Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

232/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENͨ§1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2

Pozvánka k přijímací zkoušce §3

Školní přijímací zkouška §4

Předávání údajů z přihlášek Centru při náhradním termínu §5

Zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky §6

Průběh a délka trvání jednotné přijímací zkoušky ve škole §7

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §8

Zpřístupnění hodnocení Centrem §9

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení §10

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí §11

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §12 §13

Bližší pravidla pro přihlašování k maturitní zkoušce §14 §15 §16

Zkouška z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky §17 §18

Zkouška z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky §19 §20

Zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky §21

Organizace společné části maturitní zkoušky §22 §23 §24

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §25

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §26

Písemná zkouška v profilové části maturitní zkoušky §27

Praktická zkouška v profilové části maturitní zkoušky §28

Kombinace forem v profilové části maturitní zkoušky §29

Nahrazující zkouška z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky §30

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s vyučovacím jazykem národnostní menšiny §31

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky §32 §33

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky §34 §35

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení §36

Protokoly maturitní zkoušky §37

Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně §38

Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě §39

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka §40

Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka §41

Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky §42

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka §43

Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace maturitní zkoušky §44

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §45

Zkušební maturitní komise §46 §47

Centrum §48

Ředitel školy §49

Komisař §50

Zadavatel §51

Hodnotitel §52

Předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele §53

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, zadavatele a hodnotitele §54

Termíny jmenování komisaře, zadavatele a hodnotitele §55

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §56 §57

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §58

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání §59

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem §60

Zkušební komise §61

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky §62

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §63

Další podmínky konání závěrečné zkoušky §64

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §65

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §66

Příloha - Harmonogram zkoušek

INFORMACE

232

XXXXXXXX

xx dne 6. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxx, maturitní xxxxxxx x závěrečné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 11 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (školský xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Xx., xxxxxx č. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 378/2009 Xx., xxxxxx x. 331/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2012 Xx., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Xx., x xxxxx §51 zákona č. 135/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx ukončování xx xxxxxxx xxxx 2019/2020:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průběhu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020.

XXXX DRUHÁ

PŘIJÍMACÍ XXXXXX

§2

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx na xxxxxxxxx střední xxxxx xxxx obor vzdělání, xxx xx koná xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx jednotnou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx důvodů xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxx školu, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přijímací zkoušku.

§3

Xxxxxxxx k přijímací xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informace x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v souladu x §4 xxxx. 2,

x) xxxxx x xxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky u xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx koná xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

e) obsahu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx přijímací xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek pro xxxx konání a

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2.

(2) Xxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 pracovních xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu xxxx 5 pracovních xxx přede xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx školní příjímací xxxxxxx, případně 10 xxxxxxxxxx dní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx také xx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx přihlášce.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx x termínu xxxxx xxxxxxxx 2 způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§4

Školní xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx učiva xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxx Xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx čtyřleté xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx pro základní xxxxxxxxxx x šestiletých x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx první x xxxxxx, x xx druhém termínu xx xxxxx, xxxxxx xxxxx na přihlášce xxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle harmonogramu xxxxxxx uvedeného v příloze k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx termínu

K xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 xxxxxx x zvláštních pravidlech xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx školním xxxx 2019/2020, xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx systému Centra.

§6

Zkušební xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx školám xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx tvoří testové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx řešení xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx přijímací zkoušce xxx xxxxxxxxxx uchazeče.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx listina xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx,

x) pokyny xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx školy xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xx osoby xxxxxxxx Xxxxxxx x zkontroluje xxxx neporušenost. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx záznamem x předání.

(5) Xxx xxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx a délka xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci jednotné xxxxxxxxx zkoušky. Dále xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x souladu s xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxx x xxxxxxx xxxxxx a literatury xxxx 70 xxxxx. Xxxx z matematiky xxxx 85 xxxxx.

(3) X xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 5 xxx xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx a xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx incidentem xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřístupnou seznámí xxxxx, xxxxx x xxxx není oprávněna. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, nebo xx-xx známa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x bezpečnostnímu incidentu x xxxxx xxxxxx xx xxxxx došlo, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx incidentem xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uchazeči, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, konají xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x náhradním xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx odstavce 1. Xxxxx-xx x organizačnímu xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx přijímací zkoušky, xxxxxxxx její části, xx škole, ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, Xxxxxxx po xxxxxxxxxx x ředitelem školy xxxxxxx xxxxx postup, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx ředitel xxxxx xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x náhradním xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v přihlášce xx xxxxxxxxx vzdělávání x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku.

§10

Xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup

a) xxxxxx uchazečů podle xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx řízení x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx registračním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x den xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx přiděleno, xxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou, xxxx zahájením talentové xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx přijímací xxxxxxx nekoná xxxx xx x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Přijímání xxxxxxxx xx xxxxxxx nového rozhodnutí

(1) Xxxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxx xx vzdělávání, xxxxxxx svou xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx tak, že xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx. X xxx xxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx, poučen xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xx vzdělávání na xxxx škole xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx zpět, x xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxx zamítnuta z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx naplněn xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxx přijímaných uchazečů.

(4) Xxx přijímání xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ředitel xxxxx řídí pořadím xxxxxxxx podle výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx uchazeč xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Uchazeč xxxxxxx zápisový xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx vydala xxxx xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx období x xxxx 2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku

a) x xxxxxxxxx zkoušce pro xxxx období,

b) x xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx její části xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x rámci xxxxxx x přezkumu xxxxxxx x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zkoušku v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx zkušební období xxxx 2020 a xxxxxxx

x) se přihlásí x jejich první xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx zkoušce, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx x řízení x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxx přijímání x některým xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky je xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

§13

Didaktické xxxxx xx xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx časového xxxxxxxx.

§14

Xxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxxx k maturitní xxxxxxx

(1) Termín xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxxxx x. 177/2009 Sb., xxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxxxx 25. července 2020.

(2) X xxxxxxxxx xxx uvede

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx, xxxxx, třídu x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx profilové části xxxxxxxxx zkoušky,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx konat xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx s přiznaným xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxxxx x. 177/2009 Sb. xx účelem uzpůsobení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx,

x) požadavek žáka xxxxx §20 odst. 4 xxxx třetí xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zkoušky x xxxxxxx xxxxxx x literatury.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx školní matriky xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. f) xxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vydaných xxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx překladu je xxxxxxx školy oprávněn xxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Přihlášku x xxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní zkoušce xxxxxx xxx ke xxxx dílčím xxxxxxxx xxxx xxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu, x kterých xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a spisové xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 Centru xxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020.

(6) Změny x údajích xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), x nimž xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Centru, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx žáka podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx x době od xxxxxxx údajů Xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx podle §66 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx nebo změny xxxxx vzdělání xxxxx §66 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx druhé lze xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(7) Xxxxx xxxxx žákovi xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra nejpozději xx 5 dnů xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx podle xxxxxxxx 5. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxx žák xxxxx xxxxx do 5 xxx xxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx zkoušek podle přílohy č. 3 k vyhlášce x. 177/2009 Xx. x xxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx před xxxxxxx xxxxx zkoušky xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx konáním xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Ředitel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx a literatury xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§17

Didaktický test xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx trvá 75 xxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx nejdéle 15 xxxxx. Xxxxxxxx x ústní zkoušce xxxx 20 xxxxx.

(2) Xx školního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žák xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx děl. Žák xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxx školy xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zkušební xxxxxx x xx 25. xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx opravné nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Neodevzdá-li xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx děl, xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx školním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx k xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x neuměleckého xxxxx x xxxxxxxxx struktury xxxxx zkoušky.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx využít xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx z nabídky xxxxxxxxxx xxxxx Centra.

(5) Xxx xxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx dni xxxxx losovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x takovém případě xxx xxxxxx znovu.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx z

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Didaktický xxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí jazyk xxxx 100 xxxxx, x toho 40 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 60 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vědomosti a xxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxx trvá xxxxxxx 15 xxxxx. Příprava x xxxxx xxxxxxx xxxx 20 minut.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části žák xxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx si vylosuje. Xxxxxxxx list xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx je xxxxxx pro xxxx x jedno xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx obsahuje x xxxxxxxxx kombinaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Centrem, xxxx čtyři xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx podobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhotoví xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxx z xxxxx školní xxxxxxxx xxxxx. X obsahem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zahájením xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ředitel školy x xxxxxxxxxxx. Témata xxx xxxxxxxxxx školních xxxxxxxxxx xxxx stanovená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 177/2009 Sb. jsou platná xxx xxxxx x xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxx 2020.

(4) Sadu xxxxxxxxxx xxxx zpracovaných Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xxxxxxxxxx 7 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx škole.

(5) Xxx xxxxx zkoušku xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx stejné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.

§21

Zkouška z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

Didaktický test x xxxxxxxxxx xxxx 120 xxxxx.

Xxxxxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx didaktických xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx z cizího xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky.

(3) Xxxxxxxxxxxx schránka xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx obálky xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a prezenční xxxxxxx žáků,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zkušební xxxxx od xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx její neporušenost. Xxx xxxxxxxx potvrdí xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) X xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxxxxxxxx komisaře xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx z xx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx příslušný xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapečetí. Ředitel xxxxx předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za přítomnosti xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 20 minut xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamem x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x učebně, kde xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx neporušenost xxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxxxx provede zadavatel xxxxxx v protokolu x konání xxxxxxx x učebně.

(7) Zadavatel xxxxx xxxxxx xxxxxxx x záznamové archy, xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx schématu xxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxx konání didaktického xxxxx xxxxx xxx xxxx x samostatné xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 17 xxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 14 xxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxxx schématu od xxxx xxxxxxxx záznamové xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby a xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx je xxxxxx xx Centra; poté xxxxxxx xxxxx záznamové xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxx předání potvrdí x záznamu o xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx ukončení zkoušek xxxxxxx xx základě xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx schránky Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx archy xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx. Skartační xxxxx činí 5 xxx.

§25

Maturitní práce x xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx maturitní xxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxx xxx vážné xxxxxx práci x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; uzná-li xxxxxxx školy xxxxxx xxxx, určí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xx omluva xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x určeném xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx, jako by xxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx.

(2) Období xxx xxxxxxxxxxx x obhajobu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí x profilové části xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ředitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 20 xx 30 xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přípravy x xxxxx zkoušce xx xxx xxxxx xxxx vylosuje. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx 15 minut. Xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zkoušce, xxxxxxx však na 30 xxxxx. Xxxxx xxxxxxx trvá xxxxxxx 15 minut.

(3) Xxx xxxxx zkoušce nelze x jednom xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§27

Písemná xxxxxxx x xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx xxxx xxx jedno xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx. Xxxxx si xxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx si jedno xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx témat.

(2) Xxxxx xxxxxx písemné zkoušky xxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx xxxxxxx trvá 300 xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx středních xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx konání zkoušky xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx částí zkoušky xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxx standardizované zkoušky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znalosti xxxx na xxxxxx X1 nebo úrovni xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx jazyky.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žák xxxxxxxx školy xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx x jarním xxxxxxxxx období a 25. července 2020 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Odlišnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Zkouška x jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx národnostní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxx volit xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx zveřejní kritéria xxxxxxxxx zkoušek a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nejpozději 21 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx test xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testu, v xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 7 xxx xx dni konání xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx výsledků xx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra pro xxxxxxx xxxx, který xxxxx didaktický xxxx.

(3) Xxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxx z českého xxxxxx x xxxxxxxxxx x x cizího xxxxxx x příslušných xxxxxxx xxxxx ředitel xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních dnů xxxx konáním prvního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Hodnocení xxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx navrhnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxx na shodě xxxx hodnotitelů x xxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx komise xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx veřejně xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Centra prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§33

(1) Hranice úspěšnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x testových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zkoušku.

(2) Xxx vykoná zkoušku xxxx xxxxx zkoušku xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úspěšnosti.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx skládá. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměrem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx testu xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx třetinou. V xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx test x xxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx části, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxx jazyk xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx žák xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkoušku xxxxxxx, opakuje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dosažených výsledků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Centrum do xxxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx:

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 xxxx. 5 xxxxxxxxx zákona na xxxxxxx dosažených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prospěchu:

a) xxxxx,

x) xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)".

Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§34

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx před začátkem xxxxxx první ze xxxxxxx profilové xxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx různou xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zkoušky xx zohlední v xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, vykoná xxx zkoušku xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dané xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - nedostatečný.

Pokud xxx xxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)". Xxxxx xxx nahradil zkoušku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žákovi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx dni, xx kterém žák xxxx zkoušku xxxx xxxx část konal. Xxxxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx žákovi předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx vykoná xxxxxxx xxxx část xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx stupněm xxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. a) xx x).

§35

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x žák xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úspěšně, opakuje xx část zkoušky, xxxxxx xxxxxxxxx úspěšně.

(2) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se, xxxx xx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - nedostatečný. V xxxxxxx, xx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Výsledky xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky předá xxxxxxx školy Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Centrum v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx výsledků maturitní xxxxxxx xx jednotlivou xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx úspěšně xxx xxxxx maturitní zkoušky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stupnice

a) xxxxxxx(x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stupněm xxxxxx xxx 2 - xxxxxxxxxxx a zároveň xxxxxx aritmetický xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1,50,

x) xxxxxxx(x), jestliže žák xxxxx z žádné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx xxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §81 xxxx. 6 školského zákona, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx zkoušku z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx podle §30, xxxxx se xx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 x xxxxxxx podle §44 xxxx součástí povinné xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx; xxxxxxxxxx x předávají xx mezi školou xxxx komisařem x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému Centra xxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 7 xxx před xxxxxxx xxxxxxx didaktického xxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě. Xxxxxxxxx xxxxx činí:

a) 5 xxx xxx protokoly xxxxx §38 x 39, xxxxxxx protokolu xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx druhé x záznam xxxxx §44,

x) 45 let xxx xxxxxxxxx xxxxx §40 xx 43.

§38

Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx maturitní zkoušky x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx zadavatel po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx komisaři xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x komisař. Xxxxxxx xxxxxxx protokol xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx jej odešle xx Xxxxxx.

(3) Nejpozději xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy k xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx školy x xxxxxxxxxx včetně xxxxx a xxxxxx xxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxx a místa xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x učebně xxxxxx xxxxxxxx učebny, data x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx záznamových xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx asistence xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tlumočníka x záznam o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ovlivňujících xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx o průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě

(1) Protokol x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx ve zkušebním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení všech xxxxxxxxxxxx testů, a xx na základě xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra jej xxxxxx xx Xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx protokolu x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx místě xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, evidenčního xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení, xxxx x místa xxxxxxxx komisaře,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx zkušebním místě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§40

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx je dokladem x xxxxxxxxx žáka xx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x zpřístupní jej xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x podzimním zkušebním xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xx ředitele xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx datum vystavení.

(4) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx žáka, xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxx, resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx, xxxx vzdělání, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx žáků x přiznaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky údaj x xxxxxx maturitní xxxxxxx xx uzpůsobených xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x procentech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. percentilové umístění x jednotlivých zkušebních xxxxxxxxxx včetně jejich xxxxxxx zkoušek, xxxxxxxx x výsledkům zkoušky x řádném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky vyjádřené xxxxx "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx",

x) faksimile xxxxxxx xxxxxxxx Centra.

(5) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx se vyhotovuje xx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.

§41

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx ústních zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx protokolu xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx; před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x údaji xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx, xxxxx xxx předá xxxxx s xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, název xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společné části

1. xxxxx zkušebního xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxx zkoušky,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zadání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jazyka, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části schválené xxxxxxxx maturitní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xxxxxxx x xxx žáka, xxxxx xx ke xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx vytiskne xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx formulář xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ústních xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 písm. x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx části x ústních xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ústních zkoušek xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o průběhu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhotovení xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx ředitele xxxxx.

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xxxxxxxx x hodnocení xxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky. Ředitel xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx protokolu xxx xxxxxxx xxxx; před xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx řediteli xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxx, název školy x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx žáků škol x xxxx x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x žáků xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx xxxxxxx,

6. hodnocení xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Protokol x xxxxxxxxxx profilové xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §30, xx přílohou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx x úspěšném xxxxxxxx této xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáka xx xxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx se xx zkoušce xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

§44

Záznam x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x předání zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4 až 6 a podle §24 odst. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x předání zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx předávajícího, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx přijímajícího, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxx bezpečnostních schránek xx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, datum, xxxxxx a místo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x obsahuje xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxx uložení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §49 xxxx. d).

(4) Xxxxxx x předání x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§45

Opravné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) První xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se žák xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx období v xxxx 2020, žák xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxxx x maturitní zkoušce x jarním zkušebním xxxxxx 2020.

(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušce xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xx v xxxxxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotným časovým xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyhlášeným xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxx zkušebním období xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx maturitní komise

(1) Xxxxxxxx maturitní komise xx stálé xxxxx x další členy. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx pedagog xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx a užité xxxxx a x xxxxxxxxxxxx x kódovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxx hodnotitel xxxxxx xxxxxxxxxxxx a druhý xxxxxxxxxx xxxxxx přísedícího.

(3) X xxxxxxx, že xx xxxxxxx či xxxx xxxx koná xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, jsou dalšími xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx maturitní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx jarní xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx středních xxxxxxx,

x) xxx podzimní xxxxxxxx období xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2020.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nejméně pětiletou xxxxxxxxxxxx praxí.

(6) Funkce xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx. Xxx funkce xxxx zároveň xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§47

(1) X xxxxxxxxx xxxx při ústní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx, ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, obhajobě xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxx maturitní xxxxxx x ústní xxxxxxx xxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx nehlasuje xxx xxxx zkušební maturitní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx část xxxx konání zkoušky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zkušební maturitní xxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxx. Xxxxxxxxx písemné xxxxxxx, praktické xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zkoušející nebo xxxxxxxxxx.

(3) V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X případě, že xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx nemůže vykonávat xxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxx xxxxxx nedostaví, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx zjištění xxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx dané xxxxxx.

(5) Xxx xxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a ústní xxxxxxx společné části xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx.

§48

Xxxxxxx

Xxxxxxx

x) zpracovává x xxxxxx metodické postupy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxx ředitele xxxxx, xxxxxxxx, zadavatele x hodnotitele, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx průběhu x xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části,

b) zpracovává xxxxxxxxxx zprávu pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ředitelem školy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx školy

a) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx komisaře x xxxxx, který xx x jednoho vyšší xxx xxxxx zkušebních xxxx, ve kterých xx bude x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx funkci xxxxxxxxxx a hodnotitele xxxxx zkoušky v xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dané xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80b xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x zajištění xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zkušebních místech xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podmínkami xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx podle §44 xxxx. 3,

x) zajišťuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Centra xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx školy.

§50

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zabezpečuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, že

a) xxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x učebnách x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §80x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy.

(2) Xxxxxxx se před xxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxx x výkonu xxx funkce.

§51

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dbá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80b xxxxxxxxx xxxxxx,

x) provádí xxxxxxxx přítomnosti xxxx x učebně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x průběhu zkoušky,

c) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) kontroluje, zda xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pomůcky x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxx,

x) xx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx individuálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.

§52

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svou funkci xx škole, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx dostatečný xxxxx pedagogických xxxxxxxxxx, xxxxx xx splňovali xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx předmět, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x jiného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §53 xxxx. 3.

§53

Xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zadavatele

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx ve xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx maturitních xxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxx xxxxx obdobném xxxxxx xx škole, v xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx prohlášení x této skutečnosti,

c) xx platné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx podmínek xxxxxx funkce komisaře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru x x xxxxx xxxxxxx roce nevyučuje xxxxxxx, xxxxx zadává,

b) xx platné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x přiznaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobilost x xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx maturitní zkoušky,

c) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxx funkce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx obsahem xxxxxxx,

x) má platné xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; osvědčení x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx žáky s xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx konání maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým hodnotitel xxxxxxxxx svoji způsobilost x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx zkoušek konaných xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) při xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu x xxxxxx xxx funkce.

§54

Xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx funkce xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx o způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zadavatele x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x písemné xxxxx x xxxxxxxx

x) název, xxxxxx sídla, xxxxxxxxxxxxx xxxxx Centra a xxxxx, popřípadě jména, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx za Xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx funkce, xxxxxxxxx x délce x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx vydání x xxxx platnosti xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx je hodnotitel xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx danou školu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020.

(2) Pro xxxxxxxxx zkušební období xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx nejpozději 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx schématu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §46 xxxx. 4.

§56

Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx

(1) Bezpečnostním xxxxxxxxxx xx rozumí událost, xxx xx x xxxxxxxxx označenou za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §80b odst. 1 xxxxxxxxx zákona seznámí xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x době, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x bezpečnostnímu xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxx xxxxx, ředitel xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Centru.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx incidentem xxxxxxx xxxxx průběh xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tak, xxx xx zkouška xxxx xxxxx xxxxxxx, jíž xx bezpečnostní incident xxxx, uskutečnila xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx termínu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx konání xxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx zkoušky ve xxxxx, komisař xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně oznámí Xxxxxx.

(4) Pokud je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxx, Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx postup, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxx xxxxxxx mimořádný xxxxxx konání zkoušek xxxx dílčích xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týká, xxx, xxx xx zkouška x dané škole xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx školy. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx přítomnost elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx obsahují

a) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx žák x maturitní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx nepřítomnost xxxxxxx nejpozději do 3 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx maturitní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xx žák x maturitní xxxxxxx xxxxxxxxxx, posoudí xxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx žáka, xxxx žákovi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxx xx informačního xxxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x jiných xxx xxxxxxxxxxx důvodů se xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx ukončil. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx připomínky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx xx xxxx nejpozději xx 3 xxxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §82 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 7 x x příloze č. 8 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx., xxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádostí. Xxxxxxxxxx vzory xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX ZKOUŠKA

§58

Konkrétní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§59

Závěrečná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdělání

(1) Xxxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx zkouškou. Pro xxxxxxxxxxx zkoušku z xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx 20 xx 30 xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx teoretickou xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx součástí xxxx xxxxxxx písemné nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx předmětů xxxxx xx xxx samostatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxx xxxxxxx nejdéle 15 xxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ke zkoušce xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx grafické řešení xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodloužit xxxx přípravy xx x xxxxxxx 15 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhat i xxxx dvacátým prvním xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§60

Závěrečná zkouška x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx středního xxxxxxxx x xxxxxxx listem

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx výcviku x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx trvá nejdéle 240 xxxxx.

(3) Počet xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx více xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 3 xxx; x xxxxx xxxxxxx 82 Xxxxx, xxxxx umění xxxx xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx 2 xxxxx. X jednom xxx xxxx praktická xxxxxxx xxxxxxx 7 hodin.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 25 xxxxx zahrnujících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx téma xxxxxxxx. Xxxxxxxx x ústní xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxxxx trvá nejdéle 15 xxxxx. Je-li xxxxxxxx tématu xxxxxxxx xxxx písemné xxxxxx, xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx až x xxxxxxx 15 xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx středních xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxx komise

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Stálými xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Dalšími xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx závěrečnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odborných xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx závěrečnou xxxxxxx x oborech vzdělání, x xxxxx xx xxxxxxxx stupně středního xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Přísedícím xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx předmět.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxx xx rozumí xxx, xxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x daným xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx zkouška xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx jmenuje ředitel xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Místopředsedou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pedagogickou xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx výcviku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx činnost xxxxx, xx které xx xxxxxxx konají, jmenuje xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx funkci, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, jej xxxxxx x jmenuje xxxxxx xxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx zkoušce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx následující stupnice xxxxxxxxx:

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxx písemné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx byl zkoušce xxxxxxxx.

(3) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle této xxxxxxxx:

x) xxxxxxx(x) x xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx než 1,5,

x) prospěl(a), xxxxxxxx xxx xxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xx x některé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - nedostatečný.

(5) Xxxxx xx organizace xxxxxxxxx xxxxxxx umožní, lze xxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx žák tuto xxxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komise, x xx x xxxx, x xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 5 x §2 odst. 5 xxxxxxxx č. 47/2005 Xx. Termíny xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx 2 měsíce xxxx xxxxxxx zkoušek xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx důvody xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx možný termín xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nepřítomnosti xxxx.

(3) Uchazeč oznámí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Oznámení xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx konáním xxxxxxx. To se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§64

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxxxx xx škole, xxx xx žáci xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zkouška xx může xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx uzavřené mezi xxxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, x touto osobou.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx práce.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jednom xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, xxxxx jednotlivou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odpovídá zkoušce, xxxxxx by xxx xxx konat.

(6) Xxxxx, xxxxx úspěšně vykonali xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 7 dnů od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce nebo xxxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

ČÁST XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

(1) Xxxxxxxxx x standardizovaných xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §30 zvolit jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup, xx platná xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx xxxx 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky zůstává x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx školy x termínu xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx děl nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nahrazení zkoušky x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxxxxxx xxxx úkony x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx znovu xxxxx této xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 2020/2021 xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, vyjádří xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 pracovních dnů xxx xxx, xxx xx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Ředitel xxxxx poučí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§66

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.

Ministr školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 232/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx test xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx jazyk, xxxxxxxx xxxxx

1.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx, španělský xxxxx, xxxxx xxxxx

2.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx+

3.6.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx termín1)

Čtyřleté obory, xxxxxx xxxxxxxxxxxx studia, x xxxxx xxxxxxxxxxx x osmiletých xxxxxxxx

3.6.
4.6.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx - řádný xxxxxx1)

Xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.6.
6.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

8.6.

Xxxxx šestiletých x xxxxxxxxxx gymnázií

9.6.

První xxxxxx školní přijímací xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx2)

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

19 6.
20.6.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx2)

Xxxxxxxx obory, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx gymnázií

21.6.
22.6.

Jednotná xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

23.6.

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx konat xxxxxxxxxx xxxx maturitní zkoušky

17.7.

1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx školní xxxxxxxxx zkoušku

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx navíc xxxxxx 25.5. x 26.5.,

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 27.5. x 28.5.

2) Pokud xxxxx xxxxxxxxx pro konání xxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxx období xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 15.6. x 16.6.,

- v xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 17.6. x 18.6.

Informace

Právní xxxxxxx č. 232/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.