Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.05.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020 do 10.05.2020.


Usnesení o přijetí krizového opatření (č. 495)

222/2020 Sb.

Usnesení vlády

INFORMACE

222

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 30. dubna 2020 č. 495

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 194 ze xxx 12. března 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §5 písm. x), §6 xxxx. 1 písm. b) x §6 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

X. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. května 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx nouzového xxxxx

1. xxxxx vstupu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx všechny cizince, xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad 90 dnů nebo xxxxxx pobyt; xx xxxxxxx:

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §15a xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území Xxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, občanů Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pobytem xx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxx občany Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x povoleným xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx tranzitují xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx cesty xxxx x mají x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zastupitelského xxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxxxx),

x) xx-xx xxxxx těchto xxxxxxx v xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s Xxxxxx republikou xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx mezinárodní dopravy,

f) xxx pracovníky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx x úředníky xxxxxxxxxxxxx organizací,

h) v xxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx vstupují xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx 72 hodin, x xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) xxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx vstupují xx xxxxx Xxxxx republiky xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, nebo xxxxxx na vysoké xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu XX./1.,

xxxxx xx xxxxx xxxxxx doložen xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

2. xxxx osobám xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, bezprostředně po xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx přístupem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 1

x) xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) písm. b), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1.,

x) xxxx. x), e), x) x x), xxxxx xxxx jejich pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 dní xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o absolvování xxxxx podle bodu XX./1.,

x) písm. d), xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxx testu, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x bodě 9; xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a sociálních xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx infrastruktury, pokud xxxx jejich xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 14 xxx; xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxx nemusí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezprostředním xxxxxxxxxx, xxxxxxx pobyt xx xxxxx České republiky xxxxxx xxxxx xxx 24 hodin,

e) xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxx pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxx, nebo xxxxx předloží xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx xxxx XX./1.;

3. xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x přechodným pobytem xxx 90 dnů xxxx trvalým pobytem xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1. xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky oznámit xxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx přístupem, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentem xxxxxx, xx

x) xx xxxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxxxxxxx x sousedním xxxxx xxxxxxxxxx překračují xxxxxx hranici, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxx 9; xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotních x sociálních službách, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxx, xx xxx o zdravotní, xxxxxxxx služby, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx x místě xxxxxx xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, zejména xxxxxxxxx nosit xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 14 dnů,

b) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pracovníci xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, diplomati xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vycestování xxxxxx xxxxx xxx 14 xxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx případy xxxx být doplněn xxxxx zastupitelského úřadu xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jejich vycestování xxxxxx delší než 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx vycestování xxxxxx xxxxx xxx 72 hodin a xxxxx nejde o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x);

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx, xxxxx xxxxxx vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x 3, a xxx do 72 xxxxx od xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu xxxxx xxxx XX./1., xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a pokud xxxx prokázal xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xxxxxxxx x izolaci podle §64 písm. x) xx spojení x §2 xxxx. 6 x 7 zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

5. xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxx 2 x 3, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxx bodu XX./1. xxxxxxxxxx xx 72 xxxxx od xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x individuálních xxxxxxxxx xxxx spadajících pod xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx naléhavá xxxxxxxxx xxxxxxx nerozhodl o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 258/2000 Sb. x x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx o absolvování xxxxx xxxxx xxxx XX./1., postupuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4;

6. xxxx xxxxxx, xxxxx xx 1. xxxxxx 2020 00:00 xxx. xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx příznaků počínajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx, celková xxxxxxx, xxxxxxxx další xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx telefonicky xxxx xxxxx xxxxxxxxx přístupem, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x dorost, nebo xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx jakémukoliv xxxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx a xxxxxx,

x) xxxxxx xxx přechodu xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxxxxxx příznaků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx příznaky xxxxxxxxxx onemocnění, poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx při provedení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění COVID-19;

7. xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx výjimku xxxxx xxxx I./1. xxxx. x), xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx vstupují xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx IV. usnesení xxxxx Xxxxx republiky xx dne 30. xxxxxx 2020 č. 332, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyhlášeného pod č. 140/2020 Sb.;

8. všem xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výjimky xxxxxxx x xxxx X./1. xxxx. x), xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xx dne 30. xxxxxx 2020 č. 332, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 140/2020 Sb.;

9. přeshraničním xxxxxxxxxxx, xxxxx a studentům, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o osoby xxxxx bodu I./3. xxxx. a), nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxx xx 72 xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxx bodu X./1. písm. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XX./1., x xxxx xxx každém xxxxxx překročení xxxxxx xxxxxxx xx České xxxxxxxxx, xxxxx nastane xx 30 dnech xx předložení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx IV./1., xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx než 4 xxx, o xxx, že byl xxxxxxxx test podle xxxx IV./1.;

10. všem xxxxxx xxxxx xxxx X./1. písm. j) xxxxxxxxxx xxxxxxxx test xxxxx xxxx XX./1. xxxx 10. x 14. dnem xx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x absolvování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx;

11. xx všem xxxxxx xxxxx xxxx X./1. xxxx. j), xxxxxxx vstup xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx testu xxxxx xxxx XX./1.; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za dané xxxxxxx; xxxx osoby xxxx xxxxxxxxx absolvovat xxxx xxxxx xxxx XX./1. xx 24 xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x absolvování testu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

12. xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx výjimky xxxxxxx x bodě I./1. xxxx. x), zajistit xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx péči xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx jejich xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxx do místa xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, přičemž x cestě cizince xx zaměstnání x xx zaměstnání nelze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xx země xxxxxx x xxxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky;

II. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nad 90 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx X./1. xxxx. a), kteří xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx oznámit xxxxx x způsob repatriace xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx místa bydliště xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nepředložili potvrzení x xxxxxxxxxxx testu xxxxx xxxx IV./1.,

b) xxxxxx podle xxxx X./1. xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx;

XXX. xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx 00:00 xxx. xx dobu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx a kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx X./4., x xxxxxx uvedeným x xxxx X./1. xxxx. x) x x), xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx po xxxx xxxxxxx 14 dní xxx xxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxx xx zaměstnání x xxxxxx v xxxxx xxxxxx zaměstnání x xxxx x xxxxxx podnikatelské nebo xxxx obdobné xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) cest nezbytně xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx potřeb, x zajištění xxxx x xxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nezbytných xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx, xxxxxxxx pohonných xxxx,

x) cest xx xxxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

d) xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) cest xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) pohřbů;

IV. xxxxxxx

1. xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx potvrzení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxx, že xxx proveden xxxx XX-XXX xx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 x xxxxxxxxxx výsledkem, xxxxx xxxx starší xxx 4 xxx; test xx zajišťuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx;

2. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx X./1. xxxx. x) xx xxxxxx:

x) přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému,

b) xxxxxx xxxx, xxxxxx dřeně x xxxxxx biologického xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx a průvoz xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx pohřební xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx,

x) plnění povinnosti xxxxxxx soudem, xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poštovních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx příslušníků xx zahraničí nebo xx xxxxxxxxx, včetně xxx xx letištích,

f) xxxxxxxx péče x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxx xx o xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx x ním x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx,

x) xxxxx na xxxxxxxx xx svatbě,

h) jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

3. přerušení xxxx, jejímž xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo od xx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nová;

V. ukládá xxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxxx xxxx X./4.;

XX. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxx xx dne 23. xxxxx 2020 č. 443, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx č. 193/2020 Sb.

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxx zdravotnictví

Předseda vlády:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 222/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.5.2020.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 222/2020 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 226/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 11.5.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.