Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 493)

224/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

224

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 č. 493

x xxxxxxx krizového xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx vzniklé krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových opatření, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) x x) x §6 odst. 1 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 11. května 2020 xx 00:00 hod.

I. xxxxxxxx

x) přítomnost veřejnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx, které neslouží xxx veřejnost (xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, stravování xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x sociálních xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výdejovým xxxxxxx xxxx xxxxxx jídla x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx plochou xxxxxxxxxxx 5 000 x2,

x) xxxxxx taxislužby, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potraviny xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přítomnost xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx a saunách,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ubytovnách, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxxxxx lázeňské xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx péče) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx prodej x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

- xxxxxx xx xxxxxx výkonu povolání, xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x cizincům s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

- xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx ochrany veřejného xxxxxx xxxxxxxxx, x

- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx, x při xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx;

XX. nařizuje, aby

a) x provozovnách, x xxxxx není zakázán xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxx zdržovali x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sebe, xxx xxxx 2 metry,

- xxxxxxxx xxxxxx front xxxxxxxxxx zákazníků, x xx xxx xxxxxx, xxx před xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x umístění xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky u xxxxx dotýkaných xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, zábradlí, xxxxxxx xxxxxx) xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx pro zaměstnance x zákazníky provozoven x mohly xxx xxxxxxxxx x pravidelné xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx zbožím x xxx přijímání plateb xx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vstupu x x provozovně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx pečiva xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx provozující maloobchodní xxxxxxxx potravin se xxxxxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxxx vchodu do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx),

x) provozovatelé xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx potraviny xxxxxxx určené k xxxxxxxxxxxxx konzumaci,

- zajistit xxxxxxx mezi stánky, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx místy nejméně 2 metry,

- xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx sebou udržovali xxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- umístit xxxxxx x dezinfekčními xxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxxx xxxxx,

- zajistit, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx x při přijímání xxxxxx od zákazníků,

- xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxx vstupovat xxx xx základě xxxxxxxxx, xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, (xx-xxxx), xxx možnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx 150 xxxx xx xxxxx xxxxxx plochy xxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx lavičkami xx xxxxxxxxx 4 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx návštěvníků x zaměstnanců xxxxxxxxxx x zvířata,

- provozovatel xxxxxxx opatření k xxxxxxxxx hromadění xxxx x kontroly dodržování xxxxxxxxxxx rozestupů x xxxxxxx, xxx lze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. dětská hřiště, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, atrakce, xxxxxxxxxxxxx xxxx apod.,

f) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx dodržována xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- zajistit, xxx xxxxxxxxxx knihoven nosili xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

- x xxxxxx xx xxxxxxxx zákazník provede xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx oděvů x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- zkoušení xxxxx x xxxxx xxxxxxx až po xxxxxxxxx dezinfekci xxxxx xxxxxxxxxx osobou,

- xxx xxxxxxx oděvů v xxxxx xxxxxxxxx apod. xx oděvy xxxxx xx xxxx 24 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx činnost xxxxxxxxx x kadeřnictví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxx xxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx") při xxxxxx xxx práce používá xxxxxxxxx xxxxxxx dýchacích xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx. také ochranný xxxx,

- mezi zákazníky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx jsou xx xxxxxxxxx holičů x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- v xxxxxxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 37 °X x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xx zamezeno xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx holičství nebo xxxxxxxxxxx,

- v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kadeřnictví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx,

- na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx antibakteriální xxxxx, xxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxx x jednorázové ručníky,

- xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxx zákazníkovi si xxxxx vždy dezinfikuje xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

- povrchová xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx použitých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx, pedikúry, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

- osoba xxxxxxxxxxx xxxx službu xxx xxxxxx své xxxxx používá zdvojenou xxxxxxx xxxxxxxxx cest, xxxxx xxxxxx xxxx. xxxx ochranný xxxx,

- xxxx zákazníky xxxx xxxxxxxx odstupy xxxxxxx 2 xxxxx, xxxxxx xxxx mezi xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x jejím xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx poskytujících xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- x xxxxxxx, xx xxxxx poskytující xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx teplotu 37 °X x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

- x provozovně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rukou,

- xx záchodech xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rukou a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- povrchová xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx použitých pomůcek,

- xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x výjimkou xxxxxx), xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x virucidním xxxxxxx,

- xxxx a xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx rukou,

- před xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinná dezinfekce xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- x zařízení xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx 100 osob x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx 10 x2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx odstupy xxxxxxx 2 xxxxx, s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x podobných xxxxxxx xxxx dodržována xxxxxxxxxxx pravidla:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jednu xxxxx, která xxxxxxx xx dodržování následujících xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xx dodržovali,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sdělovány xxxxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.,

- x hledišti xx xxxxxxx 100 xxxxxx,

- x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sedí xxx x xxxxx xxxxx xxxx a x xxxxxx řadě xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx vedle xxxx x xx xxxxxx xxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

- xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na místech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

- x xxxxxxx xxxx pro sezení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx nejvýše xx xxxxxxxxx x od xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vzdálenost alespoň 1,5 xxxxx,

- xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 2 metry,

- x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vstupenek xxxx řazeni xxxxxxxxx x odstupy xxxxxxx 2 xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k dodržování xxxxxx xxxxxxx x x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx platební xxxxxx,

- ve vstupním xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx rukou,

- xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxx,

- xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xx xxxx prostor xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se provádí xxxxx x xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx klik, xxxxx, pultů xxx.), xxxxx úklid se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx s případnými xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx služeb byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxxx xxxx usazeni xxx, xx xxxx xxxx xx odstup xxxxxxx 1,5 xxxxx, x výjimkou zákazníků xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx prostory xxxxxxxxxx xxxx uspořádány xxx, xxx sedící xxxxxxxxx ve kterékoliv xxxxx nebyli xx xxxxxxxxxxx kratší xxx 1,5 metru xx xxxxxxxxxxxxx osob, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxx provozovny xx okolí xxxx xxxxx bariéra xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

- provozovatel xxxxxxx brání xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1,5 xxxxx, včetně xxxxxx zóny xxxxxxxxxx,

- xxx vstupu xx xxxxxxxxx x venkovních xxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zákazníky,

- xxxxxxxxxx xx umožněn přístup xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx pohybu xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nové xxxxxxx xxxxxxxxx,

- v xxxxxxx xxxxxxx přes výdejové xxxxxx se dezinfekce xxxxxxxxxx xxxxxx provádí xxxxxxx xxxxx 2 xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dýchacích xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx,

- x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx provozovny xx tělesnou xxxxxxx 37 °X x xxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx do xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx vedl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx center x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 5 000 x2 xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobu, xxxxx dohlíží xx xxxxxxxxxx následujících xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, aby je xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zákazníky jsou xxxxxxxxx zákazníkům x xxxxxx osobám xxxxxxx xxxxxx informačních tabulí, xxxxxx, xx obrazovkách, xxxxxxxxx apod.,

- provozovatel xxxxxxx viditelné xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx přístupných xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v rádiu xxxxxx, infografiky x xxxxxx do xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx na podlaze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.),

- xx xxxxxxxxxx režimový xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx režim xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice,

- xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zejména ve xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx.,

- x každého vstupu xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxx xx zajištěna xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxx prodejnách x xxxxxx provozovnách xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

- platební terminály xxxx pravidelně dezinfikovány,

- xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odpočinku (židle, xxxxxx, xxxxxx apod.) xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx místy xxxxxxxxxxxxx xxxx,

- u xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xx umístěno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 2 xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- provozovatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx zajistit x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nemoci x prevenci xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx zajistí xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v nákupním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx apod.) xx směsného odpadu,

- xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx služby xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx následující pravidla:

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 metry x xxxxxxxx oddělených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

- nelze používat xxxxx a xxxxxx,

- xxxxx a xxxxxxx xx celou xxxx xxxxx x ochrannými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx,

- zajistit xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx nářadí a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx klientem,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

- klienti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením a xx xxxxxxxx ukončení xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

- upravit xxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x dezinfekce xxxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 23. dubna 2020 č. 453, xxxxxxxxx xxx č. 195/2020 Sb.

Xxxxxxxx vlády

Ing. Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 224/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 11.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.