Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

262/2020 Sb.

Zákon

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

262

ZÁKON

ze xxx 27. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 159/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x krizovými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x výskytem koronaviru XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 159/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xx xxxxx xxxxxx x. 234/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx konci textu xxxxxxx §2 se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné" a xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx.

2. X §2 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx důchodové xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxx zaměstnanec; to xxxx neplatí, xxxxx

x) xx jedná x xxxxx zaměstnání v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxx o činnosti, x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze z xxxxxx uvedených v §5 xxxx. x) xxxxxx 12 x 13 xxxxxx o xxxxxxxxxxx pojištění.".

3. Za §2 xx xxxxxxxx xxxx §2x a 2x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§2x

Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu je xxxx fyzická osoba, xxxxx xx společníkem xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tito xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx listem, xxxx

x) xxxxx společníky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x jejich xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxx xxx, xxx

x) splňoval xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxx 12. xxxxxx 2020,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění jako xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxx je společníkem, x

x) xxx xx xxx 12. xxxxxx 2020 daňovým

1. xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxx xxxx za zdaňovací xxxxxx xxxx 2020 xxxxx §35xx odst. 2 xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxx x likvidaci xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osobou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxxxx společnosti s xxxxxxx omezeným,

a) xxxxx xxxxx xxxxx §1d xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx částku 180 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx podle §1x odst. 2 xxxxxx x účetnictví xx xxxxx dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nepřekročí částku 180 000 Xx,

x) xxxxx xxxxxx ke xxx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxx rezidentem

1. Xxxxx republiky, xxxx

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příjmů za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx společníkem xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, posuzuje xx splnění podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§2x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx kompenzačního xxxxxx xx daňovým subjektem.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenské xxxxxxxxx.

(3) Členy jedné xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx příbuzný x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x manžel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx.".

4. X §3 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx samostatné výdělečné xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společníkem, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bonus, xxxxx xxxx činnost xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx vykonávána xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ohrožení xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1, x xx zejména x xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx x xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx x xxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo

e) xxxxxxx xx xxxxxxxx dodávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bonusu xxxx xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx.".

5. X §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §2x xx kalendářní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx krizovými opatřeními xxxxx §1.".

6. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx může nárok xx kompenzační bonus xxxxxxxxx xx kalendářní xxx xxxxx

x) xxxxx §2, anebo xxxxx §2x,

x) xxxxxx x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx.".

7. X §5 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx omezeným".

8. X §7 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx výkon xxxxxxxx xx předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §9 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx je xxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx výplatu xxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 262/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.