Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

233/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Zvláštní pravidla pro poskytování vzdělávání v roce 2020

Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období §1

Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v konzervatoři §2

Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání §3

Vzdělávací a výchovná činnost asistenta pedagoga a vychovatele §4

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání §5

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §6

INFORMACE

233

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2

Ministerstvo školství, xxxxxxx a tělovýchovy xxxxxxx xxxxx §64, §81 xxxx. 11, §91 xxxx. 1 x §103 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 217/2007 Sb., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Sb., xxxxxx č. 378/2009 Xx., xxxxxx č. 331/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Sb., xxxxxx č. 370/2012 Xx., xxxxxx č. 82/2015 Sb., zákona x. 178/2016 Xx. x xxxxxx x. 101/2017 Xx.:

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx x roce 2020

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx zkušebním období

(1) Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x tělovýchovy xx 31. května 2020 xxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Xx.

(2) Xxx xx 25. července 2020

x) xxxxxx přihlášku xxxxx §4 odst. 1 xxxxxxxx x. 177/2009 Sb.,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 3 vyhlášky x. 177/2009 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020

x) xxxxx xxxxx podle §4 odst. 5 xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.,

x) jmenuje místopředsedu x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

(4) Xxxxxxx xx 31. července 2020 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx školu xxx xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 vyhlášky x. 177/2009 Xx.

(5) Xxxxx xxxxx žákovi xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx předání údajů Xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx žák xxxxx xxxxx xx 5 xxx správné xxxxx.

§2

Zvláštní xxxxxxxx pro xxxxxx absolutoria v xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx zkouška x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v období xx 1. xxxxxx xx 31. srpna 2020; §7 xxxx. 1 vyhlášky x. 47/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(2) Xx absolventský xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výkonu.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx přijímací xxxxxxx do prvního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5 xxxxxxxxx xxxxxx. Nový termín xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x vykonání přijímací xxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxx xxxx x x xxxxxxx kolech xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx zašle xxxxxxx xxxxx uchazeči xxxxxxxxxx 5 pracovních xxx xxxx xxxxx xxxxxxx; §2 odst. 4 věta první xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jinak, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ředitel xxxxx může xxxxxxxxxx x přesunu teoretické xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx letním xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 a xxxxxx x xxxxxx obdobím xxxxxxxx roku 2020/2021, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X těmito změnami xxxx studenty xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §3 odst. 1, 2 a 6 xxxxxxxx č. 10/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(4) Po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku 2020 xx možné xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, odborné xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 4 xxxxx pouze ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §3 odst. 3 xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. se xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx do praktické xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx vykonával xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx vzdělání.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ředitel xxxxx v xxxx 2020 x případě xxxxxxxxxxxx programu x xxxxx xxxxxx 3 xxxx 4 roky x období od 1. xxxxxx do 31. xxxxx 2020. Xxxxxxxxxx §7 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. se nepoužije.

(7) Xxxxxxxxx, xxxxx vyučuje xxxx xxxxxxx, odborník x xxxxx, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx x roce 2020 xxx absolutoriu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxx xx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx asistenta xxxxxxxx x vychovatele

Asistent pedagoga x xxxxxxxxxx může xx xxxxxxx roce 2019/2020 xx základě xxxxxxxxx xxxxxx učitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací x výchovnou xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání x xxxxxxxxxx vědomostí, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx základní školy xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx vyhlášky x xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx vzdělávání

§5

V §1 xxxxxxxx č. 353/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx vzdělávání, xx xxxxx xxxxxxxx x. 243/2017 Xx. x xxxxxxxx x. 244/2018 Xx., se xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) V xxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx hodnocení na xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§6

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx vyhlášení.

Ministr xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Xx.X., v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 233/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 7.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.