Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2020.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

191/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vymezení pojmů §1

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MOŽNOSTI PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮT

Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení §2

Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví §3

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení §4

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení §5

Prominutí zmeškání lhůty v řízení podle zákona o Ústavním soudu §6

Navrácení lhůty v trestním řízení §7

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení §8

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech §9

Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí §10

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU

Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení §11

Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh §12

Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli §13

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře §14

Zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek §15

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění reorganizačního plánu §16

Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů §17

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM §18

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob §19

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob §20

Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace §21

Přechodná ustanovení §22

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCÍM

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí §23

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí §24 §25

Přechodná ustanovení §26

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu §27

Přechodná ustanovení §28

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRODLENÍ

Zvláštní ustanovení o prodlení §29 §30

Přechodné ustanovení §31

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona §32

Přechodné ustanovení §33

ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu §34

Přechodná ustanovení §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST

Účinnost §36

INFORMACE

191

XXXXX

xx xxx 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x právnické xxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

ZMÍRNĚNÍ XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 5 a 6 xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2020 z xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx jako XXXX XxX-2/ xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx epidemii xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle §2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx České republiky x xxxx nouzového xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v roce 2020 Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 odst. 2 x §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

x) mimořádné xxxxxxxx xxxxxx x roce 2020 xxxxxxxx hygienickou xxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2, §82 xxxx. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. m) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX LHŮT

§2

Prominutí zmeškání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx x občanském xxxxxxx xxxxxx lhůtu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxx v mimořádném xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxx účastníkovi nebo xxxx zástupci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžovalo xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx §58 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x v případech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zmeškaného xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx o prominutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xx prominutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení x důvodu podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx od xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx opatření, z xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx třeba x xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nouzového xxxxx.

(4) Zmeškal-li žalovaný xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx §114b odst. 1 xxxxxxxxxx soudního xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinit, xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx rozsudku pro xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx podle věty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xx správním xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodujícím xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodu spočívajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx učinit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx této xxxxx xxxxx §40 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x případech, ve xxxxxxx to xxxxx xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soud, který xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx před xxxxxx jednajícím x xxxxxxxxxxxx ve správním xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx xx dvou xxxxx xx ukončení nebo xxxxxxx mimořádného opatření xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x xx třeba x xx spojit x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx však neskončí xxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x řízení o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx řízení

(1) Xx xxxxxx osoby, xxxxx x xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx zmeškala xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x řízení x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx plynoucích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx znemožňovala xxxx xxxxxxxxx ztěžovala xxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx žádost prominutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x postižením xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxx, xxxxxxxx ve xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxx majetkových práv, xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxxxxxxxx vlastnické právo; x žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x takovém xxxxxxx nepřihlíží.

(3) Xxxxxx x prominutí zmeškání xxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 7 dnů xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxxx úkonu, x xx xxxxx x xx spojit x zmeškaný xxxx. Xxxxx xxx podání xxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxxxxxxx soudu není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) X xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx výkon xxxxxxxxxx xxx skončen xxxxxxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx během xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, než xxx xxxxx rozhodnutí proveden, x omluvitelného důvodu, xxxxx spočívá x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zástupci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xxxxx.

(7) X xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 6 použijí xxxxxxx. Xxxxx soudu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty k xxxxxx opravného prostředku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx se žádost x xxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodných xx §57 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx-xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx lhůtu xx xxxxxxx vymáhaného xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 exekučního řádu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxxx plynoucím x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon xxxxxx, x splní-li xx xxxxx 15 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx plynulo xxxxxxx znemožňující xxxx xxxxxxxxx ztěžující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx řádu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx snížené xxxxxxx exekuce a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx exekuce, x xxxx zohlední x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x náklady oprávněného, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx exekuce xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxxxx a nákladů xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxx provádění exekuce xxx xxxxx nákladů xxxxxxx podle §46 xxxx. 6 exekučního xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx takových nákladů xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nákladů xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zmeškala xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx znemožňovala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, bylo-li o xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx úkonem xxxxxxxx xx námitky, xxxxxx-xx již xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx moci; x xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v insolvenčním xxxxxx xx třeba xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx znemožňující xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x je xxxxx x ní xxxxxx i xxxxxxxx xxxx. Lhůta xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxx první však xxxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx po xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) O xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zmeškaného úkonu x rozhodnutí x xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §93 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxx podání xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání lhůty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, kterým insolvenční xxxx žádosti xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xxxx žádost xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x zvlášť xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§6

Prominutí xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxx xxxxxx o Ústavním xxxxx

(1) X xxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xx byl xxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx uvedeným xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx xxxxx opožděně x xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Návrh xx xxxxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, z xxxxx plynulo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxx, x xx xxxxx x xxx xxxxxx x odůvodněnou žádost x prominutí xxxxxxxx xxxxx. Lhůta xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dříve než 15 xxx po xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx stavu.

§7

Navrácení xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx

(1) Nejde-li x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxx xxx, kdo x xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zmeškal xxxxx x provedení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx základě, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx činný x xxxxxxxx řízení, vůči xxxxxxx xxx být xxxx xxxxxx nebo xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádných opatření xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx lze xxxxxxxx i lhůtu x xxxxxx dovolání. Xxxxxxxxxx §61 xxxxxxxxx xxxx tím není xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx do tří xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx plynulo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx jej xxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx zmeškání lhůty x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx peněžních prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložených x xxxxxxxx řízení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou x §8 odst. 1 x 4 xxxxxx x. 59/2017 Xx., x xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx uložených x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Sb., xxxx-xx xxxxx zmeškána x xxxx trvání mimořádných xxxxxxxx xxx epidemii x xxxxxxxx xxxxxxx x těchto opatření xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx").

(2) X prominutí xxxxxxxx xxxxx je třeba xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxxx xxxxx xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí. Xxxxx xxx podání žádosti xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx dosud xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x majetkových trestních xxxxxx učiněno, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxx se xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 a 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§9

Prominutí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou x §30 odst. 2 xxxxxx č. 45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx činů a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx lhůta xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx činů. Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx ukončení xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Nebyla-li xxxxx xxxxxx x peněžitou xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx trestných xxxx xxxxxx, je xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx peněžitou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxxxx rozhodnutí

Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx její xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx x §2 xx 5 a §7 xx 9, xxxxxx xxx odůvodněno.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX PRÁVU

§11

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx-xx insolvenční xxxxx xxxxxxxx xx §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vykonat; §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Věta první xx použije v xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx.

§12

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podat xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §98 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx úpadek xxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxx převážně xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx závazky.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 31. prosince 2020.

§13

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) X insolvenčnímu xxxxxx, xxxxx v xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. srpna 2020 podal věřitel, xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, insolvenční xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx němuž xxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věřiteli v xxx, aby xx 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k plnění xxxxxxxxxxx kalendáře

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019, se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §407 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x období xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxx §398 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxx vázán. Xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníkovi x odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X oddlužení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahájeném xx 30. xxxxxx 2017 lze rozhodnutí xxxxx §407 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x doporučení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx splátek.

(3) X insolvenčních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x v xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka xx 31. xxxxxx 2019, insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splátkového xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§15

Zvláštní opatření ve xxxxxx k podmínkám xxxxxxxxxx dlužníka od xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dlužníku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x rozsahu, xx xxxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx, xx-xx xxxxxxx plnění, xxxxx xxx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx nižší xxx 50 % xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, že soud xxxxxxxxxx xxxxx §398 xxxx. 4 xxxx xxxxx §407 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx plnění, na xxxxx se xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijatého Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx rozšíření onemocnění XXXXX-19 způsobeného xxxxx xxxxxxxxxxx SARS XxX-2, x které znemožňovaly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §415 xxxx xxxxx a druhá xxxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019 xx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx řízení, ve xxxxxx byl xx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x době, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §12, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, x xx xxxxxxx do xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12. X tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx x věřitelského xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx opravné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §363 xxxx. 1 xxxx. x) insolvenčního zákona. Xxxxxxxxxx povinnost plnit xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx zájmů věřitelů, xx-xx to nutné.

(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxxx xxxxxx.

§17

Zvláštní opatření xx xxxxxx k běhu xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření xxxxx §12, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx §240 odst. 3, §241 odst. 4 x §242 odst. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lze odporovat xxxxxxxx xxxxx §235 x násl. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX K XXXXXXXXXX XXXXXX

§18

Xxxxx x xxxxxxxxxx podle §19 xx 22 xxxxxxxx xxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx epidemii, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxxxx konání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2020, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx.

§19

Zvláštní opatření ve xxxxxx x rozhodování xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx právnické xxxxx xxxx rozhodovat xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků x xxxxx, nepřipouští-li xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků stanovené xxxxxxx, popřípadě zakladatelským xxxxxxx jednáním, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx jiného xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí být xxxxxx xxxxxx oznámeny x dostatečném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §652 xxxx. 2 xxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx delegátů xxx xxxxxx xx xxxxxxx §652 xxxx. 1 a §653 xx 655 xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, prodlužuje xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii; xx xxxxx i tehdy, xxxxxx-xx xxxxxxx období x xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkčního xxxxxx právnické xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx neklesne xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx jmenovat xxxxxxxx xxxxx xx příštího xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oprávněný členy xxxxxx xxxx jmenovat, x xxxxx, nepřipouští-li xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxx xxxxx stávajících xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx voleného xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jinak povolána.

§21

Zvláštní xxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxxx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx však 31. prosince 2020; xxxxxxxxxx §181 xxxx. 2, §403 xxxx. 1 x §638 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx korporacích xx nepoužijí.

§22

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxx funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx přijetí mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii x dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx x xx-xxx-xx x době mezi xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni skončení xxxxxxxxxxx opatření.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

§23

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Není-li xxxx stanoveno xxxxx, xx 30. června 2020 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx. Soud xxxx provést xxxx xxxxxx xxxxx §327a xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxx vedení xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxx

x) povinný xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx ve výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých xxxx xxxxxxxxxx; ode xxx, xxx mu xxxx doručeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, soud xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx, xxxx

x) výkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo pohledávky xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx trestnými xxxx.

§24

Výkon xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxxxx xxxx

(1) Do 30. června 2020 xxxx neprovede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(2) Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 2 xx použije xxxxxxx.

§25

(1) Není-li x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx občanského soudního řádu na xxxxxx podle §23 x 24 xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xx 24 x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Není-li xxxx stanoveno jinak, xxxxxxx se xxxxx xxxxx i pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) V xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §23 a 24 xxxxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA XX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXX ROZHODNUTÍ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Z XXXX X XXXXXXXXX XXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X době xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx 31. prosince 2020 xx zákazy xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prostředky xx xxxx xxxxxxxxxxx životního xxxxxx jednotlivce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1).

(2) Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx určí xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx účinného k xxxxxxxx xxxxxxxx usnesení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx, §304b xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§28

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se §27 x pro xxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Bylo-li usnesení x nařízení výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účtu x xxxxxxxxx xxxxxx doručeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX K XXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx znemožnilo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx po xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx trvání požadovat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím xxxxx x xxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30. xxxxxx 2020.

§30

X ujednáním xxxxxxxxxxxx xx xx §29 xx xxxxxxxxxx.

§31

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §29 x 30 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ode dne 12. března 2020. Xxxxxxxxx xx však xx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§32

Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona č. 301/2008 Sb., zákona x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., zákona x. 285/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona x. 294/2013 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., zákona č. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 80/2019 Sb., zákona x. 31/2019 Xx. x xxxxxx č. 230/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx §127 se xxxxxx xxxx §127a, který xxxxxx nadpisu zní:

"§127a

Mimořádné xxxxxxxxxx

(1) X xxxx xx 31. xxxxx 2020 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx 12. březnu 2020 x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, návrh xx xxxxxxxxx moratorium. Xxx-xx x xxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx podán xx 15 xxx xx xxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxxxxx insolvenčním xxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x tomto xxxxxx x pro xxxxxx mimořádného xxxxxxxxx §117 xx 124, §126 xxxx. 1, 3 a 4 x §127. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1, §119 odst. 2, §120 xxxx. 2 x §122 xxxx. 1 x 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx mimořádné moratorium xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xx xxxxxx §7b,

b) xxxxxxxxxx x xxx, xx dlužníkovo středisko xxxxxxxx xxxxx je x České republice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxx podání xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xx xxxxxx §1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX CoV-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx trestných činů x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx XXXX XxX-2,

xx. xx 12. xxxxxx 2020 xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxx. x xxxxxxx xxxx xxxxxx před 12. xxxxxxx 2020 xxx xxxx nevyplatil xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xx xxxxx nerozdělil vlastní xxxxxx a xxx xxx neposkytl jiné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úvěrů xx zápůjček, xxxx xx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx náležitosti a xxxxxx-xx xxxxx rozhodnuto x insolvenčním xxxxxx; xxxxx návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odmítne. X rozhodnutí, xxxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria x insolvenčním rejstříku xx xxxxxxx účinky xxxxx §109 odst. 1 xxxx. b) x c), xxxx. 2 x 6 x §111. Xxxxxxxxxx §112 a 113 xx xxxxxxx obdobně. X xxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx moratorium xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx požadovat, aby xxxxxxxx byli uspokojeni x xx xxxxxxxx xxxx, x společnému xxxxx věřitelů xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx osob.

(5) Xx xxxx trvání mimořádného xxxxxxxxx nebrání dlužníkovi xxxxxxxxxx §111 x xxx, xxx využil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým koronavirem XXXX XxX-2.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu podniku xxxxxxx po vyhlášení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx po xxxx xxxx trvání oprávněn xxxxxx přednostně xxxx xxxxx splatnými závazky. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §122 odst. 2 xxxxxxxxx ukončit xxxxxxx x dlužníkem xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx dobu xxxxxx mimořádného moratoria xxxxxxxxx odepřít plnění xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx případu xxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx, xxxxx nastal xxx před vyhlášením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezačínají nebo xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx dlužníka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 3 xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxx čestně xxxxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxx xxxxxx úplný x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, počítané xxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx věřitele nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx věřitele xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Ustanovení §53 xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 4 insolvenční xxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3 a 4. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 5 se xxxxxxxxx. Ustanovení §124 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxx prodlouženo podle xxxxxxxx 8.

(10) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx insolvenční xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rozhodne o xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §115. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nebo rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx soudu na xxxxxxxxx návrh, vyškrtne xxxxxxxxxxx xxxx dlužníka xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx x údaje x něm x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxxx x ručení xxxxx §127 xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nepravdivým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(12) Xxxx-xx x tomto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, kde xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, rozumí xx xxx x mimořádné xxxxxxxxxx.

(13) Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.".

2. V §389 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx " , xxxxx nemá dluhy x xxxxxxxxx" xxxxxxx.

§33

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zahájená xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxx účinky xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx zachovány.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu

§34

Zákon č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx x. 158/1969 Xx., zákona č. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., zákona č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Sb., xxxxxx č. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., zákona x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., xxxxxx č. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Sb., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx č. 326/1999 Sb., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 2/2000 Sb., zákona x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., zákona x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx č. 88/2003 Xx., zákona č. 120/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx x. 170/2005 Xx., zákona x. 205/2005 Xx., xxxxxx č. 216/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Sb., xxxxxx č. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona č. 129/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 295/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., zákona x. 334/2012 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 369/2012 Sb., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Sb., xxxxxx x. 139/2015 Sb., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 258/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx., zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., xxxxxx č. 287/2018 Sb., zákona x. 307/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx. a zákona x. 227/2019 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §299 odst. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx funkce (dále xxx "odstupné")106)".

Poznámka pod xxxxx x. 106 xxx:

"106) Například §67 xxxxxxxx práce, xx xxxxx pozdějších předpisů, §72 nebo 115 xxxxxx č. 234/2014 Xx., o státní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 144/2017 Xx., §7 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx státní moci x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §138 x xxxx. xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §155 x xxxx. zákona x. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §77 x xxxx. xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §52 a xxxx. xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §58 x xxxx. zákona x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Praze, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. V §299 xx doplňuje xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx vypočítávají zvlášť x každého xxxxxxx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx předpisy106). Nastoupí-li xxxxxxx xx práce xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 3 x xxxx, která xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, služebního xxxxxx, xxxxxxxxxx platu xxxx odměny, xx xxxxxxx xxxx odvozena xxxx xxxx minimální xxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxx právními xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx platu xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx příjem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.".

3. V §317 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "daňový xxxxx,".

4. X §336i xxxx. 2 xx xxxxxx "30 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "100 000 Xx".

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx zákon x. 99/1963 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Návrh na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podaný xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx. Výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x daňového bonusu xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z daňového xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§36

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 191/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx minimu, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.