Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

269/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

269

VYHLÁŠKA

ze xxx 2. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 177/1995 Xx., kterou xx vydává xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1 zákona x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 23/2000 Xx., zákona x. 103/2004 Sb., xxxxxx č. 181/2006 Xx., xxxxxx č. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 194/2010 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb. a xxxxxx x. 319/2016 Xx., (dále xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §5 odst. 5, §20 xxxx. 4, §22 xxxx. 5 x §35 xxxx. 4 zákona:

Xx. X

Xxxxxxxx č. 177/1995 Sb., xxxxxx se vydává xxxxxxxx x technický xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 243/1996 Sb., vyhlášky x. 346/2000 Sb., xxxxxxxx č. 413/2001 Xx., xxxxxxxx x. 577/2004 Xx., vyhlášky x. 58/2013 Xx., xxxxxxxx x. 8/2015 Xx., xxxxxxxx č. 117/2017 Xx. x xxxxxxxx x. 48/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx." zrušuje.

2. V §1 se xx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx c) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pádu xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx hmatová úprava x ploše nástupiště x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx užívaných xxxxxxxxxx.".

3. §21 včetně nadpisu xxx:

"§21

Xxxxxxxxx vybavenost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x železniční xxxxxxxx xxxx xxx vybaveny:

a) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x jejich ochranu xxxx xxxxxxxxxxxxxx vlivy,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx2) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx železniční xxxxxxx xxxx železniční xxxxxxxx vybavena xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem, musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

4. X §27 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx vedení xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx měření x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nouzové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x depech, xxxxxxx x náhradní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozní a xxxxxxx xxxxxxxxx,".

5. X §29 odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx kolejového xxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Tyto koleje xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

6. X §35 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Vodorovné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx qk xx stanoví v xxxxxxx 3,0 kN/m - 5,0 xX/x.".

7. X §38 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 doplňují xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx vnímatelných značek xx nemusí zřizovat x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx kolejiště xxxxxxx nástupištní xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx i hmatově xxxxxxxxx.".

8. X §38 xxxx. 6 xxxxx xxxx zní: "Xxxxx x poslední schod xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx barevně vyznačen.".

9. X §38 xx xxxxxxxx nové odstavce 19 x 20, xxxxx xxxxx:

"(19) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x umístěna xxx, xxx

x) v xxxxxxxxxx prostoru mezi xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx případném xxxxxxx xxxxxxxxx otevření xxxxx nedošlo x xxxxxxxxx cestujícího xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dveře xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxx než xxxxx xxxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx synchronně; xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) nástupištní xxxxx xxxx v xxxxxxxx poloze blokovány x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dveřmi xxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx otevření xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx aktivně xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx dopravy,

h) nástupištní xxxxx odstavené x xxxxxxx xxxx označeny, xxxxxxx a blokovány,

i) xxxx xxxxx nástupištní xxxxx v případě xxxxx ručně xxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x

x) bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(20) V xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nástupiště xxxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxxxxxxxx dráhy x xxxxxxxx xx kolejí. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proti jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dveří xxxx být aktivně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

10. X §40 xxxxxxxx 3 xx 9 znějí:

"(3) Xxxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx ovládáno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx zajištěno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, únikové xxxxx x další xxxxxxxx xxxxxxxx prostory xxxxxx xxxxxxxx nutných xxx xxxxx obsluhy, xxxxxxxx jednotek požární xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osvětlením. Xxxxxxx xxxxxxxxx únikových xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx náhradní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nouzového xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx a náhradní xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx zálohované x xxxxxxxxxxxxxxx zdroje, přednostně x xxxxxx 220 X.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx připojení xx xxxx sekcí xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx přepnutí každé xxxxx podružného xxxxxxxxx xx kterýkoliv přívod. Xxxxxx rozvaděč pro xxxxxxxx nouzového osvětlení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobíječe xx xxxx xxxxx xxxxxxxx rozvaděče. Při xxxxxx napětí xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx v tunelu xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx z místa xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dráhy.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx x provozu, s xxxxxxxx potřeby zajistit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx používají xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 2 700 X a xxxxx.".

11. X §40 xxxxxxxx 12 zní:

"(12) Odpovídají-li xxxxxxx osvětlení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx části xxxxx xxxxxx x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx2x), xx xx xx xx, že xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 11 xxxx xxxxxxx.".

12. X §41 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3.".

13. X §41 xxxxxxxx 4 x 5 xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxxx stanice xxxx xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx ze xxxx xx xxxx nezávislých xxxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x napětí 22 xX.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx napájení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.".

14. X §41 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 až 13 se xxxxxxxx xxxx odstavce 6 xx 12.

15. X §41 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx úseků xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zkratování xxxxxxxx kolejnice, a xx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx a xx xxxx zřizovaných xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

16. X §41 xx xxxxxxxx 12 xxxxxxx.

17. X §43 xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxx jízdu prvních xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

18. X §43 odst. 7 se xx xxxxx "obvodu xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx".

19. Xxxxxxx x. 2 xx zrušuje.

20. Xxxxxxx x. 3 xxx:

"Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 177/1995 Sb.

Jmenovitá xxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Zařízení:

Jmenovité xxxxxx xxxxxxxxxx sítě

Energetická zařízení:

Elektrická xxxxxxxx x xxxxxxx xx

22 xX 50 Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx: motorické, xxxxxxx a světelné xxxxxxxxxx; ovládací x xxxxxxx xxxxxx

230/400 V 50 Xx

Xxxxxxxx a xxxxxxx obvody (xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

230 X 50 Hz

Ovládací a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

24 X 50 Xx

60 X XX

Xxxxxxx xxxxxxxxx

220 X XX

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

825 X XX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx x xxxxxx signalizace xxxxxx

750 X XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

750 X XX

Xxxxxxxxx xxxxx

750 X XX

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx, xx)

230/400 X, 50 Xx, 220 X XX, 6 až 60 X XX

Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

220 X XX

Xxxxxxx pomocné obvody xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

24 X XX, 48 X DC, 60 X XX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)

xxxxxxxxxx 220 X DC, 480 X XX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx metra x xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx elektrické xxxx

Xxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neživých xxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx

6 X ss, 12 X xx, 24 V xx, 36 V ss, 48 V xx, 60 X xx

xxxxxxxxx xxxxxxx

-

X. Zabezpečovací xxxxxxxx:

Xxxxxxxx x reléové místnosti (xxxxxxx stojany)

230/400 X 50 Xx;

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xxxxxxx základní x xxxxxxxxxxxx

220 X 275 Xx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx (k xxxxxxxx xxxxxx podle ČSN 34 2600 lze x uzemnění neživých xxxxx využít x xxxxxxx konstrukci xxxxxxxx)

3x230/400 X 50 Hz

automatické xxxxxxxx xx zdroje

ochrana xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx obvody, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

24 X ss

automatické xxxxxxxx xx zdroje

-

".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podle §41 xxxx. 8 vyhlášky x. 177/1995 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx provozovat do xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2020.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

xxx. Xxx. Xxxxxxxx, Ph.D., XXX, x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 269/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.