Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

232/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENͨ§1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2

Pozvánka k přijímací zkoušce §3

Školní přijímací zkouška §4

Předávání údajů z přihlášek Centru při náhradním termínu §5

Zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky §6

Průběh a délka trvání jednotné přijímací zkoušky ve škole §7

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §8

Zpřístupnění hodnocení Centrem §9

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení §10

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí §11

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §12 §13

Bližší pravidla pro přihlašování k maturitní zkoušce §14 §15 §16

Zkouška z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky §17 §18

Zkouška z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky §19 §20

Zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky §21

Organizace společné části maturitní zkoušky §22 §23 §24

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §25

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §26

Písemná zkouška v profilové části maturitní zkoušky §27

Praktická zkouška v profilové části maturitní zkoušky §28

Kombinace forem v profilové části maturitní zkoušky §29

Nahrazující zkouška z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky §30

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s vyučovacím jazykem národnostní menšiny §31

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky §32 §33

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky §34 §35

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení §36

Protokoly maturitní zkoušky §37

Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně §38

Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě §39

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka §40

Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka §41

Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky §42

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka §43

Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace maturitní zkoušky §44

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §45

Zkušební maturitní komise §46 §47

Centrum §48

Ředitel školy §49

Komisař §50

Zadavatel §51

Hodnotitel §52

Předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele §53

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, zadavatele a hodnotitele §54

Termíny jmenování komisaře, zadavatele a hodnotitele §55

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §56 §57

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §58

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání §59

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem §60

Zkušební komise §61

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky §62

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §63

Další podmínky konání závěrečné zkoušky §64

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §65

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §66

Příloha - Harmonogram zkoušek

INFORMACE

232

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxx, maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxx xxxx 2019/2020

Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 11 zákona č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx č. 217/2007 Sb., xxxxxx x. 242/2008 Sb., xxxxxx č. 243/2008 Xx., xxxxxx č. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 378/2009 Sb., xxxxxx x. 331/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Xx., x xxxxx §51 xxxxxx č. 135/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020:

XXXX PRVNÍ

OBECNÉ XXXXXXXXXX

§1

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx přijímací xxxxxx xx školním xxxx 2019/2020.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) Xxxxx-xx uchazeč na xxxxxxxxx střední xxxxx xxxx xxxx vzdělání, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx v xxxxxx, koná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx závažných xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx školu, xx xxxxx uchazeč xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx x přijímací xxxxxxx

(1) Pozvánka x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxxxx školy,

c) xxxxx x čase xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §4 odst. 2,

x) xxxxx a xxxx konání jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jako xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx jednotná xxxxxxx, nebo u xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, do xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) formě xxxxxxxxx zkoušky,

h) seznamu xxxxxxxxxx pomůcek xxx xxxx xxxxxx a

i) xxxxxxxxxxxxx pokynech xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2.

(2) Pozvánku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 pracovních xxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxx termínu xxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxxx termínu xxxx 5 pracovních xxx přede xxxx xxxxxxx prvního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, pokud xx xxxxxx přijímací zkouška xxxxxx a xxxxxxx xxxx jednotnou přijímací xxxxxxx xx této xxxxx. Pozvánku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx adresu elektronické xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx i xxxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x termínu xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx učiva xxxxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxx Xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxx základní xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x šestiletých x osmiletých xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání.

(2) Uchazeč xxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx x prvním xxxxxxx xx škole, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx první x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxxx na přihlášce xxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx termíny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle harmonogramu xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze k xxxx xxxxxxxx.

(4) Odstavce 1 xx 3 xxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Předávání xxxxx z xxxxxxxxx Xxxxxx při xxxxxxxxx termínu

K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxx škola xxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxx, která xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými x §8 zákona x zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx 2019/2020, xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx dokumentace jednotné xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxx xxxx školám zkušební xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, záznamové xxxxx xxx zápis xxxxxx xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušce jsou

a) xxxxxxxxx xxxxxxx uchazečů,

b) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně,

c) xxxxxx xxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky v xxxxxx x

x) další xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx schránku xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx potvrdí xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 2 hodiny xxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

Průběh a délka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve škole

(1) Xxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převezme xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx.

(2) Xxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx 70 xxxxx. Xxxx z xxxxxxxxxx xxxx 85 xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pomůcky xxxxxxxxx Xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx uvádí xxxxxxx okolnosti, které xx xxxxx xxx xxxx na její xxxxxx a hodnocení, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x archivnictví x xxxxxxx službě. Xxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 5 let xx ukončení xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx a xxxx xxxxxx

(1) Bezpečnostním incidentem xx rozumí xxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která x xxxx není xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x bezpečnostnímu xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxx v xxxx, xx kterou xx xx xxxxx uložena xxxxxxxxxxxx schránka xx xxxxxxxx dokumentací jednotné xxxxxxxxx zkoušky, nebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x bezpečnostnímu xxxxxxxxx x xxxxx období xx xxxxx došlo, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx průběh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uchazeči, xxxxxxx se bezpečností xxxxxxxx xxxx, konají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se rozumí xxxxxxx, xxxxx brání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x organizačnímu xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx její xxxxx, xx xxxxx, ředitel xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožen xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx škole, Xxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx řádný průběh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x náhradním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§9

Zpřístupnění xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx, xxxxx uchazeč xxxxx x xxxxxxxxx xx střednímu xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx povinnost konat xxxxxxxxx přijímací zkoušku.

§10

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx místě xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx přiděleno xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx do xxxxx vzdělání Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravou, xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx přijímací xxxxxxx nekoná nebo xx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nového rozhodnutí

(1) Xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxx vydání nového xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx podá xxxxxxxx školy xxxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx splnil podmínky xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx, xxxxxx společně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx o přijetí xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vezme xxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx zamítnuta x xxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx.

(3) Pokud nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx naplněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů.

(4) Xxx xxxxxxxxx uchazečů xx základě nového xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ředitel xxxxx, na které xxxxxxxx uchazeč xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx uchazeči xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Uchazeč xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, která xx vydala nové xxxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přihlášku

a) x xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pro toto xxxxxx, nebo

c) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její části xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x přezkumu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 xxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx zkušebním období x roce 2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přihlášku xxx xxxxx xxxxxxxx období xxxx 2020 a xxxxxxx

x) xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxx x přezkumu průběhu x xxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxx §32 xxxxxx x zvláštních xxxxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxx druhům xxxxxxxxxx x x xxxxxx ukončování ve xxxxxxx xxxx 2019/2020.

(3) Xxxxxxx harmonogram xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.

§13

Didaktické xxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx opravné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušce (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx xxxx xx xxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxxxx č. 177/2009 Sb., řediteli xxxxx xx xxx xxxxxxxx zkušební období x roce 2020 xxxxxxxxxx 25. července 2020.

(2) X xxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx, třídu x obor vzdělání, xxxxx xxxxxxxxxx, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx datum xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx občanství,

b) názvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) názvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx žák xxxxx xx společné x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny,

g) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx podmínek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jazyka x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. g) xxxxxxx žák xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx školní xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. f) xxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. h) xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx překladu xx xxxxxxx xxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů x vzdělání.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žák xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nekonal. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx zákonem o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx 5 let.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 Xxxxxx xxx xxxxxxxx zkušební období xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

(6) Xxxxx x údajích žáka xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx školy Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x), x nimž došlo x xxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxxx x důvodu přestupu xxxx podle §66 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §66 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona, oznámí xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx podle xxxx druhé lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx zašle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx odstavce 5. X případě xxxxxxxxx xxxxx uvedených xx xxxxxx xxx xxxxx škole xx 5 xxx xxxxxxx xxxxx.

§15

Ředitel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zákonného xxxxxxxx tohoto nezletilého xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 k vyhlášce x. 177/2009 Xx. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx a podzimním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před konáním xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Ředitel školy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x místem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§17

Didaktický xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx trvá 75 xxxxx.

§18

(1) Xxxxx zkouška xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxxxxx x ústní zkoušce xxxx 20 xxxxx.

(2) Xx školního seznamu xxxxxxxxxxx děl zpřístupněných xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx zkoušky společné xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx seznam 20 xxxxxxxxxxx xxx. Žák xxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx možnosti osobní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx období x xx 25. xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxx opravné nebo xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xx stanoveného xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, losuje xx x zkoušky x pracovních xxxxx xx xxxx dílům xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx děl. Xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx x xxxxxx vlastních xxxxxxx literárních děl.

(3) Xxxxxxxx list xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx textu, výňatkem x neuměleckého textu x vymezením xxxxxxxxx xxxxx zkoušky.

(4) Xxxxxxx xxxxx může využít xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx listů Xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxx před xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx literárnímu xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Zkouška x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx konat x

x) xxxxxxxxxx jazyka,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Didaktický xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 100 xxxxx, x toho 40 xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x 60 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vědomosti x xxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxxx xxxx xxxxxxx 15 minut. Příprava x xxxxx xxxxxxx xxxx 20 xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žák xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx list, jehož xxxxx si vylosuje. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx ve dvou xxxxxxxxxxxx; xxxxx je xxxxxx pro xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx pracovní xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kombinaci xxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracovanou xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxx úloha") xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Centrem, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Centrem. Xxxxxxxxx podobu příslušného xxxxxxxxxx xxxxx zhotoví xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra ze xxxx zkušebních xxxx xxxxxxxxxxxx Centrem x xxxxxxxx též z xxxxx xxxxxx zkušební xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx zkušebních xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky seznámeni xxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ředitelem xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 177/2009 Sb. xxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx úloh zpracovaných Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Centra xxxxxxxxxx 7 dnů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve škole.

(5) Xxx ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jednom xxx dvakrát xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x pěti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Zkouška z matematiky xx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx trvá 120 xxxxx.

Organizace xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poslední xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx didaktických xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, záznamové archy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx dokumenty x soubory xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) další xxxxxxx materiály.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx od xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx. Xxx převzetí xxxxxxx xxxxxxxx o předání.

(5) X xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx časového xxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx schránku x xxxxx x ní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předmět a xxxxxx. Poté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 20 minut xxxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx záznamem x předání.

(6) Xxxxxxxxx x učebně, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxx v protokolu x konání xxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx zadání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx další xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx určené xxxxx, x ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23

Při xxxxxx didaktického xxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx 17 xxxx, x xxxxxxx xxxx x přiznaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 14 xxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx vybere xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyplněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x prezenční xxxxxxxx, překontroluje xxxxxx xxxxxxx, uloží xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx záznam xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x učebně. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx neprodleně předá xxxxxxxx. Xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx převede xxxxxxxxx archy x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby a xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému Xxxxxx je xxxxxx xx Centra; poté xxxxxxx xxxxx záznamové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řediteli školy, xxx xxxxxxx xxxxxxx x záznamu x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Centru xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx službě. Skartační xxxxx xxxx 5 xxx.

§25

Maturitní xxxxx a xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxx xxx xxxxx xxxxxx práci x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx, omluví xx xxxxxxx řediteli xxxxx xxxxxxxxxx v den xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, určí žákovi xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx maturitní xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx s uvedením xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxx maturitní práci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx by xxxxx xxxxxxx vykonal xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx práce může xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx prvním dnem xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na středních xxxxxxx.

§26

Xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx konanou xxxxx xxxxxx zveřejní 20 xx 30 témat. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Příprava x xxxxx xxxxxxx xxxx 15 xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxx školy stanovit xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 minut. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxx.

(3) Při xxxxx zkoušce xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx témata x xxxxxxxx xxxxx písemné xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx zvolí xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx žák xx zahájení písemné xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx písemné zkoušky xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx písemná xxxxxxx xxxx 300 xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Kombinace xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx zkoušky xxxxxxxxx dvou nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyka x xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx

(1) Povinnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyka x xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx lze nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx X1 nebo xxxxxx xxxxx xxxxx Společného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 10 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx středních xxxxxxx xxx konání maturitní xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx období x 25. xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxx maturitní xxxxxxx x podzimním xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx žáky x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xx formě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zkoušky.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zkoušky společné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx každou xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

Hodnocení zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx zveřejní kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxx zahájením xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx test xx xxxxxxxxxxxx Centrem. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxx 7 dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx převzetí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zpřístupní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Výpis, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, zhotoví ředitel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Centra xxx xxxxxxx xxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx ústních xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x literatury x x cizího xxxxxx x příslušných xxxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx konáním prvního xxxxxxxxxxxx testu.

(4) Hodnocení xxxx x ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zkušebních xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx navrhnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maturitní komisi xx ukončení xxxxxxx x daném xxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x výsledcích ústních xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx shodě xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Data x xxxxxxxxx hodnocení ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Centra xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§33

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvede Xxxxxxx x testových xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx danou xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx hranice xxxxxxxxxx.

(3) Xxx vykoná xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxx xxxxxxx xxxxx zkoušky, x nichž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx váženým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušek; x případě, že xxx

x) xxxxxx písemnou xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx didaktické testu xxxxx třetinami a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx xx započítává xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxx;

x) xxx úspěšně xxxxxxx písemnou práci xx xxxxxxxx xxxxx, xx hodnocen ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jednou xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zkoušky xxxx xxxxxx čtvrtinou. X xxxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každé xxxxx xxxxxxx rovným dílem.

(4) Xxxxx žák xxxxxxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pouze xxxx dílčí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx povinných xxxxxxx xxxxxxxx části xx xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - chvalitebný,

c) 3 - xxxxx,

x) 4 - dostatečný,

e) 5 - nedostatečný.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx části xxxxx §78 xxxx. 5 xxxxxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Centrum do xxxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx zkoušku xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)".

Hodnocení xxxxxxx profilové xxxxx maturitní zkoušky

§34

(1) Xxxxx zkouška xxxxxxxxx xxxxx xx hodnocena xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx před započetím xxxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx schválený xxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx první xx xxxxxxx xxxxxxxxx části.

(2) X xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx x více xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx zkoušky. Hodnocení xxxxx xxxxx zkoušky xx zohlední v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud se xxxxxxx skládá x xxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx úspěšně vykoná xxxxxxx xxxxx dané xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx provádí podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - dobrý,

d) 4 - dostatečný,

e) 5 - xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx žák xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x protokolech x příslušného xxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)". Pokud xxx nahradil zkoušku x xxxxxx jazyka xxxxxxxx xxxxx §30, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx místo stupně xxxxxxxxx slovo "xxxxxxxxx".

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky x praktické xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx konal. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x praktické xxxxxxx xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vyhodnocení zkoušky.

(6) Xxx xxxxxx zkoušku xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x odstavci 4 xxxx. x) až x).

§35

(1) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx nevykonal xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jejího konání xxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx byl x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xx je xxxxxx z vážných xxxxxx xxxxxxxxxx dokončit xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povolit xxxxxx xxxxxx zkoušky nebo xxxx části x xxxxx termínu xxxxx xxxxxxxxxx období.

(3) Výsledky xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky předá xxxxxxx školy Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zkoušek xx xxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Centrum x xxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx výsledků jednotlivého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra. Xxxxxxx školy poté xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx obě xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x profilové části xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx(x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2 - xxxxxxxxxxx x zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze všech xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1,50,

x) xxxxxxx(x), xxxxxxxx žák xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx byl z xxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx nebo xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X případě, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §81 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx část.

(4) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx zkoušku z xxxxxx jazyka profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx §30, xxxxx se xx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "nahrazeno". Xxxx zkouška není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§37

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 x xxxxxxx podle §44 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx mezi xxxxxx xxxx komisařem x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx Centrum xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Centra xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx:

x) 5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §38 x 39, přílohu xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §44,

x) 45 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §4043.

§38

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Protokol x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x učebně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxx xxxxx učebnu.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx zadavatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx učebně x předá komisaři xxxxxxxxxxxxx xx vykonání xxxxxxx v učebně; xxxxxxxx podepisuje xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx podoby x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx jej odešle xx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxxxxxx xxxxxxx protokoly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně xxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, evidenčního xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx, xxxx a místa xxxxxxxx zadavatele,

b) xxxxx x xxxxxxx zkoušky x učebně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x názvu zkoušky, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x žácích x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx zkoušky, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, podpisu xxxxxxxxxx, podpisu komisaře,

c) x případě asistence xxxx xxxxxxxxx xxxxx x přiznaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro konání xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tlumočníka x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx

(1) Protokol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zkušebním xxxxx xxxxxxxxxx komisař xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx na xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx podepisuje xxxxxxx x xxxxxxx školy. Xxxxxxx xxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx maturitní xxxxxxx xx zkušebním xxxxx xxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx místě xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx školy x komisaře xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vyhotovení protokolu, xxxxxxx xxxxxxxx, podpisu xxxxxxxx školy.

§40

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx školy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxxx podle §36 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx x výsledcích společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdrží žák xxx x listinné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě své xxxxxxx autorizované v xxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra. Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáka obsahuje

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, název xxxxx x xxxxxx xxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx protokolu, x xxxxxxx žáků x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx maturitní zkoušky

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dílčích xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých zkušebních xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxx zkoušek, vztažené x xxxxxxxxx xxxxxxx x řádném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dílčích xxxxxxx,

5. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxx",

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x výsledcích společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se vyhotovuje xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

§41

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxx zkoušek zkušební xxxxxxxxx komisí. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotiteli. Ředitel xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx systému Centra xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx pro xxxxxxx žáka; před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx školy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Protokol xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx narození xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, resortní identifikátor xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx vzdělání, xxxxxxxxx xxxxx protokolu,

b) xxxxx x xxxxxxxxx každé x dílčích ústních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx konání xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx společné xxxxx x cizího xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zadání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

4. výsledné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx vytiskne xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx protokolu x průběhu profilové xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise předá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedenými v xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ústních zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zpracovává předseda xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxxxx profilové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v dané xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x uložení xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx protokolu,

b) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx části x xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx maturitní xxxxxxx x dané třídě, xxxxxx xxxxxxx zkoušek, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxx mimořádných xxxxxxx, xxxx vyhotovení xxxxxxxxx, xxxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx komise x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§43

Protokol o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx žáka

(1) Protokol x výsledcích profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je dokladem x hodnocení xxxx x profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vytiskne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx; před xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx komise předá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx předá xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilové xxxxx maturitní zkoušky xxxx obsahuje

a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, název xxxxx x xxxxxx sídla xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vzdělání, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx zkoušky, x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x žáků xxxxxxxxxxxxx xxxx gymnázií,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx xxxxxxx,

6. hodnocení xxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx x výsledcích profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30, xx přílohou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o výsledcích xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxx.

§44

Záznam x xxxxxxx x záznam x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4 xx 6 x xxxxx §24 odst. 1 x 2.

(2) Záznam x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní zkoušky xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxxx přijímajícího, xxxxxx xxxxx předávané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxx, xxxxxx x místo xxxxxxx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Záznam x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xx dokladem x xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxx x obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxx uložení xxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx podle §49 xxxx. d).

(4) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx škole xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx.

§45

Opravné xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxx xxxxxxxxx x jarním xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2020, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x přihlášce x maturitní xxxxxxx x xxxxxx zkušebním xxxxxx 2020.

(2) X xxxxxxx zkoušce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx přihlašuje xxxxxxxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx žák xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx.

§46

Zkušební maturitní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) vedoucí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vzdělání xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxx x kódovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx X.

X ústních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky zastává xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx x druhý xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) X případě, xx xx zkouška či xxxx xxxx xxxx xxxxxx vypracování xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxx dalšími xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx práce a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx a další xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxx jarní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní přítomnosti xxxx na středních xxxxxxx,

x) xxx podzimní xxxxxxxx období xxxxxxxxxx 31. července 2020.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx jmenován xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nejméně pětiletou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise je xxxxxxxxxx. Xxx funkce xxxx zároveň slučitelné x funkcí vedoucího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§47

(1) X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx společné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jazyk, xxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxxx maturitní komisí x xxxxx zkoušce xxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx nehlasuje xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který nebyl xxxx zkoušce xxxxxxxx xx převážnou část xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Hodnocení xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxx maturitní xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávat xxxx funkci nebo xx k xxxxxx xxx funkce nedostaví, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx funkce.

(5) Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxx

Xxxxxxx

x) zpracovává x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxxx ústních zkoušek xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx působiště xxx xxxxx xxxxxx komisaře,

d) xxxxxxxxx x součinnosti x xxxxxxxxx školy xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx školy

a) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx komisaře x xxxxx, který xx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxx v xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx pedagogické xxxxxxxxxx k odborné xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zkoušky v xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro výkon xxxx funkce,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření podle §80b školského zákona,

d) xxxxxxx nezbytná xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x zajištění řádného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx maturitní zkoušky,

f) xxxxxxxx xx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3,

x) zajišťuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zabezpečuje xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testů x xxxxx xxxxxxxxx místě xxx, že

a) řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx zkoušky,

b) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §80x školského zákona xxxxxxxxxx xx zkušební xxxxxxxxxxx maturitní zkoušky x materiálů uvedených x §22 odst. 3 do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxx x výkonu xxx funkce.

§51

Zadavatel

Zadavatel

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přitom dbá xx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx §80b xxxxxxxxx zákona,

b) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zkoušky xx protokolu xxxxx §38,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx asistentů a xxxxxxxxxx,

x) kontroluje, zda xxxx mají xxxxx xxxxxxxx pomůcky a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx nejméně xxxxx xxxx povolených xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pomůcek žáků x přiznaným uzpůsobením xxxxxxxx pro konání xxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x příloze č. 3 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

§52

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx škole, kde xx xxxxxxx budou xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx splňovali xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx hodnotitele xxx xxxx zkušební předmět, xxxx ředitel xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §53 xxxx. 3.

§53

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Komisařem xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx

x) xxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx ve střední xxxx xxxxx odborné xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 2 letech xxxx konáním maturitních xxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx vztahu ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, x xxx bude xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx funkce xxxxxxxx Xxxxxx čestné prohlášení x xxxx skutečnosti,

c) xx xxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k výkonu xxx xxxxxx.

(2) Zadavatelem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx roce xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxx zadavatele; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konaných xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zadavatel xxxxxxxxx xxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxx zadavatele xxxxxxx konaných xxxx x příslušným přiznaným xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxx vyučovat předmět, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) má xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx hodnotitele zkoušek xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx uzpůsobením podmínek xxx xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx hodnotitel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxxxxx absolvuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx se vydává x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) název, xxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx Xxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx k vydání xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x její podpis,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení a xxxxx a xxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx provedeného xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx platnosti xxxxxxxxx; x případě osvědčení xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx uvádí název xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je hodnotitel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a hodnotitele

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx danou xxxxx xxx podzimní xxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejpozději 14 xxxxxxxxxxxx dnů před xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 4.

§56

Xxxxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx událost, xxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §80b xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx seznámí xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx oprávněna. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxx xx-xx známa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx škole xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx předloží xxxxx xxxxx zadání xxxxxxx nebo dílčí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tak, aby xx zkouška nebo xxxxx zkouška, jíž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xx stanoveného xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně oznámí Xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx incidentem ohrožen xxxxx xxxxxx společné xxxxx maturitní zkoušky xx xxxxx, Centrum xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dílčích xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týká, xxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§57

(1) X průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx pomůcky, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx. Xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. h) školského xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xx společné xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xxx x xxxxxxxxx zkoušce x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxxx konání xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx které xx xxxx maturitní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Uzná-li ředitel xxxxx xxxxxx žáka, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxx xx informačního xxxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx didaktických xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx učebny x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, jako xx xxx zkoušku xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx zkoušky v xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části maturitní xxxxxxx konané formou xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §82 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jmenovanou krajským xxxxxx.

(6) Náležitosti xxxxxxx x přezkoumání průběhu x výsledku xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx uvedeny x příloze č. 7 x x příloze č. 8 x vyhlášce x. 177/2009 Xx., xxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX ZKOUŠKA

§58

Konkrétní xxxxxx konání závěrečné xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

§59

Závěrečná xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx předmětů xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx 20 xx 30 témat, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx teoretickou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx člení xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx každé xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxx xxxxxxx nejdéle 15 xxxxx. Pokud se xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x zkouška xxxxxxx 15 xxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx písemné xxxx xxxxxxxx řešení xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodloužit xxxx přípravy xx x xxxxxxx 15 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx probíhat i xxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxx dne xxxxxxxx možnosti osobní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§60

Xxxxxxxxx zkouška v xxxxxxx vzdělání, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx písemná xxxxxxx, xxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx výcviku x xxxxx zkouška.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejdéle 240 minut.

(3) Počet xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx více než xxxxx téma, žák xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žák xxxxxxx 3 dny; x xxxxx skupiny 82 Xxxxx, xxxxx umění xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 týdny. X jednom xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 7 hodin.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx 25 xxxxx zahrnujících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a profesního xxxxxxxxx xxxx, z xxxxx xx xxx xxxxx xxxx vylosuje. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 minut a xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx písemné řešení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx 15 minut.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Zkušební xxxxxx

(1) Zkušební xxxxxx má stálé xxxxx a xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx učitel xxxxxxxxxx žáků.

(2) Dalšími xxxxx komise xxxx

x) xxx závěrečnou xxxxxxx x oborech xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, xxxxxx odborného xxxxxxx, xxxxxx odborných xxxxxxxx a xxxxxxxx x praxe.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx předmět.

(4) Xxxxxxxxxx z xxxxx xx xxxxxx ten, xxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx oborem xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxx členy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xx 5 xxx ode xxx xxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komise je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx výcviku, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx konají, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx.

(8) X xxxxxxx, xx xxxx zkušební xxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§62

Klasifikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx organizace x xxxxx písemné xxxx xxxxxxxxx zkoušky vylučuje xxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx člen xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xx započítává xxxxxxxxxxx xxxxx zkoušek závěrečné xxxxxxx.

(4) Celkové xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx(x) x xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zkoušky xxxx vyšší než 1,5,

x) xxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx organizace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxx konání. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx x den, xx xxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxxx komise, x xx x xxxx, x xxxxxxxx x x termínu xxxxx §1 xxxx. 5 x §2 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 47/2005 Xx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přístupném xxxxx ve xxxxx x způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx uzná důvody xxxxxxxxxxxxx žáka xxxxxxx x omluvě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Uchazeč xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx termínu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§64

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Předměty xxxx xxxx ucelené xxxxx xxxxx, z xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Praktická zkouška xx xxxx xxxxx x xx pracovištích xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxx činnost xxxxx, x touto xxxxxx.

(3) Xxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxx užívat xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zadání xxxxxx xxxxx.

(4) Při xxxxx zkoušce xxxxx x jednom xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx téma.

(5) Xxxxxxx xxxxx může žákovi, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx střední xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx vykonané závěrečné xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx odpovídá zkoušce, xxxxxx xx měl xxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx vykonali xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx nejpozději do 7 xxx od xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x výuční xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§65

(1) Xxxxxxxxx x standardizovaných xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §30 xxxxxx xxxx xxxxxxx zkoušky x xxxxxx jazyka, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx roce 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx učiněné xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx ředitel xxxxx x termínu xxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xxxxx žák xxxxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nahrazení xxxxxxx x cizího xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx žák znovu xxxxx xxxx vyhlášky.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx 2020/2021 xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx vydání nového xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx dne, xxx xx x xxxx xxxxxxxx poučen. Ředitel xxxxx xxxxx uchazeče xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§66

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx vyhlášení.

Ministr školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 232/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ze zkušebního xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx jazyk

1.6.

Didaktický test xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx

2.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx předmětu Xxxxxxxxxx+

3.6.

Xxxxx termín xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx termín1)

Čtyřleté xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx studia, x obory šestiletých x osmiletých xxxxxxxx

3.6.
4.6.

Xxxxx xxxxxx školní přijímací xxxxxxx - xxxxx xxxxxx1)

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.6.
6.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - řádný xxxxxx

Xxxxxxxx obory, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx

8.6.

Xxxxx xxxxxxxxxxx x osmiletých xxxxxxxx

9.6.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx2)

Xxxxxxxx obory, včetně xxxxxxxxxxxx studia, x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

19 6.
20.6.

Druhý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx2)

Xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx studia, x xxxxx šestiletých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

21.6.
22.6.

Xxxxxxxx přijímací xxxxxxx - náhradní xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

23.6.

Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx konat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

17.7.

1) Xxxxx xxxxx potřebuje xxx konání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx x tabulce, xxx xxx xxxx, xxxxx konají xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

- x xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx navíc období 25.5. x 26.5.,

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx navíc xxxxxx 27.5. a 28.5.

2) Xxxxx škola xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx pro xxxx, xxxxx konají xxxxxx přijímací xxxxxxx

- x prvním termínu, xxx využít navíc xxxxxx 15.6. x 16.6.,

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx využít xxxxx období 17.6. x 18.6.

Informace

Právní xxxxxxx x. 232/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.5.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.