Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2021.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

191/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vymezení pojmů §1

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MOŽNOSTI PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮT

Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení §2

Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví §3

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení §4

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení §5

Prominutí zmeškání lhůty v řízení podle zákona o Ústavním soudu §6

Navrácení lhůty v trestním řízení §7

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení §8

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech §9

Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí §10

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU

Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení §11

Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh §12

Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli §13

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře §14

Zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek §15

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění reorganizačního plánu §16

Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů §17

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM §18

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob §19

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob §20

Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace §21

Přechodná ustanovení §22

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCÍM

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí §23

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí §24 §24a §25

Přechodná ustanovení §26

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu §27

Přechodná ustanovení §28

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRODLENÍ

Zvláštní ustanovení o prodlení §29 §30

Přechodné ustanovení §31

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona §32

Přechodné ustanovení §33

ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu §34

Přechodná ustanovení §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST

Účinnost §36

č. 460/2020 Sb. - Čl. II

č. 155/2021 Sb. - Čl. III

INFORMACE

191

XXXXX

xx xxx 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx osoby x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Nouzovým xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020 x důvodu xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ xx území Xxxxx republiky.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 písm. c) xxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v roce 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2 a §80 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §2 xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx SARS CoV-2,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2, §82 odst. 1 x §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX CoV-2.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX LHŮT

§2

Prominutí zmeškání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Zmeškal-li xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x provedení xxxxx x omluvitelného důvodu xxxxxxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně ztěžovalo xxxx xxxxxx, promine xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §58 xxxxxxxxxx soudního xxxx x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx soud, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodnutí x xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prvního stupně.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx soudním xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx do 15 dnů od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx učinění xxxxx, x xx xxxxx x xxx xxxxxx x zmeškaný xxxx. Xxxxx xxx podání xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx neskončí xxxxx xxx 15 xxx po ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx žalovaný xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §114b xxxx. 1 občanského soudního xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx žalovaného o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx rozsudku xxx xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx nepřihlíží.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžovalo xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zmeškání této xxxxx xxxxx §40 xxxx. 5 soudního xxxx xxxxxxxxx x x případech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx zmeškání lhůty xxxxxxxxx soud, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x řízení před xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx třeba xxxxx xx dvou xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádného opatření xxx epidemii, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x xx třeba x ní spojit x zmeškaný xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xxxx neskončí xxxxx než dva xxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Prominutí xxxxxxxx lhůty x řízení x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx zmeškala xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Týká-li xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx k prodeji xxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, přešlo-li na xxxxxxxxxxx vlastnické právo; x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x prominutí zmeškání xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podat xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii, x xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x xx třeba x ní xxxxxx x xxxxxxxx úkon. Xxxxx xxx podání xxxxxxx podle věty xxxxx však neskončí xxxxx než 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X prominutí xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx soud žádosti x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx podle §268 xxxx. 1 xxxx. x), x) x h) občanského xxxxxxxx řádu, x xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx skončen xxxxxxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxx xxxxx xxxxxxxxxx proveden, x xxxxxxxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, které účastníkovi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 5 provádí xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx x prominutí xxxxxxxx lhůty x xxxxxx opravného prostředku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo x xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx §57 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Zmeškal-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vymáhaného nároku xxxxx §46 xxxx. 6 exekučního xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, které účastníkovi xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon xxxxxx, x splní-li ve xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxx, vymáhaný xxxxx x uhradí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx oprávněného, xxxx xxxxxx exekutor neprodleně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx oprávněného, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx, v přiměřené xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx exekuce xxxxxxxxx; nebylo-li uloženo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Prominutí xxxxxxxx lhůty x insolvenčním řízení

(1) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxx xxxxxx mimořádných opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx, pokud x xxxx xxxxx v xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxx xxxx xxxxx znemožňovala xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, bylo-li o xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx úkon týká, xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx rozhodnutí, xxxxx kterému xxxxxxx, xxxxxx moci; k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x xx xxxxx s ní xxxxxx i xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxx 7 dnů xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx příslušný x xxxxxxxxxx zmeškaného xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx stupně. Xxx-xx xxxx x odvolání xxxxx §93 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx zamítne, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku x xxxxxx pouze xxxxx podle xxxxxxxx 1.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxx xxxxxx x Ústavním xxxxx

(1) X xxxxxx xxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxx opožděně x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx z mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxx podat.

(2) Návrh xx třeba xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxxxx podání xxxxxx, x je xxxxx x xxx spojit x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx. Lhůta xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

§7

Navrácení xxxxx x xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxx-xx x orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, kdo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x provedení úkonu xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícími xxxxxxx xxxxxx xxxx xx jejich xxxxxxx, xxxxxxx o její xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx této osobě xxxx provést. Za xxxxxxxx uvedených xx xxxx druhé xxx xxxxxxxx x xxxxx x podání xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 xxxxxxxxx xxxx tím xxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžující xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxx žádosti podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nebyl-li xxxxx úkon xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx zmeškání xxxxx x řízení o xxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx uložených x xxxxxxxx řízení

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou v §8 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x. 59/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona č. 178/2018 Sb., xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii x důsledku xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 1 nebo 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "podání podle xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx ukončení xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, x xxxxx plynulo xxxxxxx znemožňující nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx podání žádosti xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx podání xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx jej xxxxxx xxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx, právo xx uspokojení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zvláštního xxxx uplynutím lhůty xxxxx §8 odst. 1 a 4 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x obětech

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou x §30 odst. 2 xxxxxx x. 45/2013 Xx., o obětech xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx lhůta xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii x xxxxxxxx omezení x xxxxxx opatření plynoucích, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xx xxxxx požádat xx 15 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nebyla-li dosud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x obětech xxxxxxxxx xxxx podána, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nezabývá.

(4) Bylo-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx uplynutím xxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx rozhodnutí

Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx kterým xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx x §2 xx 5 a §7 xx 9, xxxxxx být odůvodněno.

XXXXX XXX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§11

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním řízení

Neurčí-li xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx zákon xxxxxxxx od §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníku, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x osobám, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx něco xxxxxxx; §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §98 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nepoužije x xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx úpadek nastal xxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením při xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx ohledu na xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 30. června 2021.

§13

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x insolvenčním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx v xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. srpna 2020 xxxxx věřitel, xx xxxxxxxxxx.

(2) Věřitele, xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx návrh xxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxx o tom, xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx po 31. srpnu 2020 xxxxx xxxx insolvenční xxxxx.

§14

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které bylo xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019, xx x xxxxxxx rozhodnutí xxxxx §407 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx-xx xxxx rozhodnutí xxxxxx x období xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii, xxxxxxxxx §398 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhem xxxx xxxxxxxxxxx soud vázán. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníkovi x odvolání xxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře x xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeném xx 30. xxxxxx 2017 lze xxxxxxxxxx xxxxx §407 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx řízeních, xxxxx xxxx zahájena x v xxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xx 31. května 2019, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobeno x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při epidemii, xxxxxxxx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou republikou xx 30. xxxxxx 2021 v xxxxxx xx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx SARS XxX-2.

§15

Zvláštní opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx v xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx dosud nebyly xxxxxxxxxx, i tehdy, xx-xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nižší xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx soud xxxxxxxxxx podle §398 xxxx. 4 xxxx xxxxx §407 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se tito xxxxxxxx s dlužníkem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx této hodnoty xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx, xxxxx nezavinil. Má xx xx xx, xx xxxxxxx nezavinil xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, případně jiného xxxxxxxx přijatého Xxxxxx xxxxxxxxxx x reakci xx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx SARS XxX-2, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §415 xxxx xxxxx x druhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx účinném do 31. xxxxxx 2019 xx nepoužije.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx byl xx 12. březnu 2020 xxxxxxxxxx schválen reorganizační xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, xxx rozhodl, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx nejdéle xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12. X xxxxx návrhu xxxxxxxxxxx soud rozhodne xx vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x věřitelského xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxx, xx xxxxxx xx vztahuje rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx rozhodnout x xxxxxxx reorganizace x xxxxxxx xxxxx §363 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního zákona. Xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) X rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů věřitelů, xx-xx xx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx x dočasném xxxxxxxxx plnění reorganizačního xxxxx nebo o xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxxx xxxxxx.

§17

Zvláštní opatření xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx neúčinnosti xxxxxxxx xxxxx

Xxxx, xx kterou xxxxxx účinky opatření xxxxx §12, se xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx §240 xxxx. 3, §241 xxxx. 4 x §242 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxx odporovat xxxxxxxx xxxxx §235 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §20 xx 22 xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii, x jehož důsledku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §19 xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 xxx ohledu xx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii.

§19

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx právnických xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx rozhodovat xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, nepřipouští-li xx zakladatelské právní xxxxxxx. Xxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nejsou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx oznámeny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodováním.

(3) Xxxxxxxxxx §652 xxxx. 2 xxxxxx o obchodních xxxxxxxxxxx se nepoužije. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rollam se xxxxxxx §652 xxxx. 1 a §653 xx 655 obdobně.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx období xx uplynutí 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; to xxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx mimořádného opatření xxx epidemii.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx orgánu x prodloužením funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx právnické xxxxx. X takovém případě xx xxxxxxx období xxxxx voleného orgánu xxxxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx náhradní xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xx oprávněný xxxxx xxxxxx xxxx jmenovat, x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx voleného xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx osoba, xxxxx xx členem orgánu xxxxxxxxx osoby x xxxxx xx xx xxxxxx volena, xxxxxxxxx xx jinak povolána.

§21

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx uplynout dříve xxx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii, xxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2020; xxxxxxxxxx §181 odst. 2, §403 odst. 1 x §638 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepoužijí.

§22

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx x xxxx mezi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx x xx-xxx-xx x xxxx xxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx xx obnoví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne následujícího xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodování mimo xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx skončení mimořádného xxxxxxxx při epidemii, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx zákoně.

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXX XX VZTAHU K XXXXXX ROZHODNUTÍ X XXXXXXXX

§23

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 30. xxxxxx 2021 soud neprovede xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx věcí. Xxxx xxxx xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxx §327a xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx provede xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Sepsané xxxx xxxx zajistí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxx

x) povinný písemně xxxxxx xxxxx, xx xx ve xxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; ode xxx, xxx xx xxxx doručeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo

b) výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxxxx ublížením na xxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx věcí

(1) Xx 31. ledna 2021 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx které xx povinný místo xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Ustanovení §23 odst. 2 xx použije xxxxxxx.

§24x

(1) Odměna xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx významného xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx epidemie XXXXX-19, xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxx exekutorovi xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx plnění xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 286/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.7.2021

§25

(1) Není-li x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu xx xxxxxx podle §23, 24 x 24a xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §23, 24 x 24a x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§26

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §23 x 24 nepoužijí, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX ROZHODNUTÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX X PENĚŽNÍHO XXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx pohledávky z xxxx x peněžního xxxxxx

(1) X době xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx do 30. xxxxxx 2021 xx xxxxxx xxxxxxx v §304 odst. 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx 1 x 2 jinak, §304b občanského xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx §27 x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Bylo-li xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přikázáním pohledávky x xxxx u xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX VZTAHU X XXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pouze do xxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 2020.

§30

K ujednáním xxxxxxxxxxxx xx od §29 xx xxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §29 x 30 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx prodlení, xxxxx xxxxxxx xxx xxx 12. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx se však xx xxxxxxx xx xxxxx uzavřených xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§32

Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 362/2007 Xx., zákona č. 301/2008 Xx., zákona x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 260/2010 Xx., zákona č. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx č. 466/2011 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., zákona x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 291/2017 Sb., xxxxxx x. 182/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 80/2019 Xx., zákona x. 31/2019 Sb. x xxxxxx x. 230/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx §127 xx xxxxxx xxxx §127a, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§127a

Mimořádné xxxxxxxxxx

(1) X xxxx xx 31. xxxxx 2020 může xxxxxxx, xxxxx xx podnikatelem x xxxxx xxxxx xx 12. xxxxxx 2020 v xxxxxx, xxxxx x insolvenčního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx pro xxxxxx x xxxxx xxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §117 až 124, §126 xxxx. 1, 3 x 4 x §127. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1, §119 xxxx. 2, §120 xxxx. 2 x §122 xxxx. 1 x 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Návrh xx mimořádné moratorium xxxx xxxxx obecných xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xx nichž xx zakládá místní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §7b,

b) xxxxxxxxxx o tom, xx dlužníkovo xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmů xx x České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx okolnosti, xx xxxxx xx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x xxxx xxxxxx návrhu,

d) xxxx xxxxxxxxxx obratu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx §1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

xx. xx 12. xxxxxx 2020 xxxxx x xxxxxx x xx všechny x návrhu obsažené xxxxx jsou pravdivé x

xxx. v průběhu xxxx měsíců xxxx 12. xxxxxxx 2020 xxx xxxx nevyplatil xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu mimořádné xxxxxx xx zisku, xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a ani xxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zápůjček, xxxx xx xxxx veškeré xxxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx. X rozhodnutí, xxxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx xxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xx spojují xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxx. 2 x 6 x §111. Xxxxxxxxxx §112 x 113 xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xx xxxxxxx xxxxxxx vyvinout xxxxxxx xxxxx, které xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x co xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx věřitelů xx xxxxxxx dát xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x před zájmy xxxxxx xxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §111 v xxx, aby využil xxxxxxx podpory poskytované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx koronavirem XXXX XxX-2.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx související se xxxxxxxxxx provozu podniku xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přednostně před xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, které xxxxxx xxxxx §122 xxxx. 2 xxxxxxxxx ukončit xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx po dobu xxxxxx mimořádného moratoria xxxxxxxxx odepřít xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx důvodu, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx případu porušení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxx před vyhlášením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezačínají xxxx xxxx neběží.

(8) Insolvenční xxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx x 3 měsíce, xxxxxxxx dlužník x xxxxxxxx návrhu připojí xxxxxx xxxxx závazků, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x datu podání xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x písemné xxxxxxxxxx většiny xxxx xxxxxxxx, počítané xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx tomto prohlášení xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §53 se nepoužije.

(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx §124 odst. 2 písm. b), xxxx. 3 a 4. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxx rozhodne x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §115. Xxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou bylo xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxx návrh, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx a ručení xxxxx §127 se xxxxxxxx i xx xxxxx nebo xxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) x xxxxxxx seznamu xxxxxxx předloženého xxxxx xxxxxxxx 8.

(12) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, xxx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formulář xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §389 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx " , xxxxx xxxx dluhy x xxxxxxxxx" xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x pro xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zachovány.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§34

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., zákona č. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx x. 519/1991 Xx., zákona x. 263/1992 Xx., zákona x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 171/1993 Xx., zákona č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx č. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., zákona x. 46/2000 Xx., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., zákona x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., zákona x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 476/2002 Sb., xxxxxx č. 88/2003 Xx., zákona č. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., zákona x. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Sb., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 48/2010 Sb., zákona x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., zákona x. 334/2012 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Xx., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., zákona x. 139/2015 Xx., xxxxxx č. 164/2015 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., zákona x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., zákona x. 287/2018 Xx., zákona x. 307/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxx x. 227/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §299 xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx")106)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 106 xxx:

"106) Xxxxxxxxx §67 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, §72 xxxx 115 xxxxxx č. 234/2014 Xx., x státní xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 144/2017 Xx., §7 xxxxxx x. 236/1995 Sb., x xxxxx a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §138 x násl. xxxxxx x. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §155 x násl. zákona x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §77 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §52 x xxxx. xxxxxx č. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §58 a xxxx. zákona x. 131/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §299 xx xxxxxxxx odstavec 4, který zní:

"(4) X odstupného xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zvlášť x každého násobku xxxxxxxxxx výdělku, měsíčního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx platu xxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx odvozena výše xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx106). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx do xxxxx xxxx vznikne-li povinnému xxxxx xx xxxxxxx x příjmů xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 3 x xxxx, která xx xxxx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx platu xxxx odměny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx odstupného xxxxxxxxx xxxxxx právními předpisy (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx jednotlivé násobky xxxxxxxxxx xxxxxxx, měsíčního xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx po dobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.".

3. X §317 xxxx. 2 se xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxx,".

4. X §336i xxxx. 2 xx xxxxxx "30 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "100 000 Xx".

§35

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zákon x. 99/1963 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Návrh na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx bonusu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxx zamítne. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x daňového xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx zastaví.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§36

Účinnost

Tento zákon xxxxxx účinnosti dnem xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodné ustanovení

V xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx §23 a 24 zákona x. 191/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 460/2020 Xx. x účinností xx 13.11.2020

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx §23 zákona x. 191/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx, byl-li udělen xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 31.3.2021

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 191/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 24.4.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

460/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx osoby xxxxxxxxx se soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, a xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 13.11.2020

601/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxx xxxxx a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 460/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 31.12.2020

94/2021 Xx., x mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.2.2021

155/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 38/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx exekutorech x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 191/2020 Xx., x některých xxxxxxxxxx xx zmírnění dopadů xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx osoby a x změně insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.3.2021

286/2021 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx minimu, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.