Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 495)

222/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

222

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 30. xxxxx 2020 č. 495

o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na usnesení xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx vláda x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, rozhodla o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 xxxx. x), §6 odst. 1 xxxx. b) x §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxxx 2020 od 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx nouzového stavu

1. xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemají na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pobyt nad 90 xxx xxxx xxxxxx xxxxx; to xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §15a odst. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o pobytu xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, občanů Xxxxx republiky xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x cizince x povoleným xxxxxxx x Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx republiku xx xxxxxx xxxxx domů x xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu (xxxxxxx a xxxxxxxxxx),

x) xx-xx vstup těchto xxxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vzdělávání x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx překračují xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravy,

f) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x úředníky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx dobu nejdéle 72 hodin, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) xxx xxxxxx Evropské unie, xxxxx vstupují xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

xxxxx je xxxxx xxxxxx doložen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. všem xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx vzdáleným přístupem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ohlašovaného xxxxxx; xx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1

a) xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) písm. x), e), x) x x), pokud xxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 xxx xxxx xxxxx předloží xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx XX./1.,

x) xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx v xxxx 9; xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxxxx pracovníci xx xxxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx, základních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 dnů; xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zemědělci hospodařící x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 24 hodin,

e) xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 24 hodin, nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XX./1.;

3. xxxx občanům Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pobytem xxx 90 dnů xxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kteří xxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nepředloží xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx XX./1. bezprostředně xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, a xx telefonicky xxxx xxxxx vzdáleným xxxxxxxxx, xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxx podle místa xxxxxxxx nebo ohlašovaného xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx 9; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotních x sociálních službách, xxxxxxxxxx xxxxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx systému, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx v xxxxx xxxxxx práce byla xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx koronaviru XXXX XxX-2, zejména xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx vycestování xxxxxx delší xxx 14 xxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx doba xxxxxx vycestování xxxxxx xxxxx než 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebyla xxxxx xxx 14 xxx; servis kritické xxxxxxxxxxxxxx x zahraniční xxx xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxx,

x) hospodaří xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx vycestování xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 72 xxxxx x xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxx a);

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicím, xxx x osob, které xxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, x xxx xx 72 xxxxx od vstupu xx území Xxxxx xxxxxxxxx nepředložily xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx potvrzení o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1., xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a pokud xxxx prokázal přítomnost XXXX XxX-2, rozhodly x xxxxxxx podle §64 xxxx. x) xx spojení x §2 xxxx. 6 x 7 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx 2 x 3, bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické stanici xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx xxxx XX./1. xxxxxxxxxx xx 72 hodin od xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, a xx pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zájem Xxxxx xxxxxxxxx, servis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, diplomati a xxxxxxxx mezinárodních organizací, xxxx naléhavá xxxxxxxxx xxxxxxx nerozhodl o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 258/2000 Sb. x x délce těchto xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1., postupuje krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4;

6. xxxx xxxxxx, které od 1. xxxxxx 2020 00:00 hod. xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx telefonicky nebo xxxxx xxxxxxxxx přístupem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jakémukoliv xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx x xxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxx xxxxxxxx infekčního xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx zjištěny xxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19;

7. xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxx I./1. xxxx. x), zajistit, aby xxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx IV. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332, x přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 140/2020 Sb.;

8. xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výjimky xxxxxxx x bodě X./1. xxxx. x), xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, dodržovali xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2020 č. 332, x přijetí krizového xxxxxxxx, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

9. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x studentům, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx, xxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hranice xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx bodu X./3. xxxx. x), nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 72 xxxxxxxx xx prvního xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx xxxx X./1. xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu podle xxxx XX./1., x xxxx xxx xxxxxx xxxxxx překročení státní xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx 30 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu xxxxx xxxx XX./1., xxxxxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx starší xxx 4 xxx, x xxx, že xxx xxxxxxxx xxxx podle xxxx XX./1.;

10. všem xxxxxx xxxxx xxxx X./1. písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx test xxxxx bodu IV./1. xxxx 10. x 14. xxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

11. že xxxx xxxxxx xxxxx xxxx X./1. písm. x), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx za nezbytný, xxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx testu xxxxx xxxx IV./1.; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ministr xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx bodu XX./1. xx 24 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx;

12. xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx X./1. xxxx. x), zajistit xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx péči nebo xxxxxxxxxxxxxx poskytovatele lékařských xxxxxx xx celou xxxx xxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx péče, není-li xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx a dopravu xxxx místem ubytování x pracovištěm, přičemž x cestě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xx zaměstnání xxxxx xxxxxx veřejnou xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx xxxx původu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. po xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 90 xxx nebo xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx příslušníkům uvedeným x xxxx X./1. xxxx. x), xxxxx xx repatriují na xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx repatriace xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nepředložili xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) xxxxxx podle xxxx X./1. xxxx. x) xxxxxx oznámit xxxxx x způsob xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

XXX. zakazuje x xxxxxxxxx ode xxx 1. xxxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu všem xxxxxx, xxxxx vstoupí xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxxxxx xxxxx xxxx X./4., x xxxxxx xxxxxxxx x xxxx X./1. xxxx. x) a x), volný xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx po dobu xxxxxxx 14 xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xx xxxxxxxxxx x pohybu x xxxxx xxxxxx zaměstnání x xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pohybu x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nezbytně xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxx, k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, doplnění xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx sociálních služeb,

d) xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxx xx místa xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xx potvrzením x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxx xxxx orgánem xxxxxxx veřejného zdraví x xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx 4 xxx; xxxx xx zajišťuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx bodu X./1. písm. x) xx xxxxxx:

x) přeshraniční xxxxxxx příslušníků integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx složek integrovaného xxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxx xxxx, xxxxxx dřeně x jiného biologického xxxxxxxxx odběrovými xxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudem, xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxx xxxxxx jednání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx příslušníků xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx letištích,

f) xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou schopni xx o xxxx xxxx xxxxxxxx, výkon xxxxx péče x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xx xxxxxxxxxx oprávnění x pobytu, a xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu; xxxxxxxxxx xxxxxx běžet xxxx xxxx;

X. xxxxxx xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxx xxxx X./4.;

XX. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xx dne 23. dubna 2020 č. 443, o přijetí xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxx č. 193/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. místopředseda xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx zdravotnictví

Předseda xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 222/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.5.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 222/2020 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.