Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2021.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

191/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vymezení pojmů §1

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MOŽNOSTI PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮT

Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení §2

Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví §3

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení §4

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení §5

Prominutí zmeškání lhůty v řízení podle zákona o Ústavním soudu §6

Navrácení lhůty v trestním řízení §7

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení §8

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech §9

Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí §10

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU

Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení §11

Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh §12

Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli §13

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře §14

Zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek §15

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění reorganizačního plánu §16

Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů §17

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM §18

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob §19

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob §20

Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace §21

Přechodná ustanovení §22

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCÍM

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí §23

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí §24 §24a §25

Přechodná ustanovení §26

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu §27

Přechodná ustanovení §28

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRODLENÍ

Zvláštní ustanovení o prodlení §29 §30

Přechodné ustanovení §31

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona §32

Přechodné ustanovení §33

ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu §34

Přechodná ustanovení §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST

Účinnost §36

č. 460/2020 Sb. - Čl. II

č. 155/2021 Sb. - Čl. III

INFORMACE

191

XXXXX

xx dne 17. xxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů x xxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ZMÍRNĚNÍ XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX I

ÚVODNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nouzový stav xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 5 a 6 ústavního zákona x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Mimořádným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 písm. c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) mimořádné opatření xxxxxx x xxxx 2020 Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. 1 písm. x), §69 xxxx. 2 x §80 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxx §2 xxxxxx č. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanicí xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 xxxx. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým koronavirem XXXX CoV-2.

HLAVA XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX PROMINUTÍ XXXXXXXX XXXX

§2

Xxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx x provedení xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mimořádném xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx účastníkovi nebo xxxx xxxxxxxx znemožňovalo xxxx xxxxxxxxx ztěžovalo xxxx učinit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §58 xxxxxxxxxx soudního řádu x x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx to xxxxx jinak xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x něm, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxx xxxxx xx 15 dnů od xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x je xxxxx x xxx spojit x xxxxxxxx úkon. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx neskončí xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §114b xxxx. 1 občanského soudního xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx žalovaného o xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx x x xxxxxxx rozsudku pro xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxx xxxxxx podal x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bylo pravomocně xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxx x provedení xxxxx z vážného xxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžovalo xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i x případech, ve xxxxxxx to xxxxx xxxxx vylučuje. O xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxx zmeškání lhůty x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx třeba xxxxx xx dvou týdnů xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x je třeba x xx spojit x zmeškaný úkon. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx po xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxx o xxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx osoby, xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx x provedení xxxxx x řízení x výkonu xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plynoucích x mimořádných xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxx xxxx osobě znemožňovala xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx k prodeji xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx postižením xxxxxx xxxxxxxxxxx práv, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo; x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x takovém xxxxxxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx plynulo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx třeba x ní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx však neskončí xxxxx xxx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) X prominutí xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Proti xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx přípustné.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) X xxxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxx §268 odst. 1 xxxx. a), b) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx skončen xxxxxxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx účastník nebo xxxx xxxxxxxx podat xxxxx, xxxxx xx xxxxxx podat během xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxx podat.

(7) X xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx soudu xxxxx odstavců 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; o xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx prostředku xxxxxxxxx exekuční soud, xxxx-xx se xxxxxx x prominutí lhůty x podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx §57 exekučního xxxx nepoužije.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vymáhaného nároku xxxxx §46 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx plynoucím z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxxxx úkon učinit, x xxxxx-xx xx xxxxx 15 dnů xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxx znemožňující xxxx xxxxxxxxx ztěžující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx x úhradě xxxxxxx xxxxxxx, v xxxx zohlední x xxxxxxxx xxxxxxx exekuce x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxx a nákladů xxxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx, x přiměřené xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; nebylo-li xxxxxxx xxxxxxxx takových nákladů xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx příkazu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxx

(1) Xx žádost xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud o xxxxxxxxx zmeškání xxxx xxxxx, xxxxx k xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxx xxxx xxxxx znemožňovala xxxx podstatně ztěžovala xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, bylo-li o xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx týká, xxx xxxxxxxxxx, nebo xxxx-xx zmeškaným xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterému směřují, xxxxxx moci; x xxxxxx žádosti o xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Žádost x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x něhož plynulo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžující učinění xxxxx, x xx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx žádosti podle xxxx první však xxxxxxxx dříve xxx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soud, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx zmeškaného úkonu x rozhodnutí o xxx, x výjimkou xxxxxxxxx prostředků, xxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x odvolání xxxxx §93 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxx podání xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx odvolání xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žádosti vyhoví, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx zamítne, xx xxxxxxxx zveřejněním x xxxxxxxxxxxx rejstříku x zvlášť xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§6

Prominutí xxxxxxxx lhůty x xxxxxx podle xxxxxx x Ústavním xxxxx

(1) X xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, že byl xxxxx xx uplynutí xxxxx stanovené x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže jej xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z mimořádných xxxxxxxx při epidemii, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžovala xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, z xxxxx plynulo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxx, x xx xxxxx x xxx spojit x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx. Lhůta xxxxx xxxx xxxxx však xxxxxxxx dříve xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx x xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx, xxxx xxx, xxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx xxxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení nebo xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx činný v xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx omezení plynoucích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx xxxx provést. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx druhé xxx xxxxxxxx i lhůtu x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 trestního xxxx xxx xxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx tří xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx plynulo xxxxxxx znemožňující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx pro xxxxxx žádosti podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxx xxx dny xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nebyl-li xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx jej xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou x §8 xxxx. 1 x 4 zákona x. 59/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x o změně xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Xx., xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx oprávněné xxxxx znemožňovala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 nebo 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx uložených v xxxxxxxx řízení (xxxx xxx "xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx").

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžující učinění xxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx sankcí. Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxx 15 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dosud xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx učiněno, xx xxxxx xxx učinit xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 odst. 1 x 4 xxxxxx x použití xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x peněžitou xxxxx podle zákona x obětech

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx usnesením promine xxxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxxxx x. 45/2013 Xx., x obětech xxxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, byla-li xxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii x xxxxxxxx omezení x xxxxxx opatření xxxxxxxxxx, xxxxx oběti znemožňovala xxxx xxxxxxxxx ztěžovala xxxxxx žádosti x xxxxxxxxx pomoc xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx zmeškání lhůty xx xxxxx požádat xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, x xxxxx plynulo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podání žádosti x peněžitou xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx po ukončení xxxx xxxxxxx nouzového xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dosud xxxxxx o peněžitou xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx ji podat xxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx, jinak xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 zákona x xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx.

§10

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí

Rozhodnutí, xxxxxx xxxx prominuto zmeškání xxxxx xxxx xxxxxx xxxx povoleno její xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §2 xx 5 a §79, xxxxxx xxx odůvodněno.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX K XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§11

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx od §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníku, osobám, x xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje, x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx do uplynutí 12 měsíců xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §98 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx přijetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx související x xxxxxxxxxx opatřením při xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx znemožňovala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 2021.

§13

Zvláštní xxxxxxxx ve xxxxxx x insolvenčním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx x xxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx návrh xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx se k xxxx návrhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, proti němuž xxxxxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxx insolvenční xxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře

(1) X xxxxxxxxx plněním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019, xx x případě rozhodnutí xxxxx §407 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx-xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx v období xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx §398 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxx není xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017 lze xxxxxxxxxx xxxxx §407 xxxx. 3 insolvenčního zákona xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitelů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jiné xxxx měsíčních xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x úpadku dlužníka xx 31. xxxxxx 2019, insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx nesplnění podstatné xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxx převážně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 x xxxxxx xx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

§15

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oddlužení x rozsahu, xx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx, x tehdy, xx-xx hodnota xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezajištění xxxxxxxx, xxxxx xxx 30 % jejich xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 4 xxxx xxxxx §407 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nižší xxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx se tito xxxxxxxx s dlužníkem xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx dlužník prokáže, xx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatého Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx rozšíření onemocnění XXXXX-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx SARS CoV-2, x xxxxx znemožňovaly xxxx podstatně ztěžovaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §415 xxxx xxxxx a druhá xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx účinném xx 31. května 2019 xx xxxxxxxxx.

§16

Zvláštní opatření xx xxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx ke 12. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nebyl xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn x xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, že xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx nejdéle xx xxxxx xxxx, po xxxxxx trvají účinky xxxxxxxx podle §12. X tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxx, na xxxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §363 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxx rozhodnutím xxxxx xxxxxxxx 1 dotčena.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxx věřitelů, xx-xx xx nutné.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx k ochraně xxxxxxxx insolvenční soud xxxxx xxxx xxxxx x xxx návrhu, xxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxx xxx rozhodných xxx xxxxx neúčinnosti právních xxxxx

Xxxx, po kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12, xx xxxxxxxxxxxx do xxxx, xxxxx xx xxxxx §240 xxxx. 3, §241 xxxx. 4 x §242 odst. 3 insolvenčního zákona xxxxxxxx xxx xx, xxx dlužníkovým xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §235 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

(1) Práva x xxxxxxxxxx podle §20 xx 22 xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii, x jehož důsledku xx znemožněno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §19 se použije xx 30. xxxxxx 2021 bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx v písemné xxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x tehdy, xxxxxxxxxxx-xx xx zakladatelské právní xxxxxxx. Další xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx v písemné xxxxx xxxx rozhodování xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xxxxxxxxx zakladatelským xxxxxxx jednáním, nejsou xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx jiného orgánu xxxxx orgán. Tyto xxxxxxxx musí být xxxxxx orgánu oznámeny x dostatečném xxxxxxxxx xxxx rozhodováním.

(3) Xxxxxxxxxx §652 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx rozhodování delegátů xxx rollam xx xxxxxxx §652 xxxx. 1 x §653 xx 655 xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx členům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx období člena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx období xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; xx xxxxx x xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx x době 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx orgánu x xxxxxxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx nesouhlas xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx případě xx funkční období xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx jmenovat xxxxxxxx xxxxx xx příštího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo jmenovat, x tehdy, nepřipouští-li xx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx. K přijetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx.

(4) Xxxxxx voleného xxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxx xxxxx, která xx členem orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, jmenována xx xxxxx xxxxxxxx.

§21

Zvláštní opatření xx xxxxxx x projednání xxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxx korporace

Pokud xx xxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, akciové xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxx uplynout xxxxx xxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxx 2020; xxxxxxxxxx §181 xxxx. 2, §403 xxxx. 1 x §638 xxxx. 2 zákona x obchodních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx voleného orgánu x xxxx xxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx-xx s xxx x xx-xxx-xx x xxxx mezi xxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx zvolen, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jiný xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx voleného orgánu xx obnoví dnem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx 3 měsíců xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svoláno xxxx rozhodování xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx skončení mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxxxx xx za xxxxxxxx stanovených x xxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX VZTAHU K XXXXXX XXXXXXXXXX A XXXXXXXX

§23

Xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 30. xxxxxx 2021 soud xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle §327a xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxx na xxxxx xxxxx provede xxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx ve výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pokračovat; xxx xxx, xxx mu xxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx jsou vymáhány xxxxxxxxxx výživného, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo pohledávky xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx trestnými xxxx.

§24

Výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx věcí

(1) Do 31. ledna 2021 xxxx neprovede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 2 xx použije obdobně.

§24x

(1) Odměna nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxx infrastruktury za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zvlášť významného xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx x xxxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx epidemie XXXXX-19, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx exekuci xxxxx x jedné poloviny.

(2) Xxx, xxx vyplatil xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.

§24a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2021

§25

(1) Není-li x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu xx xxxxxx podle §23, 24 x 24a xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23, 24 x 24a a xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§26

Přechodná ustanovení

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx tento xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x řízení nastaly xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zachovány.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §23 x 24 xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX X PENĚŽNÍHO XXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X době xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx 30. xxxxxx 2021 xx xxxxxx uvedené x §304 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu nevztahují xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce se xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx účinného x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx, §304b xxxxxxxxxx soudního xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx §27 x xxx řízení xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx usnesení x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, určí xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX K XXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx omezení xxxxxxxx x mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx znemožnilo xxxx podstatně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx po xxxxxxxxxx po xxxx xxxx xxxxxx požadovat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxx x xxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxx nejpozději 30. xxxxxx 2020.

§30

K xxxxxxxxx odchylujícím xx xx §29 xx nepřihlíží.

§31

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §29 x 30 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx 12. xxxxxx 2020. Xxxxxxxxx se xxxx xx závazky xx xxxxx xxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§32

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Xx., xxxxxx č. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Sb., zákona x. 31/2019 Xx. x zákona x. 230/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx §127 xx xxxxxx xxxx §127x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§127x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) V xxxx xx 31. srpna 2020 může dlužník, xxxxx je xxxxxxxxxxxx x který xxxxx xx 12. březnu 2020 x xxxxxx, xxxxx x insolvenčního xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení, případně xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, návrh xx xxxxxxxxx moratorium. Xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx moratorium xxxxxx xx zahájení insolvenčního xxxxxx na návrh xxxx osoby, musí xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudem. Xxxx-xx dále stanoveno xxxxx, xxxxx pro xxxxxx x tomto xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §117 xx 124, §126 xxxx. 1, 3 x 4 x §127. Xxxxxxxxxx §118 odst. 1, §119 xxxx. 2, §120 xxxx. 2 x §122 odst. 1 x 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx mimořádné moratorium xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahovat:

a) xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §7b,

b) xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx jiné xxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu,

c) počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx podání xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx obratu xx poslední xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx prohlášení xxxxxxxx, že

i. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx §1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX CoV-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

xx. xx 12. xxxxxx 2020 xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou pravdivé x

xxx. v průběhu xxxx xxxxxx xxxx 12. xxxxxxx 2020 xxx poté nevyplatil xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ovládaným nebo xx ovládajícím xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx mezi xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxx neposkytl xxxx xxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrů xx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxx rozhodnuto x insolvenčním xxxxxx; xxxxx návrh xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx. X rozhodnutí, kterým xx mimořádné moratorium xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxx uvede, že xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 písm. x) x x), xxxx. 2 x 6 x §111. Xxxxxxxxxx §112 x 113 xx xxxxxxx obdobně. X době xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx nejvyšší xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vlastními x před xxxxx xxxxxx xxxx.

(5) Po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §111 v xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx podpory poskytované xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

(6) Závazky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxx xxxxxx oprávněn xxxxxx přednostně před xxxxx xxxxxxxxx závazky. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §122 odst. 2 oprávněny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstoupením, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odepřít plnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(8) Insolvenční xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx svých závazků, x xxxxxx čestně xxxxxxxx, xx je x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, počítané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx podpis věřitele xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §53 se xxxxxxxxx.

(9) Xxxx zánikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 4 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 písm. b), xxxx. 3 x 4. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx. Ustanovení §124 xxxx. 2 xxxx. x) se použije xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

(10) Mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxx i xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx na dlužníkův xxxxx rozhodne o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx moratorium xxxxx §115. Xxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx návrh, vyškrtne xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx a ručení xxxxx §127 xx xxxxxxxx x na xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) x xxxxxxx seznamu xxxxxxx předloženého podle xxxxxxxx 8.

(12) Není-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, kde xxxxx xxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronický xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

2. V §389 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx " , xxxxx xxxx xxxxx x podnikání" xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx ustanovení

Zákon č. 182/2006 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx účinky úkonů, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zachovány.

XXXX XXXXX

Xxxxx občanského xxxxxxxx řádu

§34

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Sb., zákona x. 20/1975 Xx., xxxxxx č. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Sb., zákona x. 328/1991 Sb., xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx č. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Sb., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx č. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Sb., xxxxxx č. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona x. 135/2006 Sb., zákona x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., zákona x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Sb., zákona x. 198/2009 Sb., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 48/2010 Sb., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., zákona x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., zákona x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx č. 365/2017 Xx., zákona č. 287/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x xxxxxx x. 227/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §299 odst. 1 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují slova " , služebního xxxxxx xxxx výkonu xxxxxxx funkce (xxxx xxx "xxxxxxxx")106)".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 106 xxx:

"106) Xxxxxxxxx §67 xxxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §72 nebo 115 xxxxxx x. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 144/2017 Xx., §7 zákona x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx státní moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců x poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §138 x násl. xxxxxx x. 221/1999 Sb., x vojácích z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, §155 x násl. xxxxxx x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §77 x xxxx. zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, §52 x xxxx. xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, §58 a xxxx. xxxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §299 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) X odstupného xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx násobku xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx příjmu, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx106). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx vznikne-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x příjmů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 3 v xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odměny, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxx.".

3. X §317 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxx xxxxx,".

4. V §336x xxxx. 2 xx xxxxxx "30 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "100 000 Xx".

§35

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxx řízení xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zamítne. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neprovádí. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx přikázáním xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx zastaví.

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§36

Účinnost

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx §23 x 24 xxxxxx x. 191/2020 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 13.11.2020

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §23 xxxxxx x. 191/2020 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 155/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.3.2021

Informace

Právní xxxxxxx č. 191/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

460/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x změně insolvenčního xxxxxx x občanského xxxxxxxx xxxx, x xxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 13.11.2020

601/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxx osoby x x xxxxx insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xx xxxxx zákona x. 460/2020 Xx.

x xxxxxxxxx xx 31.12.2020

94/2021 Xx., x mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.2.2021

155/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 38/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (xxxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 119/2001 Sb., kterým xx stanoví xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkonů rozhodnutí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 191/2020 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.3.2021

286/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 120/2001 Xx., o soudních xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (exekuční xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.