Xxxxxxxx nad Xxxx

710237

Xxxxxxxx

723801

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

721808

Xxxx

723819

Xxxxxxxx

721824

Xxxxxxxxx

723835

Xxxxxxx

721859

Xxxxxxxx

769916

Xxxxxxxxxxx

626473

Xxxxxxxx

900125

Xxxxxxxx

721875

Xxxxxxxxxx

723860

Xxxxxxxxx

721905

Xxxxxxxxxx

723983

Xxxxxxxx

721930

Xxxxxxxx nad Xxxxx

755401

Xxxxxxxx x Xxxxxx

721964

Xxxxxxx

741779

Xxxxxxxx

722766

Xxxxxxxx

644382

Xxxxxxxxxx

724491

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

724092

Xxxxxxx

722804

Xxxxxxx

724084

Xxx xxxx x Městce Králové

722855

Pňovice

724114

Podmolí

722839

Pňovice xxx Xxxxxxxxx

724122

Xxx xxxx

722863

Xxxxxxxxxx x Domažlic

724149

Podolanka

722898

Poběžovice x Xxxxx

724360

Xxxxxx X

722901

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

724432

Xxxxxx II

673226

Pobistrýce

724271

Podolí xxx Xxxxxxxxx

722910

Xxxxxx

724254

Xxxxxx x Brna

615978

Pocinovice x Semněvic

724238

Podolí u Xxxxxx

722944

Xxxxxxxx

694053

Xxxxxx u Xxxxxxx

747661

Xxxxxxx xxx Loučnou

724327

Podolí u Xxxxxxxxx

722952

Xxxxxxx u Březnice

724319

Podolí x Xxxxxxx

622591

Xxxxxxx u Xxxxxxxx

724211

Xxxxxx x Ratibořských Xxx

723002

Xxxxxxx

632589

Xxxxxx u Xxxxxxxxx

723053

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

672513

Xxxxxxxx

631353

Xxxxxxx u Xxxxxx

673196

Xxxxxx

723100

Xxxxxxxxxx

601314

Xxxxxxx

763675

Xxxxxxxxx

644951

Xxxxxxxxxx

723193

Xxxxxxx

724505

Xxxxxxxxx

711446

Xxxxxxx

798436

Xxxxxxxx

723355

Xxxxxxxxx

655571

Xxxxxxxx

724513

Xxxxxxxxx

725480

Xxxxxxxxx

716928

Xxxxxxx

725498

Xxxxx

609960

Xxxxxxxx

709212

Xxxxx Chrčíce

724645

Pohled

725501

Polnička

736236

Pohleď

725536

Polom x Xxxxxx

706426

Xxxxxxxx

606511

Xxxxxx

724700

Xxxxxxxx

725544

Xxxxxxxx

724734

Xxxxxxx

637530

Xxxxxx

724751

Xxxxxxx

753017

Xxxxxxx x Horšovského Xxxx

746371

Xxxxxx

725552

Xxxxxx

724815

Xxxxx

650455

Xxxxxx xx Xxxxxx

724831

Xxxxxxxx

725641

Xxxxxxxxxx

724866

Xxxxxxxxxx xxx Jihlavou

725650

Ponikev

724939

Pohoří x Xxxxxxxx

725722

Xxxxxxx

696200

Xxxxxx x Mirovic

725731

Popelištná

676977

Pohořílky x Kujav

725765

Popice u Xxxxxxx

716545

Xxxxxxxxx u Xxxxx

669121

Xxxxxx x Xxxxxx

753068

Xxxxxxxx

725773

Xxxxxx

724947

Xxxxxxxxxx

745227

Xxxxxxx u Xxxxxxx

724955

Xxxxxxxxx

791423

Xxxxxxx u Zběšiček

724980

Pojbuky

657514

Popovice xxx Xxxxxxxx

797278

Xxxxxx

609251

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx xxx Labem

725013

Pokojov

672963

Popovice x Xxxxxxx Xxxxx

638382

Xxxxxxxxxx

725854

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

725021

Xxxxxxxx

627704

Xxxxxxxxx

723541

Xxxxxxx

725871

Xxxxxxx x Xxxx

725081

Xxxxxxx xxx Xxxxx

715174

Xxxxxx

690856

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

725927

Xxxxxxxx

725064

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx

725943

Xxxxxxx

769436

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

778567

Xxxxxxx

725145

Xxxxx

725986

Xxxxxxxx

725153

Xxxxxxx

726036

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

725200

Xxxxxx

607070

Xxxxxx x Bolechova

725170

Polepy x Xxxxxx

726010

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

725218

Xxxxxxxx x Prahy

726087

Pořín

725242

Polesí u Xxxxxxx

693642

Xxxxxxx

725251

Xxxxxxxxxx

726117

Xxxxxxxxxxx

725307

Xxxxxx

726176

Xxxxxxxxxx

725285

Xxxxxx u Xxxxxxx

726206

Xxxxxxxxx

677850

Xxxxxxxx

726320

Xxxxx

630497

Xxxxxxx

726346

Xxxxxxxx

660698

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx

726508

Xxxxxxxx

675121

Xxxxxxx

663743

Xxxxxxx

623431

Xxxxxxx

726559

Xxxxxxx

725471

Xxxxxx

710784

Xxxxx

726842

Xxxxxxxx

777820

Xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx

750107

Xxxxxxxx

670561

Xxxxxxxxxx Xxxxx

726907

Xxxxxxxx

723011

Xxxxxx

705381

Xxxxx

757110

Xxxxxxxx

750999

Xxxxxxxx

733831

Xxxxxxxx x Xxxxxx

726915

Xxxxx

724106

Xxxxxxxxxxx

726940

Xxxxxxxxxxx

733881

Xxxxxxxx

726958

Xxxxxxxxxx xxx Labem

776157

Provoz

726966

Práče

733954

Prštice

624802

Prachovice x Xxxxx

703320

Xxxxxxx

732851

Xxxxxxxxxx

708127

Xxxxxxx

732885

Xxxxxx

602612

Xxxxx

732907

Xxxxxxxx

734021

Xxxxxxxx

732915

Xxxxxxxxx

734098

Xxxxxxxxxx

732940

Xxxxxxxxxx

734110

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxx

732958

Xxxxxx Újezd

734128

Přeborov

732974

Pravčice

665304

Přebudov

732982

Pravětice

734161

Přeckov

732991

Pravice

734179

Přečín

733016

Pravlov

734209

Předboj

733032

Pravonín

688720

Předboř xxx Xxxxxxxx

664286

Xxxxx

653616

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

647101

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

690660

Xxxxxxx x Xxxxx

733067

Xxxxxxxx

734225

Xxxxxxx x Prahy

608050

Prklišov

620297

Předbořice

733091

Probluz

789895

Předbořice x Xxxxxxx

672602

Xxxxxxxx

704091

Xxxxxxxxx

733148

Xxxxxxxx

624276

Xxxxxxxxx x Xxxxx

613452

Xxxxxxx

734241

Xxxxxxxxx x Skutče

604950

Prosatín

734268

Předín

733253

Proseč xxx Xxxxxxxxxxx

734284

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx

733156

Xxxxxx x Xxxxxxxx

734292

Xxxxxxxxxx nad Xxxxx

662399

Xxxxxx x Xxxxxx

694631

Xxxxxx Xxxxx

726338

Xxxxxx u Xxxxx

734373

Xxxxxx Xxxxxxxx

733202

Xxxxxx-Xxxxxxxx

734381

Xxxxxx Xxxxx u Xxxxxxxx

733423

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx

614319

Xxxxxx Xxxxxx

733393

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

755931

Xxxxxx Xxxxxxxxx

733466

Xxxxxxxxxxx

757161

Xxxxxx Xxxxxxxxx

733474

Xxxxxxxxxx

601497

Xxxxxxxx

733482

Xxxxxxxx

734446

Xxxxxxxx

733491

Xxxxxxxxx

734471

Xxxxxxxxxxx

733709

Xxxxxxxxxxxxx

734519

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

759007

Xxxxxxxxxxxxxx

771376

Xxxxxxxxx

733784

Xxxxxxxxxx Xxxxx

646181

Xxxxxxxxxx

630284

Xxxxxxxxxx Xxxxxx

734551

Xxxxxx

734641

Xxxxxxxxx

736309

Xxxxxxxxx

734659

Xxxxxxxxxxxx

736317

Xxxxxxx

792403

Xxxxxxxxxx

736333

Xxxxxxxx

734683

Xxxxxxx x Xxxxxxx

696005

Xxxxxxx

734691

Xxxxxxxx

736376

Xxxxxxx

734705

Xxxxxxxx u Xxxxxx

605654

Xxxxxxxx

735035

Xxxxxx xxx Xxxxx

612146

Xxxxxxxxxx

735051

Xxxxxxxxxxx

736392

Xxxxxx

641405

Xxxx

736554

Xxxxxxx

765244

Xxxxxxxx

736562

Xxxxxx

759261

Xxxxxxxxxx

736589

Xxxxx

735159

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxx

736601

Xxxxxx

735167

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

736635

Xxxxx

735141

Xxxxxxxxxx x Roudnice xxx Xxxxx

736651

Xxxxxx

749605

Xxxxxxxxxx x Xxxx

736694

Xxxxxxx

735205

Xxxxxxxxx

669733

Xxxxxx

735264

Xxxxxxxxxx

711055

Xxxxxx

675857

Xxxxxx

736767

Xxxxxxx

735299

Xxxxxxxx

772755

Xxxxxxx

735302

Xxxxxxxxxx

627534

Xxxxxx

735311

Xxxxxxx

604828

Xxxxxx

735329

Xxxxxx

736830

Xxxxx Xxxxx

735426

Xxxxxxx

736902

Xxxxxxxx

735698

Xxxxxxxxx

736937

Xxxxxxx

735761

Xxxxxxxxxxxx

693251

Xxxxxxx x Xxxxxx

735809

Xxxxxxxxxxxx xxx Jihlavou

725129

Pušperk

735825

Příčina

736996

Putimov

735833

Příčovy

737003

Pyšel

736007

Příkazy

737054

Pyšely

736015

Příkosice

R

670227

Přílepov

737119

Rabí

736040

Přílepy

737194

Ráby

736058

Přílepy x Xxxxxxxx

737291

Xxxxx

736066

Xxxxxxxxx

769479

Xxxxxxxx

736074

Xxxxxxx

737305

Xxxxxxxxxx

758060

Xxxxxxxxx

704644

Xxxx x Nišovic

736121

Přímětice

737356

Račice x Xxxxxxxx

736147

Xxxxxxxx

737348

Xxxxxx x Xxxxxxxx

623083

Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx

737330

Xxxxxx u Stětí

736228

Příseka

725510

Račín x Polničky

736244

Příseka x Xxxxxx xxx Xxxxxxx

737399

Xxxxxxxxx

736261

Xxxxxxxxxx

737411

Xxxxxxx x Xxxxx

736279

Xxxxxxxxxx

737437

Xxxxxxx x Xxxxxx

736295

Xxxxxxxxx

616249

Xxxxxxx x Xxxxxxx

679640

Xxxxxx

737488

Xxxxxxxxxx

737518

Xxxxxxx

738557

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx

737534

Xxxxxxx

738590

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

737569

Xxxxxxxxxx Svratka

738603

Radotice

623326

Radešov x Xxxxxx

738620

Xxxxxxx

737585

Xxxxxxxx

604453

Xxxxxxx u Xxxxxxx

737593

Xxxxxxxx u Xxxxxxx

655597

Xxxxxxx x Xxxxx

673234

Xxxxxxx

738654

Xxxxxx x Xxxxx

737640

Xxxxxxx

738689

Xxxxxxxx

737674

Xxxxx

738697

Xxxxxx

737763

Xxxxxxxxxx

738701

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

737798

Xxxxx

738778

Xxxxxxxxxxx XX

737780

Xxxxx x Xxxxxx

738816

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

737852

Xxxxxxx

775843

Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx

737950

Xxxxxxxxxx u Xxxxxx

738859

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxx

720429

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx

671401

Xxxxxxxx

737909

Xxxxxxxxxx x Želče

738875

Radvanov x Xxxxx Xxxxxx

786276

Xxxxxxxx

738905

Xxxxx xxx Xxxxxxxx

754471

Xxxxxxx

738883

Xxxxx x Xxxxxxx

737968

Xxxxxx x Tábora

738913

Ráječko

737984

Radkov x Xxxxx

738921

Xxxxxxx

738018

Xxxxxx x Xxxxxxx

738956

Xxx hradíce

774120

Radkovice

793035

Rájov

738034

Radkovice x Xxxxx

698130

Xxxxx-Xxxxxxx

738042

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

603341

Xxxxxx

600938

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

739073

Xxxxxx x Xxxxxx

738166

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

623849

Xxxxxxxx

738158

Xxxxxx x Xxxxxxx

739081

Xxxxxxxx

738182

Xxxxxxxxx

739197

Xxxxxxx

617601

Xxxxxxxxx

739201

Xxxxxxx

738221

Xxxxxxxx

739260

Xxxx x Xxxxxxx

718289

Xxxxxxxx xxx Xxxx

739243

Xxxx x Loun

631841

Radonice u Xxxxxxxxxx

739278

Xxxxxxxx

738255

Xxxxxxxx x Milavčí

739286

Rančířov

738247

Radonice x Xxxxx

739294

Xxx xxx x Chotěboře

738301

Radonín

739316

Rantířov

738310

Radostice x Xxxx

773174

Xxxxxxx

781436

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

739413

Xxxxxxx

738387

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

760820

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

738361

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

638854

Xxxxxxxx u Hlasiva

738379

Radostín x Vojnová Xxxxxx

739545

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

738450

Xxxxxxxx

739553

Xxxxxxxx u Xxxxxxx xxx Xxxxxx

683612

Xxxxxxxxxxx x Lična

739537

Rašovice u Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

684236

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

771589

Xxxxxx

738484

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxx

739677

Xxxxxx xxx Sázavou

738514

Radošov

739600

Rataje x Xxxxxxx

739642

Xxxxxx x Xxxxxxxx

617539

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

739570

Xxxxxx x Vlašimi

741191

Rosice x Xxxxxxx

739715

Xxxxxx

746258

Xxxxxxx

739740

Xxxxxxxx

741353

Xxxxxxx x Xxxxxx

693961

Xxxxxxxxxx Xxxxx

787418

Xxxxxxx x Xxxxxxx

739758

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx Hradce

741396

Rostěnice

739871

Ratibořice xx Moravě

741426

Rostkov

739863

Ratibořice x Xxxxxx

741442

Xxxxxxxxxx

739880

Xxxxxxxxxx Xxxx

741485

Xxxxxxx

739901

Xxxxxxxxxxx

741574

Xxxxxxxxxx

601438

Xxxxxxxxxx

741591

Xxxxxx nad Xxxxxxx

739910

Xxxxxxxxx

753025

Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxx

648213

Xxxxxx

741612

Xxxxxx

721883

Xxxxxxx

741639

Xxxxxxxx

740004

Xxxxxxxxxx

741647

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

740055

Xxxxxxx

741809

Xxxxxxxxx

740144

Xxxxxx

741825

Xxxxxxxxx

740161

Xxxxxx

741868

Xxxxxxxxxx

740195

Xxxxxx

787761

Xxxxxx

740292

Xxxxx

741973

Xxxxxxxxx

740349

Xxxxxxxx

742040

Xxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

740373

Xxxxxxx

742058

Xxxxxxxx

740381

Xxxxxxx

645087

Xxxxx x Hořepníku

622699

Rohenice

742112

Rovná x Xxxxxxxxx

740420

Xxxxx

672149

Xxxxx pod Xxxxx

627011

Xxxxxxx

750158

Xxxxx

740446

Xxxxxxxxxxx Bělá

742228

Rozběřice

740454

Rohozec x Xxxxxxx

738786

Xxxxxxxxx

694100

Xxxxxxx u Xxxxxxx

649406

Xxxxxx x Xxxxxxxx

740497

Xxxxxxx x Xxxxxxx

742287

Xxxxxx u Jevišovic

742104

Rohozná x Xxxxx

711331

Xxxxxx x Xxxxxxxx

740527

Xxxxxxxxx

742309

Xxxxxx

740501

Xxxxxxxxx x Xxxxx

742295

Xxxxxx x Xxxxxx

657166

Xxxxxxx

742368

Xxxxxxxx

740535

Xxxx

634204

Xxxxxxxx x Xxxxx

740560

Xxxxxx

742392

Xxxxxxxxxxx

766879

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

742431

Xxxxxxxx

740594

Xxxxxx

742490

Xxxxxxxx xxx Kojálem

699225

Rokytná

781592

Roztěž

740993

Rokytnice xxx Xxxxxxxx

762393

Xxxxxxx nad Xxxxxx

740896

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

742503

Xxxxxxx x Xxxxx

741078

Xxxxxxx

774332

Xxxxxxxxxxx

735701

Xxxxx xxx Xxxxxxx

742929

Xxxxxx

741183

Xxxxx

743071

Xxxxxxxxx

741221

Xxxxxx x Xxxx

790672

Xxxxx

743194

Xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxx

770582

Xxxxxxx

670189

Xxxxx

710946

Xxxxxx

743232

Xxxxxx x Xxxxxxx

745162

Xxxxx

743267

Xxxxxxx

742121

Xxxxxx

743305

Xxxxxxx

745235

Xxxxxxx

743453

Xxxxxxx

745294

Xxxxxx

743496

Xxxxxxxxx x Černíkova

729701

Řepy

693898

Rudov

745316

Řeřichy

694762

Rukáveč

664324

Řesanice

743615

Runářov

745324

Řestoky

743674

Rusek

758531

Řešetová Xxxxx

729710

Xxxxxx

745375

Xxxxxxx

743755

Xxxxxx

745383

Xxxxxxxx

756547

Xxxxx na Xxxxxx

745413

Xxxxxx

747190

Xxxxxxx

745421

Xxxxxxxxx

712141

Xxxxxx

745430

Xxxxxxxxx

743828

Xxxx

745545

Xxxxxx x Xxxx

743852

Xxxxxxx

745456

Xxxxxx x Xxxxx

743879

Xxxxx xxx Zdobnicí

745511

Říčany-Radošovice

743887

Rybné

630802

Říčky x Xxxx

743909

Xxxxxxxx x Xxxxx

617512

Xxxxx

744026

Xxxxxxx na Xxxxxx

745570

Xxxxxxx

747882

Xxxxxx Xxxxx

621714

Xxxxx

744051

Xxxxx

698423

Xxxxxxxx u Litomyšle

667013

Rychlov x Kněžic

745588

Říkovice x Xxxxxxx

744093

Xxxxxxx xx Xxxxxx

745626

Xxxxxx

744107

Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

745723

Xxxxx

744387

Xxxxxxxxx

745731

Xxxxx na Xxxxxx

744425

Xxxxxxxxx

745758

Xxxxxxxx

697630

Xxxxxx

745766

Xxxxx

744638

Xxxxxx

769886

Xxxxx

744646

Xxxxxxx

749940

Xxxxxxx

671720

Xxxxxxxx

681784

Xxxxxx u Libčevsi

627879

Rzy

S

Ř

626155

Sádek x Xxxxxxx Xxxxx

628361

Xxxxx

745863

Xxxxx x Xxxxx

744786

Xxxxxx nad Xxxxx

745928

Xxxxxx

744883

Xxxxxx nad Xxxxxxxxx

769991

Xxxx

744859

Xxxxxx x Humpolce

745936

Salačova Lhota

744905

Ředhošť

745979

Salavice

745049

Řehořov

746037

Samotíšky

710245

Řemenov

746045

Samšín

768502

Řemešín

746126

Sány

745073

Řemíčov

760935

Sasina

745120

Řendějov

659843

Sasov

746134

Satalice

747041

Sedlo x Horažďovic

746142

Savín

739723

Sedlov

746215

Sázava pod Xxxxxxxxxxx

689793

Xxxxxxxxx

719749

Xxxxxx u Petrova

747092

Sedmpány

746266

Sázava x Xxxxx xxx Xxxxxxx

653314

Xxxxxx Lhota

746282

Sázavka

797685

Sekeřice

777153

Sazomín

670855

Seletice

746321

Sběř

747149

Selmice

746401

Sebranice x Xxxxxxxx

774715

Xxxxxxxx

746380

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxxx

747165

Xxxxxxx

746436

Xxx x Xxxxxx

624918

Xxxxx

746487

Xxx u Xxxxxxxx nad Xxxxxx

747181

Xxxxxxxxxx

746517

Xxxxxxxxx

747211

Xxxxxx xxx Xxxxx

760226

Xxxxxx

747319

Xxxxx

619213

Xxxxxxxxx

747343

Xxxxxxxxx

730041

Xxxxxx

747360

Xxxxxxxx

746665

Xxxxxx x Xxxxxxx nad Jizerou

675911

Semošice

677973

Sedlec x Xxxxx Xxxx

604101

Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx

679151

Xxxxxx x Xxxxxxx

747386

Xxxxxx

746673

Xxxxxx x Xxxxxxxx

747394

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

746771

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

747432

Xxxxxxxxx

789933

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

720232

Xxxxxxx

669628

Xxxxxx u Obrnic

747441

Senice

722871

Sedlec x Xxxxxxxxx

747459

Xxxxxx xx Xxxx

765791

Xxxxxx x Xxxxxxxx

747475

Xxxxxxx

785148

Xxxxxx x Vraclavi

656828

Seník

795691

Sedlec x Xxxxxxx

791911

Xxxxxx

653462

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

747505

Xxxxxxxxx

798231

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

747521

Xxxxxxxx

793817

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

747564

Xxxxxxxx

778095

Xxxxxxxx x Veliše

601560

Senožaty x Bechyně

746835

Sedlejov

747602

Sepekov

707996

Sedlešovice

747645

Sezemice

746851

Sedletín

747670

Sezemice xxx Xxxxxxx

746894

Xxxxxxx x Xxxxxx

631914

Xxxxxxx

746908

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

747688

Xxxxxxxx Ústí

746924

Sedlice x Hradce Xxxxxxx

771481

Xxxxxxx

746878

Xxxxxxx x Xxxxxx

747769

Xxxxxxx

697770

Xxxxxxxxxxx

747815

Xxxxxxx

628867

Xxxxxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

724653

Xxxxxxx

786179

Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

671835

Xxxxxxx

618683

Xxxxxxxx x Častonína

747823

Sirákov

746941

Sedliště x Xxxxxxxxx

748811

Xxxxxxxxxx

737658

Xxxxxxxxx

747831

Xxxxxxxxxx

747009

Xxxxxxxx

747840

Xxxxxx

747858

Xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

749575

Xxxxxxx

747866

Xxxxx x Xxxxxxx

749613

Xxxxx xxx Vltavou

747891

Skalice xxx Xxxxxxx

737917

Xxxxx u Xxxxxx

757063

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

612286

Xxxxxxx

747874

Xxxxxxx x Xxxxxxx

749770

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

754099

Xxxxxxx x Xxxxxxx

749648

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

747939

Xxxxxxx u Xxxxxx

749729

Xxxxxxx u Xxxxxxx

747947

Xxxxxxx x Xxxxxx

749630

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

748013

Xxxxxxxx nad Xxxxx

645966

Xxxxxxx x Hostouně

787060

Skalička x Xxxxxxx

749656

Xxxxxxx u Hradce Xxxxxxx

641413

Xxxxxx

654574

Xxxxxxx x Xxxxxx

748226

Xxxxxxxx

654639

Xxxxxxx x Chudenic

697494

Skláře u Xxxxxxxx

749699

Xxxxxxx x Jevišovic

748269

Sklené xxx Xxxxxxx

749621

Xxxxxxx x Xxxxxx

748242

Xxxxxx x Xxxxxx

749681

Xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx

748251

Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

749796

Xxxxxxxxx

748323

Xxxxxxx x Xxxxxxx

749818

Xxxxxxxxx xx Xxxx

748331

Xxxxxxxxxx

749826

Xxxxxxxx

748358

Xxxxxxxx

749931

Xxxxxxxxx

692158

Xxxxxxxxxxx

750026

Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

748382

Xxxxxxx

749991

Xxxxxxxx xxx Ohří

748391

Skorkov x Herálce

750018

Slavětín x Xxxxxxx

748404

Xxxxxxxxx

749958

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

748528

Xxxxxxxxx

749974

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

748561

Xxxxxxxx

620157

Xxxxxxxx

772241

Xxxxxx

750034

Xxxxxxx

748587

Xxxxxxxxx

750115

Xxxxxxxx

748617

Xxxxxx

750166

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

748668

Xxxxxxx

750204

Xxxxxxxxxxx

748731

Xxxxxxxx u Malšic

750212

Slavíkovice x Xxxxxxx

748773

Xxxxxxxx u Xxxxxx

750301

Xxxxxxx x Xxxx

748862

Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

750271

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx

657077

Xxxxxxx x Xxxxx

750310

Xxxxxxxxxx

760188

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx

750328

Xxxxxxx

754927

Xxxxxxx

753211

Xxxxxxxxxx

748919

Xxxxxxx

750387

Xxxxxxxx

748943

Xxxxxxx

688886

Xxxxxxxx x Lukavice

748960

Skřivany

750425

Slavošov x Xxxxx nad Xxxxxxx

749010

Xxxxxxx xxx Xxxx

607142

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

749036

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

750441

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

749133

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxx

761800

Xxxxxxx x Rychnova xxx Xxxxxxx

749168

Xxxxxx

750492

Xxxxxxxxx

749176

Xxxxxxxx

646971

Xxxxxxx Xxxxxxxxx

749192

Xxxxxxx

784141

Xxxxxxx Xxxxxxxx

735272

Xxxxxx

603155

Xxxxxxxxx

630161

Xxxxxxxx

751901

Xxxxxxxx x Xxxxxx

668931

Xxxxxxxxx

716936

Xxxxxxx

638528

Xxxxxx

665959

Xxxxxxxx x Xxxxxx

706914

Xxxxxxx

793256

Xxxxx

750671

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

752029

Xxxxxxx

603660

Xxxxxxx x Chotěboře

791083

Sobočice

632384

Slovanská Lhota

752142

Sobotovice

750697

Sloveč

752151

Sobůlky

750751

Sluhy

752169

Sojovice

750786

Slup

752177

Sokoleč

736252

Služátky

752185

Sokolí

667846

Služátky x Xxxxxxxxxx

755591

Xxxxxxxxx

755273

Xxxxxx

752193

Xxxxxxxxx

750841

Xxxxxx

752321

Xxxxxx

750867

Xxxxxxxxx Xxxxx

752398

Xxxxxxxx

782173

Xxxxxxxxx Xxxxx

752428

Xxxxxxx

750948

Xxxxxxx

759074

Xxxxxxxxx u Xxxxx Xxxx

751006

Xxxxxx x Stoků

752436

Solopysky x Xxxx

751022

Xxxxxxxxx

770043

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

751014

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

752452

Xxxxxx

753602

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

658715

Xxxxx

751065

Xxxxxxx Xxxx

752487

Xxxxxx

752509

Xxxxxxxxx

752517

Xxxxxxxxxxx

751081

Xxxxxxx

626368

Xxxxxxx

751090

Xxxxxx

752576

Xxxxxxx

751111

Xxxxxxxx x Xxxx

752614

Xxxxxxxx

751138

Xxxxxxxxx

752606

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx

700088

Xxxxxx x Xxxxxxxx

752665

Xxxxxxx

751197

Xxxxxx na Xxxxxx

684350

Xxxxxxxxx Xxxxx

751227

Xxxx na Xxxxxx

670863

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

775851

Xxxx u Xxxx

752681

Xxxxxxxxx x Přelouče

647438

Smrkovec x Xxxxxxxx

630781

Xxxxxxxxxx

751243

Xxxxxxx

752771

Xxxxxx

622893

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxx

752801

Xxxxxx

751260

Xxxxxx u Xxxxxx

752819

Xxxxxxx

751359

Xxxxxxxxx

752827

Xxxxxx

751375

Xxxx

717851

Xxxxxx

696862

Xxxxxxx

623091

Xxxxx-Xxxx Spolí

670235

Sobědraž

752843

Spomyšl

751537

Soběhrdy

624284

Spůle x Xxxxx

751642

Xxxxxxxx

706485

Xxx

751677

Xxxxxxx

621722

Xxxxx

751707

Xxxxxxxx

793884

Xxxxxxx

751839

Xxxxxxxxxxx

792241

Xxxxxxxxx

724441

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

752878

Xxxxx x Luže

709760

Srbce x Xxxxxxx

720305

Xxxxx Xxxxxxxxx

752916

Xxxxxx x Xxxxxxx

753238

Xxxxx Sedlo x Xxxxxxx

698105

Xxxxxx x Mochtína

754781

Staré Xxxxxxx

752983

Xxxxxx u Xxxxxxxxxx

754790

Xxxxxx

753033

Xxxx x Xxxxxxxxxxx Týna

604119

Starkoč x Xxxxxx Podolí

752991

Srby x Tuchlovic

788384

Starkoč x Xxxxxxxx

753076

Xxxx

619990

Xxxxxxxxxxxx

791431

Xxxxx

754854

Xxxxxxxxxx Lhota

753131

Srubec

754862

Starosedlský Xxxxxx

753165

Xxxxx

784940

Xxxxxx

650463

Xxxxx xx Xxxxxx

754871

Xxxxxxxxx

753220

Xxxxxxx

754943

Xxxxx Xxxxxx

753246

Xxxxxxxxxx

755052

Xxxxx Xxxxx

753441

Xxxx

700487

Xxxxx Xxxxxxxx

718424

Xxxxxxxx

612014

Xxxxx Xxxxxxxx

637548

Xxxxxx

755095

Xxxxx Xxxxxxxxx

753475

Xxxxxx

755125

Xxxxx Xxxxxx

753491

Xxxxxxxxx

755133

Xxxxx Xxxx

753505

Xxxxxxxxx

755168

Xxxxx Xxxxxxxxx

724840

Xxxxxxxxxx

718441

Xxxxx Xxxxxxxx

753611

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

755231

Xxxxx Xxxxxx

753572

Xxxxxxx-xxxxx

755265

Xxxxxx

798711

Xxxxxxx-xxx

755281

Xxxxxxxxxxxx

677035

Xxxxxxxxx x Xxxxx

755290

Xxxxxx

705021

Xxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx

755320

Xxxxxx

753661

Xxxxx Bělá

755311

Stašov x Xxxx

691364

Xxxxx Bohyně

755346

Statenice

609170

Stará Xxxxxxxx

755354

Xxxxxxxxx

626881

Xxxxx Dobev

755362

Stavěšice

753807

Stará Lysá

755371

Stéblová

753891

Stará Xxxx

755419

Xxxxxx x Xxxxx

753947

Xxxxx Xxx nad Xxxxxxxxxx

755443

Xxxxxxxxxxx

753963

Xxxxx Xxx x Bílovce

609331

Stehlovice

753939

Stará Xxx x Xxxxxxx

755451

Xxxxxxx

754056

Xxxxx Xxxx

755478

Xxxxxxxx

754064

Xxxxx Xxxxxx

755486

Xxxxxx

754102

Xxxxx

648311

Xxxxxxx

602124

Xxxxx Xxxxxxx

699888

Xxxxxxxxxx

754129

Xxxxx Xxxxxx

755516

Xxxx

754323

Xxxxx Xxxxx

723029

Xxxxxxx

754331

Xxxxx Xxxxxxxxxx

755583

Xxxxxxx

659860

Xxxxx Xxxx

751073

Xxxxxxxxxxx

650153

Xxxxx Xxxxxxxxx

619094

Xxxxxxxxx Xxxxx

754412

Xxxxx Xxxxxxxxx

755605

Xxxxxxxx

754480

Xxxxx Město x Xxxxxxxx Xxxxxxx

755648

Xxxxxxxxxxx na Xxxxx

755745

Xxxxxxx

757381

Xxxxxxxxxxx

763683

Xxxxxx

755958

Xxxxxx

718297

Xxxxxxxxxx u Xxxxx

627429

Xxxxxxxxx

755800

Xxxxxxxx

757438

Xxxxxxxx x Xxxx

755869

Xxxxxxxxxxxxx

757446

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

755885

Xxxxxxxxxxx

757462

Xxxxxxxx x Litovle

623971

Strachovice

757489

Střelské Xxxxxxx

755915

Xxxxxxxxxx

747050

Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx

756041

Xxxxxxx

757501

Xxxxxxxxxxx

756059

Xxxxxx

629677

Xxxxxxxxxx

756067

Xxxxxxxxx

757527

Xxxxxxxxxx

756105

Xxxxxxxxx Xxxx

701416

Xxxxx

609269

Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

757586

Xxxxxxxxxx

634221

Xxxxxxx x Telče

757608

Střeziměř

756211

Strašíce x Xxxxxxxx

655147

Xxxxxxxxxxxx

756288

Xxxxxxxx

757624

Xxxxxxxxx

756300

Xxxxxxxx

757705

Xxxxxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx

756318

Xxxxxxx

757748

Xxxxxxxxxx nad Xxxxx

756326

Xxxxxxx

631361

Xxxxxxx

756342

Xxxxx x Xxxxxxxx

789658

Xxxxxxxxx

756849

Xxxxx x Xxxxxxx

750701

Xxxxxxx

756555

Xxxxxxxxx

757985

Xxxxxxx pod Xxxxxxxxxxx

722961

Xxxxxxxxx

758019

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

631701

Xxxxxxxxx x Drahobuze

758027

Střítež u Xxxxxxxx

661333

Xxxxxxxxx u Xxxxxx

757918

Xxxxxxx x Xxxxxxx

697168

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

757870

Xxxxxxx x Xxxxxxx

756598

Xxxxxxxxxxx

639575

Xxxxxxx x Skutče

756652

Strážnice xx Xxxxxx

757926

Xxxxxxx u Třebíče

756865

Strážovice

685402

Střítež x Xxxxxx

756857

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

608114

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxx

717312

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

758078

Xxxxxxx

756938

Xxxxxxxx

758035

Xxxxxxx xxx Xxxxx

756962

Xxxxxxxx

758051

Xxxxxxx u Chotěboře

756971

Strojetice

623903

Střížov x Xxxxxxx

621013

Xxxxxxxxx

758132

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

624535

Xxxxxxxxx

751847

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

603503

Xxxxxxxxx

758124

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

757071

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

751367

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

757098

Xxxxxx

717843

Xxxxxxxx

796611

Xxxxxxx

787337

Xxxxxxxx x Všerub

757128

Strunkovice xxx Xxxxxxx

686956

Xxxxxx

757179

Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

619361

Xxxxxxxx

738565

Xxxxxxxx

758299

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

757349

Xxxxxxxxxxx

758396

Xxxxxxxx xxx Xxxxx

725528

Xxxxxxxx

764043

Xxxxxxxx x Xxxxx

736775

Xxxxxxxx

760072

Xxxxxxxxxx

758469

Xxxxxxx

760099

Xxxxxxxxxxx

758582

Xxxxxxxx

688738

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

758477

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

760111

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx

758540

Xxxxxxxx x Náchoda

760234

Svatý Xxx xxx Malší

693855

Stupčice

760269

Svatý Jan xxx Xxxxxx

601446

Xxxxxxxxx

707601

Xxxxx Xxxx

747785

Xxxxxxx

669288

Xxxxx Xxxxxxx

758671

Xxxxxxx

694096

Xxxxx Xxxxxxx

758736

Xxxxxx u Xxxxxxxx

644293

Xxxxxxx

758761

Xxxxxxxx xxx Orlicí

792772

Svémyslice

758787

Sudkův Xxx

760293

Xxxxxxxxxx

758892

Xxxxxx Xxxxxx

760307

Xxxxxxxxx

758906

Xxxxxxxx

760315

Xxxxxxxxxx

759023

Xxxxx Xxxxx

760323

Xxxxxx

758965

Xxxxx x Havlíčkova Xxxxx

629235

Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxx

759015

Xxxxx x Jihlavy

787426

Světí

729981

Suchdol

760391

Světice x Xxxxx

759163

Xxxxxxx nad Xxxxx

760510

Xxxxxx xxx Sázavou

759121

Suchdol x Xxxxxx

687383

Xxxxxx xxx Blaníkem

759082

Suchdol x Kutné Hory

760587

Světlice

777251

Suchdol x Xxxxxxxxx xxxxx

760668

Xxxxxxx

759210

Xxxxxxxxxx x Miroslavi

651249

Svídnice x Xxxxxxxx nad Xxxxxx

759228

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

760706

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

759244

Xxxxxxxxxx

760731

Xxxxxxxxx Újezd

759279

Suchonice

760749

Svijany

759287

Suchov

760765

Svinary

759350

Sukorady x Xxxxx Boleslavi

760790

Svinaře

716014

Suky

760803

Svinařov x Xxxxxx

759414

Xxxxxxxxxx

760854

Xxxxxxxx

759457

Xxxxxxx

689335

Xxxxxxxx

759481

Xxxxxxx

760862

Xxxxxxxxx

759554

Xxxxxxxx

628441

Xxxxxxxxxx

693901

Xxxxxx

671703

Xxxxxx x České Xxxxxxx

783471

Xxxxx

763845

Xxxxxx u Xxxxxx

680613

Xxxxxxx

760871

Xxxxxx

759899

Xxxxxx x Unhoště

715506

Svinov

759945

Svaryšov

760901

Sviny

759953

Svařeň

760943

Svitávka

786641

Svařenice

760951

Svitavy-město

647977

Svařenov

760960

Svitavy-předměstí

694088

Svatá Kateřina x Xxxxxxx Mikuláše

761125

Svobodné Xxxxx

620564

Xxxxxxx x Černovic

761231

Svojkovice xx Xxxxxx

675237

Xxxxxxx

757136

Xxxxxxxx

641910

Xxxxx Xxxx x Xxxxxxxxxx

761338

Xxxxxxxx

761401

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

762661

Xxxxxx Důl

761478

Svojšovice

707783

Šitboř

761524

Svrabov

762687

Šitbořice

679402

Svrčov

762709

Škrdlovice

628379

Svrčovec

645567

Škrobočov

761605

Svrkyně

749800

Škrovád

645974

Svržno

681121

Škudly

761621

Svučice

762717

Škůdra

761630

Sýčina

762733

Škvorec

634123

Sylvárov

762768

Škvořetice

761788

Synčany

762792

Šlapanice x Xxxx

761818

Xxxxxx

762784

Xxxxxxxxx x Čechách

747572

Syrov

762822

Šlapanov

761826

Syrovátka

615412

Šlotava

761834

Syrovice

615986

Šlovice x Bukovce

Š

762831

Šlovice u Xxxxx

761907

Xxxxx

693987

Xxxxxxx x Havlíčkova Xxxxx

762814

Xxxxxxxx

762920

Xxxxx x Xxxxxx Xxxxx nad Xxxxxx

607622

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

762938

Xxxxxxx

724459

Xxxxxxxx

704733

Xxxxxx

762016

Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx

734667

Xxxxxxx u Xxxxxxxxxxx

761958

Xxxxx x Xxxxxxxxx

678651

Xxxxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxx

762032

Xxxxxxx

618551

Xxxxxxxxxx

762041

Xxxxxxxx

763241

Xxxxxxx

762059

Xxxxxxx

763276

Xxxxxxxxxx

795992

Xxxxxxxx

763314

Xxxxxxxx

762075

Xxxxx

640824

Xxxxxxxxxx

762156

Xxxxxxxxxxx

763331

Xxxxxx

762181

Xxxxxxx

769444

Xxxxxxx

762211

Xxxxxxx

763349

Xxxxxxxxx

762245

Xxxxxxxxx

624955

Xxxxxxxxxx Xxxxx

773433

Xxxxxxx

680559

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

741876

Xxxxxxxxxx

763438

Xxxxxxxx x Olomouce

707546

Šenov u Xxxxxx Xxxxxx

763403

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

754111

Xxxxxxxx

791709

Xxxxxxxx x Skutče

680788

Šerkov

763489

Štěpánovice x Xxxxxxx Budějovic

733890

Šeřeč

787515

Štěpánovice x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxxx

762407

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

767662

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxx

762423

Xxxxxxxxxx

600202

Xxxxxxxxxxx

762458

Xxxxxxx

763519

Xxxxxxx

631922

Xxxxxxx

763691

Xxxxx I

631931

Šidlákov

798843

Štětí XX

762482

Xxxxxxx xx Xxxxxx

785814

Xxxxxxxxx

708721

Xxxxxxx

757144

Xxxxxx

631221

Xxxxxxxx

765538

Xxxxx

678341

Xxxxxxx

765546

Xxxx

763756

Xxxxxxxxxx

765694

Xxxxxxx

620301

Xxxxxxxxxx x Černín

765767

Telnice x Xxxx

665436

Xxxx

765813

Xxxxxxxxx

763870

Xxxxxxx xx Xxxxxx

656666

Xxxxxxxx

763853

Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx

765899

Xxxx

736023

Xxxxxx

769592

Xxxxx x Xxxxxxxx

763985

Xxxxxx x Xxxxxx

766429

Xxxxxxxxxxx

764051

Xxxxx

766453

Xxxxxxx

622818

Xxxxxxx

766470

Xxxxxxx

764116

Xxxxxxxxx

766542

Xxxxxxx x Xxxxx

764248

Xxxxxx

766631

Xxxxxxxxx

764256

Xxxxx

766674

Xxxxxx

764531

Xxxxxx

766682

Xxxxxxx

673544

Xxxxxxxxxx Lhota

766704

Těšetice x Xxxxxxxx

774138

Xxxxxxxxxx Xxxxx

766691

Xxxxxxxx x Znojma

764621

Švihov u Xxxxxx

698113

Xxxxxxxx

764566

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

674311

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

X

641324

Xxxxxx

764701

Xxxxx

766780

Xxxxxxxxx

764825

Xxxxxxxxxx

711365

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

771511

Xxxxxxx x Tupadel

766798

Těšnovice

765015

Tálín

752924

Těšovice x Kolovče

746011

Talmberk

766861

Tetčice

763861

Tasnovice

603511

Tetětice x Xxxxxxxxx

765104

Xxxxx

766917

Xxxxx u Berouna

765091

Tasov xxx Veličkou

766968

Tetov

765121

Tasovice xxx Xxxx

767051

Xxx x Xxxxx

765171

Xxxxx

733041

Xxxxx

618284

Xxxxxxxxxxx

767131

Xxxxx

765252

Xxxxxxxxxx

767174

Xxxxxxx

672114

Xxxxxx

767221

Xxxxxx x Tachova

765279

Tažovice

767263

Tisová u Xxxxxxxx Mýta

647284

Tedražice

767310

Tisovec

765309

Tehov u Xxxxx

673552

Xxxxxxxxx

785288

Xxxxxxxxxxx

767361

Xxxxxx

765431

Xxxxxxxxxx x Hradce Xxxxxxx

631981

Xxxxxxx

603627

Xxxxxxxx

771414

Xxxxxxxxxxx

765449

Xxxxxxxx

767620

Xxxx

779636

Xxxxxxxx XX

693022

Xxxxxxx

721913

Xxxxxxxxxxx

767671

Xxxxxx x Xxxxxx

765457

Xxxxxxxxx

767719

Xxxxxxxxx

765503

Xxxxxxxx

767727

Xxxxxx x Dolních Xxxxxxxx

765520

Xxxxxx

667641

Xxxxx

767760

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

769398

Xxxxxx

767786

Xxxxxxxx

769452

Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx

767841

Xxxxxxxxxx

769487

Xxxxxxxxxxx

601195

Xxxxxx

769606

Xxxxxxxxx

767875

Xxxxxxx

769631

Xxxxxxxxx xx Xxxxxx

767883

Xxxxxxx

769649

Xxxxxxxxxxxx

767913

Xxxxxxxx

647047

Xxxxxx

768014

Xxxxxxx

617776

Xxxxxxxxx

628484

Xxxxx

769673

Xxxxxxxx

768049

Xxxxxxxx

769703

Xxxxxxxxx

766810

Xxxxxxx

769690

Xxxxxxxxx x Xxxxx

713066

Xxxxxxx x Osic

769738

Třebíč

768057

Trboušany

623768

Třebíčský Číchov

768154

Trhové Xxxxx

770001

Xxxxxxxxxxxx

768251

Xxxxxx Štěpánov

702994

Třebíšov

768286

Trnava x Xxxxxxx

770019

Xxxxxxxx

744794

Xxxxxxx

770027

Xxxxxxxxxx

768316

Xxxxxxx x Xxxxxxx xxx Bečvou

724467

Třebkov

768308

Trnávka u Xxxxxx Jičína

770116

Třebnice

659533

Trnčí

770108

Třebnice x Xxxxxxxx

768324

Xxxxxx Újezd

770159

Třeboc

790451

Trněný Újezd x Xxxxxxx

770175

Xxxxxxxxxxxx

768359

Xxxxx

770221

Xxxxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

660183

Xxxxxx u Jíloviště

770361

Třeboňín

682870

Trnová x Polep

731528

Třeboradice

768413

Trnovany x Xxxxxxxxx

755087

Xxxxxxxxx

768421

Xxxxxx Xxxx

770396

Xxxxxxxx

768511

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

662216

Xxxxxxxxxxx

768529

Xxxxxxxxx

770442

Xxxxxxxxxx

768537

Xxxxxxxx

770451

Xxxxxxxxxxx

768553

Xxxxxxxxxxxx

770469

Xxxxxxxxx

768618

Xxxxxxx

770523

Xxxxxxx

768669

Xxxxxxxxxx

770531

Xxxxxxxxx

768685

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

770591

Xxxxxxxx

768715

Xxxxxxxx

634387

Xxxxxxxxxx

768740

Xxxxx

692506

Xxxxxxxxx

760714

Xxxxxxx

621021

Xxxxxxxxxx

768855

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

770612

Xxxxxxxx

768863

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx Krumlova

770698

Třemošná

768871

Tršice

770710

Třemošnice

769002

Trusnov

637467

Třesov

724246

Tržek

770761

Třešť

698440

Tržek u Xxxxxxxxx

770795

Xxxxxx na

769355

Třebařov

770809

Tři Dvory

769363

Třebčín

621056

Tři Xxxxx x Xxxxxxx

736406

Xxxxxxxxxxxx

772313

Xxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

771163

Xxxxxx

772411

Xxxxxxx

688614

Xxxx

735248

Xxxxxx

758558

Xxxxxx xxx Xxxxxxxx

772429

Xxxxxxx xxx Xxxxxx

771210

Xxxxxx u Xxxxxxxx

690864

Xxxxxxx u Malešova

771201

Tučapy x Xxxxxxxxx

772437

Xxxxxxxx

771244

Xxxxx

717321

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

771261

Xxxxx

X

771341

Xxxxxxxxxxx

772551

Xxxx

771384

Xxxxxxxx

600776

Xxxxxxx

781606

Xxxxxxxxx

772763

Xxxxxx Xxxxxxx

771422

Xxxxxxx

772780

Xxxxxx

771431

Xxxxxxx

717576

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

771449

Xxxxxxxx

772810

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

771465

Xxxxxxxxx

772836

Xxxxxxxx u Xxxxxx

771520

Xxxxxxx x Xxxxxx

772976

Xxxxxxx

738573

Xxxxxx

773131

Xxxxxxx Xxxxxx

771546

Xxxxxx x Přelouče

773182

Uhlířská Xxxxx

711284

Xxxxxxxxx x Ondřejova

773212

Uhlířské Janovice

771597

Turkovice x Xxxxxxxx

773239

Xxxxxxxx

723908

Xxxxx

773247

Xxxxxxx

771732

Xxxxx xxx Xxxxxxx

667757

Xxxxxxxx

705888

Xxxxxxx

672190

Xxxxx

771741

Xxxxxxx

773298

Xxxxxxxx

771759

Xxxxxx

773301

Xxxxxxxxx Lhota

612171

Tuřany

773379

Uhřice x Xxxxxx

771856

Xx xxxx

773387

Xxxxxxxx

761346

Xxxxxxxx

773425

Xxxxxxxxx

771961

Xxxxxxx

773441

Xxxxxxx x Xxxxxxx Meziříčí

791326

Tužíce

773492

Uhřínovice u Xxxxxxx

771970

Xxxxxxxx

784214

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

771988

Xxxxxxxx Xxxxx

773778

Xxxxx nad Lesy

771996

Tvorovice

773719

Újezd xxx Xxxxxxxx

772003

Xxxxxxxxx

773905

Xxxxx u Xxxx

648221

Xxxxxx

773913

Xxxxx u Xxxxx Xxxx

772020

Xxxxxxxxx

773573

Xxxxx u Xxxxxxx

772062

Xxxxxxx

773654

Xxxxx x Xxxxxx Králové

688789

Týmová Xxx

625361

Xxxxx u Xxxxxxxx

769941

Xxx x Xxxxxxx

773948

Xxxxx x Xxxxxx

772259

Xxxxxxx

677451

Xxxxx x Xxxxxxxx

772321

Xxxxx xx Xxxxxx

773581

Xxxxx x Xxxxxxxx

772356

Xxxxx xxx Labem

773646

Újezd x Xxxxxxxx

772399

Xxxxx xxx Xxxxxxx

773760

Xxxxx x Mohelnice

772267

Týnec x Dobrovice

773689

Újezd x Xxxxxxxx

639222

Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx

773662

Xxxxx u Xxxxxxx

773751

Xxxxx x Xxxxxxx

775428

Xxxxx

773727

Xxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxx

775436

Xxxxxxxxx

720241

Xxxxxxx

775444

Xxxxxxxx

643238

Xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxx

742376

Xxxxx

681075

Xxxxxxx x Hořiček

775541

Útěchov x Xxxxxxxx Třebové

721701

Újezdec u Xxxxxxxxx Xxxxxx

778371

Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx

774049

Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

775576

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

773590

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

775592

Xxxxxxxxxxx

700762

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

775622

Xxxxx

774014

Xxxxxxx x Mělníka

672327

Útěšov

698121

Újezdec x Xxxxxxxx

775649

Xxxx

772071

Xxxxxxx x Tvrzic

775665

Útušice

774103

Ujkovice

775738

Úvaly x Prahy

774146

Úlehle

775771

Uzenice

734489

Úlehle u Xxxxxxxxxx

775886

Xxxxx u Xxxxxx xxx Xxxxxxx

774219

Xxxxx

775860

Xxxxx x Xxxxx Xxxx

772569

Xxxxxx

X

603350

Xxxx

775924

Xxxxxxxxxx

740268

Xxxxxxx

644536

Xxxxxxxxxx

774278

Xxxxxx

775932

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

774294

Xxxxxxxxxx

775959

Xxxxxxxxx u Xxxxxxxx

774308

Xxxxxx

655031

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx

774341

Xxxxxxxx

776050

Xxxxxxx

774359

Xxxxxxxxx

776092

Xxxxx

774421

Xxxxxxx u Xxxxxx

701181

Xxxxxxxx

774413

Xxxxxxx x Xxxxx

629511

Xxxxxx

774499

Xxxxxx

625400

Xxxxxxx

770183

Xxxxx

709671

Xxxxx

774502

Xxxxxx

776165

Xxx x Dobrušky

774634

Unín

701602

Valdíkov

774642

Unkovice

776599

Valeč u Xxxxxxxx

774669

Xxxxxxxx

776742

Xxxxxxxxxx

708836

Xxxx

776785

Xxxxxxx

718734

Xxxxxxx

776793

Xxxxxx

774685

Xxxxxxxx

776831

Xxxxxxxx

732923

Xxxxxxxx u Praskačky

639010

Vápno

774693

Urbanov

776955

Vápno x Xxxxxxxx

651290

Xxxxxxxx

776963

Xxxxxxxx

774740

Xxxxxx

930571

Xxxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

774766

Xxxxx

750883

Xxxxxxxx

774782

Xxxx-xxxxx

777161

Xxxxx

774791

Xxxx-Xxxxxxxx xxxx

777218

Xxxxxxxx

774812

Xxxxxxx

777269

Xxxxxxxx xx Xxxxxx

667684

Xxxx nad Xxx

777331

Xxxxxx xxx Litavou

774821

Ústí x Xxxxxxxx

777285

Xxxxxx x Xxxxxxxx

777382

Xxxxxx

778168

Xxxxx u Xxxxxxxx

771538

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

778656

Xxxxx Ves

778664

Velké Xxxxxxxxxxx

778672

Xxxxx Xxxxxxxx

761192

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

623555

Xxxxx Xxxxxxxx

777501

Xxxxxxx

778770

Xxxxx Xxxxxxxxx

777510

Xxxxxxxx

778800

Xxxxx Xxxxxxxxxx

777536

Xxxxxxxxx

778834

Xxxxx Xxxxxxx

777609

Xxxxxxxx

778842

Xxxxx Xxxxxxxxxx

777625

Xxxxxxxxxxx

779041

Xxxxx Xxxxxxxx

726583

Xxxxxx

779091

Xxxxx Xxxxxxxx

777633

Xxxxxxxx

779229

Xxxxx Xxxxxxx

712728

Xxxxxxx

779245

Xxxxx Pavlovice

666556

Veleboř

779342

Velké Xxxxxxxx

777668

Xxxxxxx

779369

Xxxxx Xxxxxxx

777757

Xxxxx

779377

Xxxxx Přítočno

777765

Velenice

603163

Velké Xxxxxxx

777781

Xxxxxxx

723550

Xxxxx Xxxxx

777803

Xxxxxxxx

779491

Xxxxx Xxxxxxx

746339

Xxxxxxxx

779539

Xxxxx Xxx u Xxxxxxxxxx

646296

Xxxxxxxx x Xxxxxx

625728

Xxxxx Xxxxx

717339

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

779598

Xxxxx Xxxxxxx

777854

Xxxxxxx

779628

Xxxxx Xxxxx

781100

Xxxxxxx

634158

Xxxxx Xxxxxx

777897

Xxxxxxxxxx

779687

Xxxxx Xxxx

777927

Xxxxxxx

779695

Xxxxx Xxxxx

777951

Xxxxxxxxxx

779717

Xxxxx Xxxxxx u Xxxxxxxx

606961

Xxxxxx

779776

Xxxxx Xxxxxxxx

777960

Xxxxxx Xxx x Xxxxx

779784

Xxxxx Týnec

778036

Velim

779792

Velký Xxxxx

778052

Xxxxxx

667811

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx

778109

Xxxxx

616435

Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx

655155

Xxxxx Bukovina u Xxxxxxxxxx

779831

Xxxxx Xxxxxxx

778281

Xxxxx Xxxxxxxx

666581

Xxxxxxxxx

619795

Xxxxx Xxxxxx xxx Orlicí

779857

Veltěže

778354

Velká Xxxxxxxxxx

779865

Xxxxxxxx

778389

Xxxxx Chyška

779873

Veltrusy

778419

Velká Xxxxxxxx

779971

Xxxxxxxxx

778486

Xxxxx Xxxx

779989

Xxxxxxx

778494

Xxxxx Xxxxxx

671428

Xxxxxx

618667

Xxxxx Xxxxxx

780049

Xxxxxxxx

778575

Xxxxx Xxxxxxxx

780057

Xxxxxxx

778583

Xxxxx nad Xxxxxxxx

780073

Xxxxxx

778150

Xxxxx xxx Xxxxxxx

614688

Xxxxxxxxxxx

778591

Xxxxx Polom

780260

Věrovany

792942

Velká Xxxxx

712931

Xxxxx Turná

780341

Veřechov

629448

Vícenice u Xxxxxxx Xxxxx

605689

Xxx Xxxxxxxxxx

767689

Xxxxxxxx x Xxxxxx

672157

Xxxxx pod Xxxxx

781487

Xxxxxxxx u Náměště xxx Xxxxxxx

780391

Xxxxx x Xxxxx

620891

Xxxxxxxxx

780464

Xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

661341

Xxxxxxxx

723037

Xxxxx u Xxxxxxx

781495

Xxxxx

670243

Xxxxx

781541

Xxxxx

780511

Xxxxxx x Xxxxxxxx

781657

Xxxxxx

746860

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

781614

Xxxxxx x Xxxxx Xxxx

780685

Xxxxxx xxx Lužnicí

781690

Vidlatá Xxx

780723

Xxxxxx xxx Xxxxxxx

741621

Xxxxx

777277

Xxxxxxxx xx Moravě

604933

Vidovle

778427

Veselice nad Xxxxxx

781851

Xxxxxxx

723487

Xxxxxxxx u Xxxxxxxxxx Xxxxx

781878

Xxxxxxxxx

688690

Xxxxxxxxx

781975

Xxxxxxx x Golčova Xxxxxxxx

780839

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

649414

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

780847

Xxxxxxxxx x Xxxxx xxx Sázavou

782009

Vilémov x Litovle

780731

Veselí-Předměstí

620904

Vilémovice x Xxxxxxxxx Xxxxxxx

780961

Xxxxxx Xxxx

782033

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

780979

Xxxxx

782050

Xxxxxx

638552

Xxxxx x Xxxx

782076

Xxxxx

781011

Xxxxxx nad Xxxxxxx

782181

Xxxxxx x Xxxxxx

681083

Xxxxxx x Xxxxxxx

782190

Xxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx

649066

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

782297

Xxxxxxxx x Dobrovice

654361

Vestec u Xxxxxxxx

782271

Xxxxxxxx x Kladna

790681

Vestec x Xxxxxxxx

782319

Xxxxxxxx x Xxxx

798428

Xxxxxx x Xxxxx

782246

Xxxxxxxx x Suchomast

658570

Vestecká Xxxxxx

772364

Xxxxxxxx x Xxxxx nad Xxxxx

602574

Xxxxxxxxxxx

693308

Xxxxxx x Městce Xxxxxxx

781096

Xxxxxxx

782360

Xxxxxxx Šumíce

785938

Vetlá

721921

Vinné

781118

Větrný Xxxxxxx

782378

Xxxxx

752401

Xxxxxx x Solenic

782394

Vintířov

781126

Větrušice x Xxxxxx

698008

Xxxxx

781151

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

782581

Xxxxx x Xxxxxxxxx

781282

Xxxxxxx

705861

Xxxxx x Xxxxxxxxx

781304

Xxxxxxxx Xxxxxxx

667030

Xxxxx x Xxxxxx

747351

Xxxxxx

637190

Xxxxx u Litovle

781321

Věž

782513

Víska x Xxxxxxxxx

606740

Xxxxx u Xxxxxxx

768545

Xxxxx

781355

Xxxxx

782530

Xxxxx x Xxxxxxx

781410

Xxxxxxx

782602

Xxxxxxx

781428

Xxxxxxxx

753041

Xxxxxx

781444

Xxxxxxxx

782637

Xxxxxxx xx Xxxxxx

781452

Xxxxxxxxxx

782670

Xxxxxxxxxx

782831

Xxxxxx

784095

Xxxxx xxx Xxxxxxxxx

782858

Xxxxxx x Xxxxxxxx

618292

XXxxx x Xxxxxx

674079

Xxxxxx x Xxxxxx

784079

Xxxxx u Xxxxxxxx

782998

Xxxxxx

791547

Xxxxxx

672467

Xxxxxxxx xx Hané

793922

Vlkovice

605522

Vítonice x Xxxxxxxxxx

784184

Xxxxxxxxx

783145

Xxxxxxxx x Xxxxxx

745529

Xxxxxxxxx

718530

Xxxxxxxx x Pavlovic

784231

Voděrady u Xxxxxxx Xxxxxxxx

783200

Xxxxxx

689114

Xxxxxxxx u Xxxxxxxx

759864

Xxxxx

784222

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx

783218

Xxxxxxx

784273

Xxxxxx u Xxxxxx

783234

Xxxxxxxxx

784281

Xxxxxxx

671436

Xxxxxxxx

627623

Xxxxx Xxxxx

688894

Xxxxxxx

756296

Xxxxxxxxx

783307

Xxxxxxxxx

784362

Xxxxxxxxx x Xxxxx

689998

Xxxxxxxxx u Makova

674460

Vodranty

783323

Vlásenice x Xxxxxxxxxx

784427

Xxxxxx

619396

Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxx

705632

Xxxxxxxx

713252

Xxxxxxx

784524

Xxxxxxxxx u Xxxxxx xxx Vltavou

783463

Vlastibořice

784567

Vojkovice x Xxxxxxxxxxx

783480

Xxxxxxxxxx

674354

Xxxxxxx

750379

Xxxxxxxxxx

670995

Xxxxxxx u Xxxxxx

783544

Xxxxxx

784583

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

783617

Xxxxxxx

671002

Xxxxxxxx

783625

Xxxxxxx

784621

Xxxxxxxxxx xxx Želivkou

783641

Vlčeves

784656

Vojtěchov u Xxxxxxx

783650

Xxxx

650277

Xxxxxxxxx u Konice

783692

Vlčí Xxxxxxx

744654

Xxxxx x Xxxxxxx

651761

Xxxx x Xxxxxxxx

784672

Xxxxxxx

783838

Xxxxxx

784796

Xxxxx

732931

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

784834

Xxxxxxxx

783897

Xxxxxx

723118

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

712094

Xxxxxx x Xxxxxxxx

784851

Xxxxxxxx

755044

Xxxxxx x Xxxxxxx Jičína

673501

Volichov

783919

Vlčtejn

778443

Volovka

673561

Vletice

666637

Voltýřov

628671

Vliněves

784958

Volyně

783943

Vlkančice

784982

Vonoklasy

707791

Vlkanov x Xxxxxx Xxxxxxxxx

764647

Xxxx

784010

Xxxxxx

785041

Xxxxxx

784028

Xxxxxxxx

605964

Xxxxx

626864

Xxxxxxxxxx

785164

Xxxxxxx

784036

XXxxx x Xxxxxx

785172

Xxxxxx

784052

Xxxxx x Xxxxxxx

785199

Xxxxxxxxx

603171

XXxxx xxx Lesy

642622

Vracovice x Xxxxxxx Břečkova

701017

Vračkovice

786381

Vrchoslavice

785211

Vračovice

786527

Vrchoviny

785237

Vrahovice

786535

Vrchy

785253

Vraňany

786608

Vršce

785296

Vrančice

791091

Vršíce

785318

Vrané xxx Xxxxxxx

786616

Xxxxxxxx x Loun

791555

Vranice

786632

Vršovka

721069

Vranice x Xxxxxxxx

635553

Xxxxxxxx

785326

Xxxxxx

786659

Xxxxxxx

675920

Xxxxxx

662569

Xxxxxxx

785415

Xxxxxx xxx Xxxx

786667

Xxxxxx

785431

Xxxxxxx x Xxxxxxx

759465

Xxxxxxx

785512

Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx

786683

Xxxxxxx x Xxxxxxx

785555

Xxxxxxxxx Xxx

607967

Xxxxxxxxxx

785563

Xxxxx

782866

Xxxxxxx

665177

Xxxxxxx

786977

Xxxxxx

785580

Xxxxxxxx

786985

Xxxxx

693782

Xxxxxxxx x Xxxxx

787019

Xxxxxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

767182

Xxxxxxx

787043

Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx

785717

Xxxx x Berouna

681792

Všechlapy x Xxxxxxxx

785733

Xxxx u Xxxxx

787051

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

629375

Xxxxxxxx Lhotice

734497

Všechlapy x Xxxxxx

785741

Xxxxxxx

787078

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx

653471

Xxxxxx

787094

Xxxxxxxxx

721441

Xxxxxx nad Xxxxxxx

787108

Xxxxxxx

785768

Xxxxxx x Xxxx

787159

Xxxxxxxxx

785822

Xxxxxxx

796581

Xxxxxxx

785865

Xxxxxxx Xxxxxxxx

787272

Xxxxxxx

651257

Xxxxxx x Kostelce xxx Xxxxxx

787281

Xxxxxxxx

680567

Xxxxxx x Leštiny

787299

Všeradice

700266

Vrbice x Xxxxxxx-xxxxx

787345

Xxxxxxx x Xxxxx

785881

Xxxxxx x Xxxxxxxx

672424

Xxxxxxx

785946

Xxxxxx x Roudnice xxx Xxxxx

787434

Xxxxxxxx

776114

Xxxxxx u Xxxxxx

787396

Xxxxxxxx x Xxxxx

785962

Xxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

787451

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

785989

Xxxxxxxx

677256

Xxxxxxx

785997

Xxxxxxxx x Lovosic

787485

Všetaty

726125

Vrbka x Postoloprt

704148

Všetice

741817

Vrbka x Xxxxxxxxx

641057

Xxxxxxx

786039

Xxxxx xxx Xxxx

787507

Xxxxxx

645346

Xxxxx x Xxxxxxx

678325

Xxxx

701751

Xxxxxx

787523

Xxxxxx

786101

Xxxxxx Lhota

787531

Vydří

786128

Vrbovec

787540

Vyhnanice x Xxxxxxx

786284

Xxxxxxx x Xxxxxx

631442

Xxxxxxxx

787558

Xxxxx

725633

Xxxxxxx x Ponědraže

787591

Vyklantice

789232

Zábludov

787604

Výkleky

789241

Záborná

787671

Výrava

789259

Záborná Xxxxx

787698

Xxxxx x Xxxxxxxx

789348

Xxxxxx xxx Xxxxx

694525

Xxxxx x Xxxxxxx

789283

Xxxxxx x Českých Xxxxxxxxx

787701

Xxxxxxxx

666785

Xxxxxx x Xxx

787752

Xxxxxxxx

674320

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

787779

Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx

712795

Xxxxxx u Osečné

691526

Vysočany x Xxxxxxxx

676306

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

790320

Xxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

798754

Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

787850

Xxxxxxxx x Znojma

789429

Zábřeh xx Xxxxxx

788040

Xxxxxx Xxxxx

768626

Xxxxxxx

788074

Xxxxxx Libyně

601322

Zadní Xxxxxx

788082

Xxxxxx nad Xxxxx

669962

Xxxxx Xxxxx

695785

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxx

745278

Xxxxx Kopanina

716341

Vysoká u Xxxxx

724998

Xxxxx Xxxxx

721018

Xxxxxx x Xxxxxxx

701858

Xxxxx Xxxxxxxxx

788201

Xxxxxx x Xxxxxxxx

725005

Xxxxx Xxxxxxx

723207

Xxxxxx

789593

Xxxxx Třebaň

788210

Vysoké Xxxxxxx

692620

Xxxxx Xxxxx

788228

Xxxxxx Xxxx

700568

Xxxxx Xxxxx

721301

Xxxxxx Xxxxxxxx

770191

Xxxxx Zborovice

788333

Vysoké Xxxxxxxx

789607

Xxxxx Xxxxxx

788392

Xxxxxxx

768367

Xxxxxx x Xxxxxx

788414

Xxxxxx Xxxxxxx

789666

Xxxxxx x Xxxxxxxx Mýta

788457

Vysoký Xxxxx xxx Dědinou

789674

Zadražany

788449

Vysoký Újezd x Xxxxxxx

789798

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

688924

Xxxxxxx

785121

Xxxxxxxxx x Xxxxxx

788465

Xxxxxxxxxxxxx

698156

Xxxxxxxxxxx

671533

Xxxxxxxx

768375

Xxxxxxxxx

668869

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

789828

Xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx

788473

Xxxxxxxxxxx

789909

Xxxxxxxx

685127

Xxxxxxxxx

789925

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

788503

Xxxxxxxxxxxx

789941

Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

788546

Xxxxxxxx

697656

Xxxxxxxx x Mníšku xxx Xxxx

700908

Xxxxxx

721727

Xxxxxx

788554

Xxxxxx x Počerad

789950

Záhoří x Xxxxxxxx

749737

Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

694878

Xxxxxx x Xxxxxxxx

708135

Xxxxxxx

706965

Xxxxxxxx

789038

Xxxxxx

655481

Xxxxxxxxx

X

685704

Xxxxxx’

707210

Xxxxxxx

629383

Xxxxxxxxxx

789054

Xxxxxxxx Xxxxx

738395

Xxxxxxxxxx

789208

Xxxxxxx u Xxxxx Xxxxxxx

624098

Xxxxxxxx x Xxxxxxx

670251

Xxxxxxxx x Kovářova

791181

Zašovice

695335

Zahrádka u Xxxxxxxx

760536

Xxxxxxxxxxx

719919

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

791245

Xxxxxxx

775606

Xxxxxxxx x Xxxxx

695084

Xxxxxx

790249

Xxxxxxxx

679241

Xxxxxx u Xxxxxxx Xxxxxxxx

790303

Xxxxxxxx

791261

Xxxxxxxx

790311

Xxxxxxxx

791334

Xxxxxxxx

790338

Xxxxxxxxxxx

641626

Xxxxxxx

790346

Xxxxxx

662704

Xxxxxxxx

737071

Xxxxxxxx

791385

Xxxxxxxx

790362

Xxxxxxxx x Xxxxxxxx

654094

Xxxxxxx

790401

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

606286

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx

790419

Xxxxxxxx

602698

Xxxxxxx

790435

Xxxxxxxx

791440

Xxxxxxxx

790486

Xxxxxx

791458

Xxxxxxx

658464

Xxxxxxxx

791466

Xxxxxxx

790575

Xxxxxx u Xxxxxx

791563

Xxxxxxx

632295

Xxxxxx x Xxxxxxx

791571

Xxxxxxxx

631299

Xxxxxx u Xxxxx Xxxxxxx

680753

Xxxxxx

790630

Xxxxxxxxx

791601

Xxxxxx

662224

Xxxxxx

791610

Xxxxxx

790699

Xxxxxxx

791644

Xxxxxx

790729

Xxxxx

721484

Xxxxxxx

790745

Xxxxx x Xxxxxx

600806

Xxxxx

747611

Xxxxx x Xxxxxxxx

667234

Xxxxxxx

790761

Xxxxxxxx

791687

Xxxxxxxx

790851

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

791717

Xxxxxxx

619230

Xxxxxx x Xxxxxxxxx

791733

Xxxxxxxx

790770

Xxxxxx x Xxxxxxx

791920

Xxxxxxx

627909

Xxxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx

762164

Xxxxxxxxx

770701

Xxxxxx x Xxxxxxxx

791962

Xxxxxxx

790834

Xxxxxx x Xxxxxx

619035

Xxxxxxx

795453

Xxxxx Xxxx

786241

Xxxxxxx

790915

Xxxxx

693910

Xxxxxxxxx

722880

Xxxxxxx

792004

Xxxxxxxxxx

790958

Xxxxxx

792128

Xxxxxx

609226

Xxxx

792110

Xxxxxx x Xxxxxxx

790982

Xxxxxxxx

792098

Xxxxxx v Xxxxxxx

790991

Xxxxxxxxxx Xxxxx

735566

Xxxxxx

791016

Xxxxxx

792187

Xxxxxxxxxx

791024

Xxxxxxx Xxxxx

792250

Xxxxxxxxxx

641928

Xxxxxx x Xxxxxxxxxx

792268

Xxxxxx

604127

Xxxxxxxx

792276

Xxxxxxxxxx

762229

Xxxxxx x Xxxxx Xxxxxx

792284

Xxxxxxx

703923

Xxxxxx

792292

Xxxxxxx

661627

Xxxxxxxxxx

759872

Xxxx xxx Xxx

661651

Xxxxxxxxx

624209

Xxxxxxx

719234

Xxxxxx

655376

Xxxxxxxx

668133

Xxxxxx u Kolešovic

793345

Zlonín

725161

Zdeslav

793353

Zlosyň

792357

Zdeslav x Xxxxxxxxx

793388

Xxxxxx

620327

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

725749

Xxxxxxxxx

651362

Xxxxxxxxxx u Xxxxxxxxxx

793400

Xxxxxxxx

792365

Xxxxxx

793426

Xxxxxx-Xxxxxxxx

792381

Xxxxxx xx Moravě

793574

Znojmo-Louka

792373

Zdětín u Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

793418

Xxxxxx-xxxxx

792411

Xxxxx

630675

Xxxxxx

792446

Xxxxx

660736

Xxxxxxxxx

749966

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

793698

Xxxxxxx

689262

Xxxxxxx

793736

Xxxxx u Xxxxxx Xxxxx na Xxxxxx

792608

Xxxxxxxxxx x Herálce

793809

Zvěrkovice x Xxxxxxxxxx Budějovic

792578

Zdislavice x Vlašimi

793825

Zvěrotice

768634

Zdobín

655279

Zvěřetice

792705

Zduchovice

793833

Zvěřinek

797642

Zehuby

793876

Zvěstov

784966

Zechovice

793892

Zvěstovice

645354

Zelčín

793931

Zvíkov x Xxxxxx

689203

Xxxxxx

793981

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx

792781

Xxxxxxx

793990

Xxxxxxxxx

792799

Xxxxxxx x Xxxxxx xxx Vltavou

744395

Zvole

660213

Zeměchy x Xxxx

794082

Xxxxx nad Xxxxxxxxxxx

673579

Xxxx xxx Vltavou

794058

Zvole x Prahy

620912

Zhoř u Xxxxxxxxx Xxxxxxx

794091

Xxxxx u Xxxxxxx

792900

Xxxx x České Xxxxxxx

794104

Xxxxxxxxxx

792926

Xxxx x Xxxxxxx

794112

Xxxxxxxxxxx

709981

Xxxx x Mladé Xxxxxx

741400

Xxxxxxxxx

792951

Xxxx x Pacova

762725

Zvotoky

792918

Zhoř x Xxxxxxx

X

691933

Xxxx u Tábora

794121

Žabčice

781941

Zhoř x Xxxxxxxx

794171

Xxxxxxxxxx xxx Xxxx

693596

Xxxxxx x Manětína

794163

Žabovřesky x Českých Xxxxxxxxx

792969

Xxxxxx x Xxxxxx

686891

Xxxxxxxxx

657611

Xxxx

704504

Xxxxxx

738751

Xxxxxxxxx

794295

Xxxx

668583

Xxxxxx

794350

Xxxxxxxxx

792985

Xxxxxxxx

742511

Xxxxx

793043

Xxxxx Xxxxxx

695343

Xxxxxxx

793205

Xxxxxxxx

672432

Xxxxxx

621749

Xxxx

794589

Xxx x Xxxxx

793264

Xxxxxx

794546

Xxx u Xxxxxx Hradů

796409

Ženklava

794597

Žáravice

796441

Žeravice

794627

Žarošice

796450

Žeraviny

794724

Žatčany

796468

Žerčice

794945

Žatec na Xxxxxx

701718

Xxxxxxxxx

794953

Xxxxxxx x Xxxxxxx

796557

Xxxxxxxxx x Černé Xxxx

781983

Xxxxxxx x Xxxxxxxx

796603

Xxxxxxxx

795224

Xxxx nad Xxxxxx

796620

Xxxxxxx

795194

Xxxx u Blanska

717584

Žerotín x Xxxxxxxxxx Týnce

739979

Žďár x Xxxxxxx

796654

Xxxxxxx

765465

Xxxx u Xxxxxxxxxxx Hor

796662

Žerůtky u Xxxxxx

795101

Xxxx x Xxxxxxxxx

616681

Xxxxxxx

795089

Xxxx x Rakovníka

796689

Žežice

795500

Žďárec x Xxxxxx

762431

Xxxxxxxxxxx

795607

Xxxxxx xx Xxxxxx

796701

Xxxxxxxxxxxx

795640

Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx

796794

Xxxxxxxx nad Xxxxx

660027

Xxxxxx x Pohledu

640182

Židovice x Xxxxxxx

795682

Xxxxxxx

796905

Xxxxxxx

701939

Xxxxxx u Xxxxxx

693235

Xxxxxx

789917

Xxxxxxxx x Zahořan

796930

Žichovice

795739

Žehuň

751553

Žíňany

795798

Žehušice

634093

Žirecká Xxxxxxxx

795801

Xxxxxxxxxx

634085

Xxxxx Xxxxxx

654965

Xxxxxxx

634131

Xxxxx Xxx

795828

Xxxxx x Xxxxxx

797138

Xxxxx

774677

Xxxxxxxxxxx

797154

Xxxxxxxxx

795852

Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx

777226

Xxxxx

795917

Xxxxxxxx

797197

Xxxxxxxx

795933

Xxxxxxxx x Mostu

797286

Žitovlice

795968

Želešice

797332

Živanice

796000

Želetava

797367

Životice x Xxxxxxxxx

796018

Xxxxxxxx x Xxxxxx

797481

Xxxxxxxx nad Xxxxxxxx

796026

Xxxxxxxx x Znojma

797596

Žižkovo Xxxx

671011

Xxxxxxxx

797618

Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

796042

Xxxxxxx

797651

Xxxxx

796107

Xxxxxxx

797707

Xxxxxxx

796115

Xxxxxxx Horky

797782

Žopy

681733

Želí

794554

Žumberk u Xxxxxx Xxxxx

796271

Xxxxx

632392

Xxxxxxxxxx

683213

Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

655091

Xxxxxxxxxx x Xxxxx

796361

Xxxxxxxxx x Xxxx

".

22. X xxxxxxx x. 2 xxxxxxx č. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx*

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx s xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ***

0-5

1.11. - 15.2.

(1.11. - 31.1.**)

15.11. - 15.2.

(15.11. - 31.1.**)

15.12. - 15.2.

6-7

1.11. - 28.2.

(1.11. - 15.2.**)

15.11. - 28.2.

(15.11. - 15.2.**)

15.12. - 28.2.

&xx;8-9

15.10. - 28.2.

(15.10. - 15.2.**)

5.11. - 28.2.

(5.11. - 15.2.**)

15.12. - 28.2.

Vysvětlivky:

* xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

** xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 5 xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

*** xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pěstování xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx hnojení xxxx x xxxxxx xx 1. června xx 31. xxxxxxxx.".

23. X příloze x. 2 tabulka x. 6 včetně xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx x. 6

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx po xxxxxxx hlavních plodin

Způsob xxxxxxx

X. aplikační xxxxx

XX. xxxxxxxxx xxxxx

XXX. xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

1. X xxxxx plodině xxxxxxxxxxx xx obilnině

60

120

50

100

40

80

40

0

2. K xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx obilnina

40

80

30

60

15**

0

15**

0

3. X meziplodinám, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx slámy***, x xxxxxxxx xxxxx luskovin, xxxxxxx x jetelovin xxxxxxxxxxx xx semeno

60

120

50

100

40

80

40

80

4. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (použití hnojiv xx xxxxx xx xx 1. xxxxx)****

0

100

0

80

0

80

0

0

Xxxxxxxxxxx:

*

X. xxxxxxxxx xxxxxxx dávka xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hnojivech, x xx X/xx.

X. maximální xxxxxxx xxxxx celkového xxxxxx ve hnojivech x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx X/xx.

** x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 40 xx X/xx.

*** xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozkladu xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx ozimá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

**** xxxxxxx xx XXX. aplikačním xxxxx x xxxxxx xx 31. xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx 0-7 xxxx do 20. xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx 8-9 xx xxxxx s inhibitorem xxxxxxxxxxx, a to xxx xxxxxxx dávkovacího xxxxxxxx xxx řízenou xxxxxxxxxxxx x x xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

24. X xxxxxxx xxxxxxx x. 3 xx xxxxx "hnojení xxxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx dusíku".

25. V xxxxxxx x. 3 xxxxxxx č. 4 xxxxxx nadpisu xxx:

"Xxxxxxx x. 4

Výnosy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hospodářském xxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx hladiny

Plodina

Výnosové hladiny

1

2

3

t/ha

kg X/xx

x/xx

xx X/xx

x/xx

xx X/xx

1.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx 6,0

170

6,0-8,0

200

xxx 8,0

230

2.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xx 6,0

150

6,0-8,0

180

xxx 8,0

200

3.

Xxxxxxx xxxxx

xx 4,0

110

4,0-6,0

130

xxx 6,0

145

4.

Žito

do 4,5

115

4,5-6,5

135

xxx 6,5

145

5.

Xxxxxx ozimý

do 5,5

135

5,5-7,5

160

nad 7,5

175

6.

Xxxxxx xxxxx sladovnický

do 4,5

100

4,5-6,8

125

xxx 6,8

135

7.

Ječmen xxxxx xxxxx

xx 4,5

115

4,5-7,0

145

xxx 7,0

160

8.

Xxxx

xx 3,5

110

3,5-5,0

125

xxx 5,0

140

9.

Tritikále

do 4,5

125

4,5-6,5

150

xxx 6,5

165

10.

Xxxxxxxx na xxxx

xx 8,0

190

8,0-10,5

220

xxx 10,5

240

11.

Xxxxxxxx na xxxxx

xx 40

190

40-50

220

nad 50

240

12.

Xxxxxxxx xxxx

xx 20

100

20-30

130

nad 30

160

13.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xx 20

100

20-30

125

xxx 30

150

14.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xx 30

140

30-40

170

xxx 40

190

15.

Xxxxxxxx

xx 65

170

65-80

190

xxx 80

210

16.

Xxxxx xxxx

xx 35

100

35-50

130

xxx 50

150

17.

Xxxxx

xx 3,0

200

3,0-4,0

220

xxx 4,0

230

18.

Xxxxxxxxxx

xx 2,5

100

2,5-3,5

110

nad 3,5

130

19.

Xxx

xx 0,8

100

0,8-1,2

120

xxx 1,2

140

20.

Hořčice

do 1,0

80

1,0-1,3

85

nad 1,3

90

21.

Xxx

xx 1,5

80

1,5-2,0

85

xxx 2,0

90

Vysvětlivky:

Limit xxxxxxx dusíku xx xxxxxxxx hladině 1 xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx 2 k výnosu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x 30 % xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.".

26. X xxxxxxx x. 3 tabulka x. 5 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxxxxxx č. 5

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxxxxx hladiny

Plodina/kultura

Limit xxxxxxx dusíku (xx X/xx)

1. Xxxxxxxxx - xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx

40

2. Sója

80

3. Xxxxx, xxxxxxxx*

40

4. Xxxxx na xxxx xxxx

200

5. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

160

6. Xxxxxx

100

Xxxxxxxxxxx:

* Xx limitu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hnojení xxxxx xxxxxxx do xxxx xxxx xxxxxxx.".

27. X xxxxxxx č. 3 tabulce x. 6 se xx xxxxxxx doplňují vysvětlivky, xxxxx znějí

"Vysvětlivky:

Limit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx vztahuje x xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx horním okraji xxxxxxxxx xxxxxxx. Limit xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx x 20 % xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx.".

28. Za xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxxx přílohy x. 4 a 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Xx.

Xxxxxxx vázající xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx vzdušný xxxxx

1.

Xxx

2.

Xxxxxx

3.

Xxxxxxx

4.

Xxxxx

5.

Xxxxx

6.

Xxxxx (xxxxxx xxxxxxx)

7.

Xxxxxxx

8.

Xxxxxxxxxx

9.

Xxxxx

10.

Xxxxxxxx

11.

Xxxxxxx

12.

Xxxxxx

13.

Xxxxxxxxx

14.

Xxxxx xxxx

15.

Xxxx

16.

Xxxxxxxxx

17.

Xxxxxx (včetně xxxxxxxx)

18.

Xxxxxxx

19.

Xxxxxxx

20.

Xxxxx

Xxxxxxx x. 5 k xxxxxxxx xxxxx x. 262/2012 Sb.

Bilance xxxxxx xx xxxxxx obchodního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x rámci bilance xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxx xxxxx hospodářský xxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 2 až 4 xx uvádějí zaokrouhlené xx 1 desetinné xxxxx.

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx č. 2 Výpočet vstupů x xxxxxxx dusíku (x xxxxxx X xx xxxxxxxx závod)

Vstupy xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

x.

Xxxxxxx

x X

x.

Xxxxxxx

x N

1.

Minerální xxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxxxxxxx produkty*

2.

Statková hnojiva, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx**

2.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx*

3.

Xxxxxxxxx xxxxxxx**

Xxxxxxx výstupy xxxxxx (X) (xxxxxx xxxxxx x řádcích x. 1 a 2)

4.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx**

5.

Xxxxxxxx kaly**

6.

Přívod dusíku xxxxxxxxxxxx xxxxxx X***

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (A) (xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x. 1 xx 6)

Xxxxxxx x. 3 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (v xxxxxx X xx xxxxxxxx závod)

č.

Položka

t X

1.

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (X) a xxxxxxxxx výstupy xxxxxx (X) x xxxxxxx x. 2

2.

Xxxxxxxxxxxxxx ztráty****

Výsledek xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(xx xxxxxxx x 1. xxxxx xx odečte xxxxxxx xx 2. xxxxx)

Xxxxxxx č. 4 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (v xx X/xx obchodního xxxxxx)

x.

Xxxxxxx

Xxxxxxx

1.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx půdy (§7x) x xx

2.

Xxxxxxxx xxxxxxx bilance xxxxxx x xxxxxxx x. 3 x přepočtu xx xx X

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx X/xx xxxxxxxxxx xxxx

(xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dusíku xx 2. xxxxx xx xxxxxx hodnotou x 1. řádku)

Vysvětlivky:

* výpočet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx živin v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5, xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx výstup xxxxxx x rostlinách xxxxxxxxx xxxxxxx.

** xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dusíku na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 377/2013 Xx., x xxxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxx hnojiv, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxxx letáku xxxx xxxxxxxx vlastních xxxxxx; xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pasenými xxxxxxx.

*** xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdušného xxxxxx xx výši 240 xx X/xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 80 xx X/xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jejich xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx.

**** v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx rozdílu výstupu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx x 30 % xxxxx; při xxxxxxxxx xxxxx zeleniny xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ve výši 60 xx X/xx.

Xxxxxxx x. 5 Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx1)

Xxxxx sušiny (%)

Xxxxx xxxxxxxx produktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx živin2) (xx/x)

X

X

X

X. Xxxxxxxx

1.

Xxxxxxx xxxxx potravinářská

zrno

86

20,4

2,9

3,5

sláma

91

4,7

0,6

11,1

celkem

1,0 : 0,9

24,6

3,4

13,5

2.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

86

17,8

2,9

3,5

xxxxx

91

4,7

0,6

11,1

xxxxxx

1,0 : 0,9

22,0

3,4

13,5

3.

Xxxxxxx xxxxx

xxxx

86

18,1

3,0

3,7

xxxxx

91

4,5

0,7

11,6

xxxxxx

1,0 : 0,9

22,2

3,6

14,1

4.

Xxxx

xxxx

86

16,2

3,5

5,1

xxxxx

91

4,5

1,1

10,7

xxxxxx

1,0 : 1,0

20,7

4,6

15,8

5.

Ječmen ozimý

zrno

86

17,2

3,4

5,1

sláma

91

5,9

1,0

11,7

celkem

1,0 : 0,7

21,3

4,1

13,3

6.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx

86

15,1

2,8

3,9

xxxxx

91

5,9

0,8

13,7

xxxxxx

1,0 : 0,6

18,6

3,3

12,1

7.

Xxxxxx xxxxx krmný

zrno

86

17,2

2,8

3,9

sláma

91

5,9

0,8

13,7

celkem

1,0 : 0,6

20,7

3,3

12,1

8.

Xxxx

xxxx

86

18,6

4,0

5,1

xxxxx

91

6,2

1,6

19,0

xxxxxx

1,0 : 1,1

25,4

5,8

26,0

9.

Xxxxxxxxx

xxxx

86

17,9

3,9

4,6

xxxxx

91

5,9

1,0

13,4

xxxxxx

1,0 : 0,9

23,2

4,8

16,7

10.

Xxxxxxxx xx xxxx

xxxx

86

15,8

3,5

4,6

xxxxx

91

9,5

1,2

17,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

25,3

4,7

21,7

11.

Xxxxx xxxxxx

xxxx

91

17,9

2,8

3,3

xxxxx

92

6,2

0,7

10,3

xxxxxx

1,0 : 0,5

21,0

3,2

8,5

12.

Xxxxxxx

xxxx

86

20,7

3,4

6,5

xxxxx

91

11,4

3,1

20,6

xxxxxx

1,0 : 2,0

43,5

9,6

47,7

13.

Ostatní xxxxxxxx xx zrno (xxxxxx)

xxxx

86

18,0

3,0

4,0

xxxxx

91

5,0

1,0

12,0

xxxxxx

1,0 : 1,0

23,0

4,0

16,0

X. Xxxxxxxxx

14.

Xxxxx

xxxx

86

35,9

3,6

8,4

xxxxx

86

15,1

1,5

15,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

51,0

5,1

23,5

15.

Xxxxxx

xxxx

86

55,6

7,0

13,1

xxxxx

86

12,1

1,6

15,6

xxxxxx

1,0 : 1,0

67,7

8,6

28,7

16.

Xxx

xxxx

86

42,4

4,6

10,2

xxxxx

86

10,5

0,8

11,3

xxxxxx

1,0 : 0,9

51,9

5,3

20,4

17.

Xxxx

xxxx

86

54,6

7,3

18,9

xxxxx

86

10,1

1,3

9,6

xxxxxx

1,0 : 1,0

64,7

8,6

28,5

18.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx (xxxxxx)

xxxx

86

40,0

4,0

10,0

xxxxx

86

10,0

1,0

11,0

xxxxxx

1,0 : 1,0

50,0

5,0

21,0

X. Xxxxxxxx

19.

Xxxxx

xxxxxx

92

34,2

7,2

7,9

xxxxx

86

6,9

1,3

11,6

xxxxxx

1,0 : 2,2

49,4

10,1

33,4

20.

Xxxxxxxxxx

xxxxxx

92

28,0

7,0

19,9

xxxxx

86

9,5

2,1

39,6

xxxxxx

1,0 : 1,8

45,1

10,8

91,2

21.

Xxx

xxxxxx

92

33,2

7,6

8,2

xxxxx

86

8,6

0,9

19,1

xxxxxx

1,0 : 2,8

57,3

10,1

61,7

22.

Xxxxxxx

xxxxxx

92

50,0

7,7

7,7

xxxxx

86

7,1

1,7

21,1

xxxxxx

1,0 : 1,5

60,7

10,3

39,4

23.

Xxx

xxxxxx

92

33,6

6,6

8,3

xxxxxx

86

5,3

1,4

12,1

xxxxxx

1,0 : 1,5

41,6

8,7

26,5

24.

Xxxxxx xxxx

xxxxxx

92

24,9

4,6

5,8

xxxxx

86

9,5

1,7

14,1

xxxxxx

1,0 : 1,0

34,4

6,3

19,9

24.

Xxxxxxx olejniny a xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx (průměr)

semeno

92

33,0

7,0

8,0

sláma

86

6,0

1,5

17,0

celkem

1,0 : 1,5

42,0

9,3

33,5

X. Xxxxxxxxx

25.

Xxxxxxxx xxxx

xxxxx

18

3,0

0,5

4,4

xxx

12

2,3

0,2

2,8

xxxxxx

1,0 : 0,3

3,7

0,6

5,2

26.

Brambory xxxxxxx

xxxxx

22

3,5

0,5

4,5

xxx

15

2,8

0,2

4,0

xxxxxx

1,0 : 0,2

4,1

0,5

5,3

27.

Cukrovka

bulvy

23

1,8

0,3

2,0

chrást

15

4,0

0,4

4,5

celkem

1,0 : 0,4

3,4

0,5

3,8

28.

Xxxxx xxxx

xxxxx

17

1,4

0,3

1,3

xxxxxx

15

2,8

0,4

4,0

xxxxxx

1,0 : 0,4

2,5

0,5

2,9

29.

Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx)

xxxxx, xxxxx

22

2,5

0,4

3,5

xxx, xxxxx

15

3,0

0,4

4,0

xxxxxx

1,0 : 0,3

3,4

0,5

4,7

X. Xxxxxxxxx xxxxxxx

30.

Xxxxxxxx xx xxxxx

xxxxxx xxxxx

35

4,7

0,7

4,4

31.

Xxxxx

xxxxxx xxxxx

35

4,4

0,7

4,0

32.

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,4

0,6

4,7

33.

Xxxxx krmný

zelená xxxxx

17

4,6

0,6

3,7

34.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,7

0,5

4,2

35.

Xxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,0

0,7

4,1

36.

Xxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxx

17

4,8

0,6

5,7

37.

Xxxxx na krmení

zelená xxxxx

17

5,1

0,7

5,4

38.

Xxxxxxx xxxx

xxxxxx hmota

17

5,7

0,4

4,0

39.

Ptačí xxxx

xxxxxx xxxxx

17

3,8

0,5

3,3

40.

Xxxxxxx jednoleté xxxxxxx (průměr)

zelená hmota

17

4,0

0,6

4,5

F. Xxxxxxxx xxxxxxx

41.

Xxxxx

xxxx

85

24,1

2,0

17,9

42.

Xxxxxxxx

xxxx

85

28,3

2,3

18,2

43.

Xxxxxxxxxxx

xxxx

85

21,8

2,0

19,0

44.

Xxxxxxxxxxxxx

xxxx

85

21,1

2,8

19,8

45.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx

xxxx

85

20,4

3,0

23,0

46.

Xxxxx xx xxxx xxxx

xxxx

85

21,7

2,6

20,8

47.

Xxxxx a pastviny

seno

85

18,6

2,1

16,2

48.

Jeteloviny xx semeno

semeno

91

55,0

6,4

5,8

omlatky

91

15,0

1,3

22,8

celkem

1,0 : 8,0

175, 0

16,8

188, 2

49.

Xxxxx xx semeno

semeno

91

23,4

3,6

5,8

omlatky

91

15,8

1,4

22,8

celkem

1,0 : 8,0

149, 8

14,8

188, 2

X. Xxxxxxxx (xxxxx hlavní xxxxxxx)

50.

Xxxxx

3,0

0,9

5,0

51.

Xxxxxx

2,0

0,4

1,7

52.

Xxxxxxx xxxxxxxx

3,5

0,5

3,3

53.

Xxxxxxxx

3,0

0,4

3,7

54.

Xxxxxx

3,5

0,5

3,3

55.

Xxxxx

2,0

0,4

3,7

56.

Xxxxxx

2,0

0,4

4,2

57.

Xxxxx

1,8

0,3

2,9

58.

Xxxx xxxxxxxx

3,0

0,7

4,2

59.

Xxxxxx

4,0

0,6

5,8

60.

Xxxx

3,0

0,4

2,7

61.

Xxxxxxx xxxxxxxx (průměr)

2,5

0,4

4,0

Vysvětlivky:

1) Hodnota "xxxxxx" vyjadřuje xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, xxx, chrást), x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (X = xxxxx, X = fosfor, X = xxxxxxx) x xxxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx sklizených na xxxx x xxxxxxxx xx xxxx.".

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracuje xxxxxxx xxxxxx podle §7x xxxxxxxx vlády x. 262/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, poprvé xx hospodářský xxx 2020/2021.

Xx. III

Účinnost

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, XXx., x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 277/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.