Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 01.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.05.2020.


Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

233/2020 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - Zvláštní pravidla pro poskytování vzdělávání v roce 2020

Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období §1

Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v konzervatoři §2

Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání §3

Vzdělávací a výchovná činnost asistenta pedagoga a vychovatele §4

ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání §5

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §6

INFORMACE

233

XXXXXXXX

xx xxx 6. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXX XxX-2

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §64, §81 xxxx. 11, §91 xxxx. 1 x §103 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 179/2006 Sb., zákona x. 217/2007 Sb., xxxxxx č. 242/2008 Xx., xxxxxx č. 243/2008 Sb., xxxxxx x. 49/2009 Xx., xxxxxx x. 378/2009 Xx., xxxxxx č. 331/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2012 Xx., zákona x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx. x zákona x. 101/2017 Xx.:

XXXX PRVNÍ

Zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2020

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxx zkušebním xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xx 31. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxx §22 odst. 1 vyhlášky x. 177/2009 Xx.

(2) Xxx xx 25. července 2020

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 vyhlášky č. 177/2009 Xx.,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §19a vyhlášky č. 177/2009 Xx.,

x) odevzdá xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020

x) xxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxxxxxx č. 177/2009 Xx.,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxxx §35 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 177/2009 Sb.

(4) Xxxxxxx xx 31. července 2020 jmenuje komisaře xxx xxxxx školu xxx podzimní zkušební xxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 vyhlášky x. 177/2009 Xx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Centra nejpozději xx 5 xxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx §4 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 177/2009 Xx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx žák zašle xxxxx xx 5 xxx správné xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx absolutoria x xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx absolventské xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborných xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x umělecko-pedagogické přípravy xx koná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ředitelem xxxxx x xxxxxx xx 1. června xx 31. xxxxx 2020; §7 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 47/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(2) Za absolventský xxxxx x podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxx 2020 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkon, xxxxx xxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Zvláštní pravidla pro xxxxx xxxxxxx vzdělávání

(1) Xxxxxxx xxxxx odborné xxxxx může x xxxx 2020 posunout xxxxxx xxx konání xxxxxxx xxxx přijímací xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §94 xxxx. 5 školského xxxxxx. Xxxx termín xxxxxxxx na přístupném xxxxx ve xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x roce 2020 v xxxxxx xxxx i x xxxxxxx xxxxxx přijímacího xxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxx xxxxxxxxxx 5 pracovních xxx před xxxxx xxxxxxx; §2 xxxx. 4 věta první xxxxxxxx č. 10/2005 Xx. se xxxxxxxxx.

(3) Xxx letní xxxxxx xxxxxxxx roku 2019/2020 xxxx ředitel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jinak, xxx xxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx program. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx letním xxxxxxx školního xxxx 2019/2020 x xxxxxx x letním obdobím xxxxxxxx xxxx 2020/2021, xxxx-xx zachován xxxxxxx xxxxxxxx soulad x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X těmito xxxxxxx xxxx studenty xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1, 2 a 6 vyhlášky x. 10/2005 Xx. se xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxx xxxxxxxx prázdnin roku 2020 xx xxxxx xxxxx xxxxxxx povinné xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx. Volný xxx xxxxxxxx x době xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020 xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 4 xxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §3 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 10/2005 Xx. xx nepoužije.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxx vykonával náhradním, xxxxxxxxxxxxx způsobem x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx oborem vzdělání.

(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx odborné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x roce 2020 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx 3 xxxx 4 roky x xxxxxx xx 1. xxxxxx do 31. xxxxx 2020. Xxxxxxxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxx č. 10/2005 Xx. xx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x praxe, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx mohou xxx x roce 2020 xxx absolutoriu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků komunikace xx xxxxx.

§4

Vzdělávací a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx pedagoga x vychovatel může xx školním xxxx 2019/2020 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učitele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávací x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x získávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx základní školy xxxx základní školy xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§5

X §1 xxxxxxxx č. 353/2016 Sb., x xxxxxxxxxx řízení xx střednímu xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 243/2017 Sb. x xxxxxxxx x. 244/2018 Xx., xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx zní:

"(7) X xxxxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxx hodnocení na xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku 2019/2020.".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§6

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx, Ph.D., x. x.

Informace

Právní předpis x. 233/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.5.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.