Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

232/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENͨ§1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2

Pozvánka k přijímací zkoušce §3

Školní přijímací zkouška §4

Předávání údajů z přihlášek Centru při náhradním termínu §5

Zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky §6

Průběh a délka trvání jednotné přijímací zkoušky ve škole §7

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §8

Zpřístupnění hodnocení Centrem §9

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení §10

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí §11

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §12 §13

Bližší pravidla pro přihlašování k maturitní zkoušce §14 §15 §16

Zkouška z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky §17 §18

Zkouška z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky §19 §20

Zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky §21

Organizace společné části maturitní zkoušky §22 §23 §24

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §25

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §26

Písemná zkouška v profilové části maturitní zkoušky §27

Praktická zkouška v profilové části maturitní zkoušky §28

Kombinace forem v profilové části maturitní zkoušky §29

Nahrazující zkouška z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky §30

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s vyučovacím jazykem národnostní menšiny §31

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky §32 §33

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky §34 §35

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení §36

Protokoly maturitní zkoušky §37

Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně §38

Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě §39

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka §40

Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka §41

Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky §42

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka §43

Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace maturitní zkoušky §44

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §45

Zkušební maturitní komise §46 §47

Centrum §48

Ředitel školy §49

Komisař §50

Zadavatel §51

Hodnotitel §52

Předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele §53

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, zadavatele a hodnotitele §54

Termíny jmenování komisaře, zadavatele a hodnotitele §55

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §56 §57

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §58

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání §59

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem §60

Zkušební komise §61

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky §62

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §63

Další podmínky konání závěrečné zkoušky §64

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §65

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §66

Příloha - Harmonogram zkoušek

INFORMACE

232

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxx roce 2019/2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 11 xxxxxx x. 561/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, středním, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx vzdělávání (školský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 217/2007 Sb., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx č. 243/2008 Xx., zákona x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 378/2009 Sb., xxxxxx č. 331/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Sb. x xxxxxx x. 101/2017 Xx., x podle §51 xxxxxx x. 135/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x některým xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx ukončování xx školním roce 2019/2020:

XXXX PRVNÍ

OBECNÉ USTANOVENÍ

§1

Tato xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x pravidlech xxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx roce 2019/2020.

ČÁST DRUHÁ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

§2

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx přijímací zkouška, xxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx druhé xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx důvodů xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "Centrum") xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku.

§3

Pozvánka x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Pozvánka x xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uchazečů,

b) kritériích xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školy,

c) xxxxx x xxxx konání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §4 xxxx. 2,

x) místu x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří jako xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx jednotná xxxxxxx, xxxx u xxxxxxxx podle §2 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

f) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx bude přijímací xxxxxxx xxxxxx,

x) formě xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx a

i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(2) Pozvánku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 pracovních xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx náhradního xxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zkouška xxxxxx a xxxxxxx xxxx jednotnou přijímací xxxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx přihlášce.

(3) Xxxxxxx konání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x řádném x xxxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxx xxxxx nejpozději x termínu podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§4

Školní xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx učiva xxxxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx u přijímacího xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx vzdělávací xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x šestiletých x osmiletých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx v prvním xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx uvedl xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, x xx druhém xxxxxxx xx xxxxx, kterou xxxxx xx přihlášce xxxx xxxxxx v xxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxx školní přijímací xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx x xxx náhradní xxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Předávání údajů x xxxxxxxxx Centru xxx xxxxxxxxx termínu

K xxxxxxxxxx xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx škola xxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, která xx x souladu x xxxxxxxxx stanovenými x §8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx druhům xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020, zápisem xxxx omluvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra.

§6

Zkušební dokumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx školám zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v bezpečnostní xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx tvoří xxxxxxx xxxxxx, záznamové archy xxx xxxxx řešení xxxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé uchazeče.

(3) Xxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušce xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o průběhu xxxxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx a

d) další xxxxxxx materiály.

(4) Ředitel xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx bezpečnostní schránku xx xxxxx pověřené Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Oba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx školám zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra nejpozději 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx a xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zadávající xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky. Xxxx xxxxxxxxxx učitel xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pro zajištění xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx 70 xxxxx. Xxxx z xxxxxxxxxx xxxx 85 xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx stanovené Xxxxxxx.

(4) V xxxxxxxxx x xxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx uvádí xxxxxxx okolnosti, které xx xxxxx mít xxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx námitek xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx archy x xxxxx dokumenty xx ukládají xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta činí xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x bezpečnostnímu xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, xx xxxxxx je xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx dokumentací xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x bezpečnostnímu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx škole xxxxx, xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx Xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx zkoušky, uchazeči, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týká, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvem.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x organizačnímu xxxxxxxxx v průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx její části, xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx tuto skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxx Centru.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, Xxxxxxx po projednání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx řádný průběh xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx ředitel školy xx projednání x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxxx hodnocení Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky všem xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání x pro které xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx výsledků přijímacího xxxxxx

(1) Ředitel školy xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx pod registračním xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx přiděleno uchazeči xx škole nejpozději x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx sportovní xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx talentové xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nekoná xxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sdělí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x nekonání xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx nového rozhodnutí

(1) Xxxxxxx, který nebyl xxxxxx xx vzdělávání, xxxxxxx xxxx vůli xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxxx xxx, že xx lhůtě 3 xxxxxxxxxx dnů ode xxx doručení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vydání xxxxxx xxxxxxxxxx. O tom xxxx být xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx přijat x xxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

(2) Ředitel xxxxx xxxxxx žádosti x případě, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o přijetí xx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx xxxxxx nebo jej xxxxxxxx xxxxx zpět, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx zamítnuta x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx naplněn xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uchazeče, xxxxx splnil podmínky xxxxxxxxxxx řízení, ale xxxx žádost byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zápisový xxxxxx, xxxxxxx uchazeči xx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx x přijetí.

(6) Uchazeč xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx škole, xxxxx xx xxxxxx nové xxxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

MATURITNÍ XXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přihlášku

a) k xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxx nebo náhradní xxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx o přezkumu xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx §82 xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zkušebním období x xxxx 2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx zkušební xxxxxx xxxx 2020 x xxxxxxx

x) se xxxxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §32 xxxxxx o zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx druhům xxxxxxxxxx x k xxxxxx ukončování xx xxxxxxx xxxx 2019/2020.

(3) Xxxxxxx harmonogram xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.

§13

Xxxxxxxxxx testy xx xxxxxxxx vždy ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Termín xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx zkoušce xxxx xxxxxxxx zkoušce (xxxx jen "přihláška"), xxxxx vzor xx xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxxxx č. 177/2009 Sb., řediteli xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxxx 25. xxxxxxxx 2020.

(2) X přihlášce xxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx, třídu x xxxx xxxxxxxx, xxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno, xxxxx datum narození x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) názvy xxxxxxxxxx předmětů povinných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nepovinných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu, který xxxx xxx konat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny,

g) xxxxxxxx xxxx s přiznaným xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. xx xxxxxx uzpůsobení xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx žáka xxxxx §20 xxxx. 4 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x českého jazyka x xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx žák doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Toto xxxxxxxxxx se xxxxxx xx školní xxxxxxx xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. h) xxxxxxx žák úředně xxxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxx předložení úředně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vzdělání.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušce xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx zkouškám xxxx částem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterých neuspěl xxxx které xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx ukládá xx škole xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Skartační xxxxx xxxx 5 xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

(6) Změny x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx školy Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) x x), x nimž xxxxx x xxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §66 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx nebo změny xxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xxxxxxxxxx xx 5 dnů xx xxxxxxx údajů Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx žák xxxxx xxxxx do 5 xxx správné xxxxx.

§15

Xxxxxxx školy prokazatelně xxxxxxx žáka x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x úpravami xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxx xxxx konáním xxxxx zkoušky xxxx xxxxx xxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx xxxxx prokazatelně xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx a místem xxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

Xxxxxxx x českého xxxxxx a literatury xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx trvá 75 xxxxx.

§18

(1) Ústní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx trvá xxxxxxx 15 minut. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx 20 minut.

(2) Xx školního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zpřístupněných xxxxxxxxx školy xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx seznam 20 xxxxxxxxxxx děl. Xxx xxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx 25. xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Neodevzdá-li xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx děl, losuje xx x xxxxxxx x pracovních xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx ve školním xxxxxxx xxxxxxxxxxx děl. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx literárních xxx.

(3) Xxxxxxxx list je xxxxxx výňatkem z xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x neuměleckého xxxxx x vymezením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxx xxx vytvořený xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xx xxx losuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovního listu. X xxxxxx dni xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx list xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx případě xxx xxxxxx xxxxx.

Zkouška z xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§19

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 100 xxxxx, x xxxx 40 xxxxx poslechová xxxx xxxxx x 60 xxxxx část xxxxx xxxxxxxxx čtení a xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx zkouška xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxx trvá xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx zkoušce xxxx 20 xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx si xxxxxxxx. Xxxxxxxx list xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxx je xxxxxx xxx xxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxx.

(3) Každý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxx xxx tři xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxx zkušební xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "školní xxxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Centrem, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracované Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxxx listu zhotoví xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx též x xxxxx školní xxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úloh xxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx seznámeni xxxxx ředitel školy x hodnotitelé. Xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 177/2009 Sb. jsou xxxxxx xxx jarní x xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxx 2020.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zpřístupní Xxxxxxx xxxxxxxx školy prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx ústní xxxxxxx xx škole.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v jednom xxx xxxxxxx stejné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx losuje xxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x matematiky xxxx 120 xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx

§22

(1) Centrum xxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránkách xxxxxxxxxx xxxxxxxx pracovní xxx, xxxxx předchází xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zahrnující testový xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, záznamové xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx žákem x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx schránka obsahuje xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) protokol o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) bezpečnostní xxxxxx xxx vyplněné záznamové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx materiály.

(4) Ředitel xxxxx převezme bezpečnostní xxxxxxxx xxx zkušební xxxxx xx osoby xxxxxxxx Centrem x xxxxxxxxxxx xxxx neporušenost. Xxx převzetí potvrdí xxxxxxxx x xxxxxxx.

(5) X xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx časového schématu xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx schránku x xxxxx z xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx předmět x xxxxxx. Poté bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx předá zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx 20 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx zkouška xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx neporušenost xxxxx zkušební dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jej. O xxxxxxxxxxx xxxxxxx zadavatel xxxxxx v xxxxxxxxx x konání xxxxxxx x xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx části xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žákům, x ve xxxxxxxxxx xxxx podle jednotného xxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxx.

§23

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx žák xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 17 žáků, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 14 xxxx.

§24

(1) Zadavatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyplněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s prezenční xxxxxxxx, překontroluje jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a prezenční xxxxxxx xx bezpečnostní xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně. Bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx potvrdí předání xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx převede xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx potvrdí x záznamu x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Centra předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx stanoveným Centrem.

(4) Xxxxxxxxx archy se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivnictví x xxxxxxx službě. Xxxxxxxxx xxxxx činí 5 xxx.

§25

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx maturitní komisí x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxx pro vážné xxxxxx práci x xxxxxxx stanoveném ředitelem xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; uzná-li xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, určí žákovi xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx maturitní xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx omluva xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx maturitní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxx xx xxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Období xxx xxxxxxxxxxx a obhajobu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxx xxx obnovení xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ředitel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx konanou xxxxx xxxxxx zveřejní 20 xx 30 xxxxx. Xxxxxxxxxx témata se xxxxxxxxxxx i pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx x xxxxx zkoušce xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx zkoušce xxxx 15 minut. Xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na 30 minut. Xxxxx xxxxxxx xxxx nejdéle 15 xxxxx.

(3) Xxx xxxxx zkoušce xxxxx x jednom xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ředitel školy xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxx více xxx jedno xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx téma nezvolí, xxxxxxxx si jedno xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx témat.

(2) Xxxxx xxxxxx písemné zkoušky xxxxxxx ředitel xxxxx, xxxxxxx xxxx písemná xxxxxxx xxxx 300 xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx stanoví xxx konání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, postupuje xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x příslušné xxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxx zkouška z xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Povinnou nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx nahradit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx X1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx referenčního xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx školy nejpozději xx 10 xxx xx obnovení možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx školách xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx období x 25. xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky.

§31

Odlišnosti konání maturitní xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny

(1) Xxxxxxx x xxxxxx národnostní xxxxxxx xx xxxx xx formě xxxxx xxxxxxx xxxx zkušební xxxxxxxxx komisí x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Žák xxxxx xxxx třídy x xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx menšiny, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x přihlášce.

(3) Xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 21 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Didaktický test xx vyhodnocován Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxxxxxxxxx Xxxxxxx řediteli xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx zkušebním období xxxxxxxxxx 7 xxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 7 dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxx školy zpřístupní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxx. Výpis, opatřený xxxxxxxxx xxxxxxx ředitele Xxxxxx, zhotoví xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xxx xxxxxxx žáka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx konáním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a cizí xxxxx navrhnou hodnotitelé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx zaznamená hodnocení xxxxx xxxxxxx společné xxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky žáka. Xxxxxxxx hodnocení ústní xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx zkušební maturitní xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx Centra xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

§33

(1) Hranice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx vykoná xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx hranice úspěšnosti.

(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxx dílčích xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxx

x) xxxxxx písemnou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx x ústní xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx didaktické xxxxx xxxxx třetinami x xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx započítává xxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxxx;

x) xxx úspěšně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí jazyk xx započítává xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx zkoušky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx každé dílčí xxxxxxx xxxxxx dílem.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx dílčí zkoušku xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx:

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - dostatečný,

e) 5 - xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nepovinných zkoušek xxxxxxxx části xxxxx §78 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Centrum do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx zkoušku xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "nekonal(a)".

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

§34

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schvaluje zkušební xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx zveřejní schválený xxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxx začátkem xxxxxx xxxxx ze xxxxxxx profilové části.

(2) X xxxxxxx, že xx zkouška xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx různou formou, xxxx xxxxxxxxx také xxxxx zkoušky. Hodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx, vykoná xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx každé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stupnice

a) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - dobrý,

d) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, uvádí xx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předmětu xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)". Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x cizího xxxxxx xxxxxxxx podle §30, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxx místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x praktické xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xx dni, xx kterém xxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x odstavci 4 xxxx. x) xx x).

§35

(1) X xxxxxxx, xx se zkouška xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxxxxx různou xxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx část xxxxxxx, xxxxxx nevykonal xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žák xx xxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, posuzuje xx, xxxx by xxx x xxxx zkoušky xxxxxxxx stupněm 5 - nedostatečný. X xxxxxxx, že je xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předá xxxxxxx xxxxx Centru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx bezprostředně po xxxxxxxx zkoušek xx xxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Centrum x xxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxxxxxx xxx od xxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx poté xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx žákovi, který xxxxxxx úspěšně xxx xxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx společné x profilové xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) prospěl(a) x xxxxxxxxxxxx, jestliže xxx nebyl z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2 - xxxxxxxxxxx a zároveň xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxx než 1,50,

b) xxxxxxx(x), xxxxxxxx žák xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xxx z xxxxxxx povinné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx nebo xx x jiného xxxxxx xxxxxxxxx úspěšně.

(3) X xxxxxxx, xx xxx nekonal xxxxxxxxx xxxx x souladu x §81 odst. 6 školského xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pouze za xxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx, xx žák xxxxxxxx zkoušku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §30, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx u příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxx 2.

§37

Protokoly xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 x xxxxxxx xxxxx §44 xxxx xxxxxxxx povinné xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx; xxxxxxxxxx a předávají xx xxxx xxxxxx xxxx komisařem a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Tiskopisy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 se xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x archivnictví a xxxxxxx xxxxxx. Skartační xxxxx činí:

a) 5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §38 a 39, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §44,

x) 45 xxx xxx protokoly xxxxx §4043.

§38

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx

(1) Protokol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně je xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx zkoušky pro xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v učebně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx komisaři xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatel x komisař. Xxxxxxx xxxxxxx protokol xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx Xxxxxx jej odešle xx Xxxxxx.

(3) Nejpozději xxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxxxxxx testů komisař xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně xxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x adresy xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, evidenčního čísla xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x příjmení, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x učebně xxxxxx xxxxxxxx učebny, data x názvu zkoušky, xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x žácích x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx připomínkách xxxx x průběhu xxxxxxx, xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxx xxxx tlumočení xxxxx x přiznaným uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x příjmení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x záznam o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx testů, a xx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ředitel xxxxx. Xxxxxxx zpracuje protokol x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxx do Centra; xxxxxx xxxxxxxxx předá xxxxxxxx školy x xxxxxxx.

(2) Přílohou xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx xx zkušebním xxxxx xxxx protokoly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně.

(3) Xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje školy x xxxxxxxx včetně xxxxx a adresy xxxxx, xxxxxxxxxx identifikátoru xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jména, popřípadě xxxx, a xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx zkoušky xx zkušebním xxxxx xxxxxx záznamu o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§40

Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je dokladem x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra x xxxxxx zkušebním xxxxxx nejpozději xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1.

(3) Protokol x výsledcích xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxx obdrží žák xxx x listinné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx základě xxx xxxxxxx autorizované x xxxxxxxxxxx systému Centra. Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx datum xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx o výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx, x xxxxxxx žáků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx maturitní xxxxxxx xx uzpůsobených xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zkušebních předmětech xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx zkoušek, vztažené x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu xxxxxxxxx zkoušky,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxx konání xxxxxxx,

6. celkové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky vyjádřené xxxxx "prospěl" xxxx "xxxxxxxxx",

x) faksimile xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xxxx je xxxxxxxx xxxxxx matriky.

(6) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xxxxxxxxxx xx tiskopisu, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

§41

Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx o hodnocení xxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Přílohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx hodnotiteli. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovává xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx předá xxxxx x přílohami xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx, xxxxx školy x xxxxxx xxxxx xxxxx, resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx činnost xxxxx, xxxx vzdělání, evidenční xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx každé x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx konání zkoušky,

3. xxxxx pracovního listu xxx xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zadání ústní xxxxxxx společné xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

4. výsledné xxxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx maturitní komisí,

c) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx zhotoví x xxx xxxx, který xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§42

Protokol x průběhu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx vytiskne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx; před xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx spolu s xxxxx uvedenými x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Protokol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ústních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx zpracovává xxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx ukončení všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx; protokol podepisuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x ředitel xxxxx. Xxxxxxxx zůstává x xxxxxxx ve xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx části x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx školy, xxxxxx xxxxx a adresy xxxxx, resortního identifikátoru xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zkušební maturitní xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx mimořádných xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx protokolu, xxxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§43

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxx protokolu jejímu xxxxxxxxxx spolu x xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předseda zkušební xxxxxxxxx komise, který xxx předá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ukončení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x výsledcích xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

1. název xxxxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx,

2. xxxxx zkoušky,

3. xxxxx zkoušky, x xxxxxxx xxxx škol x tříd x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

5. xxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětech, xxxxxxxxx x xxxxxx částech,

c) xxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx komise.

(4) Protokol x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx součástí xxxxxx matriky. Xxxxx xxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxx jazyka xxxxxxxx podle §30, xx xxxxxxxx protokolu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkoušky.

(5) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx i pro xxxx, xxxxx xx xx zkoušce xxxxxxxxx x zkoušku nebo xxxx xxxx xxxxxxx.

§44

Záznam x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Záznam x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxx při xxxxxxx podle §22 xxxx. 4 xx 6 x podle §24 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x předání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x podpis xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx popis předávané xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x obsahuje xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, datum, xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. x).

(4) Xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx.

§45

Xxxxxxx zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxx

(1) První xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxx xxxxxxxxx x jarním xxxxxxxxx období v xxxx 2020, xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx předmětů, xxxxx xxxxx x přihlášce x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2020.

(2) X xxxxxxx zkoušce nebo xxxxxxxx zkoušce xx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxx §14.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx maturitní xxxxxxx vyhlášeným xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx stanovené Xxxxxxx.

§46

Xxxxxxxx maturitní xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xx xxxxx xxxxx x xxxxx členy. Xxxxxxx členy xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx oddělení xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxx zkušebního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxx xxxxx x v xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx M.

U xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx hodnotitel funkci xxxxxxxxxxxx x druhý xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx či xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx práce.

(4) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxx

x) xxx jarní xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xx 5 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx středních xxxxxxx,

x) pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejpozději 31. xxxxxxxx 2020.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx xx jmenován xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxí.

(6) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x funkcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx maturitní xxxxx.

§47

(1) X xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxxx český xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx společné xxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxx, obhajobě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní komisí x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ten xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který nebyl xxxx xxxxxxx přítomen xx xxxxxxxxx xxxx xxxx konání zkoušky.

(2) Xxxxxxxxx maturitní xxxxx xxxxxxxx zkušební maturitní xxxxxx vedoucí maturitní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx zkoušející xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx zastupuje místopředseda.

(4) X případě, xx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx k výkonu xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgán, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxx funkce.

(5) Xxx xxxx zkoušky xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx a ústní xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§48

Xxxxxxx

Xxxxxxx

x) zpracovává x xxxxxx metodické postupy xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx, zejména ředitele xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx dodržování xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx, xxx xxxxxx průběhu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ústních zkoušek xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávu xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) stanovuje xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx funkce xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ředitelem školy xxxxxxxxxxx x řádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx školy

a) xxxxxxxx Xxxxxx pedagogické xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx x jednoho vyšší xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xx xxxx x xxxxx dané xxxxx xxxxx maturitní zkouška,

b) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na funkci xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx funkce,

c) ukládá xxxxxxxxxxxx schránku xxx, xxx xxxx dodržena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §80b xxxxxxxxx zákona,

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokumentací xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních schránek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx zkušebních xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx seznámení xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx x uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xx xxxxx zkušebních xxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testů x xxxxx zkušebním xxxxx xxx, že

a) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80x školského zákona xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxx. 3 do xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k výkonu xxx funkce.

§51

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky pro xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx §80b xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx podle xxxxxxxxx listiny x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x průběhu xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, včetně xxxxx uplatnit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) provádí kontrolu xxxxxxxxxxx asistentů a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pomůcky a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx průběhu maturitní xxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žákům x xxxxxxxx individuálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žáků x přiznaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

§52

Hodnotitel

Hodnotitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxx funkci xx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, že xx škole, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, není dostatečný xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do funkce x jiného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §53 xxxx. 3.

§53

Xxxxxxxxxxx pro výkon xxxxxx komisaře, hodnotitele x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x základním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx obdobném vztahu xx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; před jmenováním xx xxxxxx předloží Xxxxxx čestné xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx komisaře,

d) xxx změně podmínek xxxxxx xxxxxx komisaře xxxxxxxxx aktualizační odbornou xxxxxxxx k výkonu xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru x x xxxxx xxxxxxx xxxx nevyučuje xxxxxxx, xxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x způsobilosti x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žáky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktualizační odbornou xxxxxxxx k xxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník, který

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti učitele xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vyučovat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx, xxxxxx hodnotitel xxxxxxxxx svoji způsobilost x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek konaných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravu k xxxxxx xxx xxxxxx.

§54

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx formě x obsahuje

a) xxxxx, xxxxxx sídla, identifikační xxxxx Xxxxxx x xxxxx, popřípadě jména, x příjmení osoby xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxx za Xxxxxxx x xxxx podpis,

b) xxxxx, xxxxxxxxx jména, x příjmení x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zadavatele x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, datum x xxxxx vydání x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; x případě xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx předmětu, ve xxxxxx xx hodnotitel xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxxx komisaře, xxxxxxxxxx x hodnotitele

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Centrum xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxxxxxx nejpozději 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Hodnotitele xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 4.

§56

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx incidentem xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx s xxxxxxxxx označenou za xxxxxxx nepřístupnou xxxxx §80b xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx seznámí xxxxx, která x xxxx xxxx oprávněna. Xxxxx-xx k bezpečnostnímu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, nebo x xxxx, xx xxxxxx xx xx xxxxx uložena bezpečnostní xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxx Xxxxxx.

(2) Pokud xx bezpečnostním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Centrum xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo dílčí xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx termínu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx událost, xxxxx xxxxx řádnému konání xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx odstavce 1. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx školy tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožen xxxxx průběh xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky xx škole, Xxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týká, tak, xxx se xxxxxxx x dané škole xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx používat pouze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxx zkoušky stanoví Xxxxxxx a pro xxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Údaje x výsledcích xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. h) školského xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxx, zda xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) výsledky hodnocení xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx žák x maturitní zkoušce x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 xxxxxxxxxx dnů xx termínu xxxxxx xxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxx školy, xx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx se xxx x xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Uzná-li ředitel xxxxx omluvu xxxx, xxxx xxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra.

(4) Xxx xxxxxx didaktických xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zakázána xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx než xxxxxxxxxxx důvodů xx xxxxxxxx, xxxx xx xxx zkoušku xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx zadavatel x xxxxxxxxxxxx x písemnému xxxxxxxxxx ošetřujícího xxxxxx xxxx. Xxx může xxxxxxxx připomínky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Opakování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx konané xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxx obhajoby xxxx zkušební komisí xx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §82 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx před zkušební xxxxxx jmenovanou xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Náležitosti xxxxxxx x přezkoumání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x vyloučení x xxxxxx xxxx zkoušky xxxx xxxxxxx x příloze č. 7 a v příloze č. 8 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzory xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX ZKOUŠKA

§58

Konkrétní xxxxxx xxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§59

Závěrečná xxxxxxx x xxxxxxx vzdělání, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx středního vzdělání

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů je xxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 20 xx 30 xxxxx, x nichž xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Pokud xxx xxxxxxx školní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z odborných xxxxxxxx xxxxxx na xxx samostatně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemné nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nejméně 15 xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů nečlení xx dvě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx tématu písemné xxxx grafické xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přípravy xx x dalších 15 xxxxx.

(4) Praktická xxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx školách.

§60

Závěrečná zkouška x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxx xxxxxxx zkouška, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejdéle 240 minut.

(3) Xxxxx xxxxx praktické xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xx jedno xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zkoušku xxxx xxx xxxxxxx 3 xxx; u xxxxx skupiny 82 Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx. X xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx zkouška xxxxxxx 7 xxxxx.

(4) Xxx ústní zkoušku xxxxxxx xxxxxxx školy 25 xxxxx zahrnujících xxxxxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx vylosuje. Xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 15 minut x xxxxxxx xxxx nejdéle 15 xxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx předseda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx až x xxxxxxx 15 minut.

(5) Xxxxxxxxx zkouška xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxx dne obnovení xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Zkušební xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxx a další xxxxx. Stálými členy xxxx předseda, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx učitel xxxxxxxxxx žáků.

(2) Xxxxxxx xxxxx komise xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx středního xxxxxxxx, učitel odborných xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx x výučním xxxxxx, učitel xxxxxxxxx xxxxxxx, učitel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Přísedícím xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týž xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx z xxxxx xx rozumí ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx oborem xxxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx do 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx školách.

(6) Místopředsedou xxxxxxxx komise je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonával xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, která xxxxxxxx xxxxxxx školy, xx které xx xxxxxxx konají, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx.

(8) X případě, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nemůže x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x jmenuje xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx nepřítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušce xxx xxxxxxxxx místopředseda.

§62

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx stupnice xxxxxxxxx:

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

(2) X případě, xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost zkušební xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx klasifikaci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx komisi xxx xxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx xx započítává xxxxxxxxxxx xxxxx zkoušek xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx:

x) xxxxxxx(x) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx celkový xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x závěrečné zkoušky xxxx xxxxx xxx 1,5,

x) xxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx nemá z xxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx(x), jestliže žák xx z xxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - nedostatečný.

(5) Pokud xx organizace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxx konání. Celkové xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxx zkušební komise x xxx, ve xxxxxx žák xxxx xxxxxxx ukončil.

§63

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zkoušky

(1) Termíny xxxxxxxxx zkoušek stanoví xxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxxx komise, a xx v xxxx, x prosinci a x termínu podle §1 xxxx. 5 x §2 odst. 5 xxxxxxxx č. 47/2005 Sb. Termíny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx konáním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx zkušební xxxxxx uzná xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx oznámí xxxxxxxx školy xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx opravnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 1 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2.

§64

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Předměty xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, z xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxxxx v xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zkoušky se xxxxxx xx xxxxx, xxx xx žáci xxxxxxxxxx. Praktická xxxxxxx xx xxxx xxxxx x na pracovištích xxxxxx xxxx, kde xx xxxx praktické xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žáci xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x zadání xxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x jednom xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxx téma.

(5) Xxxxxxx xxxxx může žákovi, xxxxx xxx dříve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx střední vzdělání x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotlivou zkoušku xxxxxxx vykonané závěrečné xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku, vydá xxxxx nejpozději do 7 dnů xx xxxxxxxxx porady zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x závěrečné xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§65

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx může xxxxx §30 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx před 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx pro xxxxx i podzimní xxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx xxxx 2020.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx školy x termínu pro xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxxxxxx xxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nahrazení xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx, neučiní-li xx žák xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro školní xxx 2020/2021 xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, vyjádří xxxxxxx svou xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx x této xxxxxxxx poučen. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚČINNOST

§66

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 232/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxxx - francouzský xxxxx, xxxxxxxx jazyk

1.6.

Didaktický xxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí xxxxx - xxxxxxx xxxxx, španělský xxxxx, xxxxx xxxxx

2.6.

Xxxxxxxxxx test xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx+

3.6.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky - xxxxx xxxxxx1)

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nástavbového xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx gymnázií

3.6.
4.6.

Druhý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx1)

Xxxxxxxx obory, včetně xxxxxxxxxxxx studia, i xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx gymnázií

5.6.
6.6.

Jednotná přijímací xxxxxxx - xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx obory, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

8.6.

Xxxxx šestiletých x osmiletých xxxxxxxx

9.6.

Xxxxx xxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx2)

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx gymnázií

19 6.
20.6.

Druhý xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx - náhradní xxxxxx2)

Xxxxxxxx obory, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx

21.6.
22.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx gymnázií

23.6.

Konec období, xx kterém xx xxxxx konat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

17.7.

1) Xxxxx xxxxx potřebuje xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x tabulce, xxx xxx žáky, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx období 25.5. a 26.5.,

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx využít xxxxx xxxxxx 27.5. x 28.5.

2) Xxxxx škola xxxxxxxxx xxx konání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx období xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx navíc xxxxxx 15.6. x 16.6.,

- v xxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxx xxxxx xxxxxx 17.6. x 18.6.

Informace

Právní předpis č. 232/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.