Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 11.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 490)

223/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

223

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxx 2020 x. 490

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx usnesení xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x) a x) x §6 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda s xxxxxxxxx ode dne 11. května 2020 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx, xxxxxx povolání, xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx, x zachovávat xxxxxx xx xxxxxx xxxx nejméně 2 xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v místě xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x potraviny xxxxxx x bezprostřední xxxxxxxxx, x v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx konzumace xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. alespoň 10 xxxxx;

XX. xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx opatřením stanoveno xxxxx, divadelní, xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx představení, sportovní, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx podobné xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, slavnosti, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx x veletrhy, xxxxxxxxxx xxxx, oslavy, x xx xxx veřejné, xxx xxxxxxxx, x xxxxxx přesahující ve xxxxxx čas 100 xxxx; xxxxx zákaz xx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejné xxxx, soudů a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxx;

XXX. xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, x přírodě x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx místech xxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx těchto xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx sportuje nejvýše 100 xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx společné xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx nebyly xxxxxx shora xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména dezinfekce xxxxx, xxx xxxx xxxx, kterých xx xxxxx xxxxxxxx ruce;

IV. xxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxx xx venkovních x xxxxxxxxx prostorách x účastí xxxxxxx xx xxxxxx xxx 100 xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx, x xxxxxxxx členů xxxxxxxxxx,

- je k xxxxxxxxx nádoba x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xx sportovišti xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejvýše 100 osob,

- vzdálenost xxxx sportovci a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx,

- sportovci v xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), který xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

- na xxxxxxxxxxx bude x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředkem na xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxx související vnitřní xxxxxxxx sportoviště, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x podobná xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx ve xxxxxxxxx prostorech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxx zabezpečit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ale také xxxx, kterých xx xxxxx xxxxxxxx xxxx,

- xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prováděna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pomůcek;

c) pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

- xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, jejich xxx xxxxxx, osoba jednající xx orgán veřejné xxxx anebo osoba xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx osob nebyl xxxxx než 100 xxxx,

- xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, ústa), xxxxx brání xxxxxx xxxxxxx,

- účastníci xxxxxxxxxx xxxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxxx odstupy xxxxxxx 2 metry xx xxxxxx xxxx,

- xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dezinfekce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxx xxxxxxxx xx obdobně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxx xx registrovaného xxxxxxxxxxx;

x) xxx účast xx bohoslužbě, aby xxxx dodržována následující xxxxxxxx:

- xxxxxxxxxx xx x xxxxxx čas xxxxxxx xxxxxxx 100 xxxx,

- x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xxxx.) účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxx 2 metry xxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx domácnosti,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinně dezinfikují xxxx,

- účastníci xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxx xxxxx xxxxxx kapének, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxx Xxxx,

- x xxxxx xxxxxxxxxx se vynechá xxxxxxxxxx pokoje a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx začátkem xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx/Xxxxxx Xxxx a xx xxx,

- xxxxx bohoslužby xx xxx zachování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

- bohoslužebný prostor xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (kliky, lavice xxxx.),

- je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx/xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostor;

stejná pravidla xx použijí i xxx xxxxxx a xxxx; kostely/sbory xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 223/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 11.5.2020.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.