Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2021.


Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu

191/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ EPIDEMIE KORONAVIRU

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vymezení pojmů §1

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MOŽNOSTI PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮT

Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení §2

Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví §3

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení §4

Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení §5

Prominutí zmeškání lhůty v řízení podle zákona o Ústavním soudu §6

Navrácení lhůty v trestním řízení §7

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení §8

Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech §9

Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí §10

HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU

Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení §11

Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh §12

Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli §13

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře §14

Zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek §15

Zvláštní opatření ve vztahu k plnění reorganizačního plánu §16

Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů §17

HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRÁVNICKÝM OSOBÁM §18

Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob §19

Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob §20

Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace §21

Přechodná ustanovení §22

HLAVA V - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCÍM

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí §23

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí §24 §24a §25

Přechodná ustanovení §26

HLAVA VI - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ PŘIKÁZÁNÍM POHLEDÁVKY Z ÚČTU U PENĚŽNÍHO ÚSTAVU

Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu §27

Přechodná ustanovení §28

HLAVA VII - ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRODLENÍ

Zvláštní ustanovení o prodlení §29 §30

Přechodné ustanovení §31

ČÁST DRUHÁ - Změna insolvenčního zákona §32

Přechodné ustanovení §33

ČÁST TŘETÍ - Změna občanského soudního řádu §34

Přechodná ustanovení §35

ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST

Účinnost §36

č. 460/2020 Sb. - Čl. II

č. 155/2021 Sb. - Čl. III

INFORMACE

191

XXXXX

xx xxx 17. xxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru XXXX XxX-2 na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx, xxxxx trestných xxxx x právnické xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Nouzovým xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx nouzový xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 5 x 6 ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2020 x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x době nouzového xxxxx,

x) xxxxxxxxx opatření xxxxxx x roce 2020 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 písm. x) xxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x), §69 xxxx. 2 a §80 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podle §2 xxxxxx x. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx SARS XxX-2,

x) xxxxxxxxx opatření vydané x xxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x), §69 xxxx. 2, §82 odst. 1 x §82 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx koronavirem XXXX XxX-2.

XXXXX XX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXX PROMINUTÍ XXXXXXXX XXXX

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v občanském xxxxxxx xxxxxx

(1) Zmeškal-li xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řízení lhůtu x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxx účastníkovi xxxx xxxx zástupci xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx zmeškání xxxx xxxxx podle §58 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x x případech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx vylučuje.

(2) X prominutí xxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x projednání xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx prvního stupně.

(3) Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx soudním řízení x xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx do 15 xxx od xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxxx úkonu, x je xxxxx x ním spojit x zmeškaný xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx však neskončí xxxxx než 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Zmeškal-li žalovaný xxxxx k vyjádření xxxxx §114b xxxx. 1 občanského xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, které mu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §153a xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu. Pokud xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k odvolání xx xxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx správním soudnictví xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně ztěžovalo xxxx učinit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §40 xxxx. 5 soudního xxxx xxxxxxxxx x x případech, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. O xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxx xx xxxx týdnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x xx xxxxx x xx spojit x zmeškaný xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx dva xxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§4

Xxxxxxxxx zmeškání lhůty x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx xxxxx, xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxx, pokud x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx učinit.

(2) Xxxx-xx xx žádost xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x příklepu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí x postižením obchodního xxxxxx, x xxxx xxxxxxx x prodeji xxxxxx, případně xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xxxxxx-xx na xxxxxxxxxxx vlastnické xxxxx; x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Žádost x prominutí zmeškání xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx 7 xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx třeba x xx xxxxxx x zmeškaný úkon. Xxxxx xxx podání xxxxxxx xxxxx věty xxxxx však xxxxxxxx xxxxx než 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nouzového xxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a provedení xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vyhoví, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx soud žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx osobě xxxxx xxxxxxxx 1.

(6) X xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §268 odst. 1 xxxx. a), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Návrh xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx účastník xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx důvodu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření proti xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) X exekučním řízení xx odstavce 1 xx 6 xxxxxxx xxxxxxx. Úkony soudu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx exekuční xxxx, xxxx-xx xx žádost x xxxxxxxxx xxxxx x podání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxxxxxx případech xxxxxx xxxxxxxx. V případech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx §57 exekučního xxxx nepoužije.

(8) Zmeškal-li xxxxxxx x exekučním xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx vymáhaného xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx spočívá x xxxxxxx plynoucím x xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx úkon xxxxxx, x splní-li ve xxxxx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, x něhož plynulo xxxxxxx znemožňující xxxx xxxxxxxxx ztěžující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 odst. 6 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx snížené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx neprodleně xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx exekuce, x xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxx případných xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, které vznikly xxx xxxxxxxxx exekuce xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 6 xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx uloženo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, bude xxxxxxxxx xxxxxx mocí příkazu x úhradě xxxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxxxxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x insolvenčním řízení

(1) Xx xxxxxx xxxxx, xxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úkonů x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx zmeškání xxxx xxxxx, pokud k xxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, která xxxx osobě znemožňovala xxxx xxxxxxxxx ztěžovala xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx o xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx úkonem xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xxxxxxx, xxxxxx xxxx; k xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání lhůty xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x insolvenčním xxxxxx xx xxxxx xxxxx do 7 xxx od ukončení xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii, x něhož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učinění xxxxx, x je xxxxx x ní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx stavu.

(3) O xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu x xxxxxxxxxx o xxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx xxxx x odvolání xxxxx §93 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního soudu x xxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodnutí, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx zveřejněním x insolvenčním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxx x Ústavním xxxxx

(1) V xxxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxxx návrh jen xxxxx, že xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx uvedeným xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx opožděně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx podat xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimořádného opatření xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo podstatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx třeba x xxx spojit x odůvodněnou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx dříve xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx stavu.

§7

Navrácení xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx x orgán xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx, kdo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx povolí xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx měl xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx příslušný xxxxxxxxxx x opravném xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x mimořádných xxxxxxxx xxx epidemii, xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx osobě xxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §61 trestního xxxx xxx není xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx od ukončení xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ztěžující provedení xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx žádosti podle xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxx-xx xxxxx úkon xxxxxx, xx třeba xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§8

Xxxxxxxxx xxxxxxxx lhůty x řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovenou x §8 odst. 1 x 4 xxxxxx x. 59/2017 Xx., x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona x. 178/2018 Sb., xxxx-xx xxxxx zmeškána v xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x důsledku omezení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx ztěžovala xxxxxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx 4 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení (xxxx xxx "xxxxxx xxxxx xxxxxx o použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestních sankcí").

(2) X xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xx xxxxx xxxxxxx do 15 xxx od ukončení xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx epidemii, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx znemožňující xxxx xxxxxxxxx ztěžující xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx neskončí xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx stavu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jinak xx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Bylo-li zmeškání xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx majetkového xxxxxx xx zvláštního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nezaniklo.

§9

Xxxxxxxxx zmeškání xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle zákona x obětech

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx usnesením promine xxxxx xxxxxxxxxx x §30 xxxx. 2 xxxxxx č. 45/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx lhůta xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx plynoucích, xxxxx oběti znemožňovala xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxx žádosti o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx požádat xx 15 xxx xx ukončení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxx podstatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx však xxxxxxxx xxxxx xxx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx o peněžitou xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx zmeškání xxxxx, xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx trestných činů xxxxxxxxx.

§10

Společné ustanovení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zmeškání xxxxx xxxx xxxxxx xxxx povoleno xxxx xxxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v §2 xx 5 x §7 xx 9, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX K XXXXXXXXXXXXX XXXXX

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, doručuje xx písemnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje, x xxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx. Věta xxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx podat insolvenční xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §98 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx uplynutí 6 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření při xxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením xxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx znemožňovala xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx peněžité xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 30. června 2021.

§13

Xxxxxxxx opatření xx xxxxxx x insolvenčním xxxxxxx podávaným xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx 31. xxxxx 2020 podal xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx k xxxx návrhu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxx, aby po 31. xxxxx 2020 xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §407 odst. 3 insolvenčního zákona, xxxx-xx toto xxxxxxxxxx xxxxxx x období xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při epidemii, xxxxxxxxx §398 odst. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx návrhem xxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odvolání xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2017 lze xxxxxxxxxx xxxxx §407 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxx i bez xxxxxxx schůze věřitelů x doporučení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení jiné xxxx měsíčních xxxxxxx.

(3) X insolvenčních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx 31. května 2019, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oddlužení xxxxx §418 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře xxxx převážně xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s mimořádným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx republikou xx 30. xxxxxx 2021 v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobeného novým xxxxxxxxxxx SARS XxX-2.

§15

Zvláštní xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníka xx xxxxxxx pohledávek

(1) X xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx může x xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx osvobození xx placení pohledávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obdrželi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx než 30 % xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx 50 % xxxxxx pohledávek v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx podle §398 xxxx. 4 xxxx xxxxx §407 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nižší xxx xxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx dlužník xxxxxxx, xx této hodnoty xxxxxx xxxxxx dosaženo x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nezavinil. Xx xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ke kterým xxxxx v důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxx přijatého Českou xxxxxxxxxx x reakci xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx SARS XxX-2, x které xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oddlužení.

(3) Xxxxxxxxxx §415 věta xxxxx x druhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxx 2019 xx nepoužije.

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k plnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxxx xxx xx 12. xxxxxx 2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x době, po xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxx §12, xxxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx, xxx rozhodl, xx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx přerušit xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx nejdéle xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12. X xxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípustné.

(2) Xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx rozhodnout o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §363 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx povinnost plnit xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 dotčena.

(3) X rozhodnutí podle xxxxxxxx 1 může xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx-xx to nutné.

(4) Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx reorganizačního xxxxx nebo x xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soud xxxxx nebo xxxxx x xxx xxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxxx důvody.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x běhu xxx rozhodných xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx, po xxxxxx xxxxxx xxxxxx opatření xxxxx §12, se xxxxxxxxxxxx xx doby, xxxxx je xxxxx §240 xxxx. 3, §241 odst. 4 x §242 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §235 x xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX IV

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXX XX XXXXXX X XXXXXXXXXX OSOBÁM

§18

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §2022 xxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx znemožněno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx 31. prosince 2020, není-li dále xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §19 xx xxxxxxx xx 30. xxxxxx 2021 xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx.

§19

Zvláštní xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimo zasedání xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

(2) Nestanoví-li xxxxx xxxx zakladatelské právní xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xx x xxxxxxx nejvyššího orgánu xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxx orgánu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx předstihu xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení §652 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx. Xx rozhodování delegátů xxx xxxxxx xx xxxxxxx §652 xxxx. 1 x §653 xx 655 xxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx období xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx; to xxxxx x tehdy, xxxxxx-xx funkční období x xxxx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x prodloužením funkčního xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právnické osobě. X xxxxxxx případě xx funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx polovinu, xxxx xxxxx jmenovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X přijetí xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stávajících xxxxx orgánu, neurčuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Členem xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxx.

§21

Zvláštní opatření ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporace

Pokud xx xxxxxxx lhůta k xxxxxxxxxx řádné xxxxxx xxxxxxx společnosti x xxxxxxx omezeným, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx družstva xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx 3 xxxxxx xx skončení tohoto xxxxxxxx, nejpozději však 31. xxxxxxxx 2020; xxxxxxxxxx §181 xxxx. 2, §403 odst. 1 a §638 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx korporacích xx xxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx funkce xx xxxxxx, xxxxxxxx-xx x xxx a xx-xxx-xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx zvolen, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx člen xxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx xx obnoví xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zaniká xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxx xxx následujícího xx dni skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x využitím xxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx zahájeno xxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx.

XXXXX X

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX K XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX

§23

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx věcí

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx 30. xxxxxx 2021 xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Soud xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §327a xxxxxxxxxx soudního xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx provede xxxxx, xxxxx je to xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx věci xxxx zajistí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; ode xxx, xxx mu xxxx doručeno písemné xxxxxxxx xxxxxxxxx, soud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx movitých věcí xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx prodejem xxxxxxxx xxxx xxxx vymáhány xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx trestnými xxxx.

§24

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí

(1) Xx 31. xxxxx 2021 xxxx neprovede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx povinný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §23 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§24x

(1) Xxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x plněním úkolů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1, xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx písemnou xxxxxx, xxx plnění xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§24x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 286/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 31.7.2021

§25

(1) Není-li x xxxx xxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxx občanského soudního řádu na xxxxxx podle §23, 24 x 24a xxxxxxx.

(2) Xx exekuční xxxxxx xx použijí xxxxxxxxxx §23, 24 x 24a x xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Není-li xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx se tento xxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x řízení xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx §23 x 24 xxxxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

HLAVA XX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX K XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX X PENĚŽNÍHO XXXXXX

§27

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx u peněžního xxxxxx

(1) X xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xx 30. xxxxxx 2021 xx xxxxxx xxxxxxx x §304 xxxx. 1 x 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu nevztahují xx xxxxxxx prostředky xx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1).

(2) Výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu účinného x xxxxxxxx doručení xxxxxxxx x nařízení xxxxxx rozhodnutí peněžnímu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx, §304b občanského xxxxxxxx xxxx xx použije xxxxxxx.

§28

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xx §27 x xxx řízení xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; právní xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx nastaly přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.

(2) Bylo-li usnesení x nařízení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednotlivce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXXX OPATŘENÍ XX XXXXXX X XXXXXXXX

§29

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxx x mimořádného opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podstatně ztížilo xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx, lze po xxxxxxxxxx po xxxx xxxx trvání požadovat xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx upravujícím xxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx pominou nejpozději 30. xxxxxx 2020.

§30

K ujednáním xxxxxxxxxxxx xx xx §29 xx nepřihlíží.

§31

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §29 x 30 tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxx 12. března 2020. Xxxxxxxxx se xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx insolvenčního xxxxxx

§32

Xxxxx č. 182/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona č. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 458/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Sb., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 241/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 260/2010 Xx., zákona č. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx č. 466/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 80/2019 Xx., zákona x. 31/2019 Sb. x xxxxxx č. 230/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx §127 se xxxxxx xxxx §127x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§127a

Mimořádné xxxxxxxxxx

(1) V xxxx xx 31. xxxxx 2020 může xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx 12. březnu 2020 x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx x návrhu xxxx xxxxx, návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx návrh xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xx 15 xxx xx xxxxxxxx insolvenčního návrhu xxxxxxxx insolvenčním soudem. Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, platí xxx xxxxxx o tomto xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx §117 až 124, §126 xxxx. 1, 3 a 4 x §127. Xxxxxxxxxx §118 xxxx. 1, §119 xxxx. 2, §120 xxxx. 2 x §122 xxxx. 1 x 3 xx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xx xxxxxx §7x,

x) xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxx republice, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru k xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx obratu xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x. mimořádné xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xx xxxxxx §1 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx epidemie koronaviru XXXX CoV-2 na xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx koronavirem XXXX XxX-2,

xx. ke 12. březnu 2020 xxxxx v xxxxxx x že všechny x návrhu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxx. x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx 12. xxxxxxx 2020 xxx xxxx nevyplatil xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx orgánu mimořádné xxxxxx xx xxxxx, xxx mezi xx xxxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxx a xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, nebo xx xxxx veškeré xxxxx poskytnuté xxxxxx xxxxxxx.

(3) Insolvenční soud xxxxxxx mimořádné moratorium, xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx-xx dosud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx. X xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx moratorium xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1 písm. x) x c), xxxx. 2 x 6 x §111. Xxxxxxxxxx §112 x 113 xx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx byli uspokojeni x xx xxxxxxxx xxxx, x společnému xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vlastními x před zájmy xxxxxx xxxx.

(5) Po xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §111 x xxx, aby využil xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxxx xxxxx koronavirem XXXX XxX-2.

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podniku xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria je xxxxxxx xx xxxx xxxx trvání oprávněn xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx §122 odst. 2 oprávněny ukončit xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstoupením, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria xxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx pokračování xxxxxxxx xxxxx ani xx xxxxxxx jiného xxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxx čerpání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Lhůty x xxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxx xxxx může na xxxxx dlužníka prodloužit xxxxxxxxx moratorium xxxxxxx x 3 měsíce, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, x kterém xxxxxx xxxxxxxx, že je x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx, a písemné xxxxxxxxxx většiny xxxx xxxxxxxx, počítané podle xxxx xxxxxx pohledávek, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx moratoria souhlasí. Xxxx-xx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxx insolvenčnímu xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx podpis xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §53 xx xxxxxxxxx.

(9) Xxxx zánikem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §126 xxxx. 4 insolvenční xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx §124 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx. 3 a 4. Xxxxxxxxxx §124 xxxx. 5 xx xxxxxxxxx. Ustanovení §124 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxx v případě, xx xxxxxxxxx moratorium xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8.

(10) Mimořádné xxxxxxxxxx skončí x xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §115. Xxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxx rozhodnutím xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, vyškrtne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze seznamu xxxxxxxx x xxxxx x něm v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx znepřístupní.

(11) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §127 xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně skutečností xxxxxxxxx x odstavci 2 písm. x) x ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 8.

(12) Není-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, všude xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §389 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx " , xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxx.

§33

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx x. 182/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx i pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona; xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, však xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§34

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx č. 180/1990 Xx., xxxxxx x. 328/1991 Sb., xxxxxx č. 519/1991 Xx., zákona č. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 171/1993 Xx., xxxxxx x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Sb., xxxxxx x. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., zákona x. 238/1995 Xx., zákona x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 269/1996 Sb., xxxxxx x. 202/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 2/2000 Sb., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Sb., zákona x. 367/2000 Sb., xxxxxx x. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Sb., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 120/2004 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Xx., zákona č. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 554/2004 Xx., zákona x. 555/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx č. 170/2005 Sb., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., zákona č. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx., zákona x. 135/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., zákona č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 104/2008 Xx., zákona x. 123/2008 Sb., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., zákona x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona č. 218/2011 Xx., zákona x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 147/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona č. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx č. 87/2015 Sb., xxxxxx x. 139/2015 Sb., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 258/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Sb., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 365/2017 Xx., zákona č. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx. x xxxxxx x. 227/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §299 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx")106)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 106 xxx:

"106) Například §67 xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §72 nebo 115 xxxxxx č. 234/2014 Xx., x xxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 144/2017 Xx., §7 xxxxxx x. 236/1995 Xx., x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, §138 x xxxx. zákona x. 221/1999 Xx., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §155 x xxxx. xxxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §77 a xxxx. zákona č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §52 x xxxx. zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §58 x xxxx. xxxxxx x. 131/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

2. X §299 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx platu xxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinými xxxxxxxx xxxxxxxx106). Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx-xx povinnému xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx uvedených x odstavcích 1 xx 3 x xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx průměrného xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx odměny, xx xxxxxxx xxxx odvozena xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stanovená xxxxxx právními xxxxxxxx (xxxx jen "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx příjem, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx.".

3. X §317 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxx," xxxxxxxx xxxxx "daňový xxxxx,".

4. X §336x xxxx. 2 xx xxxxxx "30 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "100 000 Kč".

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxxxxx xx zákon x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxx, které x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zůstávají xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxxxxx xxxxxx xx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx neprovádí. Xxxx xxxxx rozhodnutí přikázáním xxxxxxxxxx x daňového xxxxxx x xxx xxxxxx zastaví.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§36

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxx vyhlášení.

Vondráček x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx §23 x 24 zákona č. 191/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx, xxx-xx udělen xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 460/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 13.11.2020

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx §23 zákona x. 191/2020 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 155/2021 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.3.2021

Informace

Právní předpis x. 191/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

460/2020 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru SARS XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx se soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, oběti xxxxxxxxx činů a xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a občanského xxxxxxxx řádu, x xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x způsobech jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 13.11.2020

601/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 na osoby xxxxxxxxx xx soudního xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 460/2020 Sb.

s účinností xx 31.12.2020

94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 27.2.2021

155/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 38/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 120/2001 Xx., x soudních xxxxxxxxxxx x exekuční xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 119/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx případy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 191/2020 Sb., x některých opatřeních xx zmírnění dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x změně insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 31.3.2021

286/2021 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 120/2001 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Zákon č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.