Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020

232/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENͨ§1

ČÁST DRUHÁ - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ §2

Pozvánka k přijímací zkoušce §3

Školní přijímací zkouška §4

Předávání údajů z přihlášek Centru při náhradním termínu §5

Zkušební dokumentace jednotné přijímací zkoušky §6

Průběh a délka trvání jednotné přijímací zkoušky ve škole §7

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §8

Zpřístupnění hodnocení Centrem §9

Zveřejňování výsledků přijímacího řízení §10

Přijímání uchazečů na základě nového rozhodnutí §11

ČÁST TŘETÍ - MATURITNÍ ZKOUŠKA §12 §13

Bližší pravidla pro přihlašování k maturitní zkoušce §14 §15 §16

Zkouška z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky §17 §18

Zkouška z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky §19 §20

Zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky §21

Organizace společné části maturitní zkoušky §22 §23 §24

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §25

Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí v profilové části maturitní zkoušky §26

Písemná zkouška v profilové části maturitní zkoušky §27

Praktická zkouška v profilové části maturitní zkoušky §28

Kombinace forem v profilové části maturitní zkoušky §29

Nahrazující zkouška z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky §30

Odlišnosti konání maturitní zkoušky pro žáky s vyučovacím jazykem národnostní menšiny §31

Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky §32 §33

Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky §34 §35

Celkové hodnocení maturitní zkoušky a vydání vysvědčení §36

Protokoly maturitní zkoušky §37

Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně §38

Protokol o průběhu maturitní zkoušky ve zkušebním místě §39

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka §40

Protokol o výsledcích ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky žáka §41

Protokol o průběhu profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky §42

Protokol o výsledcích profilové části maturitní zkoušky žáka §43

Záznam o předání a záznam o uložení zkušební dokumentace maturitní zkoušky §44

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §45

Zkušební maturitní komise §46 §47

Centrum §48

Ředitel školy §49

Komisař §50

Zadavatel §51

Hodnotitel §52

Předpoklady pro výkon funkce komisaře, hodnotitele a zadavatele §53

Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce komisaře, zadavatele a hodnotitele §54

Termíny jmenování komisaře, zadavatele a hodnotitele §55

Bezpečnostní a organizační incident a jeho řešení §56 §57

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA §58

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání §59

Závěrečná zkouška v oborech vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem §60

Zkušební komise §61

Klasifikace a hodnocení závěrečné zkoušky §62

Opravné zkoušky a náhradní zkoušky §63

Další podmínky konání závěrečné zkoušky §64

ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §65

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §66

Příloha - Harmonogram zkoušek

INFORMACE

232

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxxx, maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce xx xxxxxxx xxxx 2019/2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §81 odst. 11 xxxxxx x. 561/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx, základním, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vzdělávání (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 217/2007 Sb., zákona x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Xx., zákona č. 49/2009 Sb., zákona x. 378/2009 Xx., xxxxxx č. 331/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Sb., xxxxxx x. 82/2015 Xx., xxxxxx č. 178/2016 Sb. x xxxxxx x. 101/2017 Xx., x xxxxx §51 zákona x. 135/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Tato xxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxxx x průběhu x xxxxxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx zkoušky a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXX

§2

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx vzdělání, xxx xx xxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx, xxxx druhou v xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku xx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx důvodů xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávání (xxxx xxx "Xxxxxxx") xx souhlasem xxxxxxxx xxxxxx školu, xx xxxxx xxxxxxx koná xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku.

§3

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zejména informace x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x čase konání xxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §4 odst. 2,

x) xxxxx x xxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1,

e) obsahu xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx vzdělání, xx xxxxxxx xxxx přijímací xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

h) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx konání x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména x souvislosti x xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2.

(2) Pozvánku xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxx prvního termínu xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx termínu xxxx 5 xxxxxxxxxx xxx přede dnem xxxxxxx xxxxxxx náhradního xxxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx 10 xxxxxxxxxx xxx před xxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uchazeč xxxx xxxxxxxxx přijímací xxxxxxx xx této xxxxx. Pozvánku xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxx na xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx x xxxxxxxxx termínu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§4

Xxxxxx přijímací zkouška

(1) Xxxxxx učiva ověřovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u přijímacího xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx středního xxxxxxxxxx x xxxxxxx vzdělávací xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx x osmiletých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xx přihlášce xxxx xxxxxx x xxxxxx.

(3) Ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle harmonogramu xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxx x xxx náhradní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx údajů z xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přihlásí xxxxx xxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx omluvy, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §8 xxxxxx x xxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x k xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020, xxxxxxx xxxx omluvy v xxxxxxxxxxx systému Xxxxxx.

§6

Zkušební dokumentace jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx školám zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxx xxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx archy xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx.

(3) Xxxxx dokumenty vztahující xx k jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxx listina xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxx a

d) xxxxx xxxxxxx materiály.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx potvrdí záznamem x xxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx školám zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxxx.

§7

Průběh x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx škole

(1) Xxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx x učebně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxx přijímací xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Dále xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijímací xxxxxxx x učebně.

(2) Xxxx x českého xxxxxx a literatury xxxx 70 xxxxx. Xxxx x xxxxxxxxxx xxxx 85 xxxxx.

(3) X průběhu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené Xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx x průběhu jednotné xxxxxxxxx zkoušky v xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx mohly mít xxxx xx její xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x spisové službě. Xxxxxxxxx xxxxx činí xxxxxxx 5 let xx xxxxxxxx přijímacího xxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx incidentem xx xxxxxx událost, xxx se x xxxxxxxxx označenou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznámí xxxxx, xxxxx k xxxx xxxx oprávněna. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x době, xx xxxxxx je xx xxxxx uložena xxxxxxxxxxxx schránka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx známa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tomu, že x bezpečnostnímu xxxxxxxxx x tomto xxxxxx xx xxxxx došlo, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohrožen xxxxx průběh xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, uchazeči, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Organizačním xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx k organizačnímu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx škole, xxxxxxx xxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx oznámí Xxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jednotné přijímací xxxxxxx, xxxxxxxx její xxxxx, xx škole, Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx zajistí konání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx střednímu xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx konat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx veřejně xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx uchazečů se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx uchazeči xx škole xxxxxxxxxx x den přijímací xxxxxxx před jejím xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx sportovní přípravou, xxxx zahájením talentové xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nekoná xxxx xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx konat, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školy xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, ale xxxxx přijat x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nepřijetí.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o přijetí xx vzdělávání na xxxx škole xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxx žádost xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx.

(3) Xxxxx nebude xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxx uchazeče, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx přijímaných xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ředitel xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx nové xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, která xx vydala xxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

MATURITNÍ XXXXXXX

§12

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx období x roce 2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx zkoušce pro xxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, nebo

c) z xxxxxx opakování zkoušky xxxx její xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky podle §82 školského xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zkoušku v xxxxxxxxx zkušebním období x roce 2020 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osoby, které xxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 2020 a xxxxxxx

x) xx přihlásí x jejich xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxx její xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx v xxxxxx x přezkumu průběhu x výsledků xxxxxxxxx xxxxxxx podle §32 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x některým druhům xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2019/2020.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx konání xxxxxxxxx zkoušky je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx schématu.

§14

Bližší xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx

(1) Termín xxx xxxxxx přihlášky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní zkoušce (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxxxx vzor je xxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxxxx č. 177/2009 Xx., xxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxxxx 25. xxxxxxxx 2020.

(2) X xxxxxxxxx xxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx, třídu x xxxx xxxxxxxx, xxxxx vzdělávání, rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx narození x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinných xxxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

d) názvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx zkoušky,

e) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu, xxxxx xxxx xxx konat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jazyce xxxxxxxxxxx menšiny,

g) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. xx xxxxxx uzpůsobení xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx žáka xxxxx §20 xxxx. 4 věty třetí xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx podmínek a xxxxxxx konání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury.

(3) K xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx uzpůsobení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx založí xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxxxxx xxx úředně xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx překladu xx xxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladů x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x opravné zkoušce xxxx náhradní zkoušce xxxxxx xxx ke xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx částem zkoušek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu, x xxxxxxx neuspěl xxxx xxxxx nekonal. Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xxxx 5 let.

(5) Xxxxxxx xxxxx předá xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 Xxxxxx xxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

(6) Xxxxx x údajích žáka xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x), x nimž xxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Centru xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 písm. x) a e), x xxxx došlo x xxxx od xxxxxxx xxxxx Xxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxx podle §66 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx změny xxxxx xxxxxxxx podle §66 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona, oznámí xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výpis z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx nejpozději xx 5 xxx xx předání xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5. X případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx do 5 xxx správné xxxxx.

§15

Ředitel školy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a zákonného xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a způsobu xxxxxx zkoušek podle přílohy č. 3 k xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. x jarním zkušebním xxxxxx nejpozději 14 xxx xxxx konáním xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a podzimním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx.

§16

Xxxxxxx školy prokazatelně xxxxxxx žáka x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx do 5 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Zkouška z českého xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky

§17

Didaktický xxxx xx zkušebního xxxxxxxx xxxxx jazyk a xxxxxxxxxx trvá 75 xxxxx.

§18

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx trvá xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxxxxx x ústní xxxxxxx xxxx 20 xxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žák xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxx výběr zadání xxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 20 xxxxxxxxxxx děl. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy do 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx 25. xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx x xxxxxxx x pracovních xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx školy zajistí xxxxxxxx xxxxx pro xxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxx list xx xxxxxx výňatkem x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x neuměleckého textu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx xxxxxxxxx pracovní xxxx x nabídky xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx si xxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx dni xxxxx losovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx případě xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§19

(1) Xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx cizí jazyk xxx konat z

a) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jazyka, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 100 xxxxx, x xxxx 40 xxxxx poslechová xxxx xxxxx x 60 xxxxx část xxxxx xxxxxxxxx čtení a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§20

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nejdéle 15 xxxxx. Xxxxxxxx x ústní xxxxxxx xxxx 20 xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxx xxxxxx jeden xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx si xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx; jedno xx xxxxxx pro xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx kombinaci xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxx xxx zkušební xxxxx zpracované Centrem x jednu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zpracované Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zhotoví xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Centrem x xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úloh xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zkoušky seznámeni xxxxx ředitel školy x xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx zpracování školních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx č. 177/2009 Sb. xxxx xxxxxx xxx jarní x xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx 2020.

(4) Sadu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx zpřístupní Centrum xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx 7 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(5) Xxx ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx pracovního listu. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x pěti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů.

§21

Zkouška z matematiky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx 120 xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§22

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx zkušebního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx schránkách xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx předchází xxxxxxxx didaktických testů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx testový xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x cizího xxxxxx, záznamové xxxxx xxx xxxxx řešení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx dokumenty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx maturitní zkoušky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx listinu xxxx,

x) xxxxxxxx o xxxxxxx zkoušky x xxxxxx,

x) pokyny pro xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) další xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ředitel xxxxx převezme xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Centrem a xxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx.

(5) X xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx. Poté xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zapečetí. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní zkoušky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxx 20 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dokumentace xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxx, kde xx zkouška xxxx xxxxx, zkontroluje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x učebně.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx zadání xxxxxxx x záznamové xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x ve xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxx xxxxxx didaktického xxxxx xxxxx xxx xxxx v samostatné xxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 17 žáků, x xxxxxxx žáků x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 14 xxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx záznamové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx provede záznam xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x učebně. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předá xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx archy a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx podoby a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxx; xxxx xxxxxxx předá záznamové xxxxx x prezenční xxxxxxx řediteli xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x záznamu x xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zkoušek xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Centra xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Centru xxxxxxxx xxxxxxxxxx Centrem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx stanoveným zákonem x archivnictví a xxxxxxx službě. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 5 xxx.

§25

Xxxxxxxxx práce x xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx komisí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Neodevzdá-li xxx pro vážné xxxxxx práci x xxxxxxx stanoveném xxxxxxxxx xxxxx, omluví xx xxxxxxx řediteli xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx pro odevzdání xxxxxxxxx xxxxx; uzná-li xxxxxxx školy xxxxxx xxxx, určí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce. Xxxxx xxx maturitní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx důvodů, xxxxx xx omluva xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx práci xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx termínu, posuzuje xx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a obhajobu xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx x před xxxxxxxx prvním dnem xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

§26

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxx xxxxxxxx 20 xx 30 xxxxx. Xxxxxxxxxx témata xx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájením přípravy x ústní xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vylosuje. Příprava x xxxxx zkoušce xxxx 15 xxxxx. Xxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxxxxxxxx trvání xxxxxxxx x ústní zkoušce, xxxxxxx xxxx na 30 xxxxx. Ústní xxxxxxx trvá nejdéle 15 xxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§27

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx konání. Xxxxx xx xxxxxxxxx více xxx xxxxx téma, xxx xx xxxxx xxxx xxxxx bezprostředně xxxx zahájením xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxx téma xxxxxxx, xxxxxxxx si jedno xxxx xx stanovené xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxx ředitel školy, xxxxxxx však písemná xxxxxxx xxxx 300 xxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx na středních xxxxxxx.

§29

Kombinace xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X případě, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx konání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při konání xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahujícího se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školského xxxxxx xxxxxxxxxxx jazykové znalosti xxxx xx xxxxxx X1 xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Písemnou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podává žák xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx x jarním xxxxxxxxx xxxxxx x 25. xxxxxxxx 2020 xxx xxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky.

§31

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx x jazyka národnostní xxxxxxx xx koná xx formě xxxxx xxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Žák xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx zkoušku xxxxxxxxx zkoušky.

Xxxxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx nejpozději 21 xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Didaktický xxxx xx vyhodnocován Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testů xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím informačního xxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxx 7 dnů xx dni xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 7 dnů xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx výsledků xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx formou xxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx žáka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx zahájení xxxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx x literatury x x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxx xxxxx Centru prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 14 kalendářních xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx testu.

(4) Hodnocení xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx a cizí xxxxx xxxxxxxx hodnotitelé xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx ukončení xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx zaznamená xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx protokolu x xxxxxxxxxx ústních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáka. Xxxxxxxx xxxxxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx shodě xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx předá xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústní xxxxxxx společné xxxxx xxxxxx xxxxxxx školy xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx.

§33

(1) Hranice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx didaktických xxxxx xxx danou zkoušku.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxx, pokud dosáhne xxxxxxx hranice xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxx zkoušku xx zkušebního předmětu xxxxxxxx části xxxxxxx, xxxxx úspěšně vykoná xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zkušebního xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx průměrem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x případě, že xxx

x) xxxxxx písemnou xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxx xxxxx z didaktického xxxxx x xxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxx předmětu cizí xxxxx xx započítává xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jazyk a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i xxxxx zkouška jednou xxxxxxxxx;

x) xxx xxxxxxx xxxxxxx písemnou práci xx xxxxxxxx xxxxx, xx hodnocen xx xxxxx xxxxxxx zkoušek; x případě zkušebního xxxxxxxx xxxx jazyk xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testu jednou xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx práce x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx zkušebního předmětu xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx se započítává xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx žák xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pouze xxxx dílčí xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx Centrum do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) 1 - výborný,

b) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nepovinných zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxx §78 odst. 5 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx Centrum do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx,

x) xxxxxxx.

(7) Pokud xxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx nekonal, xxxxx se x xxxxxxxxxxx u příslušného xxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx slovo "xxxxxxx(x)".

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§34

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx hodnocena xxxxxx. Způsob hodnocení xxxxx zkoušky xxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx výsledného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx komise. Ředitel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx a zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx začátkem xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x více částí xxxxxxxx různou formou, xxxx xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení xxxxxxx.

(3) Pokud se xxxxxxx xxxxxx z xxxx částí, xxxxxx xxx zkoušku úspěšně, xxxxx xxxxxxx vykoná xxxxxxx xxxxx dané xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx každé xxxxxxx profilové xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx stupnice

a) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx(x)". Pokud xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30, xxxxx se x xxxxxxxxxxx u příslušné xxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žákovi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xx dni, xx xxxxxx žák xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x praktické zkoušky xxxxxx žákovi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx x).

§35

(1) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx x více xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x žák xxxxxxxx xxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxx nevykonal xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx žák xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx jejího xxxxxx xxxxxxxx, posuzuje se, xxxx xx byl x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - nedostatečný. X xxxxxxx, že xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxx část, může xxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx xxxxxxx žákovi xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části v xxxxx termínu xxxxx xxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky předá xxxxxxx školy Centru xxxxxxxxxxxxxxx informačního systému Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zkoušek xx xxxxx.

§36

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za jednotlivou xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivého xxxx xxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxx úspěšně xxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky, xxxxxxxxxx x maturitní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx

x) prospěl(a) x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 2 - xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx zkoušek xxxx xxxxx xxx 1,50,

x) xxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xxxxx z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx(x), jestliže xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 - nedostatečný xxxx xx z xxxxxx xxxxxx nevykonal xxxxxxx.

(3) X případě, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x §81 odst. 6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx celkové xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx profilové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §30, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx". Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx celkového hodnocení xxxxx xxxxxxxx 2.

§37

Protokoly xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 a xxxxxxx podle §44 xxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Tiskopisy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději 7 xxx xxxx xxxxxxx prvního didaktického xxxxx, pokud není xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx §38 xx 43 se xxxxxxxx ve škole xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Skartační xxxxx činí:

a) 5 xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §38 a 39, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 1 xxxx druhé x xxxxxx xxxxx §44,

x) 45 xxx xxx protokoly xxxxx §40 xx 43.

§38

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx maturitní xxxxxxx x učebně xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx učebnu.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx testu x příslušné xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx x učebně; xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadavatel x komisař. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Xxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy x xxxxxxx.

(4) Protokol x xxxxxxx maturitní zkoušky x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, evidenčního čísla xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx a počtech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x průběhu zkoušky, xxxxxxx x řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxxxx xxxx tlumočení xxxxx x xxxxxxxxx uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky obsahuje xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tlumočníka x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výsledky xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve zkušebním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx základě xxxxx z protokolů x xxxxxxx maturitní xxxxxxx x učebně; xxxxxxxx podepisuje xxxxxxx x xxxxxxx školy. Xxxxxxx zpracuje xxxxxxxx x elektronické xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx jej xxxxxx xx Xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x průběhu maturitní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje školy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, evidenčního xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxx komisaře,

b) údaje x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx místě xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx protokolu, xxxxxxx xxxxxxxx, podpisu xxxxxxxx školy.

§40

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx dokladem x xxxxxxxxx xxxx xx společné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému Centra x xxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 dnů ode xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx společné části xxxxxxxxx zkoušky x x xxxxxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx výsledků maturitní xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx žák xxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xx základě xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx, název xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx, obor xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x případě žáků x přiznaným uzpůsobením xxxxxxxx pro konání xxxxxxxxx xxxxxxx údaj x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. úspěšnost xxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx zkušebních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. percentilové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zkoušek, xxxxxxxx x výsledkům zkoušky x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. datum xxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx" nebo "xxxxxxxxx",

x) faksimile xxxxxxx xxxxxxxx Centra.

(5) Protokol x výsledcích xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xx součástí xxxxxx xxxxxxx.

(6) Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

§41

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáka xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx vytiskne xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. a).

(2) Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxx xxx předá xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx ústních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx školy x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxx xxxxxxxx, evidenční xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxx předmětu,

2. xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxx ústní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx pracovního xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

4. výsledné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx schválené xxxxxxxx maturitní xxxxxx,

x) xxxxxx předsedy zkušební xxxxxxxxx komise.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx ústních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky žáka xx xxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§42

Protokol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx

(1) Xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx formulář xxxxxxxxx x xxxxxxx profilové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx profilové xxxxx x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx části maturitní xxxxxxx zpracovává předseda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx; protokol xxxxxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje

a) identifikační xxxxx školy, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxx xxxxx, xxxxxx termínů zkoušek, xxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx, záznamu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise a xxxxxxx ředitele xxxxx.

§43

Protokol x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žáka x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxxx vytiskne prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx spolu x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení x datum xxxxxxxx xxxx, název xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, resortní xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vzdělání, xxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx,

x) xxxxx o výsledcích xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky,

1. xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx žáků škol x tříd s xxxxxxxxxx jazykem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx gymnázií,

4. xxxxx konání zkoušky,

5. xxxx xxxxxxx,

6. hodnocení xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x výsledcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxx matriky. Xxxxx xxx nahradil zkoušku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §30, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx o výsledcích xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žáka xx xxxxxxx x xxx xxxx, xxxxx xx xx zkoušce xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Záznam x předání zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4 až 6 x podle §24 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jméno, popřípadě xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní zkoušky xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x podpis xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uložila xxxx xxxxxxx, datum, xxxxxx x xxx uložení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. x).

(4) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx ukládají xx škole způsobem xxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§45

Opravné xxxxxxx a xxxxxxxx zkoušky

(1) První xxxxxxxx xxxx náhradní xxxxxxx, navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx období x xxxx 2020, xxx xxxx x těch xxxxxxxxxx předmětů, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2020.

(2) X xxxxxxx zkoušce xxxx xxxxxxxx zkoušce xx xxx přihlašuje způsobem xxxxx §14.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx období xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxx zkoušku x xxxxxxxxx zkušebním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx škole xxxxxxxxx Xxxxxxx.

§46

Zkušební maturitní komise

(1) Xxxxxxxx maturitní xxxxxx xx xxxxx členy x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx oddělení konzervatoře.

(2) Xxxxxxx členy xxxx

x) xxxxxxxxxx, kterým je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx skupiny Xxxxx x xxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxx xxxxxxxx X.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přísedícího.

(3) X xxxxxxx, že xx zkouška xx xxxx xxxx koná xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x xxxx xxxxxxxx, jsou dalšími xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx práce a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxx a další xxxxx zkušební maturitní xxxxxx jmenuje xxxxxxx xxxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxx období xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx xx středních xxxxxxx,

x) xxx podzimní xxxxxxxx období nejpozději 31. července 2020.

(5) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jmenován xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx praxí.

(6) Xxxxxx xxxxxxx člena a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx. Xxx funkce xxxx zároveň xxxxxxxxxx x funkcí vedoucího xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx maturitní xxxxx.

§47

(1) O xxxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x literatura, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx předmětu xxxx jazyk, obhajobě xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx x xxxxx zkoušce xxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx, xxxxx nebyl xxxx zkoušce přítomen xx převážnou xxxx xxxx xxxxxx zkoušky.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx práce xxxxxxxx zkušební maturitní xxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zkoušky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxxxxx xxxxxx zkoušející xxxx xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxx maturitní zkoušce xxx zastupuje místopředseda.

(4) X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vykonávat xxxx xxxxxx xxxx xx k xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx orgán, který xx xxxxxxxx, neprodleně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxx osobu xxxxxxxxx předpoklady xxx xxxxx xxxx funkce.

(5) Xxx xxxx zkoušky xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx a ústní xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxx.

§48

Xxxxxxx

Xxxxxxx

x) zpracovává x xxxxxx metodické xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx zajišťujících xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, zadavatele x hodnotitele, a xxxxxxx xxxxxx dodržování xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xx xxxxx, xxx jejich xxxxxxx x xxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společné části xxxxxxxxx zkoušky,

c) stanovuje xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ředitelem xxxxx xxxxxxxxxxx x řádnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx školy

a) xxxxxxxx Xxxxxx pedagogické xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx komisaře v xxxxx, xxxxx xx x jednoho xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xx bude x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx potřebném pro xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxx škole x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx výkon xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx schránku tak, xxx xxxx dodržena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80b xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx nezbytná xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zacházení xx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schránek xxxxxxxxxxxx zkušební xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx místech xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x podmínkami xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

f) xxxxxxxx xx vyhotovení xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dokumentace maturitní xxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 3,

x) zajišťuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§50

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx konání xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx

x) xxxx x xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x učebnách x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §80x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní zkoušky x materiálů xxxxxxxxx x §22 xxxx. 3 do jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

§51

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, přitom xxx xx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx §80b xxxxxxxxx zákona,

b) provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx totožnosti x xxxx evidenci xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §38,

x) provádí kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, zda xxxx xxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx x xxxxxxxxx xxxxxxx jednu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx žákům x výjimkou individuálních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žáků x přiznaným uzpůsobením xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

§52

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx části zpravidla xxxxxxxx svou xxxxxx xx škole, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, že xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §53 odst. 3.

§53

Xxxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x zadavatele

(1) Komisařem xxxx xxx jmenován xxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx

x) xxxxxxxx přímou pedagogickou xxxxxxx nejméně 5 xxx ve xxxxxxx xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx konáním xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxx xxxxx xxxxxxxx vztahu xx xxxxx, v xxx bude xxxxxx xxxxxxxxx; před xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti,

c) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx funkce xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx funkce.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxxxxxxxx pracovník, který

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru x v xxxxx xxxxxxx xxxx nevyučuje xxxxxxx, který zadává,

b) xx xxxxxx osvědčení x způsobilosti x xxxxxx xxxxxx zadavatele; xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx maturitní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx funkce xxxxxxxxxx xxxxxxx konaných xxxx x příslušným přiznaným xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx podmínek xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktualizační xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jmenován xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx školy, které xxxxxxxx vyučovat xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx; osvědčení x xxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x příslušným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx absolvuje aktualizační xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx své funkce.

§54

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x písemné formě x obsahuje

a) název, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxx, popřípadě xxxxx, x příjmení osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx funkci xxxxxxxx, zadavatele x xxxxxxxxxxx,

x) název xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx osvědčení; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§55

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a hodnotitele

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx danou xxxxx xxx podzimní xxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020.

(2) Xxx xxxxxxxxx zkušební období xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 14 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx schématu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §46 xxxx. 4.

§56

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx

(1) Bezpečnostním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §80b xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx není xxxxxxxxx. Xxxxx-xx x bezpečnostnímu xxxxxxxxx v průběhu xxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky, xxxx x xxxx, xx xxxxxx xx ve xxxxx uložena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní zkoušky, xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxx Centru.

(2) Xxxxx xx bezpečnostním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx opakování xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx zkouška, jíž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, uskutečnila nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx incidentem xx xxxxxx událost, xxxxx xxxxx xxxxxxx konání xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx společné xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx incidentem ohrožen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxx, Xxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxx školy stanoví xxxxx postup, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X případě xxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx organizační xxxxxxxx týká, xxx, xxx xx zkouška x dané škole xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§57

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx používat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx maturitní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není u xxxx a asistentů xxxxxxxx přítomnost elektronických xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx matriky xxxxx §28 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx zkoušky,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx termínu xxxx x opravném xxxxxxx,

x) xxxxxxxx hodnocení xxxxx zkoušky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zkoušek,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx žák x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do 3 pracovních xxx xx xxxxxxx konání xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, xx xxxxx xx xxxx maturitní zkouška. Xxxxxxxxx důvodů, xxx xxxxx se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx ředitel xxxxx. Xxxx-xx ředitel xxxxx omluvu xxxx, xxxx xxxxxx náhradní xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx zaznamená ředitel xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx je zakázána xxxxxxxx komunikace xxxx xxxx. Opuštění učebny x jiných xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxxx by xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x písemnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaře xxxx. Žák xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

(5) Opakování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx maturitní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx maturitní xxxxx x její xxxxxxxx xxxx zkušební xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §82 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx z xxxxxx této xxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 7 a x příloze č. 8 x xxxxxxxx x. 177/2009 Sb., xxxxx současně xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzory xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

§58

Konkrétní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

§59

Xxxxxxxxx zkouška x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů je xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy 20 xx 30 xxxxx, x xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx tak xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, lze teoretickou xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx členit xx xxx xxxxxxxxxx klasifikované xxxxxxx, popřípadě může xxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Pokud se xxxxxxxxxx zkouška x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x každá xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx zkouška z xxxxxxxxx xxxxxxxx nečlení xx xxx samostatně xxxxxxxxxxxxx zkoušky, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx písemné xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx předseda xxxxxxxx komise prodloužit xxxx přípravy xx x xxxxxxx 15 xxxxx.

(4) Praktická zkouška xxxx probíhat i xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx školách.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx dosahuje xxxxxx středního xxxxxxxx x výučním listem

(1) Xxxxxxxxxx samostatně klasifikované xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 240 xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxx než xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žák nejdéle 3 xxx; x xxxxx skupiny 82 Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx. X xxxxxx xxx xxxx praktická xxxxxxx xxxxxxx 7 hodin.

(4) Xxx xxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx 25 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a profesního xxxxxxxxx žáka, x xxxxx xx žák xxxxx xxxx vylosuje. Xxxxxxxx k ústní xxxxxxx trvá xxxxxxx 15 xxxxx a xxxxxxx xxxx nejdéle 15 minut. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx prodloužit xxxx xxxxxxxx až o xxxxxxx 15 minut.

(5) Xxxxxxxxx zkouška může xxxxxxxx x před xxxxxxxx xxxxxx dnem xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

§61

Xxxxxxxx komise

(1) Zkušební xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxx učitel xxxxxxxxxx žáků.

(2) Dalšími xxxxx xxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx odborných xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vzdělání, x xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx středního xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx odborného xxxxxxx, učitel xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx z praxe xx xxxxxx xxx, xxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x němž xx závěrečná zkouška xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx komise je xxxxxxxx pedagogický pracovník xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxx pedagogickou xxxxxxx xxxxxxx 5 xxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx které se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxxxx.

(8) V případě, xx xxxx zkušební xxxxxx nemůže x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, který ho xxxxxxxx, xxx odvolá x xxxxxxx xxxxxx xxxxx komise. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předsedy xxxxxxxx komise při xxxxxxxxx zkoušce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§62

Xxxxxxxxxxx a hodnocení xxxxxxxxx zkoušky

(1) Klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) 1 - xxxxxxx,

x) 2 - xxxxxxxxxxx,

x) 3 - xxxxx,

x) 4 - xxxxxxxxxx,

x) 5 - xxxxxxxxxxxx.

(2) V případě, xx organizace a xxxxx písemné nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vylučuje xxxxxx xxxxxxxxxx zkušební xxxxxx xxx zkoušce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx započítává xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Celkové xxxxxxxxx xxxx x závěrečné xxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) prospěl(a) s xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxx xxx 1,5,

x) xxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx nemá x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - nedostatečný,

c) xxxxxxxxx(x), xxxxxxxx xxx xx z xxxxxxx xxxxxxx závěrečné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 5 - xxxxxxxxxxxx.

(5) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxx xxxxxx konání. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnocení jednotlivých xxxxxxx oznámí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x den, ve xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§63

Xxxxxxx zkoušky a xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx, termíny xxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxx, x xxxxxxxx x x xxxxxxx podle §1 xxxx. 5 x §2 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 47/2005 Sb. Xxxxxxx xxxxxxxx ředitel školy xxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxx zkoušek xx xxxxxxx přístupném xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) V xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x omluvě, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx termín xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxx. Oznámení musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději 1 xxxxx xxxx konáním xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xxxxxxxx 2.

§64

Xxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky

(1) Xxxxxxxx xxxx jiné ucelené xxxxx xxxxx, z xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zkouška, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x školním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Zkoušky xx xxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Praktická zkouška xx xxxx konat x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, kde xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy, x xxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxx zkouškách xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x zadání xxxxxx práce.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxx nelze x xxxxxx xxx xxxxxxx x jedné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Ředitel xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zkoušku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx měl xxx konat.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá xxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

XXXX PÁTÁ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§65

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx může xxxxx §30 zvolit xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zveřejněná xxxxxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xx platná xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx 2020.

(2) Xxxxxxxxx místopředsedy x xxxxxxx xxxxx zkušební xxxxxx učiněné xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx zůstává x xxxxxxxxx, nezmění-li xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Pokud žák xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx děl xxxx xxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx x cizího xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx, neučiní-li xx xxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášky.

(4) Xxxxx xxxxxxx školy xxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx školní xxx 2020/2021 xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx přijat xx xxxxxxx vydání nového xxxxxxxxxx xx xxxxx 3 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx, xxx xx o xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx uchazeče xxxxxxxxxx do 5 xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§66

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy:

Ing. Xxxxx, Ph.D., x. x.

Příloha k vyhlášce x. 232/2020 Sb.

Harmonogram xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx matematika x ze zkušebního xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx jazyk, xxxxxxxx xxxxx

1.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xx zkušebního předmětu xxxxx jazyk x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx

2.6.

Xxxxxxxxxx xxxx xx zkušebního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx+

3.6.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx1)

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx studia, x obory xxxxxxxxxxx x osmiletých xxxxxxxx

3.6.
4.6.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx1)

Xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.6.
6.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

8.6.

Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx gymnázií

9.6.

První xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx2)

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, i xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

19 6.
20.6.

Druhý xxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx2)

Xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

21.6.
22.6.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx studia x xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx gymnázií

23.6.

Konec xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx profilovou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

17.7.

1) Xxxxx škola xxxxxxxxx xxx xxxxxx školní xxxxxxxxx xxxxxxx delší xxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx konají xxxxxx xxxxxxxxx zkoušku

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 25.5. x 26.5.,

- x druhém xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 27.5. a 28.5.

2) Xxxxx škola xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxx období xxx xxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx navíc xxxxxx 15.6. a 16.6.,

- x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx období 17.6. x 18.6.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 232/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.